Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

УКООПСПІЛКА

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРЦІЇ УКРАЇНИ

Кафедра фінансів

Г.М. ЯРОВА

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою
організації навчального процесу для студентів за напрямом

6.050104 «Фінанси»

 

ЗМІСТ

ЗМІСТ

ВСТУП

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Тема 1. Сутність, призначення та роль бюджету держави

Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування

Тема 4. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України

Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

Тема 6. Система доходів бюджету

Тема 7. Система видатків бюджету

Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку

Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення та соціальну сферу

Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління

Тема 11. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу

КОМПЛЕКСНІ РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНІ ЗАВДАННЯ

 

ТЕСТИ ВИХІДНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ДОХОДИ І ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ

 

КАРТА АУДИТОРНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА ЗМІСТОВИМ МОДУЛЯМИ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА ДО ПОТОЧНОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА ДО СКЛАДАННЯ ІСПИТУ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

[До змісту] [Наступне]

 

ВСТУП

Функціонування економіки держави значною мірою залежить від складової частини фінансів держави – бюджету, через який держава забезпечує фінансування пріоритетних напрямків виробництва, со­ціального розвитку тощо.

Навчальна дисципліна «Бюджетна система» входить до норма­тивного комплексу підготовки бакалаврів з економіки зі спеціальності 6.050104 «Фінанси».

Теоретичною базою для вивчення дисципліни «Бюджетна систе­ма» є дисципліни: політична економія, мікро- і макроекономіка, істо­рія економіки та економічної думки, фінанси. У свою чергу дисципліна «Бюджетна система» є основою для подальшого вивчення бюджет­ного менеджменту, місцевих фінансів, казначейської системи вико­нання бюджету тощо.

Метою навчальної дисципліни «Бюджетна система» є формуван­ня знань з організації та функціонування бюджетної системи і прове­дення бюджетної політики.

Визначена мета досягається через вирішення наступних завдань:

– – вивчення теоретичних засад формування і використання бюджету держави;

– – вивчення теоретичних засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи;

– – вивчення теоретичних засад державного кредиту та управ­ління державним боргом;

– – вивчення методів і джерел формування доходів бюджету;

– – оволодіння методикою визначення обсягів бюджетних видатків та їх впливу на реалізацію функцій держави.

Після вивчення дисципліни студенти повинні:

– – знати: сутність і функції бюджету, його призначення і роль, джерела фінансування бюджетного дефіциту, побудову бюджетної системи, зміст міжбюджетних відносин та бюджетного вирівню­вання, формування системи доходів бюджету, формування системи видатків бюджету на економічну діяльність держави та науку, на соціальний захист населення та соціальну сферу, на оборону та управління, на обслуговування державного боргу тощо;

– – вміти: використовувати теоретичні знання для обчислення житлових субсидій населенню, доходів та витрат бюджетних уста­нов, витрат медичних установ, навчальних закладів, аналізувати по­казники бюджетних відносин у комплексі та взаємозв’язку, здійс­нювати аналітичні розрахунки, будувати графіки і діаграми з метою здійснення економічних обґрунтувань та висновків щодо динаміки та темпів змін структурних елементів бюджету та міжбюджетних трансфертів, аналізувати дохідну та видаткову частини місцевих бюджетів, їх фінансування, аналізувати ключові макроекономічні по­казники, покладені в основу бюджету, показники перерозподілу бюд­жету, співставляти прогнозні показники з фактичним виконанням попереднього року тощо.

Предмет дисципліни: сукупність відносин з приводу формування і використання централізованого фонду грошових коштів держави.

Викладання дисципліни «Бюджетна система» базується на законах України, указах Президента, постановах Верховної Ради та Кабінету Міністрів України з фінансових питань, нормативних та інструк­тивних документах Міністерства фінансів України.

«Бюджетна система» є теоретично-прикладною дисципліною. З одного боку вивчення її змісту поглиблює знання теорії фінансів, а з іншого – формує навички бюджетних розрахунків. У зв’язку з цим поряд з семінарськими заняттями, де поглиблено вивчаються теоре­тичні аспекти дисципліни, передбачається виконання і практичних завдань. Для більш глибокого вивчення проблемних питань дисцип­ліни рекомендовано теми для виконання рефератів з кожного розділу дисципліни.

Для залучення студентів до наукової роботи запропоновані теми наукових доповідей.

Сучасною тенденцією у вищій школі є віднесення усе більшого обсягу навчального матеріалу на самостійне вивчення. У зв’язку з цим великого значення набуває методичне забезпечення самостійної ро­боти студентів. Дані методичні рекомендації покликані сприяти кра­щій систематизації при засвоєнні студентами тем курсу, і, як резуль­тат, – вищій якості знань.

На вивчення дисципліни навчальним планом передбачено 180 годин, у тому числі: лекцій 18 год, практичних занять 46 год, на індиві­дуальні заняття відведено 23 год, на самостійну роботу – 93 год. Дисципліна вивчається у VII семестрі, форма підсумкового контролю – екзамен.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Бюджетна систе­ма» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підго­товки бакалаврів за напрямом 6.050104 «Фінанси» з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво».

 

Структура програми навчальної дисципліни
«БЮДЖЕТНА СИСТЕМА» (за вимогами ECTS)

Курс: підготовка фахівця Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфіка­ційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво», бакалавр
Кількість кредитів ECTS: 5 Змістових модулів: 2 Загальна кіль­кість годин: 180 Тижневих годин: загальних – 16 год, аудиторних – 4 год 6.050104 «Фінанси» Нормативна циклу профе­сійної підготовки 7-ий семестр Лекції (теоретична підготовка) – 18 год Практичні заняття – 46 год Індивідуальні навчально-дослідні завдання – 23 год Самостійнапозааудиторна робота студента – 93 год Вид контролю: іспит

 

Мета:формування знань з організації та функціонування бюджетної системи і проведення бюджетної політики.

 

[До змісту] [Наступне]

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ
ТА МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.