Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Законодавче регулювання відносин банку з клієнтами

Відносин банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами НБУ та угодами (договорами) між клієнтом та банком. Банк зобов’язаний докладати максимальних зусиль для уникнення кон­флікту інтересів працівників банку і клієнтів, а також конфлікту інтересів клієнтів банку.

Банкам забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких продуктів чи послуг від банку або від спорідненої чи пов'язаної особи банку як обов'язкову умову надання банківсь­ких послуг.

Клієнт має право доступу до інформації щодо діяльності бан­ку.

Банки зобов'язані на вимогу клієнта надати таку інфор­мацію:

§ відомості, які підлягають обов'язковій публікації, про фі­нансові показники діяльності банку та його економічний стан;

§ перелік керівників банку та його відокремлених підрозді­лів, а також фізичних та юридичних осіб, які мають істотну участь у банку;

§ перелік послуг, що надаються банком;

§ ціну банківських послуг;

§ іншу інформацію та консультації з питань надання банків­ських послуг.

Банкам забороняється поширення реклами у будь-якій формі, що містить неправдиву інформацію про їх діяльність у сфері бан­ківських послуг.

Суттєвий вплив на позитивність корпоративного іміджу КБ чинять гарантування вкладів, банківська таємниця, конфіденційність інформації. Вклади фізичних осіб комерційних банків гарантуються в порядку, передбаченому законодавством України. Вклади фізичних осіб Державного ощадного банку України гарантуються державою.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємо­відносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і роз­голошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

§ відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан ко­респондентських рахунків банків у Національному банку України;

o операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

o фінансово-економічний стан клієнтів;

o системи охорони банку та клієнтів;

o інформація про організаційно-правову структуру юридич­ної особи — клієнта, її керівників, напрями діяльності;

o відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи ко­мерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків про­дукції та інша комерційна інформація;

o інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

o коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час про­ведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Службовці банку при вступі на посаду підписують зобов'я­зання щодо збереження банківської таємниці. Керівники та служ­бовці банків зобов'язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм при виконанні своїх службових обов'язків.

У разі заподіяння банку чи його клієнту збитків шляхом вито­ку інформації про банки та їх клієнтів з органів, які уповноважені здійснювати банківський нагляд, збитки відшкодовуються вин­ними органами.

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:

§ на письмовий запит або з письмового дозволу власника та­кої інформації;

§ на письмову вимогу суду або за рішенням суду;

§ органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України

§ — на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи— суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу;

§ органам Державної податкової служби України на їх письмову вимогу з питань оподаткування або валютного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Довідки по рахунках (вкладах) у разі смерті їх власників надаються банком особам зазначеним власником рахунку (вкладу) в заповідальному розпорядженні банку, державним нотаріальним конторам або приватним нотаріусом, іноземним консульським установам по справах спадщини за рахунками (вкладами) померлих власників рахунків (вкладів).

Банку забороняється надавати інформацію про клієнтів ін­шого банку навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

Банк має право надавати загальну інформацію, що становить банківську таємницю, іншим банкам в обсягах, необхідних при наданні кредитів, банківських гарантій.

Обмеження стосовно отримання інформації, що містить банківську таємницю не поширюються на службовців НБУ або уповноважених ними осіб, які в межах повноважень, наданих Законом України «Про НБУ», здійснюють функції банківського нагляду або валют­ного контролю.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.