Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Модель активного серверу БД

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

В даній моделі бізнес-логіка розпо-

ділена між клієнтом та сервером. На сер-

вері бізнес-логіка реалізована у вигляді

зберігаємих процедур – спеціальних про-

грамних модулів, які розташовані в БД та

керуються безпосередньо СУБД (рис. 1):

Клієнт Сервер БД БД

Рис. 1. Структура моделі активного

серверу БД

В даній моделі сервер є активним,

тому що не тільки клієнт, але і сам сервер,

використовує механізм тригерів, а також

може бути ініціатором обробки даних.

Процедури та тригери зберігаються у сло-

внику БД і можуть бути використані декі-

лькома клієнтами, що суттєво зменшує

дублювання алгоритмів обробки даних.

Недоліком даної моделі є велика за-

грузка серверу:

 моніторинг подій, пов’язаних із

тригерами;

 забезпечення виконання внутріш-

ньої програми кожного тригера;

 запуск процедур по запитам кліє-

нтів;

 повертання даних за вимогами;

 забезпечення всіх функцій СУБД

тощо.

Ставиться задача, використовуя ме-

ханізм обробки запитів (тригери та про-

цедури), зменшити навантаження на кліє-

нта, переклавши більшу частину обробки

запитів на сервер БД. Такі моделі іноді

називають ”тонкий клієнт”.

1) однорівнева модель для одного__для одного

комп’ютера, при якій управління викону-

ється між клієнтом і сервером на одномукомп’ютері (рис. 2), при чому умовно на

сервері розташовується СУБД, БД, а у

клієнта – клієнтський додаток та управ-

ління клієнтськими додатками (програма

“диспетчер”):

Клієнт Диспет Сервер БД БД

 

Рис. 2. Структура однорівневої моделі

 

двохрівнена модель серверу БД –

дану модель підтримують більшість су-

часних СУБД (Informix, Ingres, Sybase,

Oracle, MS SQL Server). У цих моделях

виконання додатків розподілено на два

етапи, відповідно, програма-диспетчер

розподілена на дві частини – обробка за-

питів для встановлення в чергу (клієнтсь-

ка частина) та виконання запитів-додатків

на сервері БД (рис. 3).

Клієнт Диспетч1 Диспетч2 Сервер БД БД

Рис. 3. Структура двохрівневої моделі

 

Модель віддаленого доступу до даних.У моделі віддаленого доступу (RDA) база даних зберігається на сервері. На ньому ж знаходиться і ядро ​​СУБД. На клієнті розташовуються PL і BL додатка. Клієнт звертається до сервера із запитами на мові SQL.

Переваги: перенесення компонента уявлення і прикладного компонента на клієнтський ПК істотно розвантажує сервер БД, зводячи до мінімуму загальне число процесів в ОС. Процесор сервера цілком завантажується операціями обробки даних, запитів і транзакцій. Різко зменшується завантаження мережі, запити на ввід-висновок і на SQL зменшуються в об'ємі, тобто у відповідь на запити клієнт отримує тільки дані, задовольняють даному запиту.

Уніфікація інтерфейсу клієнт-сервер. Стандартним при зверненні програми клієнта і сервера стає мова SQL.

Недоліки:

Запити на SQL при інтерактивній роботі клієнта можуть істотно завантажити мережу. На клієнті розташовуються PL і BL, і якщо при повторенні аналогічних функцій в різних додатках (інших клієнтів) їх код повинен бути повторений для кожного клієнтського додатку, отже, дублювання коду програми. Сервер в цієї моделі грає пасивну роль, тому функції управління інформаційними ресурсами повинні виконуватися на клієнті => це ускладнює клієнтський додаток.

Інують різні класифікації, але однією з найпоширеніших є використання чотирьох моделей технології «Клієнт-сервер»:

Модель файлового серверу (File Server - FS) (рис. 19.1, а).

Модель віддаленого доступу до даних (Remote Data Access - RDA) (рис. 19.1, б).

Модель сервера БД (Data Base Server - DBS) (рис. 19.1, в).

Модель сервера додатків (Application Server - AS) (рис. 19.1, г).

Рис. 19.1. Моделі технології «Клієнт-сервер»: а) FS; б) RDA; в) DBS; г) AS

Модель віддаленого доступу до даних (Remote Data Access – RDA) – архітектура, яка заснована на обліку специфіки розміщення і фізичного маніпулювання даними у зовнішній пам'яті для реляційних СКБД (рис. 19.4.).

У RDA-моделі для обробки даних виділяється спеціальне ядро - так званий SQL-сервер, який приймає на себе функції обробки запитів користувачів, іменованих тепер клієнтами. Сервер баз даних являє собою програму, яка виконується, як правило, на потужному комп'ютері. Додатки-клієнти посилають з робочих станцій запити на вибірку (вставку, оновлення, видалення) даних. При цьому сервер виконує всю «брудну» роботу з відбору даних, відправляючи клієнтові тільки необхідну «вичавлювання». Якщо наведений вище приклад перебудувати з урахуванням клієнт-серверної архітектури, то додаток-клієнт «отримає» від сервера в якості результату список тільки тих працівників, які беруть участь у заданому проекті, і не більше того!

Такий підхід забезпечує вирішення трьох важливих завдань:

зменшення навантаження на мережу;

зменшення вимог до комп'ютерів-клієнтам;

підвищення надійності та збереження логічної цілісності бази даних.

Тут додатки також виконуються, в основному, на робочих станціях. Додаток включає модулі для організації діалогу з користувачем і бізнес-правила (транзакції). Ядро СКБД є загальним для всіх робочих станцій і функціонує на сервері. Оператори звернення до СКБД (SQL-оператори), закодовані в транзакції, не виконуються на робочій станції, а пересилаються для обробки на сервер. Ядро СКБД транслює запит і виконує його, звертаючись для цього до індексів та інших проміжних даних. Назад на робочу станцію передаються тільки результати обробки оператора.

Рис. 19.4. Схема взаємодії RDA-моделі

У файлах БД на сервері знаходиться також і системний каталог БД.

У числі іншого, в каталог БД поміщаються:

відомості про зареєстрованих користувачів;

привілеї користувачів;

На клієнтських комп’ютерах встановлюються частини СКБД, які реалізують:

інтерфейсні функції;

прикладні функції.

Прикладний компонент включає:

бібліотеки запитів;

процедури обробки даних.

Прикладний компонент повністю розміщується і виконується на клієнтській частині - формує SQL-інструкції, що направляються SQL-серверу.

SQL-сервер - спеціальний програмний компонент, який:

орієнтований на інтерпретацію SQL-інструкцій;

високошвидкісне виконання низькорівневих операцій з даними;

приймає і координує SQL-інструкції від різних клієнтів;

виконує SQL-запити;

перевіряє та забезпечує виконання обмежень цілісності даних;

направляє клієнтам результати обробки SQL-інструкцій - набори даних.

До переваг RDA-моделі слід віднести:

зменшення завантаження мережі;

SQL-сервер забезпечує виконання обмежень цілісності та безпеки даних;

уніфікований інтерфейс взаємодії прикладної частини ІС із загальними даними;

в рамках SQL така взаємодія реалізована через ODBC-протокол, та називається інтероперабельністю.

 

Недоліки RDA-моделі:

високі вимоги до клієнтських комп'ютерів;

великий обсяг технологічних змін;

зміна структури управління та бізнес-процесів;

значний, хоча і менший, ніж у моделі FS, мережевий трафік.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.