Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Додатки.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Додатки оформлюють як продовження курсової роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті роботи. Якщо додатки оформлюють на наступних сторінках курсової роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток _______” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б. Один додаток позначається як додаток А.

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою роботи друкують великими літерами слово “ДОДАТКИ”. Додатки не є обов'язковим компонентом курсової роботи.

У додатку в лівому куті повинне бути зазначено, на підставі яких джерел він складений.

Якщо додаток виконано на аркушах іншого формату, що відрізняється від формату текстової частини роботи, то він повинен бути складеним за формою форматі А-4. Додатки не зараховуються в загальний обсяг курсової роботи.

 

РОЗДІЛ 3

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

3.1. Загальні вимоги

Курсова робота є навчальною роботою, але виконується вона з елементами наукового дослідження, тому до неї висуваються вимоги стосовно оформлення, як до наукової праці.

Правила оформлення наукових праць є загаполуторнийльними для всіх галузей наук і регламентовані діючими державними стандартами, у тому числі й у спрощеному варіанті. Тому їх варто запам'ятати ще при написанні першої курсової роботи, це заощадить багато часу і сил надалі.

Для курсової роботи досить виконання мінімальних вимог, до яких належить правильне оформлення цитат, приміток, посилань, списку використаної літератури тощо.

Роботу друкують машинописним способом або за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через полуторний міжрядковий інтервал до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифту 1,8 мм. Обсяг курсової роботи (без додатків) складає 25-30 сторінок. На написання вступу відводиться приблизно 2-4 сторінки, основної частини – 20-27 сторінок, висновків – 1,5-2 сторінки.

Примітка: Визначення об’єму курсової роботи та розподілу матеріалу визначається відповідно до курсу навчання на якому виконується курсова робота (Додаток В).

Робота виконується з використанням шрифтів текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Текст курсової необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися під час написання, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти.

Заголовки структурних частин курсової роботи “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “ДОДАТКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, друкують великими літерами симетрично до набору. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці у підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3–4 інтервалам.

Кожну структурну частину курсової треба починати з нової сторінки.

До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Усі сторінки нумеруються від титульної до останньої без пропусків. Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків (малюнків), таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок дисертації. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку наводять заголовок підрозділу.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” “Мал.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Якщо в розділі дисертації подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

 

3.2. Оформлення титульної сторінки

Курсова робота відкривається титульним аркушем. На ньому вказуються повна назва навчального закладу, у якому виконувалась курсова робота, назва кафедри, на якій виконувалася курсова робота, повна назва теми роботи, прізвище та ініціали студента, курс, група, факультет, прізвище, ініціали, вчене звання наукового керівника, рік та місце виконання роботи. (Приклади оформлення титульної сторінки дивись у додатку Д).

3.3. Оформлення змісту (плану) курсової роботи

Формулювати заголовки розділів і підрозділів потрібно чітко, стисло, логічно і послідовно. Назва будь-якого підрозділу має точно відображати сутнісний зміст відповідної складової частини роботи. (Приклади оформлення змісту курсової роботи дивись у додатку Ж).

3.4. Оформлення текстового матеріалу

Текстовий матеріал курсової роботи дуже різноманітний. До нього (окрім зазначених вище елементів) належать цитати, літературні позначення, складні числівники, посилання, перерахування тощо, тобто те, що при оформленні курсової роботи потребує значення особливих техніко-орфографічних правил.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.