Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Згортання речення у дієслівні невласне-словосполучення.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Процес формування дієслівних невласне-словосполучень складніший, ніж процес утворення невласне-словосполучень, оскільки базовою синтаксичною одиницею для них виступає семантичне складне речення, між елементарними предикативними частинами якого наявні здебільшого темпоральні власне-семантичні відношення зі значенням одночасності. Так, зокрема, результатом згортання семантичне складного речення Учень сидить за партою і пише в зошиті (Учень сидить за партою + Учень пише у зошиті) є дієслівне невласне-словосполучення писати в зошиті за партою, оскільки його залежний компонент за партою, виражаючи значення локалізації стану, зумовлений локативною семантикою предиката сидить іншої предикативної частини Учень сидить за партою, поєднується з предикатом дії писати другої елементарної предикативної частини Учень пише в зошиті, який може супроводжуватися аргументами із семантичними функціями діяча, об'єкта та знаряддя.

Неодмінною умовою формування дієслівних невласне-словосполучень є семантична різноплановість предикатів елементарних речень. Згортання одного з таких предикатів, переважно другого, спричиняється до різноманітних комбінацій значень опорних дієслів, які не відбивають їхньої валентної сполучуваності. Дієслова зі значенням дії, що поширюється на об’єкт, сполучаються з адвербіативами на позначення місця дії або кінцевого пункту руху, які супроводжували предикати локативної семантики (пор.: друкувати в кабінеті ← дівчина друкує + дівчина перебуває в кабінеті) з адвербіативами, що визначають часові параметри дії і співвідносяться з предикатами всеохоплювального фізичного стану (пор.: друкувати вночі ← жінка друкує + ніч), з адвербіативами, що пояснюють причину дії і корелюють з одномісними предикатами психічного стану (пор.: вдарити спересердя ← чоловік вдарив + чоловік був сердитий).

 

Література:

1. Арутюнова Н.Д. Предложение й его смысл. Логико-семантические проблемы.- М.: Наука, 1976.– 382 с.

2. Вихованець І.Р. Граматика української мови. Синтаксис. – К.: Либідь, 1993. –368с.

3. Габка К. Об изучении синтаксической синонимии // Русский язык за рубежом. – 1986. – № 1. – С.70 – 73.

4. Гак В.Г. Теоретическая грамматика французского языка. Синтаксис. – М.: Высшая школа, 1986. – 303 с.

5. Городенська К.Г. Деривація синтаксичних одиниць. – К.: Наук, думка, 1991.

6. Гуйванюк Н.В. Формально-семантичні співвідношення в системі синтаксичних одиниць. – Чернівці: Рута, 1999. – 336 с.

7. Загнітко А.П. Теоретична граматика української мови. Морфологія. – Донецьк: ДонДУ, 1996. – 437 с.

8. Загнітко А.П. Український синтаксис: науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс: у 2-х ч. – К.: ІЗМН, 1996. – Ч.І. – 202 с.; Ч.ІІ. – 240с.

9. Загнітко А.П. Слово у душі - душа у слові. – Донецьк: Академія, 1997. – 434с.

10. Кацнельсон С.Д. О категории субьекта предложения // Универсалии й типологические исследования (Мещаниновские чтения). – М.: Наука, 1974. – С. 35 – 56.

11. Красильникова Е.В. Имя существительное в русской разговорной речи. Функциональный аспект: Автореф. ... докт. филол. наук. – М., 1999. – 52с.

12. Крьшова О.А. Коммуникативный синтаксис русского языка. – М.: Наука, 1992. – 286с.

13. Мельничук О.С. Розвиток структури слов'янського речення. – К.: Наук, думка, 1966. – 324 с.

14. Распопов И.П. Несколько замечаний о так называемой семантической структуре предложения // Вопросы языкознания. – 1981. – № 4. – С. 15 – 28.

15. Руднев Ф.Г. Синтаксис современного русского языка. – М., 1963. – 364 с.

16. Степанов Ю.С. Индоевропейское предложение. – М.: Наука, – 248с.

17. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса. – М.: Прогресс, 1988. – 654с.

18. Хомський Н. Роздуми про мову / Пер. з англ. – Львів: Ініціатива, 2000. – 352 с.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.