Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема 11. : СОЦІОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Теорія раціоналізації Ф. Тейлора (1856-1915).

Концепція „робітник ,що прагне досягненнь” (людині потрібно дати таке завдання, яке б вимагало максимальних зусиль, але не шкодило здоров’ю).

Концепція „керівника, що прагне досягнень” (одного майстра, який раніше відповідав в цеху за все заміняла „функціональна адміністрація”, яка складалася з восьми вузькоспеціалізованих інструкторів).

Адміністративна теорія А. Файоля (фр. інженер і підпр. 1841-1925).

Створив адміністративну теорію управляння. Файоль говорив: „Керувати, значить вести підприємство до відповідної мети”.

Його теорія складається із двох часин:

 
 

 

 


б) принципів управління:

1) розподіл праці;

2) влада;

3) дисципліна;

4) єдине керівництво;

5) підпорядкування індивідуальних інтересів спільній меті;

6) винагорода;

7) централізація;

8) порядок.

9) рівність;

10) стабільність персоналу;

11) ініціатива;

12) корпоративний дух.

„Класична” теорія організації (середина ХХ ст.).

Зусиллями Ф. Тейлора, М. Вебера, А. Файоля був закладений фундамент „класичної” теорії організації.

Закінчене завершення вона отримала в працях Л. Гьюліка, Дж. Муні, Г. Саймона та інших.

Головна ідея „класичної” теорії звучить так: ефективна організація – це система побудована на строго формальних принципах, в якій головним принципом є принцип координування.

Будували організації як інженерну машину.

Теорія „людських відносин” Е. Мейо (1880-1948) (Д. Макгрегор, А. Маслоу, Ф. Херцберг та ін.).

Хоторнський експеримент.

Ефективність управління визначається неформальною структурою і насамперед малою групою.

Ієрархічна теорія потреб Абрахама Маслоу (1908-1970).

Порядок потреб він назвав ієрархічним тому, що вони розміщуються по висхідній- від нижчих (матеріальних) до вищих (духовних):

– фізіологічні;

– екзистенціональні (потреба в безпеці існування) занятості, збереження здоров’я;

– соціальні;

– престижні;

– духовні.

а) домінування нижчого рівня: духовні, престижні, соціальні, екзестенційні, фізіологічні;

б) з домінування вищого рівня: духовні, престижні, соціальні, екзестенційні, фізіологічні;

 

Двохфакторна теорія мотивації Герцберга розроблена в 1950 р.

Вона називається так тому, що шляхом емпіричних досліджень йому вдалося визначити дві групи факторів, які впливають на поведінку людей:

а) зміст роботи (досягнення успіху, визнання заслуг, інтерес до роботи);

б) умови роботи (політика відносини з керівником).

Теорія стилів керівництва Дугласа Макгрегора розроблена 1857 р.

Теорія „Х” – авторитарний стиль

Теорія „У” – демократичний стиль

Теорія стилів керівництва Лайкерта

Модель 1 – керівник не довіряє підлеглому;

Модель 2 – керівник інколи довіряє підлеглому;

Модель 3 – керівник демонструє внутрішню але недостатню довіру

Модель 4 – характеризує повну довіру.

 
 

 

 


Ті системи, в яких більше половини сукупності соціальних і економічних відносин носять не грошовий характер ми будемо відносити до суспільств з адміністративною системою управління.

Ті системи, де більше половини сукупності соціальних й економічних відносин носять ринковий характер, ми відносимо до типу „менеджмент”.

Соціальна організація – це такий спосіб сумісної діяльності людей, при якій вона набуває форм жорстко впорядкованої, скоординованої, спрямованої на досягнення конкретних цілей взаємодії.

 

       
   
Top – management  
 
 


Система

Middle – management  
управління

 
 


First (Low) – management

 
 

 

 


З 70-х років ХХ ст. в економічно розвинутих країнах почали говорити про матричні структури.

 

Матрична структура – сукупність робочих груп, які створені під конкретне завдання і існують досить короткий проміжок часу.

Чим більше підприємство і чим мобільніше зовнішнє середовище, тим більша ймовірність виникнення матричних структур.

Чим менше організація, тим ймовірність їх виникнення менша.

 

Еволюція організаційної структури

Мале підприємство
І фаза
Велика компанія

Влада

В раціональній організації об’єм влади і об’єм відповідальності рівні на кожному рівні ієрархії.

 

Тут потрібно враховувати

наступне відношення, де В(влада)= О(відповідальність)

 

Соціальні норми – це приписи вимоги, побажання і очікування відповідної поведінки. Норми – ідеальні здобутки (шаблони) того, що люди повинні говорити, думати, відчувати і робити у конкретних ситуаціях.

