Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються

При визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

- місцева пожежна охорона;

- позашкільна освіта;

- соціальний захист та соціальне забезпечення:

а) програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жі­нок, сім'ї;

б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення.

- місцеві програми розвитку житлово-комунального гос­подарства та благоустрою населених пунктів;

- культурно-мистецькі програми місцевого значення;

- програми підтримки кінематографії та засобів масо­вої інформації місцевого значення;

- місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту;

- типове проектування, реставрація та охорона пам'я­ток архітектури місцевого значення;

- транспорт, дорожнє господарство:

а) регулювання цін на послуги метрополітену за рішеннями органів місцевого самоврядування;

б) експлуатація дорожньої системи місцевого значення (у т.ч. роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними підрозділами);

в) будівництво, реконструкція, ремонт та утримання доріг місцевого значення.

- заходи з організації рятування на водах;

- обслуговування боргу органів місцевого самоврядування;

- програми природоохоронних заходів місцевого значення;

- управління комунальним майном;

- регулювання земельних відносин;

- інші програми, затверджені відповідною радою згідно із законом.

ДоходИ місцевих бюджетів, що не враховуються при

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

 

1) місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;

2) 100 відсотків плати за землю - для бюджетів міст Києва та Севастополя; 75 відсотків плати за землю - для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст обласно­го значення; 60 відсотків плати за землю для бюджетів сіл, селищ, міст районного значення та їх об'єднань;

3) податок з власників транспортних засобів та інших самохід­них машин і механізмів у частині, що зараховується до відповід­ного бюджету;

 

4) надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;

5) податок на промисел, що зараховується до бюджетів місце­вого самоврядування;

6) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної тери­торіальної громади;

7) плата за забруднення навколишнього природного середо­вища у частині, що зараховується до відповідного бюджету;

8) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комуналь­ній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності;

9) фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

10) плата за оренду майнових комплексів, що знаходяться у комунальній власності;

11) надходження від місцевих грошово-речових лотерей;

12) плата за гарантії, надані з дотриманням умов платності, строковості, майнового забезпечення та зустрічних гарантій, отриманих від інших суб'єктів;

13) гранти та дарунки у вартісному обрахунку;

14) власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідного бюджету;

15) податок на прибуток підприємств комунальної власності;

16) платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;

17) інші надходження, передбачені законом.

Стаття 70. Видатки місцевих бюджетів

1. Видатки місцевих бюджетів включають бюджетні призна­чення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, що пов'язані з реалізацією програм, перелік яких визначено статтями 88-91 цього Кодексу.

Стаття 71, Бюджет розвитку місцевих бюджетів

1. Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів включають:

1) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комуналь­ній власності, в тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;

2) надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної тери­торіальної громади;

3) кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності цим Кодексом, та відсотки, спла­чені за користування ними;

4) кошти, які передаються з іншої частини місцевого бю­джету за рішенням відповідної ради;

5) запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим Кодек­сом та іншими законами України (крім випадку, передбаченого статтею 73 цього Кодексу);


6) субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.

2. До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:

1) погашення основної суми боргу відповідно Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування (крім боргу, що утворюється за умовами, визначеними статтею 73 цього Кодексу);

2) капітальні вкладення;

3) внески органів влади Автономної Республіки Крим та ор­ганів місцевого самоврядування у статутні фонди суб'єктів під­приємницької діяльності.

3. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою части­ною спеціального фонду місцевих бюджетів.

 

Платниками збору на обов'язкове державне

пенсійне страху­вання є

 

 

1) Суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм

власності, їх об'єднання, бюджетні, суспільні та інші

установи і органі­зації, об'єднання громадян та інші юридичні

особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької

діяльності, які використовують працю найманих робітників.

 

2) Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників

подат­ку, які не мають статусу юридичної особи і розташовані

на території іншої, ніж платник збору, територіальної громади.

 

 

3) Фізичні особи, які працюють на умовах трудового

договору (контракту), та фізичні особи, які виконують

роботи (послуги) згід­но з цивільно-правовими договорами,

у тому числі, члени твор­чих спілок, творчі працівники,

які не є членами творчих спілок, тощо.

 

 

4) Фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, які

не ви­користовують працю найманих працівників, адвокати,

приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб'єктами

підприємницької діяльності, але займаються діяльністю,

пов'язаною з одержанням доходу.

 

 

5) Юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції

з купівлі-продажу валют.

 

6) Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю

ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини

та дорого­цінного каміння;

 

7) Юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових

автомобілів, крім легкових автомобілів, якими

забезпечуються інваліди, та тих автомобілів, що

переходять у власність спадкоємців за законом.

 

 

 

8) Суб'єкти підприємницької діяльності ( в тому числі нерезиденти),

які є виробниками та імпортерами тютюнових виробів

 

 

9) Підприємства, організації та установи незалежно від

форм власності та фізичні особи, які придбають нерухоме майно,

крім державних підприємств, установ та організацій, які придбають

нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ

та організацій іноземних держав, які використовують

імунітет, а також громадян, які придбають житло уперше

 

 

10) Підприємства, установи та організації, фізичні особи,

які використовують послуги сотового мобільного зв'язку,

а також оператори цього зв'язку, які надають послуги безоплатно

 

 

ВИД ОПЕРАЦІЇ Ставки збору
1. Операції з купівлі — продажу валют, залежно від суми операції з купівлі-продажу валют;   2. Торгівля юве­лірними виробами, залежно від вартос­ті реалізованих ювелірних виробів із золота (крім обручок), платини та дорогоцінного каміння;     3. При відчуженні легкових автомобілів, залежно від вартості легкового автомобіля;   4. Виробники та імпортери тютюнових виробів: - сигарети без фільтру - сигарети з фільтром   5. Видчуження нерухомого майна, залежно від вартості нерухомого майна   6. З вартості будь-яких послуг сотового мобільного зв'язку   1,5%     5%     3%     1.5 гр. за 1000 шт. 2.5 гр. за 1000 шт.     1%     6% гр. за 1000 шт.

 

 

Джерела утворення державних цільових фондів

 
 

 

 


Бюджетне Добровільні внески, Інші джерела

фінансування спонсорська допомога

 

 

Обов'якові відрахування Доходи від інвестування

юридичних та фізичних осіб власних коштів

 

 

 

Джерела формування фонду

нещасних випадків

 


Внески роботодавців Прибуток, якій отримано

від тимчасово вільних

коштів на депозитних рахунках

Кошти, які отримані у вигляді

штрафів і пені з підприємств, а

також штрафів, з робітників, які Капіталізовані платежі, які

повинні в порушенні вимог надійшли у випадках ліквідації

нормативних актів з охорони страховиків

праці

 

Добровільні внески та інші

надходження

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.