Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Бюджетний процес в Україні

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Бюджетний процес — це регламентований законодавством порядок складання, розгляду, затвердження бюджетів усіх рівнів, їх виконання та складання і затвердження звітності про виконання бюджетів. Він визначається Конституцією України, Законом «Про бюджетну систему України» та іншими законодавчими і нормативними актами.

Від початку складання бюджетів до затвердження звітів про їхнє виконання весь бюджетний процес проходить під контролем Верховної Ради України та місцевих органів влади. Розрізняють такі етапи бюджетного процесу:

- складання проекту бюджету;

- розгляд бюджету;

- затвердження бюджету;

- виконання бюджету;

- складання, розгляд (затвердження звіту про виконання бюджету.

У бюджетному процесі значну роль відіграє бюджетне планування, складання проекту бюджету, його розгляд і затвердження, оскільки від правильного визначення планових показників бюджету залежить також і якість його виконання.

Бюджетне планування посідає центральне місце у фінансовому плануванні, оскільки воно пов'язане з показниками фінансових планів підприємств, організацій та установ різних форм власності. У процесі бюджетного планування аналізуються кількісні та якісні показники окремих галузей економіки, що дає змогу врахувати пропозиції із зміцнення доходної частини бюджету, забезпечення держави необхідним обсягом фінансових ресурсів для виконання визначених Конституцією функцій.

У процесі бюджетного планування забезпечуються необхідні фінансові пропорції згідно з планом економічного й соціального розвитку; визначаються обсяг доходів бюджету та резерви їхнього росту, обсяг видатків та резерви їхнього скорочення; створюється належна фінансова база соціального захисту населення; розподіляються доходи й видатки між окремими ланками бюджетної системи, утворюються державні матеріальні та бюджетні резерви.

Відповідно до цього перед бюджетним плануванням постають наступні завдання:

- найповніше виявити резерви у галузях економіки і спрямувати їх на виконання плану економічного та соціального розвитку;

- визначити обсяг доходів за окремими джерелами і загальний обсяг доходів бюджету з урахуванням резервів їх збільшення;

- визначити видатки бюджету за всіма підрозділами бюджетної класифікації та загальний обсяг видатків з урахуванням економного, ефективного й раціонального використання бюджетних коштів;

- раціонально розподілити видатки державного бюджету між окремими ланками бюджетної системи та збалансувати бюджети нижчого рівня;

- утворити державні матеріальні та бюджетні резерви.

Кожний етап бюджетного процесу має свої особливості, які характеризуються переліком органів, залучених до нього, та їхніми функціями. Так, організація складання проектів бюджетів забезпечується Кабінетом Міністрів України, а також місцевими державними адміністраціями. Безпосередню роботу із складання проектів бюджетів за дорученням органів виконавчої влади виконує Міністерство фінансів України та його органи на місцях.

Процес складання проектів бюджетів здійснюється в такій послідовності. Спочатку фінансові органи аналізують звітні дані про виконання державного та місцевих бюджетів за попередній період; виявляють тенденції у виконанні доходної та видаткової частин бюджетів, розраховують очікувані дані про виконання бюджетів на кінець поточного року.

Водночас, як правило до 1 червня поточного року, Міністерство економіки України за участю Міністерства фінансів, Національного банку України, інших міністерств і відомств розробляє Основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України на плановий рік з визначенням обсягів: валового внутрішнього продукту; національного доходу; зведеного балансу фінансових ресурсів; балансу доходів і витрат населення; платіжного балансу; валютного плану.

На підставі цих показників уряд Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації розробляють прогнозні показники економічного та соціального розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, які є основою для складання проектів їх бюджетів.

Кабінет Міністрів України зобов'язаний доводити до місцевих рад, органів виконавчої влади інструктивні листи про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний рік. Органи виконавчої влади АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя у встановлений їхніми радами термін, виходячи з необхідності затвердження бюджетів до початку нового бюджетного року, доводять до місцевих рад, їхніх виконавчих органів і державних адміністрацій нижчого рівня відповідні вказівки щодо розробки проектів бюджетів. Маючи всі необхідні дані, фінансові органи розраховують конкретні види доходів і видатків у розрізі підрозділів бюджетної класифікації. При цьому використовуються різні методи бюджетного планування.

Мінімально необхідні видатки визначаються за єдиними або груповими мінімальними соціальними і фінансовими нормами та нормативами, встановленими вищими органами виконавчої влади на основі чинних законодавчих актів, з урахуванням індексу інфляції в межах фінансових можливостей держави та відповідних територіально-адміністративних одиниць. Після завершення розрахунків фінансові органи приступають до збалансування доходної та видаткової частин бюджетів. У разі незбалансованості доходів і мінімально необхідних видатків бюджетів, органи виконавчої влади нижчого рівня подають відповідним органам вищого рівня необхідні розрахунки для обґрунтування нормативів відрахувань від регулюючих доходів, розмірів дотацій і субвенцій, дані про зміни складу об'єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню.

З метою повного врахування всіх фінансових ресурсів, а також визначення середньої фінансової забезпеченості Автономної Республіки Крим , інших адміністративно-територіальних одиниць, відповідний орган виконавчої влади складає територіальний зведений баланс фінансових ресурсів, дані якого можуть бути враховані при визначенні розмірів субвенцій.

Після проведення Міністерством фінансів України відповідних розрахунків Кабінет Міністрів України організовує доведення до органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим , областей, міст Києва і Севастополя таких показників:

- проектних нормативів (відсотків) відрахувань від регулюючих доходів і сум контингентів цих доходів;

- розмірів дотацій і субвенцій, які передбачається надати з державного бюджету України, та їх цільове призначення;

- переліку видатків, які передбачається передати з державного бюджету України на фінансування з бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

Такі ж показники доводять органи виконавчої влади до рад та органів виконавчої влади нижчого рівня у строки, які забезпечили б затвердження бюджетів до початку бюджетного року.

Другий і третій етапи бюджетного процесу (розгляд і затвердження бюджету) забезпечуються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами. Так, проект державного бюджету України розглядається на засіданнях комітетів та на сесійних засідан­нях Верховної Ради України і затверджується законом про державний бюджет України.

Місцеві бюджети розглядаються постійними комісіями місцевих рад і на сесійних засіданнях затверджуються відповідними постановами.

Найтривалішим за часом є четвертий етап бюджетного процесу — виконання бюджету, який охоплює бюджетний рік (з 1 січня по 31 грудня). Організовують виконання бюджету Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим ,місцеві державні адміністрації та виконкоми місцевих рад за допомогою органів оперативного управління фінансами: Міністерства фінансів України та його органів на місцях, органів Державного казначейства, Державної податкової адміністрації, Державної контрольно-ревізійної служби України. У виконанні бюджету беруть участь підприємства, організації та установи всіх форм власності, а також громадяни, пов'язані з бюджетом за доходами та видатками.

П'ятий етап бюджетного процесу забезпечують органи виконавчої влаади у процесі складання звіту про виконання бюджету та органи законодавчої влади і місцевого самоврядування у процесі розгляду й затвердження звіту про виконання бюджету.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.