Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Сучасна інтерпретація методики економічного аналізу оподаткування по податку на додану вартість

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Однією з найбільших статей доходу бюджету держави є надходження від сплати податку на додану вартість. Він становить п’яту частину від ціни на продукцію, що встановлена підприємством.

Для дослідження розрахунків з бюджетом з ПДВ доцільно проводити як ретроспективний так і перспективний економіко-математичний аналіз. В першому випадку можна визначити динаміку витрат на сплату податку, тенденцію його розвитку, здійснити контроль за виконанням попередніх планів, дослідити причини відхилень від планових показників та вжити необхідні заходи для оптимізації даних витрат. Перспективний аналіз допоможе спрогнозувати стан розрахунків з ПДВ в майбутньому, скласти план витрат на наступні періоди та уникнути небажаних результатів.

Для проведення аналізу розрахунків з ПДВ можна скористатися наступними прийомами економічного аналізу, логічна обробка інформації, факторний аналіз (детермінований (функціональний) і стохастичний (кореляційний)), способи оптимізаційного вирішення економічних завдань.

Розглянемо можливість застосування методів логічної обробки інформації для аналізу розрахунків з ПДВ. Логічна обробка інформації передбачає отримання висновків без проведення значних розрахунків та знаходження складних коефіцієнтів. Одним із видів логічної обробки даних є порівняння показників отриманих в різні періоди діяльності (планових з фактичними, поточних з минулорічними тощо). Таке порівняння дозволяє керівнику та податковим органам прослідкувати динаміку сплати податків та зборів, визначити абсолютні, відносні та структурні показники розрахунків з ПДВ.

Наступним видом логічної обробки даних є табличне або графічне подання аналітичної інформації. Дані методичні прийоми дозволяють унаочнити інформацію, спростити її сприйняття, полегшити проведення аналітичних робіт.

Методику аналізу розрахунків з бюджетом можна представити наступними послідовними етапами:

Перший етап - Збір інформації необхідної для аналізу. Джерелами інформації для аналізу розрахунків з ПДВ є первинна документація бухгалтерського обліку, планові розрахунки на поточний період, аналітичні таблиці минулих періодів, облікові регістри, звітність, акти звірок даних з податковими органами, банківськими установами, контрагентами підприємства. Для аналізу розрахунків з ПДВ актуальною є інформація поточного та минулих періодів. Зокрема для розрахунку показників динаміки доцільно отримати інформацію за як можна більший період діяльності підприємства. На даному етапі отриману інформацію необхідно систематизувати, обробити і оформити в зручну для аналізу форму. Такими формами найчастіше виступають аналітичні таблиці, які містять згруповані дані. Вони полегшують сприйняття інформації та сприяють підвищенню ефективності процесу аналізу.

На другому етапі проводять порівняння показників за різні періоди діяльності: планових з фактичними, фактичних з минулорічними тощо. Якщо досліджується група підприємств, то порівнюються також аналогічні показники різних підприємств, найбільші і найменші значення показників у групі. Таке порівняння дає змогу визначити тенденції розвитку економічних процесів, визначити шляхи поліпшення діяльності підприємства відносно конкурентів. Порівняння може бути горизонтальне, вертикальне, трендове, одновимірне, багатовимірне. Горизонтальний порівняльний аналіз використовують для визначення абсолютних і відносних відхилень значень фактичного показника від планового, показника попереднього чи базового періоду, середнього рівня чи аналогічного показника конкурентів. На даному етапі необхідно визначити систему показників, які характеризують напрям та інтенсивність зміни явища в часі, а саме: відсоток виконання плану, темп росту та темп приросту витрат на платежі до бюджету.

Вертикальний порівняльний аналіз дозволяє визначити структуру економічних явищ і процесів - частку складових у значенні загального показника, співвідношення частин цілого між собою.

Трендовий порівняльний аналіз дозволяє вивчити відносні темпи росту і приросту показників за певний період до рівня базового періоду, тобто при дослідженні рядів динаміки.

При одновимірному порівняльному аналізі проводять зіставлення за одним або декількома показниками певного підприємства чи декількох підприємств за одним показником. Наприклад, порівнюють величину всіх податків, зборів та інших платежів підприємства між собою.

Заключним етапом буде узагальнення отриманих результатів та підбиття підсумків стосовно аналізу розрахунків підприємств з бюджетом та позабюджетними фондами. На основі отриманих висновків від аналітиків управлінці, обліковці та інші зацікавлені особи приймають відповідні рішення.

Розглянемо динаміку розрахунків по податку на додану вартість ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» наведену у таблиці 3.4 (додаток И).

Як видно з табл. 3.4 за п’ять років діяльності підприємства доходи від реалізації продукції, а відповідно і податок на додану вартість коливаються в однаковому діапазоні, що означає стабільну суму податку на додану вартість. В 2010, 2011 та 2012 роках дебіторська заборгованість по ПДВ була відсутня, але починаючи з 2013 року вона почала збільшуватися і в 2014 році вона склала 1359 тис. грн., що на 1038 тис. грн. більше ніж в 2013 році (323%). Помітне значне збільшення кредиторської заборгованості у 2013 році, вона склала 2486 тис. грн., у 2013 році вона знизилась і склала 979 тис. грн., що свідчить про зменшення порівняно з 2012 роком на 1507 тис. грн. (60%). Незначне збільшення ПДВ відбулося в 2014 році на 21 тис. грн. (2%) порівняно з 2013 роком.

У сучасних умовах господарювання, за наявності конкуренції як невід’ємного елемента ринкової економки та складнощів реалізації послуг підприємства, використовуючи форми послідовної оплати. При цьому у підприємства виникають податкові зобов’язання по ПДВ, а коштів на їх сплату фактично не поступило. Таким чином у підприємств з’являється дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги, яка виступає важливою складовою оборотного капіталу. Але по закінченню податкового періоду виникає кредиторська заборгованість по ПДВ строк сплати якої настав. При цьому підприємство згідно з законом повинно нарахувати і сплатити пеню за несвоєчасну сплату ПДВ, виходячи з 30% облікової ставки НБУ. При аналізі поточних активів особливе місце посідає вивчення динаміки, складу, структури, причин, строків існування і давності створення дебіторської заборгованості.

Необхідно розрізняти нормальну і прострочену заборгованість. Для ПДВ нормальна заборгованість до 30 числа наступного місяця за звітним. Наявність простроченої заборгованості, збільшення дебіторської заборгованості, призводить до створення фінансових труднощів, нестачі фінансових ресурсів для придбання виробничих запасів, виплати заробітної плати тощо.

- шляхом зарахування в рахунок платежів по ПДВ та іншим платежам (повне або часткове);

шляхом перерахування на рахунок в установу банку;

шляхом видачі казначейського чека.

У цьому розділі було спроектовано систему контролю та економічного аналізу розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість. А саме:

1) розглянуто методику та організацію контролю в системі управління підприємствами торгівлі;

2) досліджено методику контролю за станом розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість;

3) розглянуто систему аналітичних показників, інформаційну базу та основні методи економічного аналізу;

4) розроблено методику аналізу розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість.

Слід відзначити, що контроль на підприємствах, в тому числі і підприємствах торгівлі, має важливе значення для ефективної діяльності підприємства. За допомогою контролю встановлюють причини і відповідальних у відхиленнях з метою усунення негативних явищ і їх недопущення у майбутньому. Контроль як функція управління є засобом зворотного зв’язку між об’єктом і системою управління, інформує про дійсний стан керованого об’єкта, фактичне виконання управлінського рішення.

Важливою функцією економічного контролю на сучасних підприємствах є і вплив через систему управління на успішне виконання планів, раціональне використання ресурсів, оптимізацію господарських зв'язків, додержання законодавства.

Контроль на підприємствах торгівлі здійснюють безліч державних органів, проте, серед усіх них, важливе місце посідає контроль, що здійснюється податковими.

Слід не забувати, що для проведення перевірки податковий інспектор повинен мати належним чином оформлене посвідчення на перевірку, а також направлення на проведення цієї перевірки. Причому, якщо направлення оформлені з порушенням порядку встановленого законодавством, підприємець може не допустити податкового інспектора до проведення перевірки.

За результатами перевірок складаються акти, які підписуються особами, що здійснювали перевірку, керівником та головним бухгалтером підприємства.

Не менш важливим за контроль, є проведення економічного аналізу діяльності підприємства. Це дає можливість оцінити його фінансовий стан та здійснити прогнози щодо подальшої діяльності.

Одним із напрямків здійснення аналізу діяльності будь-якого підприємства, є його аналіз його розрахунків з бюджетом за податками, в тому числі і податку на додану вартість.

Слід відзначити, що методика аналізу розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість досить складна і чітко не висвітлена в спеціалізованій літературі.


 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.