Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Теоретична частина

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Процес складання бюджету як фінансового плану на рівні держави.

1.1. Доходи бюджету – це:

1) 1) сукупність економічних відносин з приводу формування фондів грошових коштів у розпорядженні Кабінету Міністрів України;

2) 2) результат розподілу та перерозподілу ВВП для подальшого фінансування виконання соціальної та економічної функцій держави;

3) 3) частина централізованих фінансових ресурсів держави, необхідних для виконання соціальної, економічної, управ­лінської та оборонної функцій держави;

4) 4) економічні відносини, що виникають між державою і юридичними та фізичними особами в процесі формування їх доходів.

1.2. Кошторис – це:

1) 1) розпис доходів і видатків місцевого бюджету, викорис­товується для прогнозування;

2) 2) розпис доходів і видатків місцевого бюджету, викорис­товується для планування показників цього бюджету на наступний рік;

3) 3) законодавчо затверджений перелік оперативно-сітьових показників бюджетної установи;

4) 4) спеціальний розрахунковий документ, на основі якого виділяються бюджетні асигнування.

Задача

Для складання кошторису Полтавського обласного театру ляльок маємо такі показники:

№ п/п Назва показника Значення
Кількість місць у залі для глядачів
Кількість спектаклів на рік,
у т. ч.:  
– ранкових
– гастрольних
Заповнюваність залу для глядачів, % відвідування:  
– на ранкових спектаклях
– на гастрольних
Кількість глядачів, усього (тис. осіб) ?
у т. ч.:  
– на ранкових спектаклях ?
– на гастрольних ?
Вартість одного квитка (грн):  
– на ранкових спектаклях 10,0
– на гастрольних 12,0
Валовий збір від продажу квитків, усього, (тис. грн) ?
у т. ч.  
– на ранкових спектаклях ?
– на гастрольних ?
Інші доходи, (тис. грн на місяць) ?
у т. ч.:  
– оренда 1,5
– благодійні внески 0,3
Разом доходів, (тис. грн) ?
Видатки:  
– річний фонд заробітної плати (тис. грн, без нарахувань) 600,0
– нарахування на заробітну плату, % 37,5
– комунальні послуги, охорона, обслуговування (тис. грн за рік) 25,088
– на нові постановки (пошив одягу для ляльок), (грн за рік) 550,0
– відрахування від зборів на охорону авторських прав (% від річного валового збору з продажу квитків)
– комунальний податок (65 працюючих осіб) ?
– плата за землю (грн, фіксований, за місяць) 780,0  
– податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин (грн, за квартал) 250,0  
– збір за забруднення навколишнього середовища, (грн, за місяць) 150,0  
– збір за розміщення відходів, (грн, за місяць) 100,0  
Разом витрат, (тис. грн) ?  
Фінансовий результат: прибуток (+) збиток (–) ?  

Потрiбно:

1) 1) розрахувати кількість глядачів на спектаклях;

2) 2) визначити річний валовий збір (дохід) від продажу квитків і загальну суму доходів театру за рік;

3) 3) визначити загальну суму витрат театру;

4) 4) визначити фінансовий результат (прибуток або збиток) і взаємо­відносини Полтавського обласного театру ляльок з міським бюджетом.

Критерії оцінки теоретичної частини білету

15 балів – студент дає обґрунтовану, глибоку та правильну відпо­відь на поставлені питання; демонструє здатність здійснювати порів­няльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки; демонструє уміння висловлювати та аргументувати своє ставлення до певної проблеми; демонструє знання законодавчих і нормативних актів України, підручників, посібників.

10 балів – студент володіє матеріалом на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питання були допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, посиланні на конкретні періоди і дати.

5 балів – студент недостатньо глибоко володіє матеріалом, питання викладено у занадто стислій формі (в обсязі конспекту), відповідь не містить необхідні докази та аргументи.

0 балів – студент зовсім не відповідає на поставлене питання або відповідає невірно, відповідь містить зайвий матеріал, що не відпові­дає змісту питання і свідчить про те, що студент не розуміє суті питання.

