Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Методичні поради до вивчення теми

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

З правової точки зору бюджет є законодавчо закріпленим фінансо­вим планом, розписом доходів і видатків держави, який затверджу­ється органами законодавчої та представницької влади. Бюджетні відносини в Україні регулюються нормативно-правовими актами:

ü ü Конституція України;

ü ü Бюджетний кодекс;

ü ü щорічні закони про Державний бюджет України;

ü ü інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини;

ü ü нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, централь­них органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на виконання Бюджетного Кодексу та інших законів України;

ü ü рішення органів Автономної Республіки Крим, місцевих дер­жавних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до Бюджетного Кодексу, вищезгаданих нормативно-пра­вових актів.

Бюджетним кодексом України регулюються відносини щодо створення та застосування централізованих фондів на державному та місцевих рівнях.

Відносини, що виникають у процесі:

ü ü складання;

ü ü розгляду;

ü ü затвердження;

ü ü виконання бюджетів;

ü ü розгляду звітів про їх виконання;

ü ü і контролю за їх виконанням називаються бюджетним процесом

Як фінансовий план держави бюджет складається з загального та спеціального фондів (рис. 2.1).

 


Рис. 2.1. Склад державного бюджету як фінансового плану

 

Розподіл бюджету на загальний та спеціальний фонди визначається законом про Державний бюджет України. Джерела формування спе­ціального фонду визначаються виключно законами України.

Як фінансовий план бюджет складається з двох частин:

– – дохідної;

– – видаткової.

Будується бюджет за балансовим принципом, тобто видатки повинні дорівнювати доходам.

З точки зору послідовності розрахунків бюджет може будуватись двома способами:

– – від доходів (спочатку обчислюється прогнозна сума над­ходжень, яка потім розподіляється);

– – від видатків (спершу обчислюється необхідний розмір видатків, а потім обсяг доходів доводиться до необхідного рівня шляхом збільшення норм податків, позик, або іншими способами).

Складання бюджету як фінансового плану є комплексом організа­ційно-технічних та методичних заходів по визначенню обсягів доходів і видатків бюджетів протягом усього планового періоду.

Бюджетне планування є складовою фінансового планування і базується на одних з ним принципах:

– – наукової обґрунтованості;

– – предметно-цільовому підході;

– – ефективності тощо.

Організаційно-технічна сторона бюджетного планування регламен­тується законодавчо.

Для планування показників бюджету використовують загальноеко­номічні показники на плановий рік, такі як:

– – ВВП;

– – національний дохід;

– – прибуток;

– – фонд заробітної плати тощо.

Також використовують сітьові показники:

– – чисельність населення;

– – учнів;

– – студентів;

– – пенсіонерів;

– – кількість шкіл, лікарень, бібліотек і т. і.

При плануванні показників бюджетів використовуються спеціальні методи:

– – метод коефіцієнтів;

– – нормативний;

– – балансовий – окремо та в комплексі.

Важливою передумовою бюджетного планування є прогнозна ро­бота, тобто визначення імовірних показників на перспективу. Най­більш прийнятними методами у бюджетному прогнозуванні є екстра­поляція, моделювання, експертні оцінки.

Як фінансовий план бюджет може перебувати в стані:

– – рівноваги доходів і видатків;

– – бюджетного надлишку (перевищення доходів над норматив­ними видатками – бюджетний профіцит);

– – бюджетного дефіциту (перевищення видатків над доходами).

Причиною бюджетного дефіциту є протиріччя між обмеженістю можливостей та зростаючими потребами держави.

Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Неприйняття Верховною Радою України Закону про Державний бюджет України до 1 січня не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.

Проект Закону про Державний бюджет України розробляє Кабінет Міністрів України.

За складання проекту Закону про Державний бюджет України, визначення основних організаційно-методичних засад бюджетного планування, які використовуються для підготовки бюджетних запитів відповідає Міністр фінансів України.

Процес складання проекту бюджету держави, виконання та звіту­вання про виконання бюджету держави, а також контроль за скла­данням та виконанням бюджету і відповідальність за бюджетні право­порушення детально зазначені у Бюджетному кодексі України.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.