Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Опис товару чи послуги

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Луганськ 2014

 

 

УДК

ББК

М54

 

Рецензенти:

Могильний Г.А. —кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та систем ЛНПУ імені Тараса Шевченка.

Нечепуренко М.С. — кандидат технічних наук, доцент кафедри гірничої енергомеханіки Донбаського державного технічного університету.

 

М54Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Бізнес-плануванняі» для студентів напряму підготовки «Менеджмент» денної та заочної форми навчання Укладачі: Завгородній Є.Є., Снітко Є.О. – Луганськ: Альма-матер, 2014. – 44 с.

 

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи розроблені згідно з програмою вивчення дисципліни «Бізнес-планування» передбаченої освітньою – професійною програмою підготовки бакалавра спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій».

 

 

Рекомендовано науково-методичною радою Луганського Національного університету імені Тараса Шевченка

(протокол № від 2014 року).

© Завгородній Є.Є., Снітко Є.О., 2007

© Альма-матер, 2014

 

Передмова

Кожен менеджер і підприємець, починаючи свою діяльність, повинен перш за все ясно бачити перспективу своєї справи, а також потреби у фінансових, матеріальних, технічних і інтелектуальних ресурсах, визначити джерела їх отримання, розрахувати ефективність використання цих ресурсів у процесі роботи свого підприємства. Інструментом, який дозволяє все це зробити е бізнес – план.

Як правило, бізнес – план складається після того, як виконано попередню роботу із вивчення ринку, проведено дослідження сфери майбутньої діяльності і прийнято остаточні рішення щодо принципової можливості фінансування проекту.

Успіх підприємства в ринковій економіці залежить від багатьох чинників, одним з яких є чіткий план роботи.

Запропонований методичний посібник має на меті дати особі, яка вирішила зайнятися власною підприємницькою справою, уявлення про процес планування діяльності підприємства, навчити навичок рішення економічних завдань і самостійної розробки бізнес – плану.

 

1. Загальні етапи розробки та обсяг бізнес – плану

 

1.1 Загальні положення

 

Бізнес – план –це специфічний плановий документ, в якому відображено організаційно – фінансові заходи для забезпечення виробництва окремих видів товарів, робіт або надання послуг. Він дає можливість визначити перспективи розвитку майбутнього ринку збуту, оцінити витрати на організацію та ведення власної справи, визначити потенційну прибутковість діяльності. План повинен також давати відповідь: чи доцільно здійснювати інвестування виробництва з точки зору самоокупності витрат.

Для того, щоб бізнес – план виконав своє призначення, він повинен бути:

- простим та легким для розуміння;

- написаний доступною для не фахівця, в обраній сфері діяльності, мовою, без вживання великої кількості професійних термінів та визначень;

- точним, тобто розрахунковим на даних проведених досліджень ринку та адекватних розрахунків, а не на здогадках та припущеннях.

 

1.2Функції бізнес – плану

 

Бізнес – план служить для виконання таких дій:

- визначення цілей бізнесу;

- одержання фінансових ресурсів;

- викладення системи доводів, які переконають інвестора у перспективності проекту;

- визначення життєздатності та майбутньої стійкості підприємства;

- створення системи кількісних та якісних показників, які оцінюватимуть результати діяльності і досягнення яких забезпечить успіх власної справи;

- передбачення ризиків підприємницької діяльності;

- оцінювання сильних та слабких сторін бізнесу.

 

1.3. Загальні етапи розробки та обсяг бізнес – плану

 

Запорукою успіху підприємницької діяльності є як успішний початок справи так і чіткий план дій на певний період.. Підприємцям – початківцям необхідно детально описати свою діяльність на перший рік існування підприємства та передбачити дво- або трирічну перспективу розвитку свого бізнесу. Особливо це важливо в економічних умовах, що швидко змінюються.

Процес складання бізнес – плану – це послідовне викладення системи реалізації проекту, ключових моментів, що переконають інвестора в його вигідності та доцільності фінансування.

Незалежно від сфери діяльності та особливостей підприємства, для якого складається бізнес – план, існує декілька етапів, які необхідно послідовно пройти:

 

*Визначення та розробка концепції бізнес – плану.

На цьому етапі підприємець повинен:

1. Здійснити пошук підприємницької ідеї

Джерелами таких ідей найчастіше є:

- вивчення запитів і побажань споживачів;

- критичний аналіз товарів, які реалізуються на ринку;

- бесіди з продавцями торгівельних закладів;

- вивчення публікацій в періодичних виданнях;

- вивчення технічної літератури та патентної інформації;

- рекламні заходи;

- бізнес – інформація ЗМІ (газети, радіо, телебачення);

- результати власних досліджень і розробок та інше.

Для пошуку підприємницьких ідей використовуються різноманітні методи:

- “мозкового штурму”;

- конференції ідей;

- “колективного блокноту”;

- контрольних запитань та інші.

 

 

2. Вибрати сферу діяльності

Вибір сфери діяльності (виробництво, оптова торгівля, роздрібна торгівля, послуги, будівництво) здійснюється з урахуванням:

- суті та спрямованості ідеї майбутнього бізнесу;

- особистих факторів (власний практичний та життєвий досвід, наявність відповідної освіти та знань);

- зовнішніх факторів (реальна економічна ситуація, законодавчо заборонені сфери та види діяльності, сучасні та майбутні потреби споживачів, ступінь конкуренції в галузі, стадії життєвого циклу товарів, наявність необхідних ресурсів).

3. Вибрати доцільну форму організації бізнесу

Процедура вибору організаційно – правової форми бізнесу передбачає:

- визначення форми організації бізнесу (приватний підприємець, приватне підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з повною відповідальністю);

- визначення особливостей, переваг та недоліків кожної з цих форм.

4. Прийняти рішення щодо способу започаткування бізнесу

Традиційно розглядають три основні способи започаткування бізнесу:

- створення підприємства з “нуля”;

- придбання фірми (бізнесу), що вже існує;

- придбання франшизи, тобто ліцензії, яка надає підприємцю право на продаж або виробництво товарів чи послуг великої фірми, добре відомої споживачам.

* Чітко визначити список тих, кому буде надано бізнес – план

Потрібно показати, для кого готується бізнес – план (для внутрішнього користування, інвесторів, комерційних банків, лізингодавця).

 

* Зібрати інформацію, яка потрібна для написання бізнес – плану

На цьому етапі проводиться така робота:

- збирається та аналізується маркетингова, виробнича, фінансова та загальноекономічна інформація про майбутній бізнес;

- з’ясовуються сприятливі можливості та загрози розвитку бізнесу в зовнішньому середовищі, які поділяються на три групи: загальноекономічні фактори, галузеві фактори, конкуренти;

- оцінюються сильні та слабкі сторони підприємства.

Сильні сторони – це особливі, унікальні або принаймні оригінальні способи конкурентної боротьби. Слабкі сторони – це те в чому підприємство відстає від конкурентів.

* Вибір структури бізнес – плану та його розробка

Головна мета цього етапу - довести економічну доцільність створення певного бізнесу. Інвестор має побачити прибуток не після, а до того, як вкладе кошти в запропонований проект.

За обсягом бізнес – план можливо поділити на три категорії:

стислий;

повний;

операційний.

Стислий бізнес – план виконується на попередньому етапі для зацікавлення потенційних інвесторів та отримання від них коментарів, які будуть корисними при написанні розгорнутого бізнес – плану.

Повний бізнес план - висвітлює всі аспекти діяльності компанії і в той же час не повинен перевищувати 40 – 50 сторінок.

Операційний бізнес – план – це детальний план, який висвітлює всі подробиці стратегії та організації продажу, маркетингу, виробничої політики, а також містить докладні фінансові прогнози.

 

1.4 Загальні вимоги до написання та оформлення бізнес – плану

 

Бізнес – план є першим рекламним продуктом, що презентує підприємця та його бізнес. Скласти його необхідно таким чином, щоб кожний розділ можливо було легко відшукати (починайте кожен розділ з нової сторінки).

При оформленні бізнес – плану необхідно врахувати такі зауваження:

- заголовок виділяється жирним шрифтом;

- після титульного аркуша повинна бути сторінка зі змістом документа, де вказуються всі теми, які подані в документі, і номер сторінки, на якій розпочинається огляд цієї теми;

- сторінки нумеруються арабськими цифрами (1,2,3..);

- основні розділи нумеруються арабськими або римськими цифрами;

- додатки зазначаються буквами (А, Б, В …).

2. Основні розділи та зміст бізнес – плану

 

Для розробки бізнес – плану можливо використати таку структуру:

Резюме;

1. Опис товару чи послуги;

2. Аналіз ринку;

3. Аналіз конкурентів;

4. План маркетингу;

5. План виробництва товару чи послуги;

6. Організаційний план;

7. Фінансовий план;

8. Оцінка ризиків діяльності;

 

Резюме

 

Резюме складається після того, як закінчено розробку всього бізнес – плану. Цей розділ розміщується на початку бізнес – плану. Резюме висвітлює головну мету бізнес – плану, структуру, фінансові потреби та основні економічні результати реалізації проекту. У цьому розділі рекомендується надавати таку інформацію:

1. Загальні дані. Вказати повну назву, адресу підприємства, форму власності та засновників.

2. Мета бізнес – плану. Описати як пропонований продукт чи послуга буде сприяти досягненню цілей у бізнесі. Яка нова технологія, інформація або патенти використовуються.

3. Можливості бізнесу. Надати варіанти використання своїх ресурсів і потенційних можливостей.

4. Ринок і маркетинг. Навести дані про темпи росту сегментів ринку, у яких збираєтеся працювати. Оцінити можливості продажу у цих сегментах ринку і пояснити на чому ґрунтуються висновки.

5. Конкурентні переваги. Показати переваги своєї продукції (краще у порівнянні).

6. Компетенція і професіоналізм команди. Надати інформацію про ініціатора ідеї чи проекту. Охарактеризувати компетенцію і професіоналізм.

7. Результати діяльності. Навести показники прибутку, обсягу продажу, строків окупності інвестицій.

8. Фінансування. Показати, яка сума фінансування та її форма вам потрібні. В який термін ви використаєте ці кошти.

Опис товару чи послуги

 

В цьому розділі наводиться характеристика товару чи послуги. Викладати матеріал розділу можливо в такій послідовності:

- описуються усі види та модифікації товарів чи послуг, які будуть запропоновані споживачеві. Для відображення асортименту товарів чи послуг доцільно використовувати таблицю 2.1.

- описується призначення та сфера застосування. Необхідно вказати функції товару чи послуги і ті потреби, що вони задовольняють.

- основні особливості товару чи послуги. Необхідно підкреслити відмінності між тими товарами, що присутні на ринку і тими, з якими ви збираєтеся на нього вийти. Особливу увагу приділити тим характеристикам, що можуть забезпечити комерційний успіх.

- переваги і недоліки товару чи послуги. Наводиться порівняльна характеристика вашого товару чи послуги з присутніми на ринку.

Таблиця 2.1

Асортимент товарів (послуг) що будуть запропоновані споживачам

Назва продукту Коротка характеристика Ціна реалізації, грн. Доля, %
1. 2. 3.      

 

2.3 Аналіз ринку

 

В цьому розділі наводиться характеристика ринків збуту товарів чи послуг. Дуже важливо правильно сформулювати ідею вашого бізнесу з урахуванням стану справ у галузі, щоб інвестор позитивно оцінив шанси нового підприємства у порівнянні з іншими.

В цьому розділі висвітлюються такі питання:

- стислий опис галузі. Описується галузь та можливості для розвитку бізнесу.

- визначення кола споживачів, сегментація ринку. Визначається, хто буде споживачами вашого товару, в якому обсязі споживатимуть ваші товари чи послуги. Сегментацію ринку рекомендується проводити в табличній (таблиці 2.2; 2.3) чи графічній (рисунок 2.1; 2.2) формі. Сегментами ринку, що аналізуються можуть бути:

а) доходи споживачів;

б) вік;

в) місце проживання;

г) сезони року;

д) тип споживача за видом діяльності;

є) форма власності партнерів та інші.

- обчислюється потенційний та реальний обсяг ринку.

Форми таблиць для проведення сегментації. Таблицю 2.2 використовують у випадку простого асортименту товарів чи послуг. Для товарів чи послуг, асортимент яких відрізняється охватом широкого кола споживачів, сегментацію рекомендується проводити по формі таблиці 2.3.

Таблиця 2.2

Сегментація ризику за доходами споживачів (для простого асортименту)

Величина доходу Доля, %
  1. високий
  2. середній
  3. низький
 

Таблиця 2.3

Сегментація ринку за доходами споживачів (для складного асортименту)

Асортимент товарів чи послуг Величина доходу, доля %
високий середній низький
1. 2. 3.      

Аналогічної форми таблиць використовуються і для інших сегментів ринку.

Результати сегментації також можливо наводити у вигляді графіків чи діаграм.

Розрахунок потенційного та реального обсягу ринка.

Місткість ринку визначається обсягом (у фізичних одиницях або у вартісному вираженні) товарів або послуг, які можливо реалізувати на ринку протягом певного терміну (року).

Обсяг ринку можливо визначити декількома способами:

а) по продукції для якої є статистичні дані по споживанню

Наприклад. Споживання кондитерських виробів в Україні за 2009 рік в середньому складало 10 кг на одного мешканця. На території, яку буде обслуговувати підприємство мешкає 10 тис. жителів. Середня вартість 1 кг кондитерських виробів складає 10 грн.

Маючи ці данні можливо вирахувати потенційний обсяг ринку:

10х10000х10=1000000 грн. на рік.

На цій же території вже існують два великі підприємства, до яких у реалізації кондитерських виробів складає близько 40 % та 12 малих підприємств, що мають приблизно той же асортимент, що буде й у створюваного підприємства. Таким чином на долю кожного з 12 малих підприємств припадає:

(100%-40%):12=5%.

Створюване підприємство може розраховувати на ту ж долю ринку. Тому реальний обсяг ринку складе:

1000000х0,05=50000 грн. на рік.

б) на основі маркетингових досліджень

Наприклад. Створюється підприємство по наданню перукарських послуг. Вивчаючи ринок, можливо визначити кількість споживачів перукарських послуг того ж асортименту у вже існуючому підприємстві такого ж розміру, що й створюване і оцінити реальний обсяг ринку.

в) на ринку послуг у випадку коли попит перевищує пропозицію

Розрахунок реального обсягу ринку можливо провести виходячи зі своїх виробничих можливостей. Наприклад. Встановлення автономної системи опалення в типовій двокімнатній квартирі коштує в середньому 2000 грн. (без вартості матеріалів). Працівники створюваного підприємства можуть виконувати ці роботи за 7 робочих днів. При 6 ти денному робочому тижні потенційний обсяг ринку складе:

(52х6-20):7х2000=83400 грн. на рік.

Враховуючи можливі простої за відсутності замовлень, реальний ринок складе не менше 80% від потенціального:

83400х0,8=66700 грн. на рік.

Для розрахунку потенційного та реального обсягу ринку можуть бути й інші варіанти.

 

 

2.4 Аналіз конкурентів

 

Вивчаючи ринок необхідно чітко визначитися, хто для створюваного підприємства буде прямим та потенційним конкурентом. Необхідно навести основних конкурентів у регіоні діяльності підприємства та їх питомі долі ринку.

Надається стисла характеристика конкурентів. Виявляються їх основні сильні та слабкі сторони.

Вказуються ваші конкурентні переваги.

 

План маркетингу

 

План маркетингу потрібен для внутрішньої організації діяльності підприємства, а також для чіткої уяви про схему реалізації товарів чи послуг, методів визначення ціни та стимулювання збуту, прогнозу продажу, сервісні послуги.

1. Схема розповсюдження товарів чи послуг

Надається схема розповсюдження товарів чи послуг (таблиця 2.4).

Таблиця 2.4

Схема розповсюдження товарів чи послуг

Канали збуту продукції Кількість
нат. одиниць % від загальної суми
Зі складів    
Через посередників    
Через торгівельну мережу: Оптом Вроздріб    
Замовлення поштою    
Продаж організаціям    
Замовлення телефоном    
Інше    

Зазначається як будуть реалізовуватися продукти на початковому етапі. Подається план розширення продажу у майбутньому.

2. Ціноутворення

Вказати, за яким з чотирьох методів ціноутворення ви будете працювати:

- Собівартість.

Ціни на продукт вираховуються згідно з вашими витратами плюс відсоток вашого прибутку.

- Поглинання ринку.

Ваш продукт не є новим на ринку. З метою швидкого входження у ринок, ціни на продукт встановлюються на межі нижчій ніж ринкові ціни.

- Виснаження ринку.

Ваш продукт є першим та унікальним і для оволодіння ринком ви встановлюєте ціну набагато вищу за собівартість.

- Прямування за ринком.

Ціна на ваш продукт встановлюється на рівні ціни ринку.

3. Стимулювання продаж

Необхідно визначити, які особливості продуктів використовуватимуся для стимулювання продажу (наприклад, високоякісний сервіс, якість продукту, доступна ціна, своєчасне постачання, прийнятні часи роботи, гарантія, знижки постійним покупцям, подарунки, розіграші призів та інше).

У разі значних сезонних коливань продажу, визначити, що може бути зроблено для продажу продукту поза сезоном.

4. Вибір цільових сегментів ринку і прогноз продажу

Вибір цільових сегментів ринку можливо провести на основі сегментації (розділ 2.3), результати наводяться у формі таблиці 2.5.

Таблиця 2.5 - Вибір цільових сегментів ринку

Асортимент продуктів Ознаки сегментації, доля %
1. Манікюр х х     х х   х х х
2. Педикюр х х     х х   х х х
3. Стрижка   х х х     х      
4. Зачіски х х     х х   х х х
5. Нарощування нігтів х х     х х   х х х

Можливі сегменти ринку:

1 – споживачі з високим доходом;

2 - споживачі з середнім доходом;

3 - споживачі з низьким доходом;

4 – діти віком до 14 років;

5 – молодь від 15 до 25 років;

6 – споживачі працездатного віку;

7 – пенсіонери;

8 – літній сезон;

9 – зимовий сезон;

10 – весна, осінь.

Для прогнозування обсягу продажу можливо використовувати таблицю 2.6 (поквартально) або 2.7 (прогноз на місяць).

5. Післяпродажне обслуговування і надання гарантій

При наявності післяпродажного обслуговування і гарантій вказати, що треба зробити для удосконалення системи:

- рівень обслуговування;

- кваліфікація і комунікабельність працівників;

- збільшення термінів гарантії та інше.

Перерахувати умови надання гарантій. Чим забезпечується гарантія якості.

Таблиця 2.6

Прогноз реалізації продукту на перший рік діяльності підприємства (поквартально)

Асортимент продуктів Всього
4 кв 1 кв 2 кв 3 кв
1. Манікюр кількість, шт. ринкова ціна, грн виручка, грн.          
2. Педикюр кількість, шт. ринкова ціна, грн виручка, грн          
3. Стрижка кількість, шт. ринкова ціна, грн виручка,грн.          
4. Зачіски кількість, шт. ринкова ціна, грн. Виручка, грн.          
5. Нарощування нігтів кількість, шт. ринкова ціна, грн. Виручка, грн.          
Всього , грн.          

Таблиця 2.7

Прогноз реалізації продукту на перший рік діяльності підприємства (помісячно)

Асортимент продуктів Всього
1. Манікюр кількість, шт. ринкова ціна, грн. виручка, грн.                          
2. Педикюр кількість, шт. ринкова ціна, грн. виручка, грн.                          
3. Стрижка кількість, шт. ринкова ціна, грн. виручка, грн.                          
4. Зачіски кількість, шт. ринкова ціна, грн. виручка, грн.                          
5. Нарощування нігтів кількість, шт. ринкова ціна, грн. виручка, грн.                          
Всього                          

 

6. Реклама

 

Необхідно відповісти на найголовніше питання: як ви збираєтеся привернути увагу потенційних споживачів до своєї продукції? Визначити які засоби реклами доцільно використовувати та визначити розмір витрат.

Розрахунок витрат на рекламу можливо звести до таблиці 2.8. В таблиці наведені найбільш поширені види реклами для малих підприємств.

 

Таблиця 2.8

Розрахунок витрат на рекламу

Рекламні заходи Всего
4 кв 1 кв 2 кв 3 кв
1. Виготовлення візиток, проспектів, буклетів та іншої друкованої продукції          
2. Рекламні об’яви в ЗМІ          
3. Виготовлення рекламних щитів, рекламне оздоблення офісу, робочого приміщення          
4. Розсилка рекламної продукції потенційним споживачам          
5. Проведення рекламних акцій          
6.          
Всього          

 

План виробництва

 

В цьому розділі потрібно описати інфраструктуру підприємства та виробничі процеси, визначити потребу в основних та обігових коштах, зробити розрахунки витрат на перший рік діяльності підприємства.

Інфраструктура підприємства описується для підприємства, яке буде займатися виробництвом. Опис інфраструктури повинен включати:

- опис території;

- стан землевідводів та споруджень;

- обладнання (кількість, тип, технічний стан, вік та знос);

- балансову та остаточну, а також ринкову вартість приміщень та обладнання компанії;

- наявність сертифікатів, спеціальних дозволу та ліцензій.

Необхідно загально описати процес виробництва основної продукції, а також дати відповідь на запитання:

де вироблятиметься товар (на існуючому виробництві або це буде нове підприємство);

якими виробничими потужностями володіє підприємство (кількість продукції, яку можливо випускати за одиницю часу);

де та в якій кількості, за якими цінами необхідно купувати сировину та матеріали;

підтвердити репутацію постачальників сировини, їхній досвід роботи;

показати присутність виробничих відходів, токсичних речовин та шляхів їхньої утилізації, розміщення та захоронення (зробити розрахунок витрат на утилізацію, розміщення та захоронення).

Виробничий процес описується з точки зору технології, яка буде використовуватися, а також характеристики кваліфікаційних вимог до персоналу. Якщо необхідна перекваліфікація або набір додаткового персоналу, поьрібно показати, що ви для цього збираєтеся робити.

Визначення потреби в основних фондах, малоцінному інвентарі, інструментах та матеріалах на перший рік діяльності можливо провести за допомогою таблиці 2.9.

Таблиця 2.9

Потреба в основних фондах, малоцінному інвентарі, інструментах та матеріалах на перший рік діяльності

Найменування Кількість Ціна, грн. Вартість , грн. Примітки
Основні кошти 1.Торгівельна палатка 2.         Нова, в наявності, термін служби 6 років
Всього        
Малоцінний інвентар 1.Стол - вітрина 2.Стелажі 3.Калькулятор 4.       Б/у, в наявності, нові, необхідно придбати
Всього        
Витратні матеріали 1.Упаковочні матеріали 2.Засоби для прибирання 3.         В розрахунку на рік
Всього        

Розрахунок витрат на перший рік діяльності рекомендується виконувати у вигляді таблиці 2.10

Таблиця 2.10

Розрахунок витрат на перший рік діяльності

Найменування Всього
3 кв 4 кв 1 кв 2 кв
I. Постійні витрати 1.Амортизація 2.Заробітна плата 3.Відрахування в пенс.фонд 4.Фіксований податок 5.Реєстрація 6.Малоціний інвентар 7.Ринковий збір 8.Оренда складського приміщення 9.Витрати на охорону 10.            
Всього постійні витрати          
II. Змінні витрати 1.Матеріальні ресурси 2.Витратні матеріали 3.Транспортні витрати 4.Вартість електроенергії 5. Оплата послуг ринку 6. 7. 8.            
Всього змінні витрати          
Всього витрат          
             

Розрахунок вартості проекту рекомендується виконувати у вигляді таблиці 2.11

Таблиця 2.11

Розрахунок вартості проекту

Найменування Сума, грн
1.Основні кошти, обладнання, малоцінний інвентар та витратні матеріали, необхідні на початок діяльності  
2.Фіксований податок (за один місяць)  
3.Реєстрація  
4.Матеріальні ресурси (одна партія закупки)  
5.  
Всього  

 

2.7 Організаційний план

 

Структура цього розділу може бути такою:

- організаційний план і менеджмент – діловий розклад, правове забезпечення діяльності фірми, організація керування підприємством, організація керування персоналом, координація і взаємодія служб і підрозділів;

- потреба в кадрах – форма найму працівників, кваліфікаційні вимоги, заробітна плата та соціальне забезпечення.

Діловий розклад. В цьому підрозділі необхідно вказати місце розташування підприємства або офісу, розпорядок роботи, навести поетапний план – графік організації підприємства з визначенням термінів виконання окремих етапів.

Наприклад:

Підприємство планується розмістити в приміщенні залізничного вокзалу міста Луганськ, на другому поверсі (за адресою: ).

Режим роботи – 6ти денна робоча неділя, вихідний день – понеділок.

Часи роботи: з 700 до 2000.

Таблиця 2.12

План – графік організації підприємства

Найменування етапів Термін виконання
1. Підвищення кваліфікації 29.11.05-12.12.05
2. Розробка бізнес - плану 29.11.05-12.12.05
3. Захист бізнес - плану 12.12.05
4. Реєстрація підприємницької діяльності грудень 2005 р
5. Складання договору оренди грудень 2005 р
6. Ремонт приміщення грудень 2005 р
7 Закупка обладнання грудень 2005 р
8. Закупка матеріальних ресурсів 12.05 – 01.06
   
12. Початок підприємницької діяльності грудень 2005 р
13. Початок реалізації послуг (товарів) Січень 2006 р.

Правове забезпечення діяльності підприємства.

У цьому підрозділі подається вся інформація, пов’язана зі створенням і забезпеченням господарської діяльності підприємства, в тому числі:

- де, коли і ким буде зареєстроване підприємство;

- адреса підприємства;

- форма власності (приватна, кооперативна, відкрите або закрите акціонерне товариство, спільне підприємство);

- засновники підприємства;

- потреба в ліцензуванні на види діяльності, що є предметом розгляду бізнес – плану (копії ліцензій, якщо ви їх уже маєте);

- копії угод і договорів з іншими організаціями за даними видами діяльності (якщо ви їх уже маєте).

Потреба в кадрах. Необхідно визначити, які саме фахівці, за яким профілем, із яким досвідом роботи вам потрібні для успішного ведення справи. Форма залучення персоналу (постійна робота, сумісництво, надомна робота, робота за контрактом). Розмір заробітної плати кожного працівника, а також розмір інших винагород та пільг (таблиця 2.13).

Таблиця 2.13 – Розрахунок потреби персоналу та заробітної праці

Назва категорії персоналу Кількість Оклад з нарахуванням Матеріальне заохочення Загалом
1.        
2.        

2.8 Фінансовий план

 

Цей розділ розробляється з метою узагальнення попередніх розрахунків та прогнозів розвитку підприємства. Усі розрахунки подаються у вартісному виразі, вони дозволяють дійти висновку про реальність проекту, виходячи з економічної точки зору.

Розділ включає такі документи:

- прогноз прибутку (збитків) за перший рік діяльності підприємства (таблиця 2.14);

- прогноз руху грошових коштів на перший рік діяльності (таблиця 2.15);

- розрахунок точки беззбитковості проекту та основних фінансових показників (таблиця 2.16).

Прогноз у загальному випадку робиться на один рік. У випадку, коли економічний цикл підприємницької діяльності більше ніж один рік, то прогноз робиться на протязі одного циклу.

Таблиця 2.14

Прогноз прибутку (збитків) за перший рік діяльності наведено в таблиці

Найменування Всього
3 кв 4 кв 1 кв 2 кв
1.Надходження грошових коштів всього (виручка від продажу) 2.Матеріальні витрати всього: в т.ч. а) зарплата б) амортизація в) матеріальні ресурси 3.Валовий прибуток 4.Транспортні витрати 5.Прибуток до сплати податку 6.Податок 7.Чистий прибуток          

 

Таблиця 2.15

Прогноз руху грошових коштів на перший рік діяльності наведено в таблиці

Найменування 2005 р. 2006 р.
3 кв 4 кв 1 кв 2 кв
1.Грошові кошти на початок періоду 2.Надходження грошових коштів всього: (виручка від продажу) 3.Поточні витрати всього: в т.ч.: а) зарплата б) амортизація в) матеріальні ресурси 4. Грошові кошти на кінець періоду        

 

Таблиця 2.16

Результати розрахунку точки беззбитковості та основних фінансових показників діяльності підприємства за перший рік

Найменування Величина
1.Постійні витрати 2.Змінні витрати 3.Виручка від продажу 4.Чистий прибуток 5.Точка беззбитковості 6.Запас фінансової стійкості 7.Рівень рентабельності 8.Термін окупності 9.Маржинальний дохід  

Розрахункові формули для визначення величини показників:

Точка беззбитковості

.

МД = Виторг- Змінні витрати

Запас фінансової стійкості

/

Рівень рентабельності продаж

Срок окупності

2.9 Оцінювання ризиків

Оцінювання ризиків дає змогу реально оцінити ситуацію і ті загрози бізнесу, що можуть виникнути в процесі діяльності, а передбачення ризику дозволяє його зменшити.

Загалом підприємець повинен передбачити такі ризики: політичний; валютний; ринковий; законодавчий; ризики по роду діяльності.

Для більшості невеликих проектів аналіз ризику проводиться експертними методами шляхом оцінювання їхньої ймовірності та визначаються шляхи подолання чи зменшення ризиків. Проводити оцінювання можливо за допомогою таблиці 2.17 .

Таблиця 2.17

Підприємницькі ризики та шляхи їх зменшення

Підприємницькі ризики Шляхи зменшення ризиків
Зміни законодавства України про підприємництво  
Зміни податкового законодавства України  
Зміни кон’юнктури ринку  
Ризики по роду діяльності  
Форсмажорні обставини  

Додаток 1

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ДЗ "ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА"

 

 

 

Курсова робота з дисципліни

«Бізнес-планування»

на тему:

«Розробка бізнес -плану»

 

Виконав:

Студент групи 3 Мен

Букаєв Олександр Анатолієвич

 

Перевірив:

Доцент кафедри менеджменту

Петров М.Л.

 

Луганськ 2013

 

 

Бізнес – план

Обгрунтування доцільності фінансування підприємницької діяльності з технічного обслуговування та ремонту автотранспорту

 

Содержание

 

Резюме.................................................................................3

1. Описание товара..............................................................5

2. Анализ рынка...................................................................7

3. Анализ конкурентов......................................................10

4. План маркетинга............................................................15

5. Организационный план................................................20

6. План производства........................................................28

7. Финансовый план..........................................................35

8. Предпринимательские риски.......................................38

 

Резюме

 

Данный бизпес-план разработан безработной Букаевым Александром Анатольевичем, для представления в центр занятости с целью получения единоразового пособия для начала предпринимательской деятельности.

Основной целью моей предпринимательской деятельности является удовлетворение спроса населения города Молодогвардейск и ближайших населенных пунктов в недорогих высококачественных услугах по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, создание одного рабочего места и получение прибыли.

Несмотря на значительную конкуренцию, в настоящее время спрос на качественное техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, превышает предложение.

Моими конкурентными преимуществами будут:

удобное место расположения мастерской – одно из наибольших в городе гаражных товариществ «Заря»;

культура и качество обслуживания;

опыт вождения, ремонта и технического обслуживания автомобилей различных марок;

индивидуальный подход к потребителям;

широкий ассортимент услуг.

Стоимость проекта 12624 грн., финансирование будет осуществляться за счет пособия центра занятости в размере 5800 грн., также собственных средств в размере 6824 грн.

Валовая выручка за первый год работы - 28000 грн.;

Валовые затраты – 16621 грн.;

Чистая прибыль – 11372 грн.

Точка безубыточности – 14845 грн.;

Запас финансовой устойчивости – 47 %

Уровень рентабельности – 40,6 %;

Срок окупаемости-1,1 года.

 

1. Описание товара

Данный бизнес-план будет реализован в сфере услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. Форма осуществления бизнеса - частное предпринимательство без образования юридического лица.

Основной целью моей предпринимательской деятельности является удовлетворение спроса населения города Молодогвардейск и ближайших населенных пунктов в недорогих высококачественных услугах по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, создание одного рабочего места и получение прибыли.

Ассортимент услуг для реализации населению представлен в таблице.

Наименование Стоимость Доля%
1. Ремонт ходовой части 100-300
2. Ремонт двигателей внутреннего сгорания 80-300
3. Сварочные и покрасочные работы кузова и шасси 60-300
4. Ремонт электрооборудования 20-50
5. Чистка топливных систем 5-40
6. Замена масла в агрегатах  
7. Другие виды  

 

Транспортные средства находящиеся в эксплуатации требуют ремонта узлов и агрегатов в связи: с естественным износом, воздействием дорожного покрытия, окружающей среды, применения владельцем не качественных горюче-смазочных материалов, что приводит к частичной или полной поломке узлов и агрегатов. Оказание качественного ремонта, для которого необходимо оборудованное специальное место, всевозможные приспособления для ремонта и замены узлов и агрегатов а также опыт, знания, для выполнения данных работ.

Повышение дохода населения, отсутствие времени и желания на проведение самостоятельного ремонта транспортных средств, а также внедрение в автомобильное производство новых технологий которые требуют определенных знаний. Влечет за собой постоянный спрос на услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Данной услугой может воспользоваться большая часть владельцев транспортных средств.

Для демонтажа двигателя необходимо: слить охлаждающую жидкость, масло, отстыковать двигатель от коробки передач. с помощью лебедки вынуть из моторного отсека и установить на стенд для дальнейшей разборки.

Снять клапанную крышку демонтировать головку блока цилиндров, снять поддон, извлечь поршни, коленчатый вал. Затем необходимо измерить микрометром размер шеек коленчатого вала, при износе вал необходимо прошлифовать. Нутромером измерить износ в гильзах блока, если износ превышает допустимые параметры также необходимо провести расточку блока. Проверить головку блока цилиндров на пригодность использования клапанов системы газораспределения направляющих клапанов на дальнейшее использование. Проверить состояния водяного насоса (помпы), масло насоса. Для дальнейшей сборки все детали требуют тщательной мойки от грязи и смол. Также необходимо приобрести набор прокладок, новый масляный фильтр по необходимости кольца, поршни, пальцы, вкладыши, произвести регулировку клапанов.

Произвести сборку в следующей последовательности: установить коленчатый вал, поршни, поддон, головку блока цилиндров. Установить двигатель на место в моторный отсек произвести стыковку с коробкой передач. Залить новое масло, охлаждающую жидкость. Провести необходимую регулировку для оптимальной работы двигателя.

Считаю что я смогу обеспечить достойное качество обслуживания транспортных средств. С 1996 года занимался ремонтом транспортных средств в свободное от основной работы время долгое время работал водителем, имеется необходимый практический опыт, литература по данной отрасли.

Место мастерской выбрано в гаражном обществе "ЗАРЯ" который является одним из наибольших в городе. Некоторые автолюбители уже пользовались моими услугами поэтому даже на начальном этапе предпринимательской деятельности у меня есть определенный задел, поэтому я уверен в успехе.

 

2. Анализ рынка

 

Предпринимательская деятельность будет осуществляться на рынке услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта города Молодогвардейск.

Данный рынок характеризуется:

Наличием на рынке услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей самых различного марок, различных фирм, конструкций, времени производства, требующих ремонтов самой различной стоимости. В целом рынок растущий. Увеличение доходов населения за последние 6 -7 лет привело к увеличению количества авто владельцев, а также более интенсивному использованию транспорта.

Данный рынок можно сегментировать по:

А) доходам потребителей

Доход Доля%
Высокий Средний Низкий 30% 60% 10%

Б) производителям автомобилей

Наименование Доля%
Украина, Россия Европа Япония 70% 20% 10%

В) по возрасту автомобилей

Наименование Доля%
До 5 лет 5-10 лет Свыше 10 лет 5% 35% 60%

Г) по возрасту владельцев

Наименование Доля%
Население пенсионного возраста 55 - 70 лет Трудоспособного возраста от 30 до 55 лет Молодежь от 18-30лет 20%   40%   40%

 

Таким образом основными покупателями будут жители города Молодогвардейск со средним и высоким доходом в возрасте от 18 до 55 лет, владельцы автомобилей производства Украины и России, изготовленные до 2000 года.

Объем рынка.

В настоящее время спрос на квалифицированные услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей не удовлетворен. Поэтому реальный объем рынка будет зависеть только от моих возможностей.

Я автолюбитель со стажем более 10 лет. За это время мне неоднократно приходилось обращаться за помощью в ремонте практически всех узлов и помогать в ремонте другим. Поэтому я знаю не только технологию ремонта но и его реальную стоимость, трудоемкость и отношения, возникающие в процессе ремонта между мастером и клиентом. По моим исследованиям за один месяц возможно произвести различной сложности ремонты на сумму от 2000 до 5000 – 6000 грн. Тогда объем рынка составит:

(2,0 – 5,0)*12=24 – 60 тысяч грн. в год.

 

 

3. Анализ конкурентов

 

В целом на рынке услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта города Молодогвардейск конкуренция довольно значительная. Имеются станции технического обслуживания автомобилей, выполняющие ремонты и ТО различной сложности, имеются частные предприниматели, занимающиеся данным видом деятельности, а также лица занимающиеся этой деятельностью без официального оформления. Несмотря на это, в настоящее время спрос на качественное техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, превышает предложение.

Основное преимущество конкурентов состоит в том, что их предпринимательская деятельность начата сравнительно давно, больше знакомых людей в сфере услуг, больше знаний и навыков по работе в сфере оказания услуг, обширные знания рынка услуг.

Моими конкурентными преимуществами будут:

удобное место расположения мастерской – одно из наибольших в городе гаражных товариществ «Заря»;

культура и качество обслуживания;

опыт вождения, ремонта и технического обслуживания автомобилей различных марок;

индивидуальный подход к потребителям;

широкий ассортимент услуг.

 

4. План маркетинга

Основной целью моей предпринимательской деятельности на певоначальном периоде является:

а)выход на рынок и закрепление на нем

б)доведение выручки за год до 40000грн.

в) расширение ассортимента выполняемых работ.

Для достижения этой цели предусматриваются следующие маркетинговые мероприятия:

1) По ассортименту услуг:

а) постепенное расширение ассортимента на основе изучения спроса клиентов;

б) специализация на ограниченном ассортименте, пользующемся наибольшим спросом.

2) В области ценовой политики:

а) учет цен конкурентов;

б) использовать метод ценообразования на основе средних затрат;

в) использовать методы диверсификации цен (одна и та же услуга, в зависимости от покупателя, предоставляется по разным ценам);

3) В сфере рекламы:

активной рекламной компании не предусматривается.

4) По работе с покупателями:

а) индивидуальный подход к покупателю, предусмотреть скидку для отдельных категорий в определенное время года;

б) предоставление полной информации о услуге;

в) возможность кредита.

Прогноз выручки от реализации продукции за первый год деятельности приведен в таблице

Наименование 2007 год 2008 год Всего
3 кварт. 4 кварт. 1 кварт. 2 кварт. 3 кварт.
Ремонт ходовой части
Ремонт двигателей внутреннего сгорания
Сварочные и покрасочные работы кузова и шасси
Ремонт электрооборудования
Чистка топливных систем
Замена масла в агрегатах
Другие виды
Всего

 

5. Организационный план

Предпринимательская деятельность будет осуществляться в мастерской, расположенной в гаражном товариществе «Заря» города Молодогвардейск.

Штат предприятия 1 человек.

6 дневная рабочая неделя, выходной понедельник.

График работы с 8.00 до 16.00.

План - график организации предпринимательской деятельности

Наименование Дата
2.Разработка бизнес-плана 3.Защита бизнес - плана 4.Регистрация предпринимательской деятельности 5.Ремонт и оборудование мастерской 6..Начало предпринимательской деятельности 25.07.07-01.08.07 01.08.07     3 квартал 2007 год   3 квартал 2007 год 3 квартал 2007 год  

 

6. План производства

Потребность в основных средствах, малоценном инвентаре и расходных материалах на первый год предпринимательской деятельности приведена в таблице.

Наименование Количество Цена Стоимость Примечания
Основные средства
Здание мастерской (гараж) Б/у, имеется в наличии, срок использования 20 лет
Пресс Новый, приобрести, срок использования 10 лет
Газосварочный аппарат Новый, приобрести, срок использования 10 лет
Всего      
Малоценный инвентарь
1. Дрель Имеется в наличии
2.Шлифовочная машинка Приобрести
3. Ключи, комплект 50,00 150,00 приобрести
4. Съемники Б/у, имеется в наличии
5. Отвертки, комплект Приобрести
6. Микрометры - - Всего
7. Нутромеры - - Всего
8. Домкраты - Б/у, приобрести
9. Точильный станок Б/у, приобрести
10. Лебедка (ручная таль) Всего
11. Захваты для узлов и агрегатов комплект   Всего
Всего      
Расходные материалы
1. Средства для расконсервации расконсерваци - - Необходимо приобретать
2. ГСМ - -
3. Метизы - -
4. Сверла, шлифовальные круги и другие комплектующие      
5. Средства для сварочных работ      
6. Другие материалы      
Всего      
             

Стоимость основных средств и малоценного инвентаря, необходимых на первый год деятельности:

всего: 10390 грн.,

в том числе, на начало деятельности: 10390 грн.,

в том числе, необходимо приобрести на начало деятельности: 4090 грн.

Расчет амортизации

грн. в год.

Расчет затрат на первый год предпринимательской деятельности приведен в таблице.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.