Вони відрізняються за масштабом.

 
 

 


 

Шкала соціальних норм

 

 

Комунікація в процесі управління

Комунікативний процес включає в себе взаємний обмін символами, значеннями, між двома і більшою кількістю осіб, які виступають в якості актора управлінської діяльності.

Комунікаційний процес є необхідною передумовою становлення розвитку і функціонування всіх соціальних систем.

Саме за допомогою комунікацій здійснюється управління. Саме тому комунікація є соціальним механізмом, за допомогою якого виникає і реалізується влада в суспільстві.

Соціальна комунікація в процесі свого здійснення вирішує чотири основних взаємопов’язаних завдання:

1) інтеграцію окремих індивідів в соціальні групи і спільності, а останніх в єдину цілісну систему суспільства;

2) внутрішню диференціацію суспільства, груп які його складають, спільностей, соціальних організацій та інститутів.

3) відокремлення суспільства і різних груп, спільностей один від одного в процесі їх спілкування і взаємодій, що приводить до більш глибокого усвідомлення ними своєї специфіки і сприяє більш ефективному виконанню ними притаманних їм функцій;

4) створення передумов і основних компонентів для підготовки, прийняття і здійснення управлінських рішень.

 

Моделі комунікації

Широке розповсюдження отримала лінійна модель комунікацій розроблена відомим американським соціологом Г. Ласуєлом.

 

Екзаменаційні питання з Соціології

 

1. Поясніть, результатом чого є виникнення ринку як соціального інституту?

2. Особливості економічної інституалізації. В чому полягають основні функції економічних інститутів?

3. Що таке статусний набір?

4. Функціональна теорія соціальної стратифікації.

5. Економічні організації та економічні інститути.

6. Що таке стратифікаційний барєр?

7. Поясніть, в чому відмінність трьох типів ідеологій нерівності?

8. В чому полягає сутність функціонування економічних інститутів?

9. Поясніть різницю між конформізмом та ритуалізмом.

10. Що таке ідеологія ,і яке місце вона займає в системі суспільних відносин?

11. Теоретичні передумови виникнення економічної соціології.

12. На чому ґрунтуються критерії соціального виміру споживчого попиту?

13. Що таке соціальна нерівність? Які фактори впливають на процес соціального розшарування в суспільстві?

14. Що є предметом економічної соціології?

15. В чому сутність лібералізму як найбільш поширеної економічної ідеології?

17. Поясніть, що таке дихотомічна нерівність та її різновиди?

18. Дайте характеристику п’яти типам реакції на аномію.

19. В чому особливість процесу глобалізації? Хто є основними акторами глобалізму в сучасних умовах?

20. Що таке соціальна мобільність ? Як вона впливає на соціальну стратифікацію суспільства?

21. Дайте характеристику трактуванням аномії Є.Дюркгеймом та Р. Мертоном.

22. В чому сутність і особливості прогресуючої депривації?

23. Поясніть термін «соціальна стратифікація». Дайте характеристику особливостям соціальної структури українського суспільства.

24. В чому сутність та особливості кризової депривації?

25. Охарактеризуйте основні види благ, які ділять людей.

26. Поясніть три основні варіанти контактів між культурами.

27. В чому особливості аспіраційної депривації?

28. Охарактеризуйте етапи процесу інституалізації.

29. Дайте визначення терміну «культурні універсалії» і поясніть джерела їх виникнення.

30. В чому полягають особливості процесу акультурації? Наведіть приклади.

31. Що таке інституалізація? Якими шляхами вона проходить?

32. Що таке культурний лаг і коли він виникає?

33. Чому сімя є соціальним інститутом ? Чи впливає форма шлюбу на характер сімейних відносин?

34. Дайте характеристику поняттю «девіантна поведінка». Яку функцію девіантні вчинки виконують в процесі соціальних змін?

35. Поясніть, що таке «культурний елемент», « культурний комплекс», «культурна конфігурація».

36. В чому особливості теорії акумуляції переваг?

37. Що таке дія і чим вона відрізняється від взаємодії?

38. В наслідок чого власність виникає як економічний інститут?

39. Чим відрізняється соціальна діяльність від соціального інституту?

40. Що таке соціальні зміни? Яке поняття використовують для опису ходу соціальних змін?

41. Охарактеризуйте ринок як соціальний інститут. Поясніть, що формує його соціальні параметри?

42. Поясніть термін «взаємодія». Яку роль вона відіграє в процесі суспільного розвитку?

43. Поясніть в чому різниця між спрямованим і циклічним процесами?

44. Поясніть функції і соціальну сутність грошей.

45. Дайте характеристику чотирьом теоріям взаємодії.

46. Що означає однолінійний,багатолінійний і стрибкоподібний розвиток? Наведіть приклади.

47. Охарактеризуйте основні види господарських ідеологій та поясніть в чому їх особливості.

48. Поясніть, що означає діяльність організації з точки зору формальної раціональності?

49. Дайте визначення поняттю «соціальний прогрес» і поясність чим він відрізняється від соціального регресу?

50. Охарактеризуйте особливості еволюції організаційної структури.

51. Що означає термін «бюрократична організація» з точки зору М.Вебера?

52. В чому суть травматичних соціальних змін? Поясніть, чи здатне сучасне суспільство їх уникнути?

53. Дайте характеристику основних типів організаційних структур і наведіть приклади їх застосування.

54. Поясніть сутність і рівні культурної травми в контексті існуючих соціальних змін.

55. Що таке соціальна організація і чим вона відрізняється від соціальної структури?

56. Поясніть, які соціальні відносини домінують у формальній та неформальній організації?

57. В чому особливість соціального часу? Які фактори впливають на його прискорення?

58. В чому сутність традиційної системи управління?

59. Що таке соціальна структура і в чому її особливості?

60. Поясніть особливості кількісного і якісного часу. Що означає поняття «соціокультурне управляння часом»?

61.Охарактеризуйте існуючу шкалу соціальних норм і те, як вони впливають на характер поведінки людини.

62. Дайте характеристику чотирьом сегментам структури та поясніть їх особливості.

63. В чому різниця між референтною групою і групою членства?

64. Поясніть, що таке горизонтальна і вертикальна соціальна мобільність? Наведіть приклади.

65. Дайте характеристику класичним уявленням про історичний розвиток.

66. В чому полягають особливості адміністративної системи управління?

67. Поясніть сутність процесу соціалізації і те, наскільки він важливий для розвитку суспільства.

68. В чому особливості матричної організаційної структури? За яких умов вона є ефективнішою за інші?

69. В чому різниця між соціальною і біологічною ґенезою людської поведінки?

70. Дайте характеристику теорії стилів керівництва Д.Макгрегора.

71. Проаналізуйте ознаки соціальної революції.

72.В чому особливості конструктивістської і структуралістичної моделі революції?

73. Охарактеризуйте двох факторну теорію мотивації Герцберга.

74. Дайте характеристику трьом рівням соціалізації, завдяки яким окрема людина стає повноцінним членом соціальної групи.

75. Поясніть теорію відносної депривації та її варіанти.

76. Охарактеризуйте ієрархічну теорію потреб А. Маслоу.

77. Чому М.Вебер називав економічну дію формою соціальної дії?

78. Що є предметом соціології ? Чим вона відрізняється від інших суспільних наук?

79. Охарактеризуйте різновиди соціалізації, навівши приклади.

80. Дайте визначення поняттю «культура».

81. Поясніть «теорію людських відносин» Е.Мейо.

82. Охарактеризуйте функції соціалізації.

83. Поясніть зв'язок неолібералізму з процесом глобалізації.

84. Дайте характеристику етапам економічної інтеграції.

85. Хто був засновником соціології як науки?

86. Що вивчає соціологія?

87. Що таке соціальне перекриття?

88. Що означає відкритість соціальної системи?

89. Поясніть основні положення символічного інтеракціонізму.

90. Поясніть , що таке соціальний статус.

91. Що таке маргінальна особистість?

92.Поясніть термін «соціальна ентропія».

93. Що таке соціологічний моніторинг?

94. В чому різниця між соціальними нормами і соціальними ролями?

95. Що таке кластерний відбір?

96. Якими шляхами проходить процес інституалізації?

97. Дайте характеристику традиційному, індустріальному і постіндустріальному суспільствам.

98. Що таке формальна реальність?

99. В чому полягає різниця між нормами і цінностями?

100. Поясніть термін «абсентеїзм». Що є предметом вивчення електоральної соціології?

101.Поясніть, що означає термін «номос землі» в контексті теорії К.Шмідта.В чому різниця між першим і другим номосом?

102.Дайте характеристику позитивістській моделі міжнародних відносин.

103.В чому смисл реалізму в міжнародних відносинах?

104.Що означає «диспозитив могутності» з точки зору М.Фуко?

105.В чому особливість неореалістичних концепцій в соціології міжнародних відносин?

106.Геополітика як соціальна наука. Її витоки і теоретичне осмислення. Х.Маккіндер.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.