Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Поточний контроль

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Поточний контрольздійснюється на практичних заняттях про­тягом семестру, має на меті перевірку рівня підготовленості студента при виконанні конкретної роботи.

Об’єкти поточного контролю: відвідування лекцій, практичних занять і активність роботи протягом семестру; результати виконання модульних контрольних робіт; підготовка та захист індивідуальних навчально-дослідних та теоретично-аналітичних завдань; участь у наукових конференціях.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння програмного матеріалу, умінь самостійно опрацьовувати наукову літературу, здатності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал.

Формами контролю є оцінювання виступів з доповіддями, участь у дискуссії на практичному занятті, перевірка виконання розрахункових та творчих завдань, письмове опитування, тестовий контроль, комп’ютерне тестування, контрольна робота.

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Бюджетна система» здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю та іспиту.

Максимальна кількість балів, які студент може отримати
за час вивчення навчальної дисципліни

Вид роботи Оцінка роботи в балах
1. Відвідування та робота на лекціях 3 бала – у разі відвідування не менше 90 % лекцій
2. Активна робота на практичних заняттях:
2.1. Грунтовна доповідь на практич­ному занятті та змістовне доповнення 7 відповідей × 2 бала = 14 балів; за змістовне доповнення – 0,5 бала
2.2. Тестовий контроль (4 тестування по 5 завдань) 4 × 5 × 0,25 = 5 балів
2.3. Понятійний диктант (3 диктанти по 10 завдань) 3 × 1,5 = 4,5 балів
2.4. Письмова робота (2 роботи по 2 теоретичних питання) 2 × 2 × 1 = 4 бала
2.5. Бліцопитування (3 опитування) 3 × 0,5 = 1,5 балів
2.6. Виконання розрахункових завдань на практичному занятті та участь у обговоренні отриманих результатів 3 заняття × 4 завдання × 0,25 балів = 3 бала; за участь у обговоренні отриманих результатів – 0,5 бала
2.7. Виконання комплексного розрахунково-аналітичного завдання за виконане завдання – 5 балів
3. Модульна контрольна робота 2 × 10 балів = 20 балів
4. Екзамен 40 балів
Разом за семестр 100 балів

 

Студентам, які брали участь у позааудиторній науковій діяльності – в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій, виконанні індивідуальних навчально-дослідних завдань у вигляді реферату, есе тощо, присуджуються додаткові бали за результатами поточного контролю.

Доповідь на практичному занятті оцінюється за такими критеріями:

Оцінка «відмінно»відповідає двом (2) баламза доповідь на практичному заняттіі ставиться за послідовно, логічно і глибоко розкритий теоретичний зміст матеріалу відповідно до поставленого завдання, за широкі і системні знання з дисципліни;

Оцінка «добре»відповідає півтора (1,5) баламза доповідь на практичному заняттіі ставиться за достатньо повно, але неглибоко розкритий зміст матеріалу відповідно до поставленого завдання, за допущені несуттєві помилки під час доповіді;

Оцінка «задовільно»відповідає одному (1) балуза відповідь на практичному заняттіі ставиться за часткове розкриття поставленого питання; за знання базових понять і показників.

Змістовне доповнення на практичному занятті оцінюється у 0,5 бала.

Один варіант тестового контролю включає п’ять завдань і оцінюється наступним чином: вірна відповідь з одного завдання – 0,25 балів, неправильна відповідь – 0 балів.

Понятійний диктантпроводиться у формі письмової відповіді на 10 питань щодо знання базових понять і показників. Вірна відповідь оцінюється: на 9–10 питань у 1,5 бали; на 7–8 питань – 1 бал; на
5–6 питань – 0,5 бала; на 3–4 питання – 0,25 бала; на 1–3 питання 0 балів.

Письмова робота на занятті проводиться у формі письмової відповіді на теоретичні питання. У складі письмової роботи міститься два теоретичних питання (обґрунтована, глибока та правильна відпо­відь на поставлене питання оцінюється у 1 бал; часткова відповідь та за наявності незначних помилок у формулюванні термінів і категорій – 0,5 балів; невірна відповідь або її відсутність оцінюється у 0 балів).

Кожна вірна відповідь під час бліцопитування оцінюється у 0,5 бала, неправильна відповідь – 0 балів.

Поточний контроль за виконанням розрахункових завданьздійс­нюється під час практичних занять шляхом перевірки конспектів і усних відповідей студентів. Правильний розв’язок розрахункового завдання оцінюється в 0,25 бала, за умови вирішення завдання з не­великою похибкою зараховується 0,15 бала, при невиконанні завдання 0 балів. Участь в обговоренні отриманих результатів рішення розрахункових завдань оцінюється в 0,5 бала.

