Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стоматология 07

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$019

Бала 13 жаста. Алдыѕєы тістердіѕ тїйіспеуіне, тамаќты тістен алудыѕ ќиындыєына шаєымданады. Тексеріп ќараєанда алдыѕєы бґлікте вертикальды саѕылау бар, тілін сорады, жўтуы бала тјріздес, еріндері тїйіспейді, шырышты ќабыќ ќўрєаќ.

Ортодонтиялыќ аппараттыѕ ќай тїрін ќолданєан дўрыс шешім болып табылады.

А) Жоєарєы жјне тґменгі жаќќа брекет жїйесі, риверсиялыќ доєа

В) ІІІ типті Френкельдіѕ функция реттеушісі аппараты

С) Брюкля аппараты

D) Мезиальдыќ тістесу ќолданатын Персин аппараты

Е) Ќиялай жатыєы бар Катц табаќшасы

{Дўрыс жауабы}= А

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.190-224 )

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема «Ортодонтия» 04

Каз

$$$020

Пациент 10 жаста. Жоєарєы жјне тґменгі еріндердіѕ арасында саты бар. Тґменгі жаќ сїйегініѕ иек бґлігі алєа шыќпаєан. Объективті: жўту ќызметі бўзылєан, тілдіѕ ўшы жўтќанда тґменгі алдыѕєы тістерге тиіп тўрады. Тістерді тїйістіргенде тґменгі алдыѕєы тістер жоєарєы алдыѕєы тістер сауыттарыныѕ 1/2 биіктігін жауып тўрады.

Ортодонтиялыќ аппараттыѕ ќай тїрін ќолданєан дўрыс шешім болып табылады.

А) Андрезен-Гойпль аппараты

В) Ретенциялыќ аппарат

С) І типті Френкельдіѕ функция реттеуші аппараты

D) Ќолтјріздес ќансырмасы бар табаќша

Е) Кожакару аппараты

{Дўрыс жауабы}= А

{Кїрделілігі}= 3

{Оќулыќ}= (Ортодонтия, Л.С.Персин, 2007г. С.190-224 )

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема « Балалар жасындаєы стоматология» 05

Каз

$$$001

Жедел ўшыќтану стоматитінде ќоздырєыштарыныѕ берілу јдістері:

A) ќатынас арќылы

B) ауа арќылы

C) ќатынас, ауа арќылы

D) ауа арќылы, алиментарлы жол

E) алиментарлы жол

{Дўрыс жауабы}= С

{Кїрделілігі}= 1

{Оќулыќ}= (Стоматология детского возраста. О.Е.Ткачук, 2006ж. С.112-115)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема « Балалар жасындаєы стоматология» 05

Каз

$$$002

Гингивиттіѕ объективті ауырлыєын баєалау їшін ... индексі ќолданылады.

A) Федорова-Володкина

B) РМА

C) КПУ

D) Грин-Вермильон

E) ВОЗ

{Дўрыс жауабы}= В

{Кїрделілігі}= 1

{Оќулыќ}= (Стоматологическая профилактика, Н.В. Курякина, Н.А. Соловьева, 2005г.стр.146-147)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема « Балалар жасындаєы стоматология» 05

Каз

$$$003

8 жасар науќас 6.4-ші тісте жедел ўстамалы ауру сезіміне шаєымданады. Ќатты ауру сезімі бїгін тїнде басталєан, тіс жанасу бетінде жўмсарєан дентинге толы тісжегі ќуысы аныќталды. Шўќып тексергенде: ќуыс табаны бір нїктеде ќатты ауырады.Суыќќа узаќ уаќыт ауырады.Таќылдатып тексергенде тіс ауырмайды. Еѕ дўрыс болатын наќтамасы...

A) тереѕ тісжегі

B) созылмалы пульпиттіѕ асќынуы

C) жедел периодонтит

D) созылмалы пульпит

E) жедел ошаќты пульпит

{Дўрыс жауабы}= Е

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Стоматология детского возраста. О.Е.Ткачук, 2006ж. С.69)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема « Балалар жасындаєы стоматология» 05

Каз

$$$004

17 жасар науќас тістерінде пигменттелген даќтарєа шаєымданады. Анамнез: науќастыѕ айтуынша – эмальдыѕ ґзгеруі бала кезінен басталєан. Эмальдыѕ ґзгеруі ауылдаєы туысќандары мен таныстарында байќалады. Ќарап тексергенде: барлыќ тістерініѕ тїстері бозєылт, сары тїсті, кґптеген пигменттелген даќтар бар. Еѕ дўрыс болатын наќтамасы...

A) гипоплазия

B) сына тјрізді аќау

C) даќ тјрізді тісжегі

D) флюороз

E) эмальдіѕ некрозы

{Дўрыс жауабы}= D

{Кїрделілігі}= 2

{Оќулыќ}= (Стоматология детского возраста. О.Е.Ткачук, 2006ж. С.31)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.