Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ВИСНОВОК

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

 

Із виходом держави з економічної кризи податки, як ніколи, мають стимулювати вітчизняного виробника до збільшення потужностей із виробництва конкурентоспроможної продукції (послуг).

Проведені дослідження та аналіз функціонування ПДВ у країні, дозволяють зробити висновок, що важко не помітити тих дискусійних, проблемних моментів, що супроводжують його адміністрування.

Метою написання даної роботи стало вивчення та засвоєння специфіки організації технології облікового процесу розрахунків з бюджетом по ПДВ, методів, принципів організації операцій по оподаткуванню податком на додану вартість. Під час проведення дослідження обліку розрахунків по податку на додану вартість на діючому підприємстві були розширені і закріплені теоретичні знання, підготовлені рекомендації щодо вдосконалення організації обліку оподаткування.

Об’єктом дослідження було обрано ПАТ «Універмаг «Дитячий світ», яке є платником податку на додану вартість.

Для досягнення поставленої мети була дана загальна характеристика теоретичних основ обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість; проаналізовані законодавчі акти та вимоги до організації обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість та виявлені розбіжності в чинному законодавстві; дана оцінка стану організації бухгалтерського обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість на підприємстві - ПАТ «Універмаг «Дитячий світ», Доречно, на наш погляд, розробити таку форму первинного документу, який би поєднував і рахунок - фактуру і податкову накладну, що, в свою чергу, є як обліковим, так і звітним документом. Податкова накладна є підставою для заповнення Книги обліку придбання товарів підприємствами-платниками податку на додану вартість. Тобто вона є першою ланкою ланцюжка «податкова накладна - книга обліку продажу у продавця (книга обліку придбання у покупця) - податкова декларація з ПДВ» і від правильності її оформлення значною мірою залежить правильність заповнення декларації і точність розрахунків платника податку з бюджетом. Рахунок-фактура при цьому буде слугувати підставою для списання витрат (доходів) від реалізації.

ПДВ по обсягу - один з найбільших податків і, тому, недоліком, на наш погляд, аналітичного і синтетичного обліку податку на додану вартість є відсутність окремого рахунку. наведені приклади синтетичного і аналітичного обліку, основні проводки, які його забезпечують; на основі аналізу нормативних документів висвітлені проблеми організації обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість, розроблені та запропоновані конкретні шляхи вдосконалення організації обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість.

Треба чітко розрізнити первинні документи, на основі яких розраховується база оподаткування і розмір податку, а також документи, де розраховується розмір податку на додану вартість до сплати і це є негативним. Потрібно уніфікувати первинні документи, тобто бажано в одному документі поєднати ці дві функції.

Потребує перегляду ситуація із справлянням ПДВ з імпортних товарів, базою оподаткування яких є митна вартість товарів з урахуванням сум мита, митних зборів, а з підакцизних товарів ще й акцизний збір. Це суперечить суті ПДВ, призводить до подвійного, навіть потрійного оподаткування, адже мито й акцизний збір не є доданою вартістю. За цієї ситуації держава переслідує суто фіскальні інтереси.

Запропоновані напрямки здійснення контролю за відшкодуванням ПДВ в Україні дозволяють визначити основні показники його ефективності, що передбачають: стан надходження до бюджету визначених сум ПДВ; кількість поданих заявок про відшкодування ПДВ, у тому числі й автоматичне відшкодування; стан реального відшкодування ПДВ в чітко передбачені терміни; причини несвоєчасного відшкодування ПДВ та пропозиції щодо їх усунення; кількість проведених перевірок платників ПДВ за їх видами та платниками податків, результати здійснених перевірок; причини непроведених перевірок у передбачені законом строки або проведених із порушенням вказаних строків; стан взаємодії відповідних державних органів при здійсненні діяльності з відшкодування ПДВ (у тому числі, й обмін інформацією); наявність податкових спорів з відшкодування ПДВ, динаміка їх виникнення, способи й результати вирішення; наявність даних про недобросовісних платників податків, наслідки їх незаконної діяльності; аналіз використовуваних ними способів й методів мінімізації оподаткування; дані щодо незаконного відшкодування ПДВ та розробка заходів протидії цьому явищу; стан законопроектної діяльності по удосконаленню законодавства з відшкодування ПДВ.

Для аналізу розрахунків ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» з бюджетом за податком на додану вартість, нами було запропоновано розглянути їх як кредиторську та дебіторську заборгованість підприємства. Це дало змогу проаналізувати динаміку розрахунків, їх питому вагу в дебіторській та кредиторській заборгованості підприємства, розрахувати рентабельність та оборотність.

Також розрахунки з бюджетом за податком на додану вартість було розглянуто як джерела утворення та напрямки витрачання грошових коштів ПАТ «Універмаг «Дитячий світ».

У бухгалтерському обліку всі розрахунки з бюджетом (за рахунок прибутку, по податках з робітників і службовців та інших платежах) відображають на рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами». На кредиті цього рахунка нараховують суми платежів до бюджету (податкові зобов’язання), а на дебеті - належні до відшкодування бюджету податки, їх сплата, списання тощо. Кредитове сальдо показує заборгованість підприємства перед бюджетом, тобто суму, яку підприємство має перерахувати до бюджету. Дебетове сальдо за рахунком 64 означає переплату бюджету (податковий кредит), тобто надлишкове перераховану суму до бюджету, яку необхідно зарахувати в рахунок чергових платежів або повернути підприємству.

Рахунок 64 «Розрахунки за податками й платежами» має субрахунки за видами платежів до бюджету.

На підприємствах застосовують такі субрахунки: 641 «Розрахунки за податками»; 642 «Розрахунки за обов’язковими платежами»; 643 «Податкові зобов’язання»; 644 «Податковий кредит».

Аналітичний облік на рахунку 64 здійснюють за видами платежів до бюджету. Це має можливість перевірити правильність розрахунків за кожним видом платежу.

На наш погляд в обліковій політиці ПАТ «Універмаг «Дитячий світ» стосовно обліку ПДВ доцільно ввести аналітичні рахунки для обліку податкового кредиту без податкових накладних (наприклад, за чеками авансових звітів), а податкові зобов’язання вести з урахуванням авансів на рах. 643 «Податкові зобов’язання».

Проведення контролю ПДВ здійснюється шляхом перевірки нарахування сум ПДВ по розрахункам з постачальниками і підрядчиками, облік яких ведеться на рахунку 63, з різними дебіторами, облік ведеться на рахунки 37 (сум податкового кредиту) та розрахункам з покупцями і замовниками, облік ведеться на рахунку 36 (суми податкового зобов’язання).

Головна проблематика аудиту ПДВ – методи обчислення зобов’язань, зокрема – кредитний – існування часового лагу між сплатою податків ціні придбаних матеріальних ресурсів і відшкодування цієї суми після реалізації виробленої цим підприємством продукції завдяки перерахуванню до бюджету різниці між отриманим і сплаченим податком. Величина цього лагу залежить від тривалості виробничого циклу і може впливати на ефективність фінансово-господарської діяльності підприємства. В умовах низького попиту та недостатньої конкурентоспроможності, що ускладнюють реалізацію, даний податок суттєво проявляє свої недоліки.

Складнощами ПДВ є також те, що виникає питання відокремлення товарів і послуг, які купуються безпосередньо споживачами для кінцевого використання від тих, які придбаваються для подальшої переробки і використання, що у свою чергу, зумовлює можливості ухилення від сплати даного податку.


 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.