Критерії оцінки виконання розрахункового завдання

10 балів – відповідь студента складається з правильного розв’язан­ня завдання, доцільного і логічного теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків, при необхідності правильного посилання на відповідні законодавчі та нормативні акти.

5 балів – відповідь студента складається з правильного розв’язання завдання без теоретичного обґрунтування виконаних розрахунків або розв’язання завдання з арифметичною помилкою у розрахунках з теоретичним обґрунтуванням виконаних розрахунків.

0 балів – студент не виконав розрахункового завдання, виконав розрахункове завдання невірно або опис та розв’язок завдання не є самостійною роботою студента.

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит (за умови, що студент набрав на іспиті не менше 11 балів). Результати підсумкового контролю знань з дисципліни зано­сяться до відомості обліку поточної і підсумкової успішності та до індивідуального навчального плану студента.

У разі, коли відповіді студента оцінені менше ніж у 11 балів, він отримує за результатами іспиту 0 балів і загальна підсумкова оцінка включає лише результати поточного контролю вивчення дисципліни.

Студент, який за результатами вивчення дисципліни протягом семестру набрав 86 балів і більше, може отримати підсумкову оцінку з навчальної дисципліни «Бюджетна система» за результатами поточного контролю без складання іспиту.

Студент, який за результатами вивчення дисципліни набрав неменше 60 балів і небажає покращити свою оцінку, може отримати підсумкову оцінку з навчальної дисципліни за результатами поточ­ного контролю без складання іспиту. До відомості обліку поточної і підсумкової успішності та до індивідуального навчального плану сту­дента вноситься результат поточного контролю вивчення дисципліни.

Студент, який за результатами вивчення дисципліни протягом семестру набрав 34 бала і менше, вивчає дисципліну повторно за додатковою оплатою.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання до національ­ної шкали та шкали ECTS здійснюється у такому порядку.

Шкала нарахування підсумкових балів

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою, що викорис­товується в ПУСКУ Оцінка за 4-бальною шкалою
F 0–34 балів 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
FX 35–59 балів 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання іспиту
E 60–65 балів 3 (достатньо) виконання задовольняє мінімальним критеріям
D 66–70 балів 3 (задовільно) – непогано, але зі значною кількістю недоліків
C 71–78 балів 4 (добре) – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок
B 79–85 балів 4 (дуже добре) вище середнього рівня з кількома помилками
A 86–100 балів 5 (відмінно)

 

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

 

Перелік питань для підготовки студента до
поточного модульного контролю

1. 1. Соціально-економічна сутність державного бюджету.

2. 2. Функції державного бюджету.

3. 3. Бюджет як фінансовий план.

4. 4. Структура бюджету, склад, фактори, що їх визначають.

5. 5. Бюджетний дефіцит: поняття та чинники.

6. 6. Класифікація бюджетного дефіциту.

7. 7. Позики як основний метод покриття бюджетного дефіциту.

8. 8. Емісійний метод покриття бюджетного дефіциту та наслідки його використання.

9. 9. Обґрунтувати багатогранність поняття «бюджет».

10. 10. Витоки виникнення бюджету.

11. 11. Бюджет як економічна категорія та елемент фінансової системи суспільства.

12. 12. Роль бюджету у системі фінансових важелів.

13. 13. Матеріальне втілення бюджетних відносин.

14. 14. Стан бюджету: рівновага доходів і видатків, бюджетний надли­шок, бюджетний дефіцит.

15. 15. Поняття бюджетного устрою країни.

16. 16. Складові частини бюджетного устрою та чинники, що його визначають.

17. 17. Поняття бюджетної системи та підходи до побудови.

18. 18. Склад та принципи побудови бюджетної системи України.

19. 19. Поняття консолідованого бюджету.

20. 20. Мета формування консолідованого бюджету.

21. 21. Поняття бюджетної системи, її структура.

22. 22. Чинники, що визначають бюджетну систему, характеристика окремих її ланок.

