Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Індексно-послідовні файли.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

 

Моделювання даних – це процес створення логічного представлення структури бази даних.

 

На рис. 2.2 показанакласифікація моделей даних.

Кожному рівню представлення інформації відповідає певна модель.

Інфологічна модель – відображає інформацію про предметну область у вигляді незалежному від СУБД, що використовується. Ця модель відображає інформаційно-логічний рівень абстрагування, який пов'язаний з описом об'єктів предметної області, їх властивостей і взаємозв'язків.Часто ці моделі ототожнюють з концептуальними моделями предметної області і називають концептуальними інфологічними моделями (внутрішня і зовнішня концептуальні інфологічні моделі).

Даталогічна модель – модель логічного рівня, яка відображає логічні зв'язки між елементами даних безвідносно до їх змісту і середовища збереження. Часто ці моделі ототожнюють з логічними моделями.

Фізична модель – описує те, як дані зберігаються в комп'ютері, представляючи інформацію про структуру записів, їх впорядкованість і про існуючі шляхи доступу до даних.

Модель "сутність-зв'язок" (ER-модель) – описує модель предметної області і складається з множини сутностей, множини звязків між сутностями, а також з атрибутів сутностей і зв'язків. В модель входить обмеження цілісності даних, що пов'язано з двома множинами сутностей і називається залежністю по існуванню. ER-моделі дозволяють графічно представляти моделі предметних областей. Вони є складовою частиною багатьох CASE-продуктів.

Семантична об'єктна модель – описує модель предметної області і являє собою модель даних. Ця модель складається з семантичних об'єктів, що містять сукупність атрибутів. Атрибути групуються у класи. Модель даних володіє більш розвиненими засобами відображення семантики у порівнянні з теоретико-множинними і теоретико-графовими моделями.

Фактографічні моделі – містять відомості, які представлені у вигляді спеціальним чином організованих сукупностей формалізованих записів даних

Документальні моделі – передбачають, що в якості одиничного елемента інформації виступає неподільний на менші складові частини документ, а інформація про документ, як правило, не структурується, або структурується в обмеженому вигляді. В цих моделях в основному розглядаються тексти на природній мові, формати документів є вільними.

Теоретико-графова модель – це модель даних, в якій дозволені структури даних можуть бути представлені у вигляді граф загального або спеціального виду, наприклад дерева.

Теоретико-множинна модель – це модель даних, в якій використовується апарат реляційної алгебри, реляційного обчислення, а операції над даними маніпулюються таблицями.

Об'єктно-орієнтована модель – це модель даних, яка базується на понятті об’єкта, тобто сутності, що володіє станом і поведінкою.

Стан об'єкта визначається його атрибутами, а поведінка визначається сукупністю операцій, що визначені для цього об'єкта. Також передбачається можливість підтримки зв'язків між типами об'єктів.

Багатомірна модель – модель даних, яка оперує багатомірним представленням даних ( у вигляді гіперкубу) і орієнтована на підтримку аналіза даних. Передбачається конструювання різноманітних агрегацій даних у межах гіперкубу, побудова різних його проекцій – підмножин гіперкубу, деталізація і обертання даних, а також цілий ряд інших операцій.

Дескрипторна модель – описує кожен документ за допомогою дескриптора. Дескриптор має жорстку структуру і являє собою набори деяких лексичних одиниць ( слов, словосполучень, термінів), які потрібні для роботи з документами. Дескриптори між собою не зв'язані.

Тезаурусна модель – описує кожен документ за допомогою дескрипторів, а також змістовних відношень між лексичними одиницями (ціле-частина, род-вид, клас-підклас і т.ін.). Ці моделі дозволяють підвищити ефективність дескрипторних моделей за рахунок більш ефективного відображення предметної області.

Гіпертекстова модель – модель, що заснована на розмітці документа за допомогою спеціальних навігаційних конструкцій, які відповідають змістовим зв'язкам між різними документами, або окремими фрагментами одного документа. Такі конструкції утворюють деяку семантичну мережу в базі документів.

Ієрархічна модель дозволяєбудувати БД з деревовидною структурою. У них кожен вузол містить свій тип даних (суть). На верхньому рівні дерева є один вузол – корінь, на наступному рівні розташовуються вузли, пов'язані з цим коренем, потім вузли, пов'язані з вузлами попереднього рівня, і так далі Кожен вузол може мати лише одного предка

Пошук даних завжди починається з кореня. Потім проводиться|виробляє| спуск з одного рівня на іншій доки|поки| не буде досягнутий шуканий рівень. Переміщення від одного запису до іншої здійснюються за допомогою заслань|посилань|.

Достоїнствами ієрархічної моделі є простота опису ієрархічних структур реального миру|світу|, а також швидке виконання запитів, відповідних структурі даних. Недоліки|нестачі| ієрархічної моделі в тому, що вони часто містять|утримують| надлишкові|надмірні| дані і не завжди зручно кожного разу починати пошук потрібних даних з кореня.

У мережевій моделі можливі зв'язки всіх інформаційних об'єктів зі всіма. Наприклад, кожен викладач може виучувати багато студентів і кожний студент може навчатися у багатьох викладачів (мал. ).

Операції над даними, виражені в мережній моделі:

- Додавання нових даних;

- Видалення існуючого запису;

- Вибірка даних

- Зміна вибраного запису;

- Виключити взаємозв’язок;

- Перестановка взаємозв’язків.

Переваги мережної моделі:

- Немає дублювання інформації;

- Відсутні проблеми додавання та видалення записів.

Недоліки мережної моделі:

- Складність реалізації;

- Неможливість виконання нерегламентованих запитів.

Використання ієрархічної і мережевої|мережної| моделей прискорює доступ до інформації, але|та| вимагає значних ресурсів пам'яті, оскільки|тому що| кожен елемент даних містить|утримує| заслання|посилання| на інші елементи. Характерна складність реалізації СУБД.

Реляційна модель(РМД) була розроблена на початку 1970-х років Едгаром Ф. Коддом. У ній інформація представляється у вигляді двовимірних таблиць, а операції зводяться до маніпуляцій з таблицями. У 1980-х роках вона набула широкого поширення, а реляційні СУБД стали промисловим стандартом. Причини домінування РМД обумовлені тим, що є:

· розвинена теорія (реляційна алгебра);

· апарат зведення інших моделей даних до РМД;

· спеціальні засоби|кошти| прискореного доступу до інформації;

·стандартизована високорівнева мова|язик| запитів до БД, що дозволяє маніпулювати даними без знання фізичної організації БД.

Основними і фундаментальними правиломи реляційної моделі є:

ü Відсутність стовпчиків-дублікатів;

ü Відсутність впорядкованості рядків;

ü Відсутність впорядкованості атрибутів.

Переваги реляційної моделі:

- Можливість змоделювати майже будь-яку предметну область.

- Наявність простого та могутнього математичного апарату, що грунтується на теорії множин та математичній логіці і забезпечує теоретичний базис реляційного підходу до організації БД.

- Можливість маніпулювання даними без необхідності знання конкретної фізичної організації БД.

Недоліки реляційної моделі:

- Складні структури даних представляються за допомогою великої кількості двомірних реляційних таблиць, що веде до збереження зайвої службової інформації.

- Велика кількість таблиць істотно ускладнює і сповільнює виконання складних трансакцій.

Об'єктно-орієнтована модель почала розроблятися в 1990-і роки з появою об'єктно-орієнтованих мов. Такі БД зберігають методи класів, що дозволяє інтегрувати дані і їх обробку в додатках.

• . В її основу покладено принципи подання даних, які застосовують в об'єктно-орієнтованих системах програмування:

застосування складних та абстрактних типів даних,

ü інкапсуляція даних - поєднання в одному об'єкті значень даних та програм їх опрацювання,

ü застосування класів об'єктів,

ü продукування об'єктів на основі класів,

ü успадкування властивостей та інші принципи.

Для реалізації таких баз даних було розроблено об'єктно-орієнтовані мови опису даних, об'єктно-орієнтовані мови маніпулювання даними та об'єктно-орієнтовані мови запитів. Незважаючи на новизну та прогресивність такого підходу, об'єктно-орієнтовані бази даних не отримали значної підтримки, насамперед, через надто високий рівень абстракції в описі даних та маніпулюванні ними, а також через спротив значної кількості розробників і користувачів систем, створених на основі реляційного підходу.

Перспективними моделями є моделі, які розвивають принципи реляційної - постреляційна, багатовимірна, об'єктно-реляційна.

• Постреляційна модель є своєрідним узагальненням та вдосконаленням реляційної моделі, що передбачає застосування в клітинках таблиці неелементарних значень - масивів, множин, груп, таблиць, тощо, а також опрацювання часового фактора при роботі з даними. На сьогодні значна частина систем управління базами даних, які позиціонують як реляційні, застосовує певні постреляційні принципи і засоби їх реалізації.

Переваги постреляційної моделі:

- Масштабування даної моделі – не потрібна велика кількість таблиць.

- В реальних додатках продуктивність систем, що використовують дану модель у двадцять разів вище реляційних СУБД.

 

 

. За типом збережених даних

- Фактографічні системи – призначені для зберігання й опрацювання структурованих даних у вигляді чисел і текстів.

- Документальні БД- призначені для зберігання даних у вигляді документів.

ІІ. За технологією опрацювання даних

- Централізовані БД – всі данні зберігаються в пам'яті однієї обчислювальної системи.

- Розподілена БД – данні зберігаються у різних комп'ю-терах обчислювальної мережі.

ІІІ. За способом доступу до даних
- БД з локальним доступом;
- БД з мережним доступом.

Модель в базах даних – спосіб визначення логічного подання фізичних даних.

Моделі баз даних призначені для однакового подання будь-яких даних, що включає способи опису даних і маніпулювання ними.

База даних може бути заснованою на одній моделі або на сукупності декількох моделей.Існує три основні типи моделей даних :

ієрархічна,

мережева

реляційна.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.