Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Стаття 149. Апарат суду

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату.

2. Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу, інформує збори суддів про свою діяльність.

4. Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі.

6. Структура і штатна чисельність апаратів місцевих судів за погодженням з головою суду затверджуються відповідним територіальним управлінням

8. В апараті суду загальної юрисдикції утворюється канцелярія, яка щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до відповідного суду. Завдання апарату суду - організаційне забезпечення роботи по реалізації функцій, покладених на конкретну судову установу.

Апарат суду здійснює важливу функцію організаційного забезпечення роботи суду, спрямовану як на діяльність по здійсненню правосуддя, створенню необхідних умов для реалізації прав і виконання обов'язків учасників судового процесу, так і на забезпечення функціонування суду як державної установи і юридичної особи та підтримання належних умов для перебування і роботи в суді його працівників та громадян.

51. Порядок заповнення виконавчого листа. ????

52. Фіксування судового процесу — це офіційна діяльність суду з послідовного відображення ходу судового розгляду, закріплення процесуальних дій, вчинених учасниками судового процесу, яка відповідно до закону здійснюється за допомогою звукозаписувального технічного засобу, ведення журналу судового засідання та складення відповідних протоколів.

 

53. Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув'язнення про доставку до суду затриманих та підсудних осіб, готує копії відповідних судових рішень.

2.2. Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду.

2.3. Перевіряє наявність і з'ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді.

2.4. Здійснює перевірку осіб, які викликані в судове засідання, та зазначає на повістках час перебування в суді.

2.5. Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами згідно з Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами.

2.6. Веде журнал судового засідання, протокол судового засідання.

2.7. Виготовляє копії судових рішень у справах, які знаходяться в провадженні судді.

2.9. Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі й фактично не були присутніми в судовому засіданні при розгляді справи.

2.10. Готує виконавчі листи у справах, за якими передбачено негайне виконання.

2.11. Оформлює матеріали судових справ і здійснює передачу справ до канцелярії суду.

 

1. Секретар судового засідання:

1) здійснює судові виклики і повідомлення;

2) перевіряє наявність та з'ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому;

3) забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами;

4) веде журнал судового засідання;

5) оформлює матеріали справи;

6) виконує інші доручення головуючого, що стосуються розгляду справи.

2. Секретар судового засідання може уточнювати суть процесуальної дії з метою її правильного відображення в журналі судового засідання.

 

54. 1. Суд допускає негайне виконання рішень у справах про: 1) стягнення аліментів - у межах суми платежу за один місяць; 2) присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць; 3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи, - у межах суми стягнення за один місяць; 4) поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника; 5) відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона проживала; 6) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

виписуєвиконавчі листи у справах, рішення в яких підлягають негайному виконанню.

55..Основні реквізити обліково-статистичної картки на цивільну ,адміністративну справу !!!

 

56. Основні реквізити обліково-статистичної картки на справу про адміністративне правопорушення!!!

57. Основні реквізити обліково-статистичної картки на кримінальну справу!!!

58. Контрольний журнал ведеться і є засобом контролю за своєчасністю надходження облікових документів, а також своєчасністю винесення рішень по розслідуваних кримінальних справах.

59. Журнал судового засідання, його призначення

2. Журнал судового засідання є засобом фіксування переліку процесуальних дій, що відбуваються під час судового засідання.

На відміну від протоколу, журнал судового засідання містить у хронологічному порядку лише назви процесуальних дій із зазначенням часу їх учинення і найчастіше не відтворює їхнього змісту. Таким чином, це документ технічного характеру, який не дає можливості скласти уявлення про те, як саме відбувалося судове засідання, хто що сказав тощо, оскільки з цією метою проводився аудіозапис. Журнал дає можливість при прослуховуванні аудіозапису судового засідання віднайти і прослухати потрібний фрагмент.

 

60. помічник судді: 2. Завдання та обов'язки

Здійснює підбір актів законодавства та матеріалів судової практики, які необхідні для розгляду конкретної судової справи. Бере участь у попередній підготовці судових справ до розгляду, за дорученням судді готує проекти запитів, листів, інших матеріалів, пов’язаних із розглядом конкретної справи, проекти судових рішень, інших процесуальних документів, які приймаються суддею або під головуванням судді, виконавчих документів; Здійснює оформлення копій судових рішень для направленням сторонам у справі та іншим особам, які беруть участь у справі відповідно до вимог процесуального законодавства, контролює своєчасність надсилання копій судових рішень.

Здійснює перевірку своєчасності оформлення протоколів судових засідань у справах, що знаходяться в провадженні судді.

Аналізує повідомлення засобів масової інформації з питань судочинства, готує пропозиції щодо необхідності реагування на такі повідомлення відповідно до чинного законодавства.

Підписує не процесуальні документи інформаційного та організаційного характеру. Виконує інші доручення судді, що стосуються організації розгляду судових справ. Зобов’язаний своєчасно та якісно виконувати надані йому доручення; дотримуватися строків підготовки документів та виконання доручень; постійно підвищувати свій професійний рівень та кваліфікацію; дбайливо ставитись до майна суду; при виконанні своїх службових обов’язків не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина.

61. обов’язки секретара суду: 2. Завдання та обов'язки

 

2.1. Веде первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством.

2.2. Забезпечує зберігання судових справ та інших матеріалів.

2.3. Здійснює розкладку розглянутих справ відповідно присвоєних номерів.

2.6. Здійснює підготовку судових справ із скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій.

2.8. Веде контрольні та зведені контрольні виконавчі провадження.

2.11.Складає за встановленими формами статистичні звіти про результати розгляду судових справ.

2.13.Здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншу документацію канцелярії суду за минулі роки.

2.14.Здійснює прийом громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в канцелярії суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку.

2.18.Забезпечення своєчасного внесення до автоматизованої системи документообігу суду інформації про набрання судовим рішенням законної сили.

 

62. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення.Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення..

63. касація.Касаційна скарга на судові рішення подається протягом двадцяти днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції

64. набрання судового рішення законної сили: з моменту проголошення рішення.

65. набрання вироком законної сили :Вирок місцевого суду набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляцій, а вирок апеляційного суду - після закінчення строку на подання касаційної скарги, якщо його не було оскаржено. У разі подачі апеляцій, касаційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи відповідно апеляційною чи касаційною інстанцією

 

66. Судові виклики та повідомлення. Порядок та строки вручення повісток : Судовий виклик - це вимога суду з'явитись у судове засі­дання для розгляду справи чи для проведення певних проце­суальних дій з участю осіб, які викликаються Судова повістка - це гарантія того, що особа буде повідом­лена про розгляд справи, оскільки процедура її вручення здійснюється під розписку, яка із відміткою про дату вручен­ня в той самий день особами, які її вручили. Судова повістка повинна бути вручена з таким розрахун­ком, щоб особи, які викликаються, мали достатньо часу для явки в суд і підготовки до участі в судовому розгляді справи, але не пізніше ніж за сім днів до судового засідання.

 

67. Звернення судового рішення до виконання!!!

 

68. порядок звернення вироку до виконання : Вирок, що набрав законної сили, звертається до виконання судом, який постановив вирок, не пізніш як через три доби з дня набрання ним законної сили або повернення справи з апеляційної чи касаційної інстанції. Своєчасне звернення до виконання вироку покладається на суддю або голову відповідного суду, який постановив вирок. Суд надсилає копію вироку і розпорядження про його виконання органу, на який покладено обов'язок виконати вирок. З метою забезпечення виховного впливу вироку, суд надсилає його копію в необхідних випадках підприємству, установі, організації за місцем роботи засудженого.

 

69. Порядок оформлення секретарем судового засідання справ після їх розгляду

Після розгляду справи і постановлення судом вироку, рішення або ухвали секретар судового засідання (секретар касаційної інстанції) виконує такі дії:
а) підшиває до справи документи в хронологічному порядку: постанови, ухвали і листування, які передували судовому розглядові, протокол судового засідання, складений протягом 3 діб після розгляду справи перевірений і підписаний суддею і секретарем судового засідання, всі документи, додані до справи в ході судового розгляду в порядку їх надходження, вирок, рішення, ухвалу суду, ухвали за касаційними скаргами та поданнями, а також за окремими скаргами і поданнями;
в) приєднує до справи заповнені суддею після розгляду по першій та в касаційній інстанціях статистичні картки на засуджених, виправданих, осіб, щодо яких справи закриті, а також на осіб, визнаних неосудними, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру (обліково-статистична картка на підсудного) , а також картки по обліку сум збитків, заподіяних злочинами;
г) робить відповідний запис у журналі судового засідання про результати розгляду справи;
д) виписує виконавчі листи по справах, рішення по яких підлягають негайному виконанню;
е) забезпечує у разі необхідності ознайомлення з протоколом протягом 3 діб з дня його складення осіб, які брали участь у судовому засіданні, про що вказані особи роблять запис на звороті останнього аркуша протоколу.
Якщо розгляд кримінальної або цивільної справи було відкладено і призначено на інший день, тоді викликаним і присутнім у судовому засідання особам (крім підсудних, які перебувають під вартою) вручаються повістки про виклик до суду або оголошується про це під розписку на окремому аркуші, доданому до протоколу судового засідання, роз’яснюються наслідки їх неявки

 

70. Порядок видачі судових справ та документів

Судові справи видаються для ознайомлення з ними в приміщенні суду з дозволу голови суду (заступника), а справи не закінчені провадженням — з дозволу головуючого чи доповідача.

Справи видаються:

а) обвинуваченим, їх законним представникам і потерпілим у кримінальних справах; сторонам, їх представникам та іншим особам, які беруть участь у розгляді цивільних справ,— після пред'явлення документа, що посвідчує особу;

б) адвокатам, які беруть участь у розгляді справ,— після пред'явлення ордера юридичної консультації та посвідчення особи;

в) цивільним позивачам та їх представникам, які виступають у кримінальних справах,— після пред'явлення довіреності на ведення справи і документа, який посвідчує особу;

г) громадським обвинувачам і захисникам — документа, який посвідчує особу і її повноваження;

д) працівникам суду вищої інстанції, прокурорам, працівникам органів Міністерства юстиції — посвідчення особи;
Особа, яка одержує справу для ознайомлення, повинна розписатись в контрольному журналі.У графах журналу про час видачі та повернення справи вказується не тільки число, місяці і рік, але й година видачі і повернення справи.
При поверненні справи після ознайомлення завідувач канцелярією чи секретар судового засідання повинен ретельно перевірити наявність всіх матеріалів у справі, зазначити в контрольному журналі пpo час повернення справи та розписатися про її отримання.
Про видачу справи для ознайомлення і часу, протягом якого відповідна особа знайомилася зі справою, вказується у поданій заяві, що підшивається до справи.

71. Строки здачі справ до канцелярії суду: не пізніше наступного дня після виготовлення протоколу судового засідання передає справу на зберігання в канцелярію суду.

 

72.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.