23. 23. Принципи побудови бюджетної системи України.

24. 24. Бюджетний процес в Україні.

25. 25. Стадії бюджетного процесу, розмежування бюджетних прав між певними органами та особами.

26. 26. Доходи бюджету: соціально-економічна та матеріальна сутність, форми прояву, джерела формування.

27. 27. Склад та структура доходів бюджету.

28. 28. Засади розмежування доходів між бюджетами різних рівнів.

29. 29. Джерела та методи формування доходів бюджету.

30. 30. Загальна характеристика податкової системи України.

31. 31. Організація мобілізації доходів бюджету.

32. 32. Склад доходів місцевих бюджетів.

33. 33. Порядок виконання бюджетів за доходами.

34. 34. Видатки бюджету: соціально-економічна суть, форми прояву.

35. 35. Роль видатків бюджету у фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку.

36. 36. Склад і структура видатків бюджету.

37. 37. Розмежування видатків між окремими бюджетами.

38. 38. Територіальний та відомчий підходи до розподілу видатків.

39. 39. Класифікація бюджетних видатків за функціональною, відомчою, економічною та іншими ознаками.

40. 40. Форми бюджетного фінансування: кошторисне фінансування, державне фінансування інвестицій, позички з бюджету держав­ним підприємствам, державні дотації.

41. 41. Методи бюджетного фінансування.

42. 42. Бюджетна політика на місцевому рівні.

43. 43. Місцевий бюджет як основний фінансовий план розвитку терито­ріальної громади.

44. 44. Охарактеризувати особливості формування та використання коштів місцевих бюджетів.

45. 45. Етапи розвитку місцевих бюджетних відносин в Україні.

46. 46. Система місцевих бюджетів України.

47. 47. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин.

48. 48. Зміст міжбюджетних відносин та особливості їх організації.

49. 49. Сутність фінансового вирівнювання.

50. 50. Охарактеризувати методи бюджетного регулювання.

51. 51. Алгоритм визначення дотацій вирівнювання.

52. 52. Склад видатків бюджету на економічну діяльність, їх роль у розвитку економіки.

53. 53. Необхідність і склад видатків на розвиток економіки.

54. 54. Напрями та форми бюджетного фінансування економіки. Дже­рела фінансування.

55. 55. Напрями та роль видатків бюджету на науку. Джерела фінан­сування.

56. 56. Склад видатків бюджету на соціальний захист населення, їх роль в сучасних умовах.

57. 57. Форми і методи фінансового забезпечення соціальної сфери. Організація бюджетного фінансування закладів соціальної сфери.

58. 58. Кошторисний порядок фінансування видатків бюджетів. Види кошторисів.

59. 59. Видатки бюджету на освіту, їх склад і структура. Особливості кошторисів освітніх закладів: дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, закладів вищої освіти.

60. 60. Видатки бюджету на фінансування загальноосвітніх шкіл. Опера­тивно-сітьові показники діяльності школи, порядок їх визначення. Система заробітної плати вчителів і порядок планування фонду заробітної плати. Кошторис загальноосвітньої школи.

61. 61. Видатки бюджету на фінансування дитячих дошкільних закладів. Оперативно-сітьові показники, система заробітної плати і плану­вання фонду заробітної плати, складання кошторису дитячого дошкільного закладу.

62. 62. Видатки бюджету на фінансування вищої освіти. Система заро­бітної плати працівників вищої освіти. Позабюджетні джерела фі­нансування ВЗО. Особливості кошторисного планування у ВЗО.

63. 63. Видатки бюджету на охорону здоров’я: їх склад і структура. Оперативно-сітьові показники медичних установ. Система заро­бітної плати медичних працівників бюджетних закладів охорони здоров’я. Кошторис медичної установи.

64. 64. Бюджетне фінансування закладів культури, фінансування преси, радіо, телебачення. Склад видатків.

65. 65. Особливості кошторисів бібліотек, будинків культури, інших культурно-освітніх закладів.

66. 66. Бюджетне фінансування розвитку фізкультури і спорту, роль бюджету в державній підтримці олімпійського руху.

67. 67. Видатки бюджету на оборону. Їх склад, порядок планування та фінансування. Вплив воєнної доктрини держави на рівень і розмір видатків на оборону.

68. 68. Видатки бюджету на державне управління. Їх склад, порядок планування та фінансування.

69. 69. Видатки на утримання органів законодавчої і виконавчої влади, судових органів і прокуратури, правоохоронних органів, податко­вої адміністрації та митних органів.

70. 70. Державний кредит як специфічна форма фінансових відносин. Його функції та передумови. Суб’єкти відносин державного кре­диту.

71. 71. Види та форми державного кредиту. Державні позики як основна форма державного кредиту. Класифікація державних позик. Види державних цінних паперів.

72. 72. Державний борг, його структура. Видатки бюджету на обслуго­вування державного боргу. Управління державним боргом. Спо­соби управління.

 

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА
ДО СКЛАДАННЯ ІСПИТУ

1. 1. Бюджет держави як економічна категорія.

2. 2. Багатогранність поняття «бюджет».

3. 3. Витоки виникнення бюджету.

4. 4. Роль бюджету у системі фінансових важелів.

5. 5. Матеріальне втілення бюджетних відносин.

6. 6. Бюджетні відносини як елемент фінансової системи суспільства. Взаємозв’язок бюджету з іншими ланками фінансової системи.

7. 7. Місце бюджету в процесі розподілу ВВП.

8. 8. Роль і місце бюджету у фінансово-кредитному механізмі держави. Інструменти бюджетного впливу на соціально-економічний розвиток.

9. 9. Суть бюджету як правової категорії.

10. 10. Нормативні акти, що регулюють бюджетні правовідносини. Бюджетні права органів влади та управління, їх розмежування.

11. 11. Склад бюджету як фінансового плану держави. Загальний та спеціальний фонд бюджету. Обґрунтування необхідності поділу.

12. 12. Процес складання проекту бюджету держави.

13. 13. Процес складання бюджету як фінансового плану на рівні держави.

14. 14. Процес виконання та звітування про виконання бюджету держави.

15. 15. Контроль за складанням та виконанням бюджету.

16. 16. Відповідальність за бюджетні правопорушення

17. 17. Стан бюджету та фактори, що його визначають.

18. 18. Бюджетний дефіцит: поняття та чинники.

19. 19. Класифікація бюджетного дефіциту.

20. 20. Позики – основний метод покриття бюджетного дефіциту.

21. 21. Емісійний метод покриття бюджетного дефіциту та наслідки його використання.

22. 22. Бюджетний надлишок як елемент адміністративного регу­лювання.

23. 23. Концепції регулювання державного бюджету.

24. 24. Причини боргової кризи і стратегія управління зовнішнім боргом.

25. 25. Стадії та система управління зовнішньою заборгованістю.

26. 26. Форми конверсії боргу (боргового свопу) як загальноприйнятого методу скорочення зовнішнього боргу.

27. 27. Поняття бюджетного устрою. Елементи бюджетного устрою.

28. 28. Чинники, що визначають бюджетний устрій.

29. 29. Поняття та підходи до побудови бюджетної системи.

30. 30. Зміст принципів, на яких ґрунтується бюджетна система України.

31. 31. Структура бюджетної системи України.

32. 32. Єдність бюджетної системи та автономність бюджетів як основа демократичного бюджетного устрою.

33. 33. Поняття консолідованого бюджету. Його роль та мета складання.

34. 34. Обґрунтування схем зведених бюджетів.

35. 35. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин.

36. 36. Характеристика видів міжбюджетних відносин.

37. 37. Засади розмежування видатків між окремими бюджетами.

38. 38. Розподіл доходів між рівнями бюджетної системи.

39. 39. Територіальний та відомчий підходи до розподілу видатків.

40. 40. Фактори, що визначають порядок та пропорції розподілу доходів між ланками бюджетної ситстеми.

41. 41. Поняття закріплених та регулюючих доходів.

42. 42. Форми руху бюджетних ресурсів.

43. 43. Характеристика міжбюджетних субвенцій.

44. 44. Сутність фінансового вирівнювання.

45. 45. Дотація вирівнювання як форма взаємовідносин між бюджетами та бюджетного регулювання.

46. 46. Вилучення бюджетних надлишків як форма взаємовідносин між бюджетами та бюджетного регулювання.

47. 47. Доходи бюджету як соціально-економічна категорія.

48. 48. Характеристика методів формування бюджетних доходів.

49. 49. Джерела формування доходів бюджету.

50. 50. Податковий метод формування доходів бюджету.

51. 51. Склад і структура доходів Державного бюджету України.

52. 52. Організація мобілізації доходів Державного бюджету України.

53. 53. Неподаткові методи формування доходів бюджету.

54. 54. Склад та структура доходів місцевих бюджетів.

55. 55. Соціально-економічна сутність видатків бюджету

56. 56. Значення видатків бюджету у забезпеченні потреб суспільного розвитку.

57. 57. Класифікація видатків бюджету за ознаками: участі в процесі відтворення, суспільним призначенням, методами здійснення.

58. 58. Бюджетне фінансування та його форми: кошторисне фінансу­вання, державне фінансування інвестицій, позички з бюджету, державні дотації. Принципи бюджетного фінансування.

59. 59. Склад та структура видатків Державного бюджету України.

60. 60. Розмежування видатків між державним бюджетом та місцевими бюджетами.

61. 61. Правовий характер регулювання та контроль за здійсненням видатків Держбюджету.

62. 62. Склад та структура видатків місцевих бюджетів в Україні.

63. 63. Необхідність і склад видатків на розвиток економіки.

64. 64. Роль бюджету у виконанні економічної функції держави.

65. 65. Форми бюджетного фінансування економіки: бюджетні інвести­ції, позики, дотації та ін.

66. 66. Склад та структура видатків бюджетів на економічну діяльність.

67. 67. Склад та напрямки видатків бюджету на науку.

68. 68. Фінансування промисловості та енергетики в Україні.

69. 69. Видатки на розвиток агропромислового комплексу.

70. 70. Фінансова підтримка малого підприємництва.

71. 71. Фінансування досліджень у наукових установах НАН України, відомчих наукових закладах та вищих навчальних закладах.

72. 72. Зміст соціальної функції держави.

73. 73. Роль бюджету у забезпеченні соціального захисту населення та утриманні соціальної сфери.

74. 74. Система видатків на соціальну сферу.

75. 75. Склад і характеристика видатків на соціальний захист населення і соціальне забезпечення.

76. 76. Видатки на соціальний захист населення і соціальне забезпе­чення.

77. 77. Загальні засади кошторисного фінансування.

78. 78. Державна допомога малозабезпеченим верствам населення.

79. 79. Військова доктрина держави і військові витрати.

80. 80. Політичні та фінансові аспекти видатків бюджету на оборону.

81. 81. Планування видатків на оборону.

82. 82. Склад видатків на управління.

83. 83. Особливості планування і фінансування витрат на органи дер­жавної влади і управління.

84. 84. Видатки на правоохоронну діяльність і безпеку держави.

85. 85. Суб’єкти правоохоронної діяльності та забезпечення безпеки держави.

86. 86. Розмежування видатків на утримання органів влади і управління між Державним і місцевими бюджетами.

87. 87. Державний кредит як специфічна форма фінансових відносин.

88. 88. Чинники державного кредиту.

89. 89. Державна політика позикових фінансів.

90. 90. Форми державного кредиту. Державні позики як основна форма державного кредиту.

91. 91. Класифікація державних позик.

92. 92. Державний борг, його структура та класифікація.

93. 93. Управління державним боргом.

94. 94. Видатки бюджету на обслуговування державного боргу.

 

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

[До змісту] [Попереднє]

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.