Виконання індивідуального комплексного розрахунково-аналітич­ного завдання оцінюється від 1 до 5 балів:

– – 1 бал – студент отримує за збір вихідних даних для виконання завдання;

– – 2 бала – студент отримує за збір вихідних даних для виконання завдання, побудову аналітичних таблиць та здійснення розрахунків абсолютних і відносних показників для подальшого аналізу;

– – 3 бала – студент отримує за збір вихідних даних для виконання завдання, побудову аналітичних таблиць та здійснення розрахунків абсолютних і відносних показників, побудову і використання в проце­сі аналізу ілюстративного матеріалу (схем, діаграм, графіків…);

– – 4 бала – студент отримує за збір вихідних даних для виконання завдання, побудову аналітичних таблиць та здійснення розрахунків абсолютних і відносних показників, побудову і використання в про­цесі аналізу ілюстративного матеріалу (схем, діаграм, графіків…), оформлення доцільного і логічного теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків;

– – 5 балів – студент отримує за збір вихідних даних для виконання завдання, побудову аналітичних таблиць та здійснення розрахунків абсолютних і відносних показників, побудову і використання в процесі аналізу ілюстративного матеріалу (схем, діаграм, графіків…), оформлення доцільного і логічного теоретичного обґрунтування вико­наних розрахунків та пропозицій щодо вдосконалення фінансових від­носин на бюджетному рівні. Обов’язковою умовою виконання завдан­ня даного рівня є використання наукових публікацій, авторефератів, дисертаційних робіт, монографій тощо. Результати виконаного завдан­ня подаються у вигляді презентації з використанням мульти­медійного обладнання.

Вимоги щодо оформлення і виконання індивідуального комплекс­ного розрахунково-аналітичного завдання наведено у розділі IV.

Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань у вигляді реферату, есе, оцінюється у 5 балів. До цього виду роботи вису­ваються такі вимоги:

– – обсяг – 10 сторінок друкованого тексту;

– – робота подається в час, встановлений викладачем. За невико­нання і неподання до захисту роботи – знімається 5 балів за кожне завдання.

– – робота повинна мати титульний лист (1 стор.); план; вступ, в якому обов’язково вказується актуальність обраної теми, формулю­ється мета та завдання, які мають бути розв’язані; основна частина (огляд літературних джерел, виділення основних теоретичних поло­жень та ідей, формулювання власних позицій щодо з’ясованих у літературі напрямків розв’язання проблеми); короткі висновки; список використаної літератури (не менше 6 наукових джерел). Відсутність однієї із складових завдання знижує кількість балів на 0,5.

Шкала нарахування балів по темах змістового модуля з навчальної
дисципліни «Бюджетна система» у розрізі занять та видів робіт

Вид занять Вид робіт Оцінка роботи в балах
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади функціонування бюджетної системи та міжбюджетних відносин
Тема 1. Сутність, призначення та роль бюджету держави
Практичне заняття 1 1. Усне опитування Від 1 до 2 балів за відповідь, 0,5 бала за доповнення
Максимальна кількість балів за практичне заняття 2 бала
Практичне заняття 2 1. Понятійний диктант Від 0 до 1,5 бала
Максимальна кількість балів за практичне заняття 1,5 бала
Тема 2. Бюджет як основний фінансовий план держави
Практичне заняття 3 1. Усне опитування Від 1 до 2 балів за відповідь, 0,5 бала за доповнення
Максимальна кількість балів за практичне заняття 2 бала
Практичне заняття 4 1. Тестування Від 0 до 1,25 балів
Максимальна кількість балів за практичне заняття 1,25 бала
Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування
Практичне заняття 5 1. Усне опитування Від 1 до 2 балів за відповідь, 0,5 бала за доповнення
Максимальна кількість балів за практичне заняття 2 бала
Практичне заняття 6 1. Письмова робота Від 0 до 2 балів
Максимальна кількість балів за практичне заняття 2 бала
Тема 4. Бюджетний устрій та побудова бюджетної системи України
Практичне заняття 7 1. Усне опитування Від 1 до 2 балів за відповідь, 0,5 бала за доповнення
Максимальна кількість балів за практичне заняття 2 бала
Практичне заняття 8 1. Понятійний диктант Від 0 до 1,5 бала
Максимальна кількість балів за практичне заняття 1,5 бала
Тема 5. Міжбюджетні відносини і система бюджетного вирівнювання.
Практичне заняття 9 1. Усне опитування Від 1 до 2 балів за відповідь, 0,5 бала за доповнення
Максимальна кількість балів за практичне заняття 2 бала
Практичне заняття 10 1. Тестування Від 0 до 1,25 балів
Максимальна кількість балів за практичне заняття 1,25 бала
Практичне заняття 11 1. Модульна контрольна робота Від 0 до 10 балів
Максимальна кількість балів за практичне заняття 10 балів
Змістовий модуль 2. Доходи і видатки державного бюджету
Тема 6. Система доходів бюджету
Практичне заняття 12 1. Усне опитування Від 1 до 2 балів за відповідь, 0,5 бала за доповнення
Максимальна кількість балів за практичне заняття 2 бала
Практичне заняття 13 1. Бліцопитування 0,5 бала за відповідь
2. Виконання розрахункових завдань та участь у обговоренні отриманих результатів Від 0,25 до 1 балу за пра­вильне рішення розрахун­кових завдань, 0,5 бала за участь у обговоренні отриманих результатів
Максимальна кількість балів за практичне заняття 1,5 бала
Тема 7. Система видатків бюджету
Практичне заняття 14 1. Тестування Від 0 до 1,25 балів
Максимальна кількість балів за практичне заняття 1,25 бала
Практичне заняття 15 1. Бліцопитування 0,5 бала за відповідь
2. Виконання розрахункових завдань та участь у обговоренні отриманих результатів Від 0,25 до 1 балу за пра­вильне рішення розрахун­кових завдань, 0,5 бала за участь у обговоренні отриманих результатів
Максимальна кількість балів за практичне заняття 1,5 бала
Тема 8. Видатки бюджету на економічну діяльність держави та науку
Практичне заняття 16 1. Понятійний диктант Від 0 до 1,5 бала
Максимальна кількість балів за практичне заняття 1,5 бала
Практичне заняття 17 1.Письмова робота Від 0 до 2 балів
Максимальна кількість балів за практичне заняття 2 бала
Тема 9. Видатки бюджету на соціальний захист населення та соціальну сферу
Практичне заняття 18 1. Усне опитування Від 1 до 2 балів за відповідь, 0,5 бала за доповнення
Максимальна кількість балів за практичне заняття 2 бала
Практичне заняття 19 1. Бліцопитування 0,5 бала за відповідь
2. Виконання розрахункових завдань та участь у обгово­ренні отриманих результатів Від 0,25 до 1 балу за пра­вильне рішення розрахунко­вих завдань, 0,5 бала за участь у обговоренні отриманих результатів
Максимальна кількість балів за практичне заняття 1,5 бала
Тема 10. Видатки бюджету на оборону та управління
Практичні заняття 20–21 1. Підведення підсумків вико­наних комплексних розра­хунково-аналітичних завдань. 2. Презентація отриманих результатів дослідження Від 1 до 5 балів
Максимальна кількість балів за практичне заняття 5 балів
Тема 11. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу
Практичне заняття 22 1. Тестування Від 0 до 1,25 балів
Максимальна кількість балів за практичне заняття 1,25 бала
Практичне заняття 23 1. Модульна контрольна робота Від 0 до 10 балів
Максимальна кількість балів за практичне заняття 10 балів
Відвідування та робота на лекціях 3 бала – у разі відвідування не менше 90 % лекцій
Разом 60 балів
Екзамен 40 балів
Разом за семестр 100 балів

