Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стоматология 07

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$019

Науќас 50 жаста ортопедиялыќ кабинетке тістерініѕ ќажалуына, тамаќ шайнау ќиындыєына шаєымданып келді. Ќарап тексергенде мўрын ерін ќатпарларыныѕ айќын кґрнуі, жоєарєы ерін бўрышыныѕ тґмендеуі. 46, 45, 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33, 34, 35, 36 тістердіѕ ќатты тіндерініѕ ќызыл иек деѕгейіне дейін ќажалєанын, бет јлпетініѕ тґменгі 1\3 -ѕ тґмендеуін кґреміз. Еѕ тимді болатын табылатын ем:

A) Металлокерамикалыќ кґпір тектес протез

B) Пластмассадан кґпір тектес протездер

С) Металлополимерлі кґпір тектес протездер

D) Металлопластмассадан кґпір тектес протез

Е) Парапульпарлы штифті тўќылды сауыт

{Дўрыс жауабы}= Е

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология, А.С.Щербаков, Л.М.Мишнев, В.Н.Трезубов, 2001 ж.339-бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортопедиялыќ стоматология» 03

Каз

$$$020

Науќаст 68.жаста:Толыќ тіссіз тґменгі жаєына толыќ алмалы салмалы пластиналы протез дайындаудыѕ 2-клиникалыќ кезеѕде жеке дара ќасыќты кигізіп шаќтап тексеру кезінде, науќас тілімен тґменгі ерінді жалаєан кезде жеке дара ќасыќ орнынан кґтеріліп кетеді, сіздіѕ іс јрекетіѕіз?

A) жаќ, тіл асты шетін тїгел ќысќартып шыєу керек

B) сыртќы шетін ќысќарту керек

C) ішкі жаєын ќысќарту керек

D) дґѕес аймаєын екінші азу тіске дейін ќысќарту керек

E) сїйір тістен екінші кіші азу тіс арасына дейін ќысќарту керек

{Дўрыс жауабы}= A

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортопедическая стоматология, В.Н.Копейкин 2001 ж. 393-бет)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$001

Алдыѕєы тістердіѕ прогнатиялыќ ќатынасы ... байланысты.

A) тіс ќатарыныѕ бїйір бґлігініѕ тарылуы

B) макродентия

C) астыѕєы жаќтыѕ толыќ жетілмеуі

D) акромегалия

E) макроглоссия

{Дўрыс жауабы}= С

{Кїрделілігі}= 1

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.65-100)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$002

Механикалыќ јсері бар ауызішілік аппарат:

A) Брюкля аппараты

B) Шварц аппараты

C) эквилибратор

D) Андрезен-Гойпля аппараты

E) Энгель доєасы

{Дўрыс жауабы}= Е

{Кїрделілігі}= 1

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.100-145)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$003

Бала 9 жаста. Профилактикалыќ тексеру кезінде аныќталєан: екі жаќ сїйектерінде алдыѕєы тістердіѕ арасында бос жерлер бар, тістер алєа шыєып тўр. Кїрек тістер тістесу ќырларымен тїйіседі. Тґменгі жаќ сїйегініѕ тістері желпуіш тјріздес орналасќан. Жўтуы инфантильді. Еѕ дўрыс болатын ыќтимал диагноз:

A) диастема

B) бипрогнатия

C) тремалар, бипрогнатия

D) адентия

E) тїзу тістесу

{Дўрыс жауабы}= С

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.157-190 )

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$004

Бала 5 жаста. Профилактикалыќ тексеру кезінде аныќталєан: иек алєа шыєып тўр, беттіѕ орта бґлігініѕ батып кетуі жјне ўзаруы байќалады. Ауыз ќуысыныѕ алдыѕєы бґлікте кері жауып тўру. 55, 65 жјне 85, 75 тістердіѕ Энгельдіѕ ІІІ класы бойынша тїйісуі байќалады. Тілдіѕ жїгеншесі ќысќарєан. Еѕ дўрыс болатын ыќтимал диагноз:

A) ашыќ тістем

B) прогения

C) тїзу тістем

D) кїрек тістік жауып тўру

E) протрузия

{Дўрыс жауабы}= В

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С. 236-245)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.