Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стоматология 07

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Тема « Балалар жасындаєы стоматология» 05

Каз

$$$010

12 жастаєы бала стоматологќа ќызылиектіѕ ќанауына шаєымданып келеді. Тексерген кезде: барлыќ тіс аумаєындаєы ќызылиектіѕ шырышты ќабаты ќара-ќызыл тїсті, ісінген, тиген кезде ќанайды, тіске тыєыз орналаспаєан. Ќызылиек асты ќаќтар бар. Тґмендегі кґрсетілген тексеріс јдісініѕ ќайсысын ќабынудыѕ ауырлыќ дјрежесін аныќтау їшін ќолданєан АНАЄЎРЛЫМ тиімді?

А) Шиллер– Писарев сынамасын;

В) жаєынды-таѕбалы јдісі

С) гигиеналыќ индекс;

D) рентгенологиялыќ;

Е) РМА индексі.

{Дўрыс жауап }= Е

{Кїрделілігі }= 2

{Оќулыќ} = (Грошиков М.И. «Некариозные поражения твердых тканей и зубов», Москва, 1985, 216 с.)

{Курс}=6

{Семестр}=12

Стоматология 07

Тема « Балалар жасындаєы стоматология» 05

Каз

$$$011

1,5 жастаєы баланы стационарєа: температурасы - 39°, јлсіздік, лоќсу, ќўсу кїйінде јкеледі. Ауыз аумаєындаєы терісінде, ерін ќатпарындаєы ќызыл жиек ќанмен ќоѕыр тїске боялєан. Ауыз ќуысыныѕ шырышты ќабатында їлкен жолаќ жаралар, ќызылиек шеті жараланєан, астындаєы алдыѕєы жаќ тістер аумаєындаєы ќызылиектік бїртіктер ґлі еттенген. Жаќсїйек астындаєы жјне мойын тїйіндеріндегі лимфаденит.Тґмендегі кґрсетілгендерден аурудыѕ дамуындаєы ќандай кезеѕ АНАЄЎРЛЫМ ыќтимал?

A) инкубациялыќ;

B) продромальді;

C) катаралды;

D) бґртпе шыєу;

E) ґршу кезеѕі.

{Дўрыс жауап }= D

{Кїрделілігі }= 2

{Оќулыќ} = (Виноградова Т.Ф. « Стоматология детского возраста», Москва, Медицина, 1987, 2007.)

{Курс}=6

{Семестр}=12

Стоматология 07

Тема « Балалар жасындаєы стоматология» 05

Каз

$$$012

Науќас, 12 жаста. Шаєымы; їстіѕгі жаќтыѕ сол жаќта ауыру сезімі байќалады. Объективті: жўмсаќ тіндердіѕ коллатеральді ісінуіне байланысты беті ассиместриялы. ґтпелі ќатпар 1.4, 1.5 тістер тўсында тегістелген, ќызарєан, ісінген. 1.4 тіс аймаєында флюктуация байќалады. Еѕ тиімді .... жансыздандыру болып табылады.

А) инфильтрациялыќ

В) ґткізгіштік

С) беткейлік

D) тубералдыќ анестезия

Е) жалпы интубациялыќ наркоз

{Дўрыс жауабы} = D

{Кїрделілігі}=3

{Оќулыќ}=( Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия детского возраста. Хазанов, Чехова, 2005ж, с.312)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Стоматология 07

Тема « Балалар жасындаєы стоматология» 05

Каз

$$$013

Науќас, 14 жаста. Шаєымы: дене ќызуыныѕ кґтерілуі 38,5Со. Аузын ашуы, жўтынуы, сґйлегені, тамаќтануы ќиындаєын. Сілекейдіѕ ќатты бґлінуі байќалады. Объективті: жаќ асты жјне тіл асты аймаєы ісінген. Сол жаќ тіл асты ќатпары инфильтрациялыќ, тегістелген, сипап ќараєанда ќатты ауырады. Шырышты ќабыєы ќызарєан, ісінген. 3.6 тісте тереѕ тісжегі бар. Тістіѕ тїсі ґзгерген. Медициналыќ кґмекті ќай мекемеде кґрсету керек.

А) їйде

В) бет-жаќ-хирургиясы бґлімінде

С) хирургиялыќ кабинетте

D) оторинологиялыќ бґлімде

Е) травматологиялыќ пункте

{Дўрыс жауабы} = В

{Кїрделілігі}=3

{Оќулыќ}=( Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия детского возраста. Хазанов, Чехова, 2005ж, с.165-166)

{Курс}= 6

{Семестр}= 12

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.