Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

дисципліни «Бюджетна система»

для студентів спеціальності

6.050104 Фінанси

 

 
 


Дніпропетровськ

 


Матеріали методичного забезпечення дисципліни «Бюджетна система» для студентів спеціальності 6.050104 Фінанси/ Упорядн.: О.Ю.Доценко - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2006. – __ с.

 

Упорядники:

О.Ю. Доценко, асистент

 

Затверджено методичною комісією з напряму 0501 Економіка та підприємництво (протокол № ___ від _______) за поданням кафедри економічного аналізу та фінансів (протокол № ___ від ________).

 

Подано методичні рекомендації з усіх видів навчальних занять, виконання індивідуальних завдань, самостійної роботи студентів з дисципліни «Бюджетна система» освітньо-кваліфікаційної програми підготовки фахівців спеціальності 6.050104 „Фінанси”

 

 

Рекомендовано до видання Навчально-методичним управлінням НГУ.


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Дисципліна «Бюджетна система» при підготовці фахівців у теоретичному плані повинна поглибити фундаментальні знання щодо макроекономічної сфери фінансової системи - державних фінансів; у прикладному плані — закласти базові знання з методики бюджетної роботи та сформувати навички проведення розрахунків показників бюджету.

Вивчення дисципліни «Бюджетна система» посідає важливе в загальній структурно-логічній схемі підготовки спеціаліста та ґрунтується на засвоєнні та володінні загальної теорії фінансів, передбачає вивчення блоку економічних дисциплін, а саме: «Фінанси», «Державне регулювання економіки», «Макроекономіка», «Гроші та кредит».

Знання, отримані студентами в процесі вивчення дисципліни «Бюджетна система», можуть бути використані як базові при засвоєнні дисциплін «Бюджетний менеджмент», «Податкова система», «Податковий менеджмент», «Місцеві фінанси».

Мета навчальної дисципліни «Бюджетна система» — надання знань з організації та функціонування бюджетної системи і бюджетної політики, вивчення сутності бюджетних відносин і характеру їх впливу на суспільство.

Завдання вивчення дисципліни «Бюджетна система» полягають у:

- вивчення теоретичних основ формування і використання бюджету держави,

- розумінні засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи,

- формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків;

- оволодінні методикою визначення обсягів бюджетних видатків , які забезпечують реалізацію функцій держави;

- формуванні знань з питань державного кредиту та управління державним боргом.

Предмет дисципліни: відносини з приводу формування і використання державного бюджет).

В процесі вивчення дисципліни послідовно розглядаються: призначення та роль державного бюджету; сутність бюджетного устрою та побудови бюджетної системи України; система доходів та видатків бюджету за джерелами формування та напрямками використання.

З опорою на матеріал лекційних модулів студент повинен:

- розуміти сутність, призначення та роль бюджету в загальній схемі фінансових відносин;

- знати основні принципи фінансового прогнозування та планування;

- розуміти функції бюджету в ринковій економіці;

- знати основи бюджетного устрою та принципіви побудови бюджетної системи держави;

 

- з'ясовувати сутність бюджету та його необхідність;

- з'ясовувати можливості оптимізації співвідношення доходної та видаткової частин бюджету

Розподіл навчальних годин за семестрами і видами навчальних занять здійснюється відповідно до робочих навчальних планів за наступною формою.


Питання для підготовки до іспиту з дисципліни «Бюджетна система»

1. Роль бюджету у фінансової системі держави

2. Функції бюджету

3.Бюджет як економічна категорія

4. Бюджет як фінансовий план

5. Роль бюджету у фінансово-кредитному механізмі

6. Стан бюджету та фактори, що впливають на нього

7. Основи бюджетного устрою

8. Розподілення доходів та витрат між бюджетами

9. Принципи побудови бюджетної системи

10. Форми взаємовідношень між бюджетами

11. Бюджетна система України, бюджетні права в Україні

12. Методи і джерела формування доходів бюджету

13. Класифікація доходів бюджету

14. Склад і структура доходів бюджету

15. Загальна характеристика податкових надходжень до бюджетів

16. Загальна характеристика неподаткових надходжень до бюджетів

17. Характеристика та роль доходів від операцій з капіталом, офіційних трансфертів, надходжень до державних цільових фондів

18. Сутність і класифікація витрат бюджету

19. Склад і структура витрат бюджету

20. Бюджетне фінансування видатків, принципи, форми та методи

21. Витрати на економічну діяльність

22. Витрати на науку

23. Склад витрат на соціальний захист і соціальну сферу

24. Основи кошторисного фінансування

25. Порядок складання та затвердження кошторису доходів та витрат

26. Бюджетне нормування

27. Фінансування освіти

28. Фінансування охорони здоров'я

29. Фінансування культурно-освітніх закладів

30. Фінансування установ соціальних закладів

31. Витрати державного бюджету на управління і судову владу

32. Витрати державного бюджету на оборону і правоохоронну діяльність

33. Бюджетний дефіцит, причини його виникнення та соціально-економічні наслідки

34. Джерела покриття бюджетного дефіциту, шляхи та методи його подолання

35. Сутність, чинники та форми державного кредиту

36. Державний борг та видатки на його обслуговування

 


 

Тематика контрольних робіт з дисципліни «Бюджетна система»

1. Бюджетний процес в Україні та перспективи його розвитку.

2. Вплив бюджету на соціально-економічні процеси в Україні.

3. Проблеми розподілу податкових платежів між рівнями бюджетної системи.

4. Бюджетний дефіцит. Причини виникнення, наслідки, методи покриття й шляхи скорочення.

5. Формування доходів державного бюджету, методологія їх планування по видах податкових і неподаткових надходжень.

6. Бюджетний устрій і бюджетний процес у закордонних країнах

7. Фінансування видатків на культуру в Україні та у міжнародної практиці .

8. Державна підтримка науки в Україні. та у міжнародної практиці

9. Видатки бюджету на міжнародну діяльність і обслуговування державного боргу України. Управління державним боргом України.

10. Особливості планування й фінансування видатків бюджетних установ в Україні.

11. Державні цільові бюджетні й позабюджетні фонди — проблеми формування й витрати коштів.

12. Проблеми бюджетного вирівнювання місцевих бюджетів.

13. Проблеми формування й виконання місцевих бюджетів.

14. Проблеми формування й виконання державного бюджету.

15. Довгострокові цільові програми, їхня роль у бюджетному процесі.

16. Місцеві бюджети в системі міжбюджетних відносин.

17. Економічна й контрольна робота фінансових органів по доходах і видатках бюджету.

18. Економічний аналіз бюджетних показників, шляхи його вдосконалювання

19. Бюджетна реформа і її основні напрямки.

20. Роль місцевих бюджетів у рішенні соціальних завдань

21. Значення бюджетної класифікації в організації бюджетних процедур

22. Неподаткові доходи і їхня роль у формуванні бюджету

23. Аналіз складу й структури доходів

24. Аналіз складу й структури видатків державного бюджету й напрямку їхнього вдосконалювання

25. Видатки бюджету на державну підтримку реального сектора економіки

26. Проблеми планування й фінансування видатків на загальну освіту

27. Проблеми планування й фінансування видатків на професійну (початкову, середню, вищу) освіту

28. Стан розвитку охорони здоров'я та проблем планування й фінансування видатків на охорону здоров'я

29. Сучасний стан планування й фінансування видатків на державне управління

Студент повинен:

- самостійно підготувати роботу з опорою на методичне та інформаційне забезпечення;

- систематично відвідувати консультації;

- сприймати зауваження та оперативно виконувати методичні вказівки керівника;

- подати роботу на перевірку керівнику;

Вимоги до роботи, що мають забезпечити максимальну оцінку:

¨ відповідність змісту роботи обраній темі;

¨ творчий підхід до суті проблеми;

¨ якість джерельної бази;

¨ структурованість матеріалу, лаконізм і логічна послідовність викладу матеріалу, ясність та чіткість мови, відсутність складних зворотів та граматичних помилок;

¨ повнота відображення змісту джерел інформації;

¨ відповідність висновків автора завданню реферату;

¨ об’єктивність в оцінці точок зору, що аналізуються;

¨ якість оформлення;

¨ самостійність виконання (діагностується при захисті реферату).

Структура роботи

Вступна частина:

- титульний аркуш;

- зміст;

- вступ.

Основна частина:

- розділи реферату;

- висновки;

- перелік посилань.

Додатки

Титульний аркушвиконується відповідно до зразка, що поданий у Додатку А.

Змістрозташовують з нової сторінки. До змісту включають: послідовно перелічені назви всіх розділів та підрозділів, перелік посилань, додатки тощо і номери сторінок, що містять початок матеріалу. Зміст складають, якщо методичні рекомендації містять не менш ніж два розділи, або один розділ і додаток.

Вступ розташовують з нової сторінки. Вступмістить обґрунтування практичної та теоретичної актуальності проблеми, зазначеної для вивчення. У вступі необхідно сформулювати основне питання дослідження та цілі й завдання, які витікають із нього. У вступі доцільно також подати термінологічні особливості реферату.

Основні розділи.

У ході виконання основних розділів реферату студент повинен проаналізувати визначення ключових понять, які використовуються при викладі теми реферату, проаналізувати сутнісні ознаки категорій. Скласти схему структури системи, яка розглядається, взаємозв'язку систем і процесів.

Провести огляд періодичної літератури з питання, які розглядаються в рефераті. Підібрати фактичний матеріал, який ілюструє закономірності, структуру і динаміку розвитки проблеми. Підібрати по економічній літературі статистичний матеріал, який характеризує динаміку процесів і проаналізувати його. Використати статистичні збірники, періодичну літературу

На основі вивчення і критичного аналізу літературних джерел, сформулювати власні підходи до проблеми поліпшення механізму реалізації проблеми. Визначити місце України, регіону у розвитку процесів і розв'язанні проблем , які розглядаються.

Висновки. У висновках подаються підсумки щодо вирішення завдань, сформульованих у вступі. Тобто подається самооцінка ступені досягнення мети. Висновки мають відповідати поставленим завданням.

Перелік посилань(перелік джерел, на якіє посилання в основній частині), наводять з нової сторінки. Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті реферату. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання). За необхідності джерела, на які є посилання тільки в додатку, наводять в окремому переліку посилань в кінці додатку.

Додатки. У додатках подають матеріал, який є необхідним для повноти реферату і не може бути розміщений в основній частині через великий обсяг (додаткові ілюстрації або таблиці, додатковий перелік джерел, що може викликати інтерес).

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.