Поточний модульний контрольздійснюється викладачем за результатами засвоєння теоретичного та практичного матеріалу після завершення вивчення студентом змістового модуля дисципліни «Бюджетна система».

До проведення модульного контролю допускаються студенти, які набрали 20 балів і більше окремо за кожним модулем, а також виконали всі види робіт, що є складовими модуля.

Студент, який не відпрацював пропущених занять за даним мо­дулем, до модульного контролю не допускається. Студент може від­працювати пропущені заняття та отримати консультацію з будь-якого питання дисципліни за графіком консультативних і індивідуальних занять викладачів, затверджених кафедрою фінансів.

Відсутність студента на модульному контролі оцінюється у «0» балів.

Повторне складання модульного контролю для студента, відсут­нього з поважної причини, можливе відповідно до графіка, затвердженого кафедрою фінансів.

Модульний контроль проводиться про­відним викладачем на останньому практичному занятті відповідного модуля.

Рівень знань студента за підсумковим модульним контролем оці­нюється в балах відповідно до Порядку оцінювання знань студентів Полтавського університету споживчої кооперації України з урахуван­ням вимог Болонської декларації, фіксується в журналі і заноситься до заліково-екзаменаційної відомості після вивчення кожного модуля.

У складі модульної контрольної роботи 1 міститься одне теоре­тичне питання і п’ять тестових завдань.

У складі модульної контрольної роботи 2 міститься одне теоре­тичне питання, два тестових завдання і одне розрахункове завдання (задача).

Відповідь на теоретичне питання модульної контрольної роботи оцінюється таким чином. Самостійна логічна відповідь з викорис­танням додаткових літературних джерел оцінюється у 5 балів; самос­тійна відповідь з використанням більшого обсягу матеріалу, ніж у конспекті, оцінюється у 4 бали; самостійна відповідь у обсязі конс­пекту оцінюється у 3 бали; самостійна неповна відповідь оцінюється у 2 бали; несамостійна відповідь на теоретичне питання оцінюється у 1 бал.

Правильна відповідь на одне тестове завдання модульної конт­рольної роботи оцінюється у 1 бал, неправильна відповідь на тест – 0 балів.

Правильний розв’язок розрахункового завдання оцінюється у 3 ба­ла, правильне вирішення завдання з невеликою похибкою оцінюється у 2 бала, за неправильне розв’язання завдання нараховується 1 бал, при невиконанні завдання 0 балів.

Кількість балів, набрана студентом з дисципліни за модульною контрольною роботою, переводиться в традиційну оцінку за шкалою, поданою нижче. За результатами модульної контрольної роботи оцінка «відмінно» відповідає 9–10 балам, оцінка «добре» відповідає 7–8 балам, оцінка «задовільно» відповідає 5–6 балам, оцінка «незадо­вільно» відповідає 0–4 балам.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.