Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тәжірибелік сабақ бойынша біліктілікті бағалау компетенциясы

СӨЖ тапсырмалары

Презентация дайындау және реферат дайындау

2.9 Ұсынылатын әдебиеттер мен нормативтік актілер тізімі:

1. Негізгі:

2. Сергеев Ю.Д. Медицинское право.- М: ГЭОТАР-МЕДИА, 2009

Нормативтік-құқықтық актілер:

1. Конституция РК (с изменениями и дополнениями, внесенными законом РК от2011гг.)//adilet.zan.kz//

2. Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (с изменениями и дополнениями от 2011г.)//adilet.zan.kz//

3. Кодекс РК «Об административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями от 2013г.)//adilet.zan.kz//

4. Гражданский кодекс РК (с изменениями и дополнениями от 2013г.)//adilet.zan.kz//

5. Трудовой кодекс РК(с изменениями и дополнениями от 23.04.2014г.)//adilet.zan.kz//

6. Уголовный кодекс РК (с изменениями и дополнениями от 2014г.)//adilet.zan.kz//

Қосымша:

1. Оспанов Қ. Основы права Алматы: Жетіжарғы, 2010

2.10 Сабақ беру және оқу әдістері:тәжірибелік сабақ, СОӨЖ, СӨЖ өткізу нысаны.

· Тәжірибелік сабақты оқыту әдістері

Тапсырмаларды тақырыптар бойынша орындау, дискуссия, шағын топпен жұмыс, ролдік ойындар, ситуациялық есептерді шешу, тест сұрақтарын шешу.

· СОӨЖ ұйымдастыру нысаны

тест сұрақтарын шешу, ситуациялық есептерді талқылау және шешу.

· СӨЖ ұйымдастыру нысаны

өзіндік жұмыста көрсетілген сұрақтарға қатысты әдебиеттермен жұмыс, оқу әдебиеттерімен, интернетпен, оқу және ғылыми материялдардың электрондық нұсқаларымен жұмыс, презентация және тақырыптық рефераттар дайындаужәне оларды қорғау.

2.11 Білімдерін бағалау белгілері және ережелері:

- ауызша сұрау (студент тақырып бойынша сабаққа дайындалып келуі керек) СӨЖ және басқада барлық тапсырманы тапсыру кезінде студент 60%, ал емтиханнан – 40% жинауы тиіс.

Ағымдағы бақылау: Студенттер білімін ағымдағы бақылау тәжірибе сабақтарын орындау, аралық бақылау өткізу, өзіндік жұмыстарды (реферат, глоссарий, презезентациялар және т.б.) орындау барысында жүзеге асады. Сабақта қандай құзіреттер болатындығына байланысты студенттер білімі әрбір құзірет бойынша бағаланады (құзіреттердің қамтылуы).

Тәжірибелік сабақ бойынша біліктілікті бағалау компетенциясы

Тақырып Біліктілікті бағалау компетенциясы
Білім Тәжірибелік дағды Коммуника-тивтік дағды Құқықтық білім Өзіндік оқу
Медициналық құқық құқық саласы, заңнама және оқу пәні ретінде +   -   +   +   +  
Медициналық құқық субъектілері + - - + +
Медициналық қызметтің жекеле-ген түрлерін құқықтық реттеу +   +   - +   +  
Медицина қызметкерлерінің жауаптылығы +   + +   +   +  
  Барлығы 15

 

Ағымдық бақылау құзыреттің қалыптасу деңгейін t - бағалау

t = (Z+N+K+P+S)/n

мұнда n – барлық құзытер бойынша тапсырма саны

Z: z1+z2+…+zn - білімін бағалау

N: n1+n2+…+nn - дағдыны бағалау

K: k1+k2+…+kn - коммуникативті дағдыны бағалау

P: p1+p2+…+pn - құқықтық дағдыны бағалау

S: s1+ s2+…+sn - СӨЖ бағалау

Рубеждікбақылау: тест/ауызша сұрақ және есептерді шешу түрінде коллоквиум. Жіберу рейтингі – студенттің қорытынды бағасының 60 % кем емес, келесі формуламен анықталады

Rд= (t+r1+r2)/ *0.6

мұнда , t – ағымдық бақылау

r1 - біріншірейтинг,

r2– екінші рейтинг

Қорытынды бақылау: интеграцияланған емтихан, екі этаптан тұрады:

1) тестілеу,

2) ауызша жауап(билеттер бойынша, тәжірибелік дағдыны тексеру және т.б.)

Eд= (E1+E2)/ 2*0.4

мұндаЕ1 -емтиханның I этабындағы балл,

Е2–емтиханның II этабындағы балл

Кеңес беру уақыты – сабақ кестесі бойынша

Қорытынды бақылау уақыты – семестр соңында ОҮЖжББ кестесі бойынша

Студенттің оқу жетістіктерін бағалаудың емтихандағы төрт баллдық жүйе бойынша сандық эквивалентіне сәйкес келетін әріптік жүйесі

Студенттің білімін бағалау жүйесі

Бақылаудың әрбір этабындағы максималды балл саны (ағымды, рубеждік, СӨЖ және емтихан) - 100 балл.

Максималды балл:

- тәжірибелік сабаққа = 100 балл (ауызша сұрақ -100б.+ тест – 100 б.+ өзіндік жұмыс – 100 б./3);

- рубеждік бақылауға= 100 балл (ауызша сұрақ -100 б.+ тест – 100 б.+ өзіндік жұмыс – 100 б./3);

- СӨЖ = 100 балл (СӨЖ барлығы 5 тақырып, СӨЖ барлық тақырыптары қорытынды бақылау сұрақтарына кіреді, студент пәнді оқу барысында тапсыру керек 1 СӨЖ = 100 балл, барлығы 1 х 100 = 100 балл);

I = Rx 0,6 + Ex 0,4,

мұнда I - қорытынды баға

R– жіберу рейтингі бағасы

E– қорытынды бақылау бағасы (пән бойынша емтихан)

Рейтинг I-ң 60% құрайды,

Емтихан – I-ң 40% құрайды

R = (t+r)/2,

мұнда t – ағымдық бақылау

r – рубеждік бақылау

Білім берудің сызықтық жүйесінде:

t = Торт + СӨЖ орт

Торт – тәжірибелік сабақтарға қойылатын орташа баға (зертханалық, семинар)

СӨЖорт – СӨЖ орташа баға

Rжіберу = (R1 + R2)/2

мұнда R1 және R2 – бірінші және екінші рейтинг.

Егер Rжіберу 50 үлкен немесе тең болса студент емтиханға жіберіледі.

 

Ағымдық бақылау

1. Когнитивті дағдылар бағасы (білім)

  №   Бағалау критерилері Деңгейі
Өте жақсы Жақсы Түзетуді қажет етеді Қолайлы емес
1. Тақырыпқа жоспар, құрылымдық мазмұн және дайындық деңгейі
2. Заң тұрғысында логикалық ойлау қабілеті
3. Айтылатын материалдың қойылған сұраққа сәйкестігі
4. Берілген стуациялар және заң процесстеріне нақты жауабтың болуы
5. ҚР – дағы ситуациялар, мемлекеттік – құқықтық процесстер, сондай – ақ халықаралық тәжірибелерді құқықтық доктрина ретінде қолдану
  Қорытындысы

 

2. Тәжірибелік дағдылар бағасы

  №   Бағалау критерилері Деңгейі
Өте жақсы Жақсы Түзетуді қажет етеді Қолайлы емес
1. Берілген мәліметке құқық негіздерінің сәйкес келуі.
2. Болып жатқан саяси-құқықтық процесс пен құбылстарға түсінік беру.
3. Берілген мәліметтің қойылған сұрақтарға сәйкес келуі, НҚА пайдалану және алған білімді шынайы құқықтық ақиқатқа қолдану.
4. ҚР Жоғарғы сотының хабаршысын қолдану арқылы жауапта барлық қажетті практикалық деректердің болуы.
5. Дәрігерлік қателікке байланысты азаматтық іс бойынша шешімдерді қолдану мен пайдалану.
  Қорытындысы

 

3. Коммуникативті дағдылар бағасы

  №   Бағалау критерилері Деңгейі
Өте жақсы Жақсы Түзетуді қажет етеді Қолайлы емес
1. Сұрақ құрауда нақтылық.
2. Заңи терминдерді қолдану арқылы ақпаратты нақты, сауатты жеткізе білу.
3. Құқықтық статистика мен ақпарат беруінің тәнік (адекваттық) деңгейі.
4. Ораторлық өнерімен иелену деңгейі, сөз сөйлеу мәдениеті.
5. Құқықтың қайнар көздерінен түсініктемелерді қолдану.
  Қорытындысы

 

4. Құқықтық құзіреттілік бағасы

  №   Бағалау критерилері Деңгейі
Өте жақсы Жақсы Түзетуді қажет етеді Қолайлы емес
1. ҚР «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі» туралы Кодексін қолдану және пайдалану.
2. Медицина және денсаулық сақтау саласында еңбек, әкімшілік және қылмыстық заңдардың нормаларын қолдану.
3. ҚР НҚА қолдану және пайдалану (жарлықтар, заңдар, кодекстер, қаралар және бұйрықтар.)
4. Медицина және денсаулық сақтау саласы субъектілерінің құқықтық жағдайын анализдау.
5. Медицина және денсаулық сақтау саласында халықаралық келісім-шарттар мен ВОЗ актілерін практикада қолдану және пайдалану.
  Қорытындысы

 

5. Студенттің өзіндік жұмысының (СӨЖ) бағасы

Рефератты бағалау критерийлері

  №   Бағалау критерилері Деңгейі
Өте жақсы Жақсы Түзетуді қажет етеді Қолайлы емес
1. Рефераттың мазмұны тақырыпқа, рефераттың жоспарына және қойлған талаптарға сай болу керек.
2. Тақырыпты ашуда толықтық және қисындылық.
3. Материалды жинақтай білу, қорытынды жасау.
4. Ақпарат дерекнамасымен жұмыс істей білу.
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап бере білу.
  Қорытындысы

 

Мультимедиялық форматтағы презентацияның бағалау критерийлері

  №   Бағалау критерилері Деңгейі
Өте жақсы Жақсы Түзетуді қажет етеді Қолайлы емес
1. Презентациясының атымен титульды слайдтың, жоспарының, пайдаланған әдебиеттердің тізімінің және Internet негізінің бар болуы.
2. Тақырыпқа және қойылған сұрақтарға презентацияның мазмұнының сәйкестілігі
3. Логикалық бірізділікпен слайдтардың орналасуы.
4. Материалдың мазмұндау стилі (қысқашылығы, анық тұжырындау)
5. Керекті мөлшерде замануи қолданылған әдебиеттер
  Қорытындысы

 

Пән бойынша әріптік-балдық-рейтингтік баға

 

Әріптік жүйе бойынша баға Сандық эквивалент Балл Дәстүрлі жүйе бойынша баға
А 4,0 Үздік  
А- 3,67 90-94
В+ 3,33 85-89 Жақсы    
В 3,0 80-84
В- 2,67 75-79
С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық    
С 2,0 65-69
С- 1,67 60-64
D+ 1,33 55-59
D 1,0 50-54
F 0-49 Қанағаттанарлық емес

 

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.