Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Прийменник у системі синтаксичної деривації: первинні і вторинні прийменники, проблеми кваліфікації і семантичних обсягів.

І.І.Ковтунова зазначає, що синтаксичні синоніми повинні відрізнятися відтінками граматичного значення, а одним з факторів, що впливає на граматичне значення, зумовлюючи тим самим його численні відтінки, є граматичний показник - прийменник або сполучник. Незважаючи на це, прийменники не можна вважати синтаксичними синонімами, тому що вони - окремі слова. Не слід їх вважати і лексичними синонімами, оскільки їхні значення синтаксичні. Тому вивчення прийменників окремо з погляду значень і їх відтінків є неможливим і позбавлене сенсу.

У стилістичному плані прийменникам притаманні такі самі властивості, що й усім іншим словам, і в аспекті стилістичної синоніміки вони можуть розглядатися як лексичні синоніми. Хоча й стилістичне життя прийменників не слід вважати зовсім незалежним від життя конструкції. Стилістичне забарвлення і відтінок значення можуть бути взаємозалежними. Певне стилістичне забарвлення найчастіше має все словосполучення, а не прийменники окремо.

І навпаки, участь прийменників у створенні антонімічних пар абсолютизується при їхньому самостійному вживанні. Л.М.Мурзин поділяє компоненти контамінації на активні та пасивні. Пасивні – це нівельовані займенники, несемантичні сполучники, флексії роду та числа, прийменники та ін. Вони подані разом з реченнями, зумовлюються їх структурою та змістом. Тому не додають жодних додаткових значень. Здебільшого вони лише засвідчують те, що відбулася контамінація. За своєю суттю вони є маркерами утворення речення. Всі інші компоненти виконують узгоджувальні функції. За їхньої допомоги речення стає правильним, цілісним формально. Активні компоненти семантично значимі. Такими є, наприклад, прийменники з обставинними значеннями.

Окремої уваги вимагають словосполучення, в яких внутрішня форма зумовлюється прийменником. Такі конструкції досить продуктивні в українській мові, тим більше, що прийменник як частина мови досить широко спеціалізується на передачі різних обставинних значень. У прийменникових конструкціях найбільшою мірою виявляється специфіка мови.

У сучасній українській мові в семантично неелементарному реченні завжди наявна синтаксема, яка сигналізує про міжреченнєве перетворення. Так, складнопідрядне речення легко трансформується у просте. При цьому можна визначити такі моделі:

1. Причинова семантика реалізується у відмінково-прийменниковій формі типу від, з, у силу, внаслідок, в результаті + Р.в.; через, за, з огляду + Зн.в.; завдяки + Д.в.; за + О.в., пор.: Дитина заплакала, тому що боліла рана → Дитина заплакала від болю. Дівчинку поважали в класі, тому що вона старанна, наполеглива → Дівчинку поважали в класі завдяки старанності й наполегливості.

2.Семантика мети реалізується у відмінково-прийменниковій формі типу для + Р.в. Така синтаксема може співвідноситися з цілісною предикативною частиною, яка при цьому може характеризуватися формально-граматичною односкладністю. При перетворенні складнопідрядного речення у просте із синтаксемою мети використовуються такі первинні і вторинні прийменники: для, з метою, ради, заради, задля, в ім'я, в інтересах + Р.в.; на, по, під + З.в. спеціалізованим виразником семантики мети є інфінітив: Люди наполегливо працюють, щоб держава була могутньою → Люди наполегливо працюють заради могутності держави. Батько надіслав грош, щоб допомогти синові → Батько надіслав гроші для сина. Школярі поїхали на море, щоб відпочити і набратися сил → Школярі поїхали на море відпочити і набратися сил.

3. Синтаксема умови в семантично неелементарному простому реченні вимагає особливої уваги. Її треба розглядати поряд із синтаксемою часу. Загалом семантика умови реалізується аналітичними прийменниками (вторинними): в разі + Р.в.; на випадок + Р в.: Якщо затримається автобус, то дітям доведеться йти пішки → Уразі затримання автобуса діти підуть пішки.

Синтаксема умови щодо свого формального вираження характеризується широкою варіантністю, оскільким може реалізовуватися: а) дієприслівниковим зворотом: Коли діти навчаються в школі, то вони опановують основу наук → Навчаючись у школі, діти опановують основу наук; б) спеціальним прийменником під час. Коли йдуть вибори, забороняться розмовляти → Під час виборів забороняється розмовляти; в) Прийменником за + Р.в.: Коли на Русі існувало язичництво, люди поклонялися багатьом богам → За язичництва на Русі люди поклонялися багатьом богам.

4. Семантика часу виражається розгорнутою конструкцією, яка охоплює:

а) аналітичний прийменник і форму родового відмінка іменника: Коли виступав директор, то всі зааплодували → Після виступу директора всі зааплодували; б) прийменник по + М.в.: Коли закінчилися лекції, всі пішли на перерву → По закінченні лекцій всі пішли на перерву; в) прийменник по (що в цьому разі є дублетом прийменника після):по війні - після війни, по вечері - після вечері.

5. Синтаксема допусту за своєю ємністю дорінює вихідній предикативній підрядній частині. Вона регулярно реалізується поєднанням прийменника попри + Зн.в. до прийменника незважаючи + Зн в. Хоч на вулиці дув пронизливий вітер, ми вирушили на екскурсію до лісу → Попри пронизливий вітер на вулиці, ми вирушили на екскурсію до лісу.

Трансформація складносурядного речення у складнопідрядне зумовлює актуалізацію допустової семантики за умови наявності у першому протиставних відношень: Було сонячно, але люди не виходили на пляж → Люди не виходили на пляж, хоч було сонячно.

В окремих випадках допустова семантика виражається відмінково-прийменниковою формою всупереч, наперекір + Д.в.; незалежно від + Р.в.: Незважаючи на те, що ворог перемагав, партизани провели вдало операцію → Всупереч перемозі ворога партизани вдало провели операцію.

Література:

1. Вихованець І.Р. Прийменникова система української мови. – К.: Наукова думка, 1980. – 288 с.

2. Деривация в речевой деятельности / Под ред. Л.П.Мурзина. – Пермь: Изд-во Перм, ун-та, 1990. – 144 с.

3. Ковтунова И.И. О синтаксической синонимике // Вопр. культуры речи. – Вып.1 – 1955. – С. 115 – 143.

4. Колодяжний А.С. Прийменник // Сучасна українська літературна мова. Морфологія / За ред. І.К.Білодіда. – К.: Наукова думка, 1969. – С. 474 – 500.

5. Кононенко В.И. Синонимика синтаксических конструкций в современном русском языке. – К.: Наук, думка, 1970. – 143 с.

6. Кононенко В.И. Системно-семантические связи в синтаксисе русского й украинского языков. – К.: Вища шк., 1976. – 52 с.

7. Мурзин Л.Н., Шарина О.М. Деривация структур сложноподчиненных предложений в русском языке. – Пермь: Изд-во Перм, ун-та, 1971. – 52 с.

8. Плющ М.Я. Прийменник // Сучасна українська літературна мова / За ред. проф. М.Я.Плющ. – К.: Вища школа, 1994. - С. 291 – 296.

9. Степаненко М. Просторове значення прийменника за й семантична валентність простого двоскладного речення // Рідний край. – 2002. – № 1. – С. 40 – 45.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.