Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра бухгалтерського обліку

 

 

ДИПЛОМНА МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА

на тему:

_______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

назва теми

 

 

Студента ___ курсу, __ групи, спеціальності (шифр, назва) спеціалізації (шифр, назва)       _____________ підпис студента   Прізвище, ім’я, по батькові
       
Науковий керівник науковий ступінь вчене звання     _____________ підпис керівника   Прізвище, ім’я, по батькові

 

 

Київ 2015


ПЛАН

Розділ 1. Теоретико-методологічні засади обліку, контролю та економічного аналізу оподаткування підприємств по податку на додану вартість

1.1. Економічна сутність податку на додану вартість та його роль в податковій системі України

1.2. Економіко-правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури з оподаткування підприємств по податку на додану вартість

1.3. Передумови організації та методології обліку, контролю і економічного аналізу оподаткування ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» по податку на додану вартість

Висновок до розділу 1

Розділ 2. Сучасний стан та удосконалення обліку оподаткування підприємств по податку на додану вартість

2.1. Сучасна практика первинного обліку податку на додану вартість

2.2. Систематизація інформації про податок на додану вартість у фінансовому обліку

2.3. Порядок складання та подання звітності з податку на додану вартість

2.4. Організація обліку податку на додану вартість в умовах застосування сучасних інформаційних технологій та систем

Висновок до розділу 2

Розділ 3. Розробка системи контролю та економічного аналізу оподаткування підприємств по податку на додану вартість

3.1 Інформаційні джерела, показники аналізу та методи контролю оподаткування по податку на додану вартість

3.2. Розробка та апробація контролю оподаткування по податку на додану вартість

3.3. Сучасна інтерпретація методики економічного аналізу оподаткування по податку на додану вартість

Висновок до розділу 3

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Додатки


ВСТУП

Перехід України до економіки ринкового типу зумовлює потребу формування нових правових відносин у сфері оподаткування. Нині провадиться активна робота з удосконалення податкового законодавства України, її успіх залежить від того, наскільки вдасться узагальнити накопичений досвід, зіставити його з теперішньою зарубіжною практикою, виявити успіхи та прорахунки, намітити орієнтири. Однак прийняття і дія великої кількості законодавчих актів, що регулюють відносини у сфері оподаткування, часті зміни, неоднозначність тлумачення їхніх норм створюють значні перешкоди в практичній діяльності як для суб'єктів оподаткування, так і для органів контролю. Крім того, непідготовленість значної частини працівників державної податкової адміністрації та органів внутрішніх справ негативно впливає на попередження зловживань у сфері оподаткування. За таких умов зростають значення та роль права як інструменту державного управління економікою. Але право може успішно виконувати свою функцію лише за умови жорсткого дотримання його вимог в усіх сферах діяльності, в тому числі і в податковій.

Податок на додану вартість є одним із основних податків, що формують вітчизняну податкову систему. Більшість вітчизняних підприємств є платниками податку на додану вартість, а доля даного податку в загальній сумі податкових платежів таких підприємств є, зазвичай, суттєвою.

Чинне вітчизняне податкове законодавство передбачає достатньо складний порядок формування та представлення у податковій звітності інформації щодо визначення суми податку на додану вартість до сплати, що й актуалізує питання якісної організації податкового обліку та внутрішнього контролю розрахунків за даним податком. Безперечно, що облікова система будь-якого платника ПДВ має забезпечувати такий якісний рівень організації та здійснення розрахунків з бюджетом за податком, який, з одного боку, унеможливить формування зайвих сум до сплати, які не передбачені чинним податковим законодавством, а, з іншого боку, забезпечить повний та своєчасний розрахунок із бюджетом за ПДВ, що, в свою чергу, має унеможливити випадки застосування до підприємства штрафних санкцій. Таким чином, для кожного платника податку на додану вартість формування ефективної системи обліку та внутрішнього контролю розрахунків з бюджетом за цим податком є надзвичайно важливим. Вирішення даного завдання потребує відповідного методичного забезпечення, особливо у частині прийомів внутрішнього контролю порядку визначення сум податку на додану вартість до сплати, що й актуалізує обраний напрямок наукового дослідження.

На початок 2014 року система оподаткування в Україні ПДВ дозволила податковій системі, в загальному рейтингу ефективності, піднятися на 19 пунктів і сьогодні посідає 164 місце серед 189 аналізованих країн. Але все ж дана позиція говорить про те, що податкова система України більшою мірою є чинником зниження рівня економічного зростання та інвестиційної активності в країні, а діюча система адміністрування не здатна повною мірою виключити можливість ухилення від сплати податків.

Податок на додану вартість відноситься до податків на споживання оскільки ним оподатковується споживання товарів, робіт і послуг.

Податок на додану вартість є одним з найдавніших податків в податковій системі України. Його попередниками за часів СРСР та у 1991р. були інші непрямі податки – податок з обороту та податок з продажів. Податок на додану вартість був започаткований Законом УРСР «Про систему оподаткування» ще в 1991р. Наступні роки існування податку на додану вартість в самостійній Україні позначені змінами та доповненнями.

Упровадження ПДВ обумовлено цілим рядом його позитивних характеристик. Насамперед це можливість охопити більш широку базу оподаткування порівняно з нижчими формами універсальних акцизів. Також ПДВ пристосований і до експортно-імпортних операцій. Немало важно й те, що ПДВ практично не залишає шансів ухилитись від сплати. Надходження з ПДВ доволі рівномірно розподіляються по території країни, що спрощує проблему взаємовідносин між центральним та місцевими бюджетами.

Питанням обліку і контролю розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість присвячені дослідження багатьох вітчизняних науковців, серед яких Л.В. Нападовська [41], А.В. Алексєєва [41], О.А. Бакурова [41], С.Я. Король [41], Н.І. Морозова [41], А.П. Шаповалова [41], Т.М. Сльозко [48], С.Я. Салига [31], М.П. Войнаренко [32], Г.В. Пухальська [32].

Л.В. Нападовська, О.А. Бакурова, А.П. Шаповалова [41] та ін. висвітлюють основні методи відображення податкового зобов’язання та податкового при здійсненні операцій пов’язаних з торговельною діяльністю, а також підприємств ресторанного господарства. Т.М. Сльозко [48] давно цікавила економічна природа доданої вартості, яка декларується об’єктом оподаткування у однойменному податку, запровадженому в Україні з грудня 1992 року. С.Я. Салига, Т.О. Меліхова [31] зосереджують увагу на завданнях та етапах контролю ПДВ в цілому, а також етапах контролю податкових зобов’язань та податкового кредиту, передбачаючи залучення методів прямого документального контролю. М.П. Войнаренко і Г,В, Пухальська [32] зосереджують увагу на перевірці правильності визначення сум та дат виникнення податкових зобов’язань та податкового кредиту, а також на перевірці коригування податкових зобов’язань і податкового кредиту із застосуванням прийомів документальної перевірки відповідних первинних і облікових документів.

Інформаційну базумагістерської роботисклали законодавчі та нормативні акти України, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, періодична література, статистична інформація, первинна документація, регістри обліку та звітність ПАТ «Універмаг «Дитячий світ».

Метою дослідження є розширення науково-методичних основ і практичних рекомендацій щодо обліку і аудиту ПДВ із метою підвищення його ефективності.

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішити такі завдання:

– дослідити причини виникнення і динаміку розвитку, переваги і недоліки непрямого оподаткування ПДВ;

– проаналізувати критерії оцінки ефективності ПДВ і надати пропозиції щодо їх практичного використання в Україні;

– здійснити аналіз концепцій реформування ПДВ у роботах вітчизняних вчених та розробити рекомендації, щодо удосконалення механізму оподаткування ПДВ;

– визначити роль ПДВ у системі економічних взаємовідносин та в наповненні бюджету різних країн світу;

– дослідити особливості планування ПДВ, виявити вплив окремих макроекономічних показників на величину його надходжень до бюджету та розробити методику оцінки ризиків планування ПДВ;

– проаналізувати ефективність контролю податкових органів за стягненням ПДВ і розробити рекомендації, спрямовані на вдосконалення механізму його справляння.

Об’єктом дослідження є процес обліку, контролю та економічного аналізу оподаткування підприємств по податку на додану вартість.

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методичних та практичних аспектів обліку, контролю та економічного аналізу оподаткування підприємств по податку на додану вартість.

Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає в теоретико-методичному обґрунтуванні, апробації та практичному вирішенні завдань, пов’язаних з удосконаленням системи обліку, контролю та економічного аналізу оподаткування підприємств по податку на додану вартість.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань у роботі використовувалися загальнонаукові і спеціальні методи пізнання. У процесі дослідження історичних аспектів функціонування ПДВ використано метод наукової абстракції; для визначення ролі та сутності ПДВ – методи якісного аналізу і синтезу, індукції і дедукції; для характеристики структури і динаміки фінансових відносин між суб’єктами господарювання і державою у процесі справляння ПДВ – методи кількісного аналізу економічних показників (спостереження, порівняння, групування, структурування та узагальнення).

Однією з глобальних проблем стосовно ПДВ є його ставка. В сучасних умовах низької заробітної платні переважної частини населення, тяжкої економічної ситуації ставка ПДВ все-таки завищена. Ми вважаємо, що на період подолання економічної кризи доцільно було б знизити ставку до 10-15% з метою розширення сукупного суспільного попиту. А також можна було б ввести декілька податкових ставок для різних груп товарів.

При зменшеній ставці податку у суб'єктів господарювання можуть з'явитися додаткові стимули для збільшення обсягів виробництва продукції та надання послуг, в результаті чого буде мати місце розширення бази оподаткування та, у кінцевому рахунку, зростання загальної суми доходів бюджету. Нарешті, зменшення податкового тиску може сприяти збільшенню доходів населення та зростанню сукупного попиту.

Обсяг та структура роботи. Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів та висновків до них, загального висновку магістерської роботи, списку використаних джерел і додатків. Вона викладена на 112 сторінках, ілюстрована 9 таблицями, 7 рисунками та ?? додатками. Список використаної літератури включає 66 найменування.

Апробація. Основні елементи дослідження були висвітлені у науковій статті «Засадничі аспекти обліку і контролю ПДВ» [62].


 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ПО ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.