Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Кредиторська заборгованості за розрахунками з бюджетом за ПДВ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Рік
Кред. заборгованість

 

Рис. 3.2. Динаміка кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом за ПДВ

 

На перший погляд зменшення кредиторської заборгованості, тобто зобов’язань з ПДВ перед бюджетом слід оцінити позитивно, проте це не так. Як вже згадувалося зменшення суми зобов’язань з даного податку викликане зменшенням доходів від реалізації, а останнє аж ніяк не можна назвати позитивним явищем в діяльності ПАТ «Універмаг «Дитячий світ».

Для більш детального аналізу розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість слід розглянути рентабельність кредиторської та дебіторської заборгованості по цим розрахункам, а також їх оборотність. Динаміка названих коефіцієнтів представлена у таблиці 3.3 (додаток З).

Судячи із таблиці 3.3 можна зробити висновок, що показники рентабельності дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом за ПДВ мають нульове значення в період з 2010 року по 2012 рік. Тут можна відмітити лише одну позитивну тенденцію - збільшення у 2013 році в порівнянні з попередніми роками рентабельності дебіторської заборгованості за розрахунками з бюджетом за ПДВ.

Така відмінність показників рентабельності обумовлюються відсутністю дебіторської заборгованості протягом 3 років у ПАТ «Універмаг «Дитячий світ».

В динаміці коефіцієнтів оборотності слід відмітити наступні тенденції: збільшення за останні два роки оборотності кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом за ПДВ та значне зниження у 2014 році оборотності дебіторської заборгованості розрахунків з бюджетом за ПДВ у порівнянні з 2013 роком.

Коефіцієнт покриття показує скільки грошових одиниць податкового кредиту припадає на кожну одиницю податкових зобов’язань. Критичне значення цього показника становить 1 і за останні два роки, 2013 та 2014 рік, воно було в межах цього ліміту. Якщо значення коефіцієнта від 1 до 1,5 то, підприємство здатне своєчасно ліквідувати свої борги.

Тривалий час в літературі досліджувалось питання саме зовнішнього контролю (податкового контролю й аудиту). Але в останні роки з’явилась потреба в організації внутрішнього контролю розрахунків за податками і платежами, в тому числі ПДВ.

Ефективний внутрішній контроль розрахунків за ПДВ може забезпечити повноту нарахування та своєчасність сплати податку, а також знизити податкові ризики та втрати, а отже, захистити суб’єкта господарювання від штрафних санкцій, чим, в свою чергу, підвищує податкову дисципліну платника податку [60]. Тому важливо в сучасних умовах господарювання забезпечувати належний розвиток внутрішнього контролю розрахунків за ПДВ.

Проблеми внутрішнього контролю досліджували в своїх працях такі науковці, як: Ф.Ф. Бутинець, Т.А. Бутинець, І.А. Бєлобжецький, Б.І. Валуєв, Н.Г. Виговська, М.Д. Корінько, Л.В. Нападовська, та інші. Деякі аспекти внутрішнього податкового контролю розглядали А.Ю. Гріненко, І.Є. Риженко, О. Макеєва та інші.

Система внутрішнього контролю – це сукупність організаційних заходів, процедур, методів внутрішнього контролю, які застосовуються керівництвом підприємства з метою ефективного ведення господарської діяльності.

В сучасній літературі обґрунтовують поняття внутрішнього податкового контролю як ініціативного, попереджувального контролю, який організований та здійснюється суб’єктом з метою перевірки правильності та своєчасності виконання податкових зобов’язань перед державою.

При побудові системи внутрішнього контролю за нарахуванням та сплатою ПДВ керівництво переслідує мету забезпечення:

1) достовірною інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень, зокрема, в частині податкового планування;

2) збереження документів, що засвідчують право на визнання податкового кредиту та декларують виникнення податкового зобов’язання, оскільки такі документи служать доказовою базою при вирішенні судових спорів;

3) ефективності господарської діяльності з метою попередження неефективного використання ресурсів шляхом контролювання вчасності надходження податкових накладних від контрагентів, які надають право визнавати податковий кредит з ПДВ, і таким чином, законно зменшувати суму коштів до сплати в бюджет;

4) дотримання принципів затвердженої облікової політики в частині обліку розрахунків за ПДВ;

5) виконання вимог Податкового кодексу та інших нормативно-правових актів при нарахуванні та сплаті ПДВ [52].

Метою внутрішнього контролю розрахунків за ПДВ в узагальненому вигляді є забезпечення повноти нарахування та сплати ПДВ, а також захист управлінського персоналу від штрафних санкцій.

Об’єктом внутрішнього контролю розрахунків за ПДВ є господарська діяльність підприємства, господарські процеси та операції, що призводять до виникнення податкових зобов’язань і кредиту, а також дії та діяльність відповідальних за нарахування та сплату ПДВ осіб [52].

Можна виділити такі основні завдання внутрішнього контролю за нарахуванням та сплатою ПДВ:

1) перевірка правильності формування бази оподаткування, застосування різних ставок оподаткування, визнання податкового кредиту, а також дотримання вимог облікової політики в частині розрахунків за ПДВ та вимог фінансового планування;

2) оцінка стану бухгалтерського обліку на синтетичних рахунках та субрахунках різних порядків, а також аналітичних рахунків, що використовуються для обліку розрахунків за ПДВ;

3) контроль за відображенням розрахунків за ПДВ у фінансовій та податковій звітності. Завдання внутрішнього контролю розрахунків за ПДВ безпосередньо впливають на методику його контролю [52].

Методика внутрішнього контролю передбачає використання у певній послідовності відповідних інструментів та методів з дотриманням основоположних принципів контролю [60].

За часом здійснення розрізняють: попередній, поточний та наступний податковий контроль розрахунків за ПДВ.

Попередній контроль передбачає здійснення контрольних процедур до здійснення операцій, пов’язаних з нарахуванням та сплатою ПДВ. Основне призначення такого контролю – попередження здійснення економічно необґрунтованих операцій, тобто недопущення неправомірного визнання податкового кредиту та податкового зобов’язання з ПДВ. Крім того, такий контроль має важливе значення для попередження помилок у Декларації з ПДВ.

Поточний внутрішній контроль розрахунків за ПДВ проводиться під час нарахування та сплати ПДВ. Цей вид контролю проводиться з метою своєчасного виявлення помилок та попередження штрафних санкцій, що можуть бути накладені на підприємство.

Наступний контроль правильності розрахунків за ПДВ є найскладнішим, оскільки передбачає комплексну перевірку операцій з нарахування та сплати ПДВ після того, як вони відбулися. Такий контроль має здійснюватися в кінці звітного періоду перед поданням Декларації з ПДВ []. Методика контролю розрахунків за ПДВ повинна бути направлена на перевірку правильності визначення бази оподаткування та правильності визначення сум податкового кредиту, податкового зобов’язання, а також вчасного їх перерахування.

Отже, правильно і вчасно організований внутрішній контроль за нарахуванням та сплатою ПДВ дає можливість платникам податку уникнути штрафних санкцій та знизити податкові ризики і втрати. Напрями подальших досліджень повинні бути спрямовані на подальше вдосконалення методики здійснення контролю за нарахуванням та сплатою ПДВ.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.