Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Тема наступного заняття.Тести

 

1. Біосфера – “область життя”, простір на поверхні земної кулі, в якому розповсюджені живі істоти. Які оболонки земної кулі входять до складу біосфери?

A.*Частина атмосфери, гідросфери та літосфери.

B. Частина навколишнього середовища.

C. Частина атмосфери та гідросфери.

D. Частина літосфери та гідросфери.

E. Частина літосфери та стратосфери.

 

2.Для підтвердження можливості будівництва нового заводу по переробці твердих побутових відходів у місті К. необхідно визначити фоновий рівень забруднення грунту у даній місцевості. При оцінці даного показника необхідно визначати види забруднення, крім:

А. *Фактично забруднені регіони
В. Історично забруднені регіони.
С. Біогеохімічні провінції.
D. Нормальні (звичайні) рівні забруднення.
E. Незмінений природний регіон.

 

3. Для оцінки рівня впливу певного хімічного чинника довкілля використовується визначення біомаркерів його впливу в біологічних середовищах людини. Проте існують недоліки застосування такого методу оцінки. До таких недоліків відноситься все нижче перераховане, крім:

А. *Фактичність впливу та адсорбції хімічної сполуки.
В. Залежність отриманої дози від рівня впливу хімічної сполуки.
С. Існування біомаркерів лише для певних хімічних сполук.
D. Короткий біологічний період виведення хімічної сполуки.
E. Коштовність

 

4. Під час гігієничного обстеження ливарного цеху металургійного заводу у повітрі дільниці з набивки опок концентрація пилу формувального грунту, який містить вільний діоксид кремнію, становить 12 мг/м3. Який з пневмоконіозів може виникнути у працюючих в цих умовах?

А. *Силікоз.

В. Сідероз.

С. Бісіноз.

D. Станіоз.

Е. Антракоз.

 

 

6.2. Інформацію, необхідну для формування знань-вмінь можна знайти упідручниках:

 

 

- Основна

1. Гігієна та екологія / [В. Г. Бардов, В. Ф. Москаленко, С. Т. Омельчук та ін.] ; за ред. В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― 720 с.

2. Комунальна гігієна / [Є.Г. Гончарук, В.Г. Бардов, С.І. Гаркавий, О.П. Яворівський та ін.]; за ред. Є.Г. Гончарука. ― К.: Здоров’я, 2003. ― С. 332―384.

- Додаткова

1. Даценко І.І. Профілактична медицина: загальна гігієна з основами екології / І.І. Даценко, Р.Д. Габович. — К.: Здоров’я, 1999 ― С. 220―236.

2. Загальна гігієна: посібник до практичних занять / [І.І. Даценко, О.Б. Денисюк, С.П. Долошицький та ін.] ; за ред. І.І.Даценко. Львів.: “Світ”, 1992. ― С. 79―89.

3. Минх А.А. Методы гигиенических исследований / А.А. Минх. ― М.: Медицина, 1990. ― С. 203―215.

 

6.3.Орієнтуюча карта щодо самостійної роботи з літературою з теми

заняття.

 

№№ п.п. Основні завдання Вказівки Відповіді
  Назвіть компоненти, з яких складається ґрунт:   Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 214.   Мінеральні речовини Органічні речовини Органо-мінеральні комплекси Ґрунтова волога Ґрунтове повітря Ґрунтові мікроорганізми  
Назвіть основні фізичні властивості ґрунту:   Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 213, 214.   Повітряпровідність Капілярність Водопроникність Гігроскопічність Випаровуваність Водоємність  

 

7. Матеріали для самоконтролю якості підготовки.

 

А. Питання для самоконтролю

 

1. Грунт, визначення поняття. Джерела забруднення ґрунту, класифікація і гігієнічна характеристика

2. Основні фізичні властивості ґрунту та їх гігієнічне значення.

3. Гігієнічне, епідемічне і ендемічне значення ґрунту.

4. Процеси самоочищення ґрунту.

5. Захворювання, виникнення яких пов’язане із забрудненням ґрунту.

6. Методика гігієнічної оцінки санітарного стану ґрунту за результатами санітарного обстеження земельної ділянки та лабораторного аналізу проб.

7. Схема санітарної оцінки та показники санітарного стану ґрунту.

8. Показники шкідливості ґрунту.

9. Заходи щодо санітарної охорони ґрунту.

10. Гігієнічні принципи очистки населених місць.

11.Системи та споруди для тимчасового зберігання, видалення, знезараження, знешкодження та утилізації твердих і рідких відходів.

12. Загальна схема та споруди для очистки побутових стічних вод.

13. Особливості збирання, видалення, знезараження та знешкодження відходів з лікувально-профілактичних закладів.

 

 

Б. Тести для самоконтролю з еталонами відповідей.

1 Капілярність ґрунту — це здатність ґрунту:

Гончарук Є. Г. Комунальна гігієна. — К.: Здоров’я, 2003. — С. 338.

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 214.

1). пропускати воду

2). утримувати воду

*3). піднімати воду з глибини на поверхню

4). поглинати воду з повітря

5). пропускати повітря

 

2.Водопроникність ґрунту — це здатність:

Гончарук Є. Г. Комунальна гігієна. — К.: Здоров’я, 2003. — С. 337.

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 214.

*1). пропускати та поглинати воду

2). утримувати воду

3). піднімати воду з глибини на поверхню

4). поглинати воду з повітря

5). пропускати повітря

 

3.Гігроскопічність ґрунту — це здатність ґрунту:

Гончарук Є. Г. Комунальна гігієна. — К.: Здоров’я, 2003. — С. 337.

1). пропускати воду

2). утримувати воду

3). піднімати воду з глибини на поверхню

*4). поглинати воду з повітря

5). пропускати повітря

 

4. Водоємність ґрунту — це здатність ґрунту:

Гігієна та екологія: Підручник / За редакцією В. Г. Бардова. ― Вінниця: Нова Книга, 2006. ― С. 214.

1). пропускати воду

*2). утримувати воду

3). піднімати воду з глибини на поверхню

4). поглинати воду з повітря

5). пропускати повітря

В. Задачі для самоконтролю з відповідями.

 

Вплив забруднення грунтів на здоров'я людей і його нормування

 

У мінеральної частини грунтів присутні близько 50 елементів. Хімічні елементи знаходяться в грунті в окислені стані або у вигляді солей.

Органічна складова грунтів являє собою продукти розкладання тваринного або рослинного походження (гумус), а також білки, вуглеводи, органічні кислоти, жири, дубильні речовини та ін. У грунтах знаходиться велика кількість живих організмів, які мають велике значення для грунтоутворення.

З ґрунту хімічні речовини частково переходять в рослини, а з рослин з їжею потрапляють в організми тварин і людей. Хімічні елементи мають велике значення для розвитку рослинного і тваринного світу, у тому числі і людини. Нестача або надлишок мікроелементів у грунті призводить до порушення обмінних процесів не тільки у травоїдних, але і м'ясоїдних тварин і в організмі людини. Це викликає ендемічні захворювання. Грунти мають здатність накопичувати радіоактивні речовини, які вражають живі організми, а потрапляючи з їжею в організм тварин і людей, викликають захворювання різних органів.

Найбільш поширеними є забруднення грунтів канцерогенами типу поліциклічних ароматичних вуглеводнів. Основними джерелами канцерогенних забруднень є вихлопні гази двигунів автомобілів, тракторів, тепловозів, літаків, а також викиди котелень і промислових підприємств.Забруднення грунту канцерогенами фіксується на відстані до 5 км від доріг і джерел викидів.Патогенні мікроорганізми, які потрапляють у грунт і розмножуються в ньому, можуть бути збудниками інфекційних захворювань. До патогенних бактерій відносяться збудники таких інфекційних захворювань, як сибірська виразка, газова гангрена, правець, ботулізм, холера, черевний тиф, дизентерія, бруцельоз, чума та ін. Забруднення грунтів патогенними організмами походить від тварин і людських фекалій. Зараження тварин і людини патогенними мікроорганізмами спостерігається при вживанні сирої рослинної, погано провареної тваринної їжі, шляхом контакту із зараженим грунтом, який є місцем проживання і розмноження мух.

Особливу групу паразитарних хвороб, що поширюються через грунти, складають гельмінти (паразитні черв'яки). Таким чином, грунти можуть бути джерелом порушення здоров'я тварин і людей.

Важливими заходами щодо збереження грунтів є гігієнічний регламентування їх забруднення.Нормування хімічних речовин у ґрунтах почалося лише в 1976 році. Розроблено методичні рекомендації щодо встановлення ГДК хімічних речовин у ґрунтах. При цьому термін «гранично допустима кількість (ГДК) речовин, які забруднюють грунту» означає частку хімічної речовини, що забруднює грунти, мг / м 3, і не чинить прямої або опосередкованої дії, включаючи віддалені наслідки для навколишнього середовища та здоров'я людини. Значення ГДК деяких хімічних речовин у ґрунтах наведено у додатку 1. Номенклатура регламентованих ГДК хімічних речовин у грунті становить кілька десятків найменувань. За ступенем шкідливості хімічні речовини за умови їх систематичного проникнення в грунт розташовуються в такий показник орієнтовно допустимої кількості забруднюючої грунту хімічної речовини (ОДК), який визначається розрахунковим методом.Санітарна оцінка стану ґрунтів здійснюється за спеціальними показниками. За основний хімічний показник приймають санітарне число - частка від ділення кількості грунтового білкового азоту в міліграмах на 100 г абсолютно сухого ґрунту до кількості органічного азоту в тих же одиницях. Показником бактеріального забруднення ґрунту є титр кишкової палички та титр одного з анаеробів. Санітарно - гельмінтологи ним показником ґрунту є число яєць гельмінтів в 1 кг ґрунту. Ентомологічний показник визначається за наявністю личинок і лялечок мух в 0, 25 м 2 поверхні грунту

8.Матеріали для аудиторної самостійної підготовки:

 

8.1. Перелік навчальних практичних завдань, які необхідно виконати під час практичного (лабораторного) заняття:

1. Оволодіти методикою санітарно-гігієнічного дослідження ґрунту та скласти гігієнічний висновок щодо якості ґрунту за даними ситуаційних задач.

2. Ознайомитися з гігієнічними принципами очистки населених місць.

 

 

9. Інструктивні матеріали для оволодіння професійними вміннями, навичками:

 

9.1. Методика виконання роботи, етапи виконання.

№ п/п Основні етапи заняття, їх функції та зміст Навчальна мета в рівнях засвоєння Методи контролю і навчання Матеріали методичного забезпечення Час в хвилинах
І. Підготовчий етап
1.Організаційні заходи 2. Постановка навчальної мети 3. Контроль вихідного рівня знань ІІ Тестовий контроль Усне опитування Тести ІІ рівня Перелік питань для опитування  
ІІ. Основний етап        
Самостійна робота студента під керівництвом викладача: Одержати ситуаційну задачу з результатами лабораторного аналізу проб грунту і виконати такі завдання: 1. Вказати місце відбору проб грунту і мету дослідження. 2. Оцінити якість грунту, порівнявши результати лабораторного аналізу з гігієнічними нормами. 3. Скласти гігієнічний висновок про якість грунту. 4. Вказати на можливі наслідки в розладі здоров’я населення. 5. Порекомендувати необхідні методи кондиціонування води та заходи поліпшення якості грунту.       Протокол лабораторної роботи     Інструкція з виконання лабораторної роботи  
ІІІ Заключний етап:        
1. Контроль і корекція рівня професійних вмінь і навичок. 2. Підведення підсумків, оголошення оцінок. 3. Домашнє завдання, інструкція до виконання ІІІ Індивідуальний контроль практичних навичок та контроль результатів лабораторного дослідження Протокол лабораторної роботи    

 

 

10. Матеріали для самоконтролю оволодіння знаннями, вміннями, навичками, передбаченими даною роботою.

 

10.1. Тести різних рівнів (або тести, які входять до складу банку для рек­торського контролю).

 

1. За даними лабораторного контролю санітарного стану ґрунту на території лікарні за
показниками санітарного числа ґрунт малозабруднений, за титром кишкової палички
– забруднений, за титром анаеробів (Cl. perfringens) – малозабруднений. Це свідчить
про:
A Надходження свіжого фекального забруднення.
B Недостатню інтенсивність процесів гуміфікації у ґрунті.
C Давнє фекальне забруднення.
D Постійне надходження органічних білкових забруднень.
E Недостатню інсоляцію на аерацію ґрунту.

 

2. У населеному пунктi планується будiвництво багатопрофiльної лiкарнi на 500 лiжок. Де на лiкарнянiй дiлянцi необхiдно розмiстити полiклiнiку?

A. Бiля центрального входу

B. У садово-парковiй зонi

C. У центрi дiлянки бiля лiкувальних корпусiв

D. Розмiщення полiклiнiки на територiї дiлянки не дозволяється

E. Бiля господарської зони

 

3. На пiдприємствi в процесi виробництва утворюються особливо токсичнi неутилiзованi промисловi вiдходи. Запропонуйте метод утилiзацiї та знешкодження:

A. Захоронення в котлованах полiгонiв в контейнернiй тарi

B. Термiчна обробка

C. Бiотермiчна переробка на удоскона- лених звалищах

D. Захоронення в котлованах полiгонiв з iзоляцiєю дна i стiнок ущiльненим шаром глини E. Використання як сировини для по- вторної переробки

 

Тема наступного заняття.

Методика визначення очікуваного стану здоров'я населення залежно від рівня забруднення атмосферного повітря.

 

Методичні рекомендації склав___________________

к.мед.н., доцент Ковальчук Л.Й.

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.