Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Підсумковий контроль

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Бюджетна система» здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (IV курс VII семестр) і підсумкового контролю знань (іспиту).

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою, а саме: завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 80 балів, а завдання, що виносяться на іспит від 0 до 20 балів

Об'єктами поточного контролю знань студентів на IV курсі є:

а) активність та систематичність роботи на практичних та семінарських заняттях;

б) виконання завдань для самостійної роботи;

в) виконання індивідуальної роботи;

г) виконання модульного (контрольного) завдання;

д) виконання та захист курсової роботи.

Загальна максимальна кількість балів, що вноситься до відомості за поточну роботу складає 80 балів, з них:

1. Якщо навчальним планом не передбачено виконання курсової роботи:

- робота на практичних та семінарських заняттях - 30 балів;;

- виконання завдань для самостійної роботи – 15 балів;

- виконання індивідуальної роботи – 5 балів;

- виконання модульного (контрольного) завдання – 30 балів.

2. Якщо навчальним планом передбачено виконання курсової роботи:

- робота на практичних та семінарських заняттях - 28 балів;;

- виконання завдань для самостійної роботи – 7 балів;

- виконання курсової роботи – 30 балів;

- виконання модульного (контрольного) завдання – 15 балів.

При контролі активності та систематичності роботи на практичних та семінарських заняттях оцінці підлягають;

- рівень знань, виявлений студентами у відповідях і виступах на заняттях;

- активність при обговорені питань, що винесені на семінарські заняття;

- результати виконання практичних завдань, тестів, тощо.

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають:

- самостійне опрацювання окремих питань тем дисципліни;

- складання словника термінів понять і визначень з теми; відповіді на тестові питання.

При контролі виконання індивідуальної роботи оцінці підлягає написання реферату.

Тематика курсових робіт, вимоги до їх виконання наведені в Методичних рекомендаціях щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Бюджетна система».

Модульне (контрольне) завдання на 4 курсі охоплює теми 7-11 і складається з варіантів, кожний з яких містить теоретичне питання, тестові та практичні завдання. Робота оцінюється у балах за шкалою вищого навчального закладу.

Навчальним планом і програмою дисципліни «Бюджетна система» передбачається складання студентами іспиту у письмовій формі.

Завдання представлені у формі екзаменаційного білету, який складається з 4 завдань.

Завдання 1 – теоретичне питання.

Завдання 2 – 5 тестових завдань

Завдання 3,4 – практичні завдання.

Завдання розроблені на підставі навчальної програми з дисципліни.

Кожне завдання оцінюється в 5 балів.

Максимальна кількість балів за іспит – 20.

При виконанні теоретичного питання кількість балів знижується за неохайність, виправлення - на 10%, за неповну відповідь – до 50%, за неправильну відповідь до 100%.

За кожну правильну відповідь на питання тестів виставляється 1 бал.

При виконанні практичних завдань студент повинен:

- вибрати вірну методику розрахунку показників;

- застосувати необхідні прийоми та методи обчислення;

- виконати розрахунки та дати необхідні пояснення.

Кількість балів зменшується:

- за суттєві помилки в методиці розрахунків – до 3-х балів;

- за відсутність пояснення до ходу рішення завдання – до 2-х балів;

- за арифметичну помилку – до 1 балу;

- за виправлення та неохайність – до 1 балу.

Оцінка виставляється в залежності від загальної кількості балів поточного контролю і іспиту.

Рівень знань студентів в результаті вивчення дисципліни оцінюється:

¨ від 85 до 100 - «відмінно» - за глибоке і повне оволодіння змістом навчального матеріалу з дисципліни, в якому студент легко орієнтується, понятійним апаратом, вміння пов’язувати теорію з практикою, вирішувати практичні завдання, висловлювати і обгрунтовувати свої судження. Відмінна оцінка припускає грамотне, логічне викладення відповіді в письмовій формі, якісне зовнішнє оформлення роботи;

¨ від 65 до 84 - «добре» - якщо студент повно засвоїв навчальний матеріал, володіє понятійним апаратом, орієнтується у вивченому матеріалі, усвідомлено застосовує знання для вирішення практичних завдань, грамотно викладає відповідь, але зміст, форма відповіді мають певні неточності;

¨ від 50 до 64 - «задовільно» - якщо студент виявляє знання та розуміння основних положень навчального матеріалу, але викладає його неповно, непослідовно, допускає неточності у визначенні понять, у застосуванні їх для вирішення практичних завдань, не вміє довести, обґрунтувати свої судження;

¨ від 0 до 49 - «незадовільно»- якщо студент має розрізнені, безсистемні знання, не вміє виділяти головне та другорядне, допускає помилки у визначенні понять, викривляючи їх зміст, безладно і невпевнено викладає матеріал, не може примінити знання для вирішення практичних завдань.

 

Перелік питань до іспиту

 

1. Бюджет держави як економічна категорія.

2. Бюджет як основний фінансовий план держави.

3. Роль і місце бюджету у фінансово-кредитному механізмі.

4. Бюджетна політика і бюджетна стратегія.

5. Бюджетний дефіцит: сутність, його види, причини виникнення.

6. Джерела фінансування дефіциту бюджету. Гарантії виконання боргових зобов’язань.

7. Взаємозв’язок бюджету з планом економічного і соціального розвитку та з іншими фінансовими планами.

8. Поняття бюджетного устрою і бюджетної системи.

9. Принципи побудови бюджетної системи.

10. Завдання, принципи і методи бюджетного планування.

11. Бюджетний процес, його складові.

12. Бюджетні права.

13. Характер і форми взаємовідносин між бюджетами. Види міжбюджетних трансфертів.

14. Розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів.

15. Економічна сутність доходів бюджету, їх класифікація.

16. Методи формування доходів бюджету. Податковий метод мобілізації доходів бюджету.

17. Види непрямих податків, їх роль у доходах бюджету.

18. Пряме оподаткування, його види, значення прямих податків у формуванні доходів бюджету.

19. Платежі за ресурси, їх види, роль у доходах бюджету.

20. Неподаткові доходи бюджету.

21. Склад і структура доходів Державного бюджету України.

22. Доходи місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

23. Доходи місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертах.

24. Порядок формування доходів місцевих бюджетів.

25. Економічна сутність видатків бюджету, їх класифікація.

26. Засади розмежування видатків між окремими бюджетами.

27. Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку.

28. Склад і структура видатків Державного бюджету України.

29. Видатки місцевих бюджетів, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

30. Видатки місцевих бюджетів, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

31. Поняття бюджетної класифікації, її складові.

32. Склад видатків бюджету на економічну діяльність, їх роль і місце у розвитку економіки.

33. Напрями і форми бюджетного фінансування економічної діяльності.

34. Видатки бюджету на науку. Фінансування наукових досліджень у відомчих наукових закладах та вищих закладів освіти.

35. Склад видатків бюджету на соціальний захист населення.

36. Адресні субсидії громадянам на житло і комунальні послуги.

37. Види державної допомоги сім’ям з дітьми, джерела їх фінансування.

38. Допомога по вагітності і пологах; одноразова допомога при народженні дитини; допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х років. Порядок їх призначення і виплати.

39. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, порядок її призначення і виплати.

40. Склад видатків на соціальне забезпечення. Порядок їх планування.

41. Склад видатків на соціально-культурні установи і заходи. Принципи кошторисного фінансування.

42. Нормування видатків соціально-культурних установ. Види норм.

43. Кошторис бюджетної установи, його форма, порядок складання і затвердження.

44. Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура.

45. Оперативно-сітьові показники діяльності шкіл, порядок їх визначення.

46. Система ставок заробітної плати вчителів загальноосвітніх шкіл.

47. Порядок планування фонду заробітної плати педагогічного персоналу шкіл.

48. Планування видатків до кошторису загальноосвітньої школи.

49. Фінансування дитячих дошкільних закладів.

50. Бюджетне фінансування вищої освіти. Особливості кошторисного планування у вищих закладах освіти.

51. Видатки бюджету на охорону здоров’я, їх склад і структура.

52. Виробничі показники діяльності установ охорони здоров’я, порядок їх визначення.

53. Система заробітної плати медичних працівників.

54. Порядок планування фонду заробітної плати медичних працівників.

55. Планування видатків до кошторису установи охорони здоров’я.

56. Склад видатків на оборону, порядок їх планування і фінансування.

57. Видатки бюджету на державне управління, їх склад, джерела фінансування.

58. Порядок планування видатків бюджету на управління.

59. Форми державного кредиту.

60. Сутність державного боргу, його класифікація.

61. Методи управління державним боргом.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.