Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Сутність поняття «система права». Підстави розподілу права на його структурні елементи

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Форма № 11-6.01

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки

Молоді та спорту Україну

29 березня 2012 № 384

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Г.С. СКОВОРОДИ

 

кафедра державно-правових дисциплін та міжнародного права

 

КУРСОВА РОБОТА

з теорії держави і права

на тему «Система права та система законодавства»

 

 

Студентки I курсу 14 групи

напряму підготовки 0304 право

спеціальності 6.030401 правознавство

Малюк Ю.Ю.

Керівник: Процевський О.І.

Національна шкала________________

Кількість балів________Оцінка:ECTS____

 

Члени комісії_______ ____________________

 

_______ ____________________

 

_______ ____________________

 

м. Харків- 2015 рік


Зміст

1.Вступ.................................................................................................................ст.32.Сутність поняття «система права». Підстави розподілу права на його структурні елементи...........................................................................................ст.4

3.Сутність понять «галузь права», «підгалузь права», «інститут права»....ст.7

3.1. Галузь права.................................................................................................ст.7

3.2. Інститут і підгалузь права.........................................................................ст.12

4. Матеріальне та процесуальне право, публічне та приватне право, їх загальна характеристика..................................................................................ст.15

4.1. Матеріальне та процесуальне право........................................................ст.15

4.2. Публічне та приватне право.....................................................................ст.20

5. Сутність поняття «система законодавства», його співвідношення з поняттям «система права»..............................................................................ст.23

6. Висновок.......................................................................................................ст.27

7.Список використаної літератури.................................................................ст.28


Вступ

У даній курсовій роботі розглядається питання систематизація права і систематизація законодавства. Різноманітні види норм права і нормативних актів в національних системах права дуже тісно взаємопов’язані, обумовлені вони системою політичних і економічних відносин які існують в суспільстві.

Право і законодавство будь-якої держави являє собою не просто сукупність правил поведінки, але і певну систему.

Система, як філософське поняття, - це певне цілісне явище, яке складається із частин (елементів), взаємопов’язаних і взаємодіючих між собою. Як ціле не може бути без його складових, так і окремі складники не можуть виконувати самостійні функції поза системою.

В останні роки виділяють такі поняття як „система права”, „система законодавства” і „правова система”. Поняття “правова система” включає в себе всі правові явища: систему права і законодавства, правовідносини, правосвідомість і правову культуру, законність і правопорядок тощо. Тобто система права і система законодавства разом входять в правову систему. Система права і система законодавства взаємообумовлюють і взаємодоповнюють одна одну, оскільки виражають (хоч і в різних формах) єдиний феномен – прово, та мають єдину мету – регулювання відносин між людьми.

 

 

Сутність поняття «система права». Підстави розподілу права на його структурні елементи

Кожна держава має свою національну правову систему, яка є частиною її соціальної системи. Правова система тієї чи іншої країни має свою специфіку, структуру, мету, відносини, формується у визна­чений історичний період та характеризується притаманними лише їй національними особливостями.

Правова система — це сукупність взаємопов'язаних, взає­модіючих і взаємоузгоджених правових засобів, за допомогою яких держава здійснює регулювання суспільних відносин.

У юридичній науці існують поняття "правова система" і "сис­тема права", які не є тотожними, і тому їх слід розрізняти. Поняття "правова система" ширше ніж поняття "система права". Система пра­ва є складовим елементом правової системи. Вона відображує не всю сукупність правових явищ, а тільки внутрішню будову права як суку­пність правових норм.

Системна побудова права має велике значення, тому що дозво­ляє більш повно і точно тлумачити окремо взяту норму права і прави­льно застосувати її на практиці.

Система права — це обумовлена об'єктивними факторами внут­рішня будова права, що характеризується єдністю і узгодженістю всіх її норм, розподілом їх на галузі, підгалузі та інститути права.

Структурними елементами системи права є:

1) норма права;

2) інститут права;

3) підгалузь права;

4) галузь права.

Системність — закономірна, неодмінна властивість об'єктивного юридичного права, її деформація, руйнування — це аномалія, «хвороба» права, яка може звести нанівець його регулятивні можливості, перешкодити досягненню очікуваного законодавцем соціального результату.
Соціальне призначення, соціальна сутність системи права — служити нормативною базою, фундаментом державного забезпечення певних суспільних відносин, цілеспрямованого результативного впливу на них.

Підстави розподілу норм за галузями:
- предмет правового регулювання (сукупність суспільних відносин, які врегульовані правом);
- метод правового регулювання (специфічний спосіб владного впливу держави на суспільні відносини, здійснюваний за допомогою правових норм та інших юридичних засобів).
Поняття предмета правового регулювання дає знання про те, що саме регулюється правом, а поняття методу правового регулювання дає відповідь на питання, як (яким чином, засобом, способом) держава вчиняє нормативний вплив на суспільні відносини.
Зазначені чинники об'єднання юридичних норм у галузі права неоднозначні, нерівноцінні: первинним, визначальним серед них є предмет правового регулювання, який начебто «веде» за собою метод: як регулювати, залежить від того, що слід регулювати. Суспільні відносини, котрі суттєво відрізняються за їх характером, змістом, взаємним положенням суб'єктів (скажімо, відносини між слідчим і обвинуваченим та між батьками і дітьми), неможливо врегулювати одним і тим самим методом

Основні галузі сучасного права: конституційне (державне), адміністративне, фінансове, земельне, цивільне, сімейне, трудове, кооперативне, сільськогосподарське, соціально-забезпечувальне, цивільне-процесуальне, кримінальне, кримінально-процесуальне, виправно-трудове.
У різних країнах зміст, обсяг і назви зазначених галузей права можуть помітно відрізнятися. Крім того, у деяких правових системах зберігає певне значення загальний поділ системи права на так зване публічне право і право приватне.
Інститут права — це система юридичних норм, які регулюють певну групу однорідних суспільних відносин. Серед інститутів розрізняють галузеві та міжгалузеві (наприклад, інститут відповідальності за екологічні правопорушення).

 

 

3. Сутність понять «галузь права», «підгалузь права», «інститут права»

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.