Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Бюджетна класифікація

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Бюджетна класифікація — це обов'язкове групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками з чіткою системою розміщення і присвоєння окремим підрозділам бюджету певних найменувань і порядкових номерів.

Чітка система розміщення і групування доходів та видатків дає змогу одержати необхідні уявлення про структуру бюджету, джерела його доходів, склад платників, цільове призначення бюджетного асигнування.

Бюджетна класифікація повинна відповідати вимогам здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, місцевого самоврядування і проведення необхідного аналізу щодо організаційних, функціональних та економічних категорій.

Бюджетна класифікація України містить наступні розділи:

- доходи бюджету;

- видатки бюджету;

- фінансування бюджету;

- державний борг.

Доходи бюджету укладаються з п'яти основних груп, а саме: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом , офіційні трансферти та державні цільові фонди. Зазначеним групам відповідає перша цифра восьмизначного коду класифікації доходів бюджету. Наступна цифра відповідає номеру підгрупи бюджетної класифікації. Третя та четверта цифри відповідають розділу. П'ята та шоста цифри означають параграф конкретного розділу, який визначає різновид надходження. Сьома та восьма цифри віднесені на кодування виду бюджету (державний, обласний, міський, районний, селищний, сільський) для виокремлення платежу.

Новий підхід запроваджено у класифікації видатків, який дає змогу визначити не лише сам факт використання міністерствами та відомствами бюджетних коштів, а й пов'язати ці видатки з використанням програмних завдань держави та мірою відповідальності у цьому кожного відомства. Функціональна структура складається відповідно до основних функцій держави, які викладені у розділах видатків, конкретизованих низкою підрозділів.

Функції, що виконуються державою, можна поділити на три категорії. До першої категорії видатків належать державні послуги державного призначення. Ці послуги містять у собі діяльність державних органів, не пов'язану з наданням послуг окремим особам чи господарським одиницям . До них належать:

- державне управління (розділ 1);

- судова влада (розділ 2);

- міжнародна діяльність (розділ 3);

- функціональні дослідження (сприяння науково-технічному прогресу (розділ4);

- національна оборона (розділ 5);

- правоохоронна діяльність і забезпечення безпеки держави (розділ 6).

До другої категорії видатків належать суспільні та соціальні послуги, які містять в собі витрати на

- освіту (розділ 7);

- охорону здоров'я (розділ 8);

- соціальний захист і соціальне забезпечення (розділ 9);

- житлово-комунальне господарство (розділ 10);

- культуру та мистецтво (розділ 11);

- засоби масової інформації (розділ 12);

- фізичну культуру і спорт (розділ 13).

До третьої категорії видатків належать державні послуги, пов’язані з економічною діяльністю. До них долучаються державні видатки на регулювання та підвищення ефективності господарської діяльності. У цих розділах відібрані такі державні завдання, як економічний розвиток, створення нових робочих місць, організація роботи транспорту, охорона навколишнього середовища, а саме:

- промисловість та енергетика (розділ 14);

- будівництво (розділ 15);

- сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство (розділ 16);

- транспорт, шляхове господарство, зв'язок, теплокомунікації й інформатика (розділ І 7);

- інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю (розділ 18);

- заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення (розділ 19);

- охорона навколишнього природного середовища та ядерна енергетика
(розділ 20);

- попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій і наслідків стихійного лиха (розділ 21); — поповнення державних запасів і ресурсів (розділ 22).

Важливою відмінністю нової бюджетної класифікації є розмежування видатків за економічними ознаками, тобто видатки зведені до єдиної економічної категорії, що відображає розмежування коштів, спрямованих на поточні або капітальні видатки. Це детальніший розподіл коштів за їхніми предметними ознаками порівняно з існуючим порядком у частині розподілу бюджету на захищені та незахищені статті. Такий розподіл забезпечує єдиний підхід до всіх отримувачів з точки зору виконання бюджету.

До поточних видатків належать видатки на товари і послуги (код 1100). До них долучаються:

- оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

- нарахування на заробітну плату (код 1120);

- придбання предметів і матеріалів (код 1130);

- видатки на відрядження (код 1140);

- оплата послуг з утримання бюджетних установ (код 1150);

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160);

- дослідження та розробки, державні програми (код 1170);

- виплата процентів (1200);

- субсидії та поточні трансфертні виплати (1300).

До капітальних видатків (код 2000) належать платежі з метою придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, землі, нематеріальних активів, або невідкладні платежі, що передаються отримувачам із метою придбання ними схожих активів, компенсації витрат, пов'язаних із руйнуванням чи ушкодженням основних фондів. До них долучаються:

- придбання основного капіталу (код 2100);

- створення державних запасів і резервів (код 2200);

- придбання землі і нематеріальних активів (код 2300);

- капітальні трансферти (код 2400).

Класифікація фінансування бюджету визначає джерела одержання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту, а також показує використання коштів, які утворилися завдяки перевищенню доходів над видатками. Класифікація фінансування бюджету вміщує два розділи:

1. Фінансування за типом кредитора, тобто за категоріями кредиторів або власниками боргових зобов'язань;

2. Фінансування за типом боргового зобов'язання, що відображає засади, які використовуються для фінансування дефіциту або розподілу фінансових ресурсів, що утворюються завдяки перевищенню доходів над видатками.

Класифікація боргу містить інформацію про усі непогашені борги органів управління для вивчення їхнього впливу на функціонування економіки держави.

Непогашений борг класифікується за типом кредитора і за типом боргового зобов'язання з розподілом на внутрішній та зовнішній борги.

Отже, бюджетна класифікація є цільовою, ґрунтується на галузях народного господарства (територіях, на яких здійснюються витрати, із яких надходять доходи, а також вказуються певні види видатків і доходів.

 

Тема 3 : "Система доходів бюджетів "

 

1. Зміст, характеристика, склад і структура доходів бюджетів.

2. Неподаткові надходження.

3. Доходи від операцій з капіталом .

4. Офіційні трансферти.

 

1. Зміст та характеристика доходів бюджетів

Виокремлення фінансової науки в цілком самостійний сегмент дозволило їй у XX столітті обґрунтувати і дати чітке визначення основних елементів фінансового господарства держави:

- фінансових ресурсів;

- доходів;

- доходів бюджетів.

До фінансових ресурсів держави належать: державні доходи; доходи бюджетів держави; заощадження населення в державних банках; кошти населення, які були отримані завдяки продажу облігацій державних позик і фінансові ресурси державних підприємств, установ та організацій.

На відміну від фінансових ресурсів держави, державні доходи є власністю держави, без будь-яких умов і зобов'язань щодо суб'єктів держави. Єдина система державних доходів не виключає, а навпаки, передбачає їх класифікацію на різні групи, з огляду на ознаки групування.

Залежно від порядку формування системи державних доходів їх можна розподілити на:

- централізовані-кошти, які залишаються у розпорядженні держави завдяки розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту, що надходять для формування централізованих грошових фондів держави;

- децентралізовані-доходи, які залишаються в розпорядженні державних підприємств, установ і організацій при розподілі та перерозподілі валового внутрішнього продукту.

Залежно від методів акумулювання грошових ресурсів можна виокремити наступні групи державних доходів:

- обов'язкові платежі і збори;

- добровільні надходження;

- емісія (включаючи як емісію грошей, державних цінних паперів, так і кредитну емісію);

- надходження від роздержавлення та приватизації державного майна;

- державний борг і державний кредит;

- надходження від зовнішньоекономічної діяльності.

Центральне місце у системі доходів держави посідають доходи бюджетів держави. Безпосередньо за їхньою допомогою досягається мобілізація основної частки фінансових ресурсів держави при формуванні бюджетних і позабюджетних фондів, що необхідні для фінансового забезпечення виконання державою покладених на неї функцій. Доходи бюджетів України поділяються на доходи державного бюджету, республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

За умов функціонування ринкової економіки в системі формування доходів бюджетів держави провідною і основною є податкова форма фінансових взаємовідносин держави та її суб'єктів. На сьогодні податки забезпечують майже 80% від обсягів доходів зведеного бюджету України. Система доходів бюджету України відображає практично всі методи їх формування. Вона характеризується такими надходженнями: 1 .Податкові надходження:

- прямі податки-податок на прибуток підприємств; прибутковий податок з громадян; плата за землю; податок з власників транспортних засобів; податок на промисел;

- непрямі податки - податок на додану вартість; акцизний збір; мито та митні збори;

- платежі за спеціальне використання природних ресурсів - лісовий дохід; плата за воду; плата за корисні копалини;

- плата за державні послуги, рентні та компенсаційні доходи - державне мито; рентні платежі за нафту і газ, що видобуваються в Україні; різниця в цінах на природній газ; відрахування на геолого - розвідувальні роботи; відрахування на дорожні роботи; інші надходження;

- місцеві податки і збори.

2. Неподаткові надходження:

від приватизації державних підприємств; від реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; від реалізації державних матеріальних резервів; інші.

3. Внески до цільових фондів.

4. Державні позики.

Останнім часом податкові надходження становлять 55-60%, неподаткові-до 10%,внески у цільові фонди-10-25%, державні позики на покриття бюджетного дефіциту-15%. У складі податкової системи прямі податки дорівнюють 50-55%, непрямі-4045%, платежі за ресурси - близько 1%, плата за державні послуги і компенсаційні доходи-2-5%, місцеві податки і збори - до2%.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.