Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Баєдарлама Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім туралы» 2007 ж 27 шілдедегі заѕы негізінде дайындалды. ЌР МЖМБС Жоєары кјсіби білім. Бакалавр. 050301 – Ќўќыќтану (ЌР МЖМБС 3.08.279 -2006), ЌР МЖМБС Ќазаќстан Республикасыныѕ Білім жїйесі. Кјсіби тјжірибе. Негізгі жаєдайлар (ЌР МЖМБС 5.03.005-2009).

2. ТЈЖІРИБЕНІЅ МАЌСАТЫ ЖЈНЕ МІНДЕТТЕРІ

Студенттердіѕ ґндірістік тјжрибесі ќўќыќтану сферасында білікті мамандарды дайындау жјне оќу процесініѕ негізгі бґлімі болып табылады.

Студенттердіѕ ґндірістік тјжрибесі таѕдалєан мамандыќќа сјйкес оќу барысында алєан теориялыќ білімдерін бекітуге баєытталєан.

Ґндірістік тјжірибе студенттерді мемлекеттік жјне ќўќыќ ќорєау органдарыныѕ, мекемелер мен ўйымдардыѕ ќызметін ўйымдастырудыѕ јр тїрлі ќўрылымдарымен таныстырады.

Ґндірістік тјжірибеніѕ маќсаты ќўќыќтану мамандыќтары бойынша кјсіби ќызмет тјжірибесін жјне тјжірибелік даєдыларын алу, ќайнар кґздік міндеттерді бекіту болып табылады.

Ґндірістік тјжірибеніѕ негізгі міндеттері:

- тјжірибеден ґту объектісініѕ ўйымдастырушылыќ ќўрылымын жјне ќўќыќтыќ мјртебесін ќарастыру;

- тјжірибеден ґту объектісініѕ ќызметі мазмўнын оќу;

- тјжірибеден ґту объектісі ќызметініѕ негізгі баєыттарын талдау;

- подготовить и обработать материал для написания отчета по практике;

- наќты органныѕ ќызметін реттейтін нормативтік ќўќыќтыќ актілерді талдау;

- диплом (бітіру) жўмысын жазу їшін эмприкалыќ материалдарды жинастыру.

 

3. ТЈЖІРИБЕДЕН ҐТУ БАЗАСЫ

Тјжірибеден ґту базасы ЌР МЖМБС жоєары кјсіби біліммен аныќталады. Бакалавр. 050301 – Ќўќыќтану (ЌР МЖМБС 3.08.279 - 2006). Студенттер тјжірибеден ќўќыќ ќорєау органдарында, прокуратурада, ішкі істер органдарында, адвокатурада, нотариуста, салыќ ќызметі органдарында, банкте, кеден органдарында ґте алады.

Студенттердіѕ тјжірибесі ЌАЕУ шарты негізінде мекемелерде, ўйымдарда ережеге сјйкес ґткізіледі, олар студенттердіѕ тјжірибеден ґтуі їшін орын дайындауы міндетті.

Студенттер їшін база келесідей негізгі талаптарєа сай болуы тиіс:

• маманды дайындауєа сай болуы;

• студенттердіѕ тјжірибесіне жетекшілік їшін біліктілік кадрларын дайындау;

• жўмысты ўйымдастыру кезінде саланы дамыту деѕгейіне сјйкес саудалыќ технологиялар пайдалану.

Егер ўйым тјжіри базасы ретінде алєаш рет ќатынасќа тїскен жаєдайда тјжірибеніѕ наќты тїріне жауапты кафедра ґкіліне еѕ алдымен жоєарыда кґрсетілген талаптарєа сјйкес тјжірибе базасы пјнімен таныстыру.

Кїндізгі оќу тїрініѕ студенттеріне жеке тјртіпте тјжірибеден ґту базасын ґзіндік таѕдауєа рўќсат етіледі (біліктілік жўмысын бітірудіѕ тематикасы, наќты мекемдегі жўмыс тјжірибесі, оныѕ наќты тјжірибе базасына дайындыєы).

Студенттіѕ тјжірибеден ґтуініѕ ґзіндік мјні Университет жјне тјжірибеден ґтуге студентті ќабылдаєан мекеме арасында жасалєан шарт (оныѕ атауы, телефоны жјне мекемеден тјжірибе жетекшісі корсетіле отырып жасалєан) негізінде шыєарушы кафедрамен аныќталады.

Мекеме туралы наќты мјліметті талдау негізінде кафедра меѕгерушісі жоєары оќу орныныѕ студенттері тјжірибеден ґту їшін мекеменіѕ тўєыры жеткілікті ме екенін жјне наќты кґрсетілген студентке ќажетті тјжірибе бойынша есеп дайындау їшін жјне тјжірибе баєдарламасында ќажетті мјліметтер ўсыныла алынатыны аныќталады.

 

4 ТЈЖІРИБЕНІЅ КҐЛЕМІ ЖЈНЕ ЖАЛЄАСТЫРЫЛУЫ

Студенттер їшін ґндірістік тјжірибе: кїндізгі, сырттай, кешкі оќу тїрлерінде оќу процессініѕ графигіне жјне мемлекеттік стандартќа сјйкес ґткізіледі.

Оќу жоспарына сјйкес ЌАЕУ бўйрыєы бойынша тјжірибеніѕ басталу жјне аяќталу кїні белгіленеді. Оќу тјжірибесініѕ ўзаќтыєы кїндізгі оќу тїріндегі 3 курстарда 5 аптаны ќўраса, ал сырттай оќу тїріндегі 5 курс студенттерінде 15 аптаны ќўраса; сырттай оќу тїрінде (ТжКБ негізінде); ал кїндізгі оќу тїріндегі

1 курс студенттерінде (ЖО негізінде) 9 аптаны ќўрайды. Сонымен ќатар тјжірибеші бір мекеме сияќты бірнеше мекемелерден де, яєни зерттеу диплом жўмысыныѕ таѕдалєан таќырыбына байланысты тјжірибеден ґтуге ќўќыєы бар.

5 ТЈЖІРИБЕ ЎЙЫМДАСТЫРУ БОЙЫНША ЈДІСТЕМЕЛІК НЎСЌАУ

Тјжірибені ўйымдастыру бойынша јдістемелік нўсќау ґндірістік тјжірибе баєдарламасына сјйкес ќўрастырылды. Тјжірибеден ґту орны кјсіби тјжірибені ґткізу туралы шартта ЖШС Ќазаќстан Американ Еркін Университетімен Президент ретінде бір жаќтан Мамбетказиев Е.А., екінші жаќтан (тјжірибеден ґтетін орын) мекеме, ўйым, кјсіпорынмен бекітілген.

Тјжірибеен ґту їшін студент ґз жеке тјртіпте тјжірибеден ґту базасын ґзіндік таѕдауєа рўќсат етіледі. Бекітілген шарт негізінде тјжірибеден ґту їшін жолдама (есепке тіркелген) беріледі. Онда тјжірибеден ґту орны, тјіжрибеден ґту орнына келген жјне кеткен уаќыты, тјжірибеден ґту кезінде студенттіѕ жўмысы туралы кјсіпорынмен (мекеме) жазылєан мінездеме ќарастырылады. Шарт негізінде ЌАЕУ тјжірибе жетекшісі, тјжірибеден ґту мерзімдері кґрсетілген студентті тјжірибеген жолдау туралы ЌАЕУ Президентіне кафедра меѕгерушісінен ўсыныс кґрсетіледі. Шартќа жјне ўсынымєа сјйкес кјсіби тјжірибеден ґтуге ректормен бўйрыќ беріледі. Тјжірибеніѕ басталуына дейін 10 кїн бўрын тјжірибеден ґту тіртібі тїсіндірілетін конференция ґткізіледі. Бўл конференцияныѕ барысында ЌАЕУ тјжірибе жетекшісі студенттерді тјжірибешілер ќўќыќтары мен міндеттерімен, тјжірибе тапсырмаларымен, маќсаттарымен жјне есепті дайындау талаптарымен таныстырады, сондай аќ ќорытынды конференцияныѕ мерзімін белгілейды.

6 ТЈЖІРИБЕ ЖЕТЕКШІСІНІЅ ЌЎЌЫЌТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

Тјжірибеден ґту орнында тјжірибені ўйымдастыру жауаптылыєы мекеменіѕ тјжірибе жетекшісіне жїктеледі.

Тјжірибе жетекшісініѕ міндетері мен ќўќыќтары:

- Студент жўмыстарыныѕ кїнтізбелік графигін дайындау;

- Есеп ќўрастыру, тјжірибе сўраќтары бойынша кеѕес беру;

- Студенттердіѕ кїнтізбелік графикті орындауын баќылау;

- Тјжірибе бойынша есепті ќабылдау жјне соєан сјйкес баєалау.

Мекеменіѕ тјжірибе жетекшісі міндетті:

- тјжірибешілерге ќажетті тїсініктер беруді жјне басшылыќ жасауды жїзеге асырады;

- бекітілген баєдарламаєа сјйкес тјжірибеге жетекшілік жасау;

- Тјжірибеніѕ аяќталуы бойынша оныѕ нјтижелері жайлы жазбаша ќорытынды беру.

7 ТЈЖІРИБЕШІ-СТУДЕНТТІЅ МІНДЕТТЕРІ МЕН ЌЎЌЫЌТАРЫ:

Тјжірибе орнына оќу тјжірибесімен кґрсетілген наќты уаќытында келу.

Тјжірибе баєдарламасын жјне тјжірибе бойынша жетекшініѕ талаптарын орындау.

Кафедра жетекшілерініѕ кеѕестерін ќолдану.

Тјжірибе кїнделігін жїргізу.

Тјжірибеден ґту туралы есеп ќўрастыру.

Ішкі істер органдары, прокуратура органдары, сот органдары ќўрылымдыќ бґлімдеріныѕ ќызметін ўйымдастыру туралы нормативтік материалдарын оќулары тиіс.

 

8 ТЈЖІРИБЕНІЅ МАЗМЎНЫ

Сотта ґндірістік тјжірибеден ґтер алдында студенттер білуі тиіс:

- мамандандырылєан соттар бойынша азаматтыќ істеріѕ соттылыєы;

- істі бір соттан екінші сот ґндірісіне беру жаєдайлары;

- сот, прокурор, маман, сарапшы, аудармашы , сот отырысыныѕ хатшысын шаќырту їшін негіздер;

- іске ќатысушы тўлєалардыѕ ќўрамы, ќўќыќтары мен міндеттері;

- сот тапсыруын орындауды білу;

-куј ретінде жауап алуєа шаќыртылмайтын тўлєаларды білу;

- куј мен сарапшыныѕ ќўќыќтары мен міндеттерін білу;

- тегін заѕи кґмек кґрсету жаєдайларын білу;

- жеке іс жїргізушілік јрекеттер жасау мерзімдерін білу;

-сот шаќыруын тапсыру тјртібін білу;

- ґндірістіѕ јр тїрлі тїрлерініѕ тјтібін білу (бўйрыќ арќылы, ерекше, ерекше талап ќою, сырттай);

Сотта ґндірістік тјжірибеден ґту кезінде студент білуі тиіс:

- істі бір соттан екінші сот ґндірісіне беру тјртібімен танысу;

- іске ќатысушы тўлєалардыѕ ќўрамын, олардыѕ ќўќыќтары мен міндеттерімен танысу;

- сот шаќыруын тапсыру тјртібімен танысу;

- жеке іс жїргізушілік јрекеттер жасау мерзімдерімен танысу.

Сотта ґндірістік тјжірибеден ґту кезінде студент іс жїргізушілік компетенцияларын реттей алуы:

- дјлелдемелерді баєалау, жинау, іс бойынша дјлелдемелерді ўсыну тјртібін білу;

- азаматтыќ жјне ќылмыстыќ істер бойынша сот шешімі, сотта ќаулыны аппеляциялыќ, кассациялыќ жјне ќадаєалау тјртібімен ќайта ќарауды білу;

- кјмелетке толмаєандармен жасалєан ќылмыстар бойынша ќылмыстыќ іс бойынша ґндірістіѕ ерекшеліктерін білу;

- ґндірістіѕ јр тїрлі тїрлерініѕ ќылмыстыќ жјне азаматтыќ істерді ќарау ерекшеліктерін білу.

Прокуратурадан ґндірістік тјжірибеден ґтер алдында студенттер білуі тиіс:

- прокурорлыќ ќадаєалау сферасы бойынша прокурорлардыѕ жјне прокурор кґмекшілерініѕ ќызметі ерекшеліктерін;

- прокурорлыќ ќадаєалау сферасы жјне заѕнама салалары бойынша оны бґлу, корреспонденциялыќ жїйелендіру жјне кеѕсе жўмыстары мазмўнын жетілдіру;

- ґтініштер мен арыздарды жазу бойынша азаматтарєа кґмек кґрсетуді білу;

- прокуратура ќўжаттарыныѕ негізгі тїрлері, оларды жасау тјртібі;

- прокурорлыќ ќадаєалаудыѕ ведомоствалыќ актілерін жїйелендіру жјне жинаќтау бойынша мўраєаттыѕ жўмысын білу;

- атќару ґндірісі заѕдылыєын ќадаєалауды жїзеге асыру ережелері.

Прокуратурадан ґндірістік тјжірибеден ґту кезінде студенттер білуі тиіс:

- прокурорлыќ ќадаєалау актілерімен танысу: ќаулы, ќарар, ґтініш, арыз, санкция, ўсыным жјне т.б.;

- прокуратура ќызметі жјне ўйымдастыру сўраќтарын реттейтін актілермен танысу: бўйрыќ, жаєдай, нўсќау, ќарар;

- сот талќылауында прокурордыѕ компетенциясымен танысу;

- жедел іздестіру ќызметіне прокурордыѕ ќадаєалау пјнімен танысу;

- тергеу жјне аныќтау ќызметіне прокурордыѕ ќадаєалау пјнімен танысу;

- јкімшілік ґндіріс сферасындаєы заѕдылыќты прокурордыѕ ќадаєалау пјнімен танысу;

- атќару ґндіріс заѕдылыєына прокурордыѕ ќадаєалау пјнімен танысу.

Прокуратурада ґндірістік тјжірибеден ґту кезінде студент іс жїргізушілік компетенцияларын реттей алуы:

- ішкі істер органдарыныѕ жїргізуіне ќатысты ќылмыстар туралы аныќтау тјртібініѕ ерекшеліктерін білу;

- хабар ошарсыз жоєалєандарды, ќылмыстыќ жазаны орындаудан жалтарєан, соттан, аныќтау жјне тергеуден жалтарєан тўлєаларды іздестіруді жїзеге асыру жјне ўйымдастыру тјртібін білу;

- јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ жјне ќылмыстардыѕ алдын алу жјне екскерту, ашу, ќоєамдыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету тјртібімен танысу;

- јкімшішлк полиция органдарымен ќылмысты ашу ерекшеліктерін аныќтай алу;

- Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасымен бекітілген компетенция негізінде јкімшілік полиция органдарыныѕ јкімшілік жјне аныќтау ґндірісін жїзеге асыру тјртібін білуі;

- тўрєылыќты мекен жайынсыз, сондай аќ ќамауєа алынєандар мен ўсталєандарды ўастау орындарыныѕ тјртібін ќамтамасыз ету ерекшеліктері туралы білу;

- жол ќозєалысы ќауіпсіздігін ќамтамасыз етуді баќылау жјне мемлекеттік ќадаєалау ерекшеліктерін білу;

- Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасыа сјйкес ішкі істер органдарына жїктелген ќызметті жїзеге асыру тјртібін білу жјне т.б.;

- прокурорлыќ ќадаєалау актілерін ќўрастыра алу жјне олардыѕ мазмўнын білу: ќаулы, ќаулы, арыз, санкция, ўсыным жјне т.б.;

- сот талќылауындаєы прокурордыѕ ќызметін білу;

- жедел іздестіру ќызметіне прокурордыѕ ќадаєалау пјнін білу;

- тергеу жјне аныќтау ќызметіне прокурордыѕ ќадаєалау пјнін білу;

- јкімшілік ґндіріс сферасындаєы заѕдылыќты прокурордыѕ ќадаєалау пјнін білу;

- атќару ґндіріс заѕдылыєына прокурордыѕ ќадаєалау пјнін білу.

Ішкі істер органдарынан ґндірістік тјжірибеден ґтер алдында студенттер білуі тиіс:

- ішкі істер органдарыныѕ жїргізуіне ќарайтын ќылмыстар туралы аныќтау тјртібініѕ ерекшеліктерін;

- хабар ошарсыз жоєалєандарды, ќылмыстыќ жазаны орындаудан жалтарєан, соттан, аныќтау жјне тергеуден жалтарєан тўлєаларды іздестіруді жїзеге асыру жјне ўйымдастыру тјртібін білу;

- јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ жјне ќылмыстардыѕ алдын алу жјне екскерту, ашу, ќоєамдыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету тјртібімен танысу;

- јкімшішлк полиция органдарымен ќылмысты ашу ерекшеліктерін аныќтай алу;

- Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасымен бекітілген компетенция негізінде јкімшілік полиция органдарыныѕ јкімшілік жјне аныќтау ґндірісін жїзеге асыру тјртібін білуі;

- тўрєылыќты мекен жайынсыз, сондай аќ ќамауєа алынєандар мен ўсталєандарды ўастау орындарыныѕ тјртібін ќамтамасыз ету ерекшеліктері туралы білу;

- жол ќозєалысы ќауіпсіздігін ќамтамасыз етуді баќылау жјне мемлекеттік ќадаєалау ерекшеліктерін білу;

- Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамасыа сјйкес ішкі істер органдарына жїктелген ќызметті жїзеге асыру тјртібін білу жјне т.б.;

 

Ішкі істер органдарынан ґндірістік тјжірибеден ґту кезінде студенттер білуі тиіс:

- Криминалдыќ полицияда тјжірибеден ґту кезінде студенттер ќылмысты ашумен байланысты (ќылмыстыќ ізге тїсу бойынша жедел іздестіру ќызметкерлерімен жїргізілетін ќандай шаралар ќажет) жалпы сўраќтар бойынша ќызметтіѕ маѕызын оќулары тиіс. Сондай-аќ Криминалды полиция органдарыныѕ ќўрылымы, ќызметі міндеттерімен жјне маќсаттарын;

- Јкімшілік полицияда тјжірибеден ґту кезінде студенттер кјмелетке толмаєандар ісі бойынша инспекторлардыѕ жјне аймаќтыќ инспекторлардыѕ ќызметімен, яєни наќты јкімшілік ґндіріс материалдарын тіркеу жјне жїргізу, бґлім бойынша жўмыс тјртібін;

- жол полициясы, ветеринарлыќ жјне табиєатты ќорєау полицисыныѕ рўќсат етілген жїйесі жјне патрульдік ќызмет бґлімдерін, кјмелетке толмаєандар істері бойынша полиция инспекторлары жјне учаскелік полициялармен заѕнамада кґрсетілген кґмек кґрсету;

- тергеуден, жедел техникалыќ жјне ішкі бґлімдерден тўратын јскери тергеу басќармаларыныѕ, јскери тергеу органдарыныѕ заѕнамада кґрсетілген кґмек кґрсетуін, олардыѕ алдында тўрєан міндеттерді шешу їшін ќажетті екенін.

Ішкі істер органдарында ґндірістік тјжірибеден ґту кезінде студент іс жїргізушілік компетенцияларын реттей алуы:

- Криминалдыќ полицияда тјжірибеден ґту кезінде студенттер ќылмысты ашумен байланысты (ќылмыстыќ ізге тїсу бойынша жедел іздестіру ќызметкерлерімен жїргізілетін ќандай шаралар ќажет) жалпы сўраќтар бойынша ќызметтіѕ маѕызын оќулары тиіс. Сондай-аќ Криминалды полиция органдарыныѕ ќўрылымы, ќызметі міндеттерімен жјне маќсаттарын;

- Јкімшілік полицияда тјжірибеден ґту кезінде студенттер кјмелетке толмаєандар ісі бойынша инспекторлардыѕ жјне аймаќтыќ инспекторлардыѕ ќызметімен, яєни наќты јкімшілік ґндіріс материалдарын тіркеу жјне жїргізу, бґлім бойынша жўмыс тјртібін;

- жол полициясы, ветеринарлыќ жјне табиєатты ќорєау полицисыныѕ рўќсат етілген жїйесі жјне патрульдік ќызмет бґлімдерін, кјмелетке толмаєандар істері бойынша полиция инспекторлары жјне учаскелік полициялармен заѕнамада кґрсетілген кґмек кґрсету;

- тергеуден, жедел техникалыќ жјне ішкі бґлімдерден тўратын јскери тергеу басќармаларыныѕ, јскери тергеу органдарыныѕ заѕнамада кґрсетілген кґмек кґрсетуін, олардыѕ алдында тўрєан міндеттерді шешу їшін ќажетті екенін.

Адвокатурада ґндірістік тјжірибеден ґтер алдында студенттер білуі тиіс:

- адвокат беретін кеѕестер мен тїсіндірмелердіѕ жїзеге асырылу тјртібін;

- кеѕес бере алуы, жазбаша ќорытындылар жаза алуы жјне ќўќыќтыќ тўрєыдаєы басќа да ќўжаттарды толтыра алуы;

- Азаматтарєа ќатысты ўйымдарда, мемлекеттік жјне ішкі органдарда, сотта, талдын ала тергеу, аныќтау органдарында жеке жјне заѕды тўлєаларды ќорєау жјне ґкіл болу тјртібі.

Адвкатурада ґндірістік тјжірибеден ґту кезінде студенттер білуі тиіс:

- адвокаттыќ ќызмет туралы заѕнамаєа сјйкес ќарастырылєан жазбаша ќорытындылар, тїсініктер, заѕи кґмектер беруді;

- талап арыз, шаєымды ќўрастыра алуды жјне ќўќыќтыќ тўрєыдан басќа да ќўжаттар толтыра алуды;

- заѕнамаєа сјйкес азаматтарєа ќатысты ўйымдарда, мемлекеттік жјне ішкі органдарда, сотта, талдын ала тергеу, аныќтау органдарында жеке жјне заѕды тўлєаларды ќорєау жјне ґкіл болