Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Тема 6 Система видатків бюджету
Мета заняття Закріпити теоретичні знання та придбати практичні навики з розподілення видатків між Державним і місцевими бюджетами та віднесення видатків бюджету до відповідних підрозділів бюджетної класифікації.

 

План заняття

1. Розмежування видатків між бюджетами.

2. Бюджетна класифікація видатків бюджету.

 

Обладнання:-Бюджетний кодекс України;

- Бюджетна класифікація України.

Методичні рекомендації до практичного заняття

 

Склад видатків, що здійснюються з Державного бюджету України визначено в статті 87 Бюджетного кодексу України.

Склад видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ,міст районного значення та їх об’єднань та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів визначено в статті 88 Бюджетного кодексу України.

Склад видатків, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів визначено в статті 89 Бюджетного кодексу України.

Склад видатків, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів визначено в статті 90 Бюджетного кодексу України.

Склад видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів визначено в статті 91 Бюджетного кодексу України.

Згідно діючої бюджетної класифікації України, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 27.12.01 №604 видатки бюджету мають функціональну, економічну, відомчу та програмну класифікацію.

Завдання 1.

Розподілити видатки по видах бюджетів.

№ з/п Держбюджет обласний бюджет місто обласного значення, районний село, селище, місто районного значення
1. Лікарні широкого профілю        
2. Професійно-технічна освіта        
3. Виконком міської ради        
4. Будинок дитини        
5. Проведення референдумів        
6. Щорічна разова допомога ветеранам війни        
7. Вечірні школи        
8. Обласна рада        
9. Судова влада        
10. Обслуговування боргу органів місцевого самоврядування        
11. Міжнародна діяльність        
12. Фельдшерсько-акушерський пункт        
13. Інститут післядипломної освіти вчителів        
14. Будинки-інтернати для дітей-інвалідів        
15. Сільський клуб        
16. Національні філармонії        
17. Сільська бібліотека        

 

18. Санаторна школа-інтернат        
19. Бюро судмедекспертизи        
20. Обласна пожежна охорона        

 

 

Завдання 2.

 

Вкажіть коди бюджетної класифікації з нижчевказаних видатків:

 

1. Видатки на харчування вихованців дитячого будинку обласного управління освіти;

2. Капітальний ремонт обладнання лікарні районного управління охорони здоров’я;

3. Придбання медикаментів для дитячого садка районного управління освіти;

4. Придбання медикаментів для фельдшерсько-акушерського пункту;

5. Поповнення книжкового фонду районної бібліотеки;

6. Видатки на відрядження працівників обласного контрольно-ревізійного управління;

7. Придбання класних журналів для вечірньої школи міського управління освіти;

8. Виплата стипендії студентам педагогічного училища обласного управління освіти;

9. Поточний ремонт обладнання санаторію медичної реабілітації обласного управління охорони здоров’я;

10. Заробітна плата робітникам пологового будинку міського управління охорони здоров’я.

 

В класифікації видатків виділяють:

- код функціональної класифікації (групи видатків);

- код відомчої класифікації (Міністерства, відомства);

- код економічної класифікації, який показує цільове використання коштів (поточні видатки; капітальні видатки; нерозподілені видатки; кредитування з врахуванням погашення; платежі до бюджету);

- код програмної класифікації (для видатків державного бюджету).

Класифікацію видатків оформити у таблиці:


 

№ з/п Найменування видатків КФК КВК КЕК
           
           

Тестові завдання

1.Які витрати фінансуються за рахунок місцевого бюджету:

а) утримання державної обласної податкової інспекції;

б) утримання районної державної адміністрації;

в) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

 

2.За рахунок якого бюджету утримується районний фінансовий відділ:

а) державний бюджет;

б) місцеві бюджети;

в) державний і місцеві бюджети.

 

3. Які видатки забороняється планувати з місцевих бюджетів?

а) видатки, не віднесені до місцевих бюджетів.

б) видатки на фінансування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів.

в) вірні а і б.

 

4.Чи допускається фінансування окремих бюджетних установ з різних бюджетів?

а) заборонено, крім визнаних Законом про Державний бюджет.

б) заборонено.

в) правильно а і б.

 

5.Чи може сільська лікарня фінансуватись з районного бюджету?

а) так, якщо обслуговує декілька територіальних громад.

б) так, якщо це передбачено рішенням районної ради.

в) ні, фінансування має проводитись з сільського бюджету.

 

6.Які витрати фінансуються за рахунок місцевого бюджету:

а) утримання обласного контрольно-ревізійного управління;

б) витрати, пов’язані з проведенням сесії районної Ради;

в) утримання ДДФА Міністерства фінансів України.

 

7.За рахунок якого бюджету фінансується виплата державної допомоги одиноким матерям:

а) державний бюджет;

б) місцеві бюджети;

в) державний і місцеві бюджети.

8. З якого бюджету фінансується школа- дитячий садок?

а) з районного бюджету.

б) з бюджету сіл ,селищ, міст районного значення та їх об’єднань.

в) з бюджетів міст республіканського АРК та міст обласного значення, сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань.

 

9.Як поділяються видатки бюджету за суспільним призначенням?

а) виробничі і невиробничі;

б) економічні, соціальні, управлінські;

в) обслуговування державного боргу, економічні, соціальні, управлінські.

 

10.Які з перелічених витрат фінансуються за рахунок місцевого бюджету:

а) фінансування державної обласної податкової адміністрації;

б) фінансування обласної Ради народних депутатів;

в) виплата державної допомоги на дітей до 16 років (учнів-18).

 

Бібліографічний список до практичного заняття

[1,2,5,6,7,13,14,16,17,21,24,25,41,42,43,53,54,57,63,66,68,69,79,81]

 

 

 


6. МЕТОДИЧНІ рекомендації до вИКОНАННЯ

індивідуальних завдань

 

Індивідуальна робота з дисципліни «Бюджетна система» передбачає виконання індивідуальних науково-дослідницьких завдань (ІНДЗ) двох рівнів складності:

- написання реферату (I рівень) – максимальна кількість балів за виконання - 10;

- виконання розрахункового завдання (II рівень) – максимальна кількість балів за виконання – 15.

Студент за власним бажанням вибирає виконання одного завдання I або II рівня складності.

Мета дослідної роботи полягає в тому, щоб навчити студентів пов'язувати теорію з практикою, користуватися літературою, статистичними даними, розвинути уміння аналізувати складні питання та робити висновки.

Робота студента складається з наступних етапів: нагромадження теоретичного матеріалу; розрахунок і оформлення завдання.

Студенти представляють роботи на кафедру не пізніше ніж за 10 днів до початку сесії разом із самостійною роботою.

Реферат повинен мати таку структуру: план, короткий вступ, виклад основного змісту теми, висновок, список літератури, додатки. Студент вибирає свій варіант завдання згідно з номером у списку групи.

За результатами виконання розрахункового завдання студент складає особистий звіт, що має включати заповнені розрахунково-аналітичні таблиці, економічне обґрунтування результатів і висновки. До звіту обов’язково необхідно додавати вихідні статистичні дані, на підставі яких були проведені розрахунки. Варіант завдання студент обирає за власним бажанням.

Велике значення маєправильне оформлення роботи. На титульному листі необхідно вказати назва вузу, факультету, варіант завдання, групу, своє прізвище, ім’я та по батькові.

Робота повинна бути написано розбірливо. Текст роботи пишеться з одного боку листа з залишенням полів, кожне завдання з нової сторінки. Сторінки повинні бути пронумеровані.

В кінці дослідження приводитьсясписок використаної літератури.


 

Індивідуальне завдання I рівня складності

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Аналіз факторів, що впливають на формування місцевих бюджетів.

2. Бюджети великих індустріальних міст, їх роль в соціально-економічному розвиту території.

3. .Бюджетна та податкова стратегія як складові частини фінансової стратегії в Україні.

4. Бюджетне планування: засади, організація, методологія.

5. Бюджетний дефіцит: причини виникнення, джерела покриття та шляхи мінімізації.

6. Бюджетний механізм як складова частина фінансового механізму, напрямки його удосконалення.

7. Бюджетний процес в Україні та його вдосконалення.

8. Бюджетні важелі державної політики економічного зростання.

9. Вдосконалення системи місцевого оподаткування як основа економічної самостійності регіонів.

10. Вплив макроекономічних показників на формування доходів державного бюджету.

11. Державний бюджет України і його роль у реалізації економічної та соціальної політики держави.

12. Дефіцит бюджету: сутність, принципи і методи регулювання.

13. Економічний аналіз напрямків використання коштів місцевих бюджетів.

14. Зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування.

15. Менеджмент системи видатків бюджетів в умовах ринкової трансформації.

16. Місцеві бюджети та їх роль у реалізації регіональної фінансової політики.

17. Місцеві бюджети як основа фінансової бази органів місцевого самоврядування.

18. Підвищення ефективності управління коштами місцевих бюджетів.

19. Підвищення ефективності фінансування соціальної інфраструктури регіону (області, міста, району).

20. Порядок формування доходів місцевих бюджетів, його вдосконалення.

21. Програмно-цільовий метод складання місцевих бюджетів, сутність, перспективи впровадження.

22. Регіональна бюджетна політика в умовах економічної самостійності регіонів.

23. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах.

24. Сутність та застосування методів бюджетного прогнозування.

25. Удосконалення фінансово-економічної бази формування місцевих бюджетів України.

26. Шляхи вдосконалення системи розподілу доходів між бюджетами різних рівнів.

27. Бюджетна модель суспільства, необхідність її реформування в Україні.

28. Особливості бюджетної моделі країн з розвиненою економікою.

29. Оцінка та аналіз фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування.

30. Бюджет держави як інструмент реалізації соціально-економічних програм.

31. Вплив бюджетної політики на інфляційні процеси.

32. Бюджетна політика у сфері державних доходів.

33. Бюджетна політика у сфері державних видатків.

34. Роль бюджету держави в збалансованому розвитку національної економіки.

35. Розвиток податкової політики держави.

36. Основні напрямки реформування податкової системи в Україні.

37. Місцеві податки і збори, їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів.

Індивідуальне завдання II рівня складності

РОЗРАХУНКОВІ ЗАВДАННЯ

Варіант 1

Проаналізувати виконання дохідної частини державного бюджету за рік порівняно з попереднім періодом. Розрахувати зміни бюджетних показників доходів в абсолютному та відносному виразах, структуру доходів за два роки. Здійснити економічне обґрунтування причин даних змін та сформулювати висновки.

 

Варіант 2

 

Проаналізувати виконання видаткової частини державного бюджету за основними функціями за рік порівняно з попереднім періодом. Розрахувати зміни бюджетних показників видатків в абсолютному та відносному виразах, структуру видатків за два роки. Здійснити економічне обґрунтування причин даних змін та сформулювати висновки.

 


Варіант 3

 

Здійснити аналіз джерел фінансування дефіциту держбюджету з погляду внутрішнього, зовнішнього і сумарного фінансування в динаміці. Оцінити виконання плану щодо фінансування дефіциту бюджету як частку річного бюджету, з'ясувати чинники, що вплинули на результуючі показники, та сформулювати висновки.

 

Варіант 4

 

Проаналізувати виконання дохідної частини місцевого бюджету порівняно з попереднім періодом. Дослідити причини незабезпечення виконання затверджених дохідних показників місцевого бюджету, а також прогнозних показників Міністерства фінансів, врахованих при затвердженні місцевого бюджету. Сформулювати відповідні висновки.

 

Варіант 5

 

Проаналізувати виконання видаткової частини місцевого бюджету порівняно з попереднім періодом. Дослідити причини незабезпечення виконання затверджених видаткових показників місцевого бюджету, а також прогнозних показників Міністерства фінансів, врахованих при затвердженні місцевого бюджету. Сформулювати відповідні висновки.

 

Варіант 6

 

Проаналізувати виконання дохідної частини місцевого бюджету за рік порівняно з попереднім періодом. Розрахувати зміни бюджетних показників доходів в абсолютному та відносному виразах, структуру доходів за два роки. Здійснити економічне обґрунтування причин даних змін та сформулювати висновки.

 

Варіант 7

 

Проаналізувати виконання видаткової частини місцевого бюджету за функціональною класифікацією за рік порівняно з попереднім періодом. Розрахувати зміни бюджетних показників видатків в абсолютному та відносному виразах, структуру видатків за два роки. Здійснити економічне обґрунтування причин даних змін та сформулювати висновки.

 

Варіант 8

 

Провести аналіз видатків на душу населення місцевих бюджетів. Виявити ті адміністративно-територіальні одиниці, що мають найвищі та найнижчі видаткові показники на душу населення на основі розрахунків відхилень від середнього показника по країні (області чи району). З'ясувати чинники і характер відмінностей у видатках на душу населення, сформулювати висновки.

 

Варіант 9

 

Провести аналіз доходів на душу населення місцевих бюджетів. Виявити ті адміністративно-територіальні одиниці, що мають найвищі та найнижчі видаткові показники на душу населення на основі розрахунків відхилень від середнього показника по країні (області чи району). З'ясувати чинники і характер відмінностей у доходах на душу населення, сформулювати висновки.

 

Варіант 10

 

Дослідити вплив основних макроекономічних показників, покладених в основу формування бюджету, на доходи і видатки Державного бюджету України на плановий рік. Сформулювати відповідні висновки.

 

Варіант 11

 

Проаналізувати співвідношення у зведеному бюджеті України державного та місцевих бюджетів по доходах і видатках. Дослідити динаміку їх змін за останні роки та визначити тенденції, сформулювати висновки.


7. Підсумковий контроль

 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Бюджетна система» здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю ( III курс VI семестр, IV курс VII семестр) і підсумкового контролю знань (іспиту).

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, а саме: завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 80 балів, а завдання, що виносяться на іспит від 0 до 20 балів

Об'єктами поточного контролю знань студентів наIIIкурсі є:

а) активність та систематичність роботи на практичних та семінарських заняттях;

б) виконання завдань для самостійної роботи;

в) виконання індивідуальної роботи;

г) виконання модульного (контрольного) завдання.

Загальна максимальна кількість балів, що вноситься до відомості за поточну роботу складає 80 балів, з них:

робота на практичних та семінарських заняттях - 20 балів;;

виконання завдань для самостійної роботи – 15балів;

- виконання індивідуальної роботи – 15балів;

- виконання модульного (контрольного) завдання – 30балів.

При контролі активності та систематичності роботи на практичних та семінарських заняттях оцінці підлягають;

- рівень знань, виявлений студентами у відповідях і виступах на заняттях;

- активність при обговорені питань, що винесені на семінарські заняття;

- результати виконання практичних завдань, тестів, тощо.

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають:

- самостійне опрацювання окремих питань тем дисципліни;

- складання словника термінів понять і визначень з теми; відповіді на тестові питання.

При контролі виконання індивідуальної роботи оцінці підлягає виконання розрахункового завдання або написання реферату.

Модульне (контрольне) завдання є логічним завершенням вивчення дисципліни на 3 курсі, охоплює теми 1-6 курсу і складається з варіантів, кожний з яких містить теоретичне питання, визначення основних понять та термінів, тестові завдання та три практичні завдання.

Зміст практичних завдань :

- практичне завдання 1: розподілити доходи між бюджетами відповідно до положень Бюджетного кодексу (ст.29,ст..64-69), вказати доходи місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

- практичне завдання 2: розподілити видатки між бюджетами відповідно до положень Бюджетного кодексу (ст.87-91); вказати видатки місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;

- практичне завдання 3: віднести доходи і видатки бюджетів до відповідних підрозділів бюджетної класифікації (наказ Міністерства фінансів України від 27.12.01 №604).

Робота оцінюється у балах за шкалою вищого навчального закладу. Максимальна кількість за виконання модульного контрольного завдання 30.

 


 

8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бюджетний Кодекс України: Закон України від 21.06.01 № 2542// Відомості Верховної ради України – 2001 – № 37-38.
2. Конституція України: Закони України: В 11т.- Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1997.- Т.10. – С.3-41.
3. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №23. – Ст.121. – С.378-390.
4. Основи законодавства України про культуру: Закон України. В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. – Т.3. – С.34-45.
5. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми: Постанова КМУ від 27.12.01 № 1751// Людина і праця – 2002 - № 1. – с. 20-36.
6. Про бюджетну класифікацію та її запровадження: Наказ Міністерства фінансів України - № 604 від 27.12.2001 р.
7. Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України від 22.03.2001 № 2334-ІІІ Київ.
8. Про внесення змін до Закону України “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності: Закон України//Урядовий кур’єр. – 1998. – 24 грудня. - №246-247.
9. Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519.
10. Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. № 134.
11. Про впорядкування умов праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ: Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557.
12. Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 32004 р. № 1096.
13. Про Державний бюджет України на 2009 рік: Закон України// Урядовий кур’єр – 2009. - №4 – 10 січня.
14. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України. В 11т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. – Т.5. – С.13-20.
15. Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 659.
16. Про затвердження Положення про резервний фонд Кабінету Міністрів України: Постанова Верховної Ради України// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №10. – Ст.51. – С.105-107.

 

17. Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415.
18. Про затвердження Порядку подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419.
19. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.
20. Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової сплати за окремі види педагогічної діяльності з співвідношення до тарифної ставки. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 р. – К.: № 643.
21. Про заходи щодо підвищення ефективності контролю за використанням бюджетних коштів: Указ Президента України від 19 вересня 2000 року № 1074/2000.
22. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України// Офіційний вісник України. – 1997. - № 30. – С. 8-10.
23. Про збір на обов’язкове соціальне страхування: Закон України//Офіційний вісник України. – 1997. - №30. – С.11-13.
24. Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері: Указ Президента України від 25 грудня 2001 року.
25. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України// Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №24. – Ст.170. – С.379-429.
26. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України// Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. – Т.1. – С.301-308.
27. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку: Закон України// Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. – Т.6. – С.217-229.
28. Про пенсійне забезпечення: Закон України// Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. – Т.2. – С.254-285.
29. Про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України від 10.01.1996 р., № 31 від 22.09.1997 р. № 1050, від 25.08.1998 р. № 1336, від 28.07.2004 р. № 973).
30. Про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого річного побутового палива. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 із змінами та доповненнями.
31. Про Рахункову палату України: Закон України// Закони України: В 11т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1997. – Т.11. – С.60-76.
32. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України// Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. – Т.6. – С.55-74.
33. Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1998. –№ 40 – 41. – Ст. 249. – С.818-822.
34. Про статус і соціальних захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України// Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. – Т.1. – С.215-251.
35. Про внесення змін і доповнень до Постанов Кабінету Міністрів України з питань надання населенню житлових субсидій та адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2000 р. № 211.
36. Азаров М.Я. Формування бюджетної політики економічного зростання // Фінанси України – 1998. - №9.
37. Буковинський С.А. До питання здійснення бюджетної політики в Україні // Фінанси України. – 2007. – №11. – С.3.
38. Буковинський С.А. Концептуальні підходи до перспективного бюджетного плану //Фінанси України – 2006. -№3. С. 3-19.
39. Буковинський С.А. Шляхи розвитку бюджетної системи України // Фінанси України. – 1998. - №9.
40. Буковинський С.А., Гриценко А.А., Унковська Т.Є. Зростання корпоративного зовнішнього боргу України: макроекономічні наслідки та ризики для економіки // Фінанси України. – 2007. – №10. – С.3.
41. Василик О.Д. Державні фінанси України: навчальний посібник. – К. Вища школа, 1997. – 383 с.
42. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС. – 2002. – 608 с.
43. Гордєєва Л.П., Гордєєва – Герасимова Л.Ю. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ:ДНУ, 2004. – 110с.
44. Гранатуров В.М., Ясенова І.Б. Податковий ризик держави: визначення та класифікація // Фінанси України. – 2007. – №10. – С.86.
45. Губський Б.В. Конкурентоспроможність української економіки: орієнтири макрополітики в кризових умовах// Економіка України – 1998. №4 С. 4-15.
46. Деркач Н.И., Гордеева Л.П. Бюджет и бюджетный процесс в Украине: Учебное пособие. – Днепропетровск: «Пороги», 1995. – 256с.
47. Деркач Н.И., Гордеева Л.П., Редина Н.И. Деньги, финансы и финансовые рынки: Учебное пособие. – Днепропетровск: «Наука и образование», 1998. – 252с.
48. Деркач Н.И., Деева Н.Н., Гордеева Л.П. Учебный модуль по курсу «Бюджет и бюджетная система Украины». – Днепропетровск, «Наука и образование», 1997. – 128с.
49. Дяченко Я.Я. та інші Пріоритетні напрямки державного впливу на формування доходів бюджету// Фінанси України, 2008, № 7 С. 34-52.
50. Епіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 1997. – 303с.

 

51. Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект). Наукова монографія. – К.:Видавництво «Світ знань», 2002. – 400с.
52. Жаліло Я.А.. Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах: Монографія. – К.: НІСД, 1998. – 144с.
53. Зайчикова В.В. Прогнозування доходів місцевих бюджетів у процесі міжбюджетного регулювання // Фінанси України. – 2007. – №6. – С.69.
54. Затонацька Т.Г. Бюджетні видатки на розвиток людського капіталу // Фінанси України, 2008, № 10 с. 53-61.
55. Затонацька Т.Г., Лаврентьєв М.М. Впровадження середньострокового бюджетного планування як інструмент підвищення ефективності бюджетних видатків // Фінанси України. – 2007. – №11. – С.31.
56. Карпенко Г.В., Данкевич А.П. Фінансові інвестиції: питання теорії та можливості впровадження в економіку країни// Фінанси України, 2008 с. 111-118.
57. Кириленко О.П. Місцеві бюджети (історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000. – 384с.
58. Кириленко О.П., Малиняк Б.С. Бюджетні видатки на розвиток інфраструктури держави: теоретичне обґрунтування, вітчизняний досвід // Фінанси України, 2008 № 7 С . 117.
59. Кудряшов В.П. Засади бюджетної політики розвитку // Фінанси України. – 2007. – №7. – С.3.
60. Луніна І.О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин:Монографія. – К.: Наук. думка, 2006. – 432с.
61. Лютий І.О. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України // Фінанси України. – 2006. № 10. – С. 3-12.
62. Мельник В.М. Фіскальна ефективність податку з доходів фізичних осіб в Україні: можливості зростання // Фінанси України. – 2007. – №12. – С.38.
63. Новикова М.М. Удосконалення бюджетів різних рівнів // Фінанси України – 2006. -№ 7. С. 87-88.
64. Огонь І.Г. Доходи бюджету України: Теорія і практика: Монографія. – К.:КНЕУ, 2003. – 580с.
65. Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реконструкції// Фінанси України. – 2006. - №01. С. 3-12.
66. Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 240с.
67. Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я.- Бюджетна система: Підручник. – К.: НІОС. - 2004
68. Павлюк К.В., Іголкін І.В. Досвід реформування державних фінансів у нових країнах – членах Європейського Союзу // Фінанси України. – 2007. – №2. – С.44.
69. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: Знання – Прес, 2003. – 495 с.

 

70. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К.: Знання – Прес., 2006 – 607 с.
71. Пасічник Ю.В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні:Монографія. – Донецьк, 2006. – 642с.
72. Піхоцький В.Ф. Удосконалення і розвиток державного фінансового контролю та аудиту за надходженням коштів Державного бюджету України та їх використанням // Фінанси України. – 2007. – №3. – С.75.
73. Редіна Н.І., Гордєєва Л.П., Чубак А.Ю. Бюджетна система: Навчальний модуль. – ДДФА, 2003. – 129с.
74. Савченко А.Г., Соломенко С.М. Бюджет повної зайнятості та фіскальна політика // Фінанси України. – 2007. – №4. – С.3.
75. Скрипник А.В., Пасюк Т.М. Фактори ризику виконання планових показників бюджету України// Фінанси України, 2008, № 6 С. 31-44.
76. Слухай С.В., Гончаренко О.В. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в Україні // Фінанси України. – 2007. – №8. – С.63.
77. Тимченко О.М., Сирібрянська Ю.В. Оптимізація структури доходів бюджету: застосування рейтингової оцінки// Фінанси України, 2008, № 7 С. 17-28.
78. Тропіна В.Б. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави в Україні// Фінанси України, 2008, № 5 С. 15-31.
79. Федосов В.М., Бабич Т.С. Сутність і проблематика бюджетування: українські реалії// Фінанси України, 2008, № 1 С. 3-23.
80. Федосов В.М., Колот О.М.Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту// Фінанси України, 2008, № 3 С. 3-33.
81. Чубак А.Ю., Гордєєва Л.П., Придатко Г.Ю. Бюджетна система: Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт. – «Фінанси». – ДДФА, 2005. - 25 с.
82. Чубак А.Ю., Рясса А.О., Придатко Г.Ю. Бюджетна система: Навчально-методичний посібник. – «Фінанси». – ДДФА, 2003. - 50 с.
83. Чубак А.Ю., Рясса А.О., Придатко Г.Ю. Бюджетна система: Навчально-методичний посібник. – «Фінанси». – ДДФА, 2004. - 117 с.
84. Чубак А.Ю., Рясса А.О., Придатко Г.Ю. та інш. Бюджетна система: Навчально-методичний посібник. – «Фінанси». – ДДФА, 2003. - 124 с.
85. Чугунова І.Я., Запотріна І.В. Розвиток програмно-цільового методу планування бюджету// Фінанси України, 2008, № 5 С. 3-14.
86. Чугунок І.Я. Інструкційна архітектоніка бюджетної системи// Фінанси України, 2008, № 11 С. 3-11.
87. Шумська С.С. Фінансовий потенціал України: методологія визначення та оцінки // Фінанси України. – 2007. – №5. – С.55.
88. Юрій С.І. Концептуальні засади сутності бюджету //Фінанси України. – 2001 - №10- С. 3-12.
89. Юрій С.І., Бескід Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник – К.: НІОС, 2000. – 400с.
90. Януль І.Є. Застосування програмно-цільового методу формування бюджетів// Фінанси України. – 2003. – 38. –С. 19-21.
91. Зведені матеріали наукових досліджень «Бюджетна повитка у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України». Матеріали Бюджетного комітету Верховної Ради України – [http://budget.rada/ gov.ua.index.php/article/article view/97/1/16].

 


Навчально-методичний посібник

Бюджетна система

Чубак Антоніна Юхимівна

Гордєєва Лариса Павлівна

Придатко Ганна Юріївна

Дубовська Олена Володимирівна

 

Бюджетна система (частина І): Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу денної форми навчання, які навчаються з напряму 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 6.030508 «Фінанси і кредит» – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2008.- 75 с.

Навчально-методичний посібник розроблений відповідно до навчального плану і програми навчальної дисципліни «Бюджетна система», затвердженої ректором академії у 2008 р.

Навчально-методичний посібник містить програму дисципліни, методичні рекомендації до виконання практичних занять, самостійної роботи, індивідуальних навчально-дослідних завдань, список рекомендованої літератури.

 

ББК 65.261.3

Б.98

 

Підп. до друку ________________ Формат_84 х 108 1/32_ Папір друк. А5

Ум. друк. арк._____Тираж____Замовлення № _______

____________________________________________________________________

РВВ Дніпропетровської державної фінансової академії. Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

Фінансовий факультет

КАФЕДРА БЮДЖЕТУ ТА КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СПРАВИ

 

 

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

 

Навчально-методичний посібник

(частина І)

для студентів ІІІ курсу денної форми навчання,

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

 

Дніпропетровськ – 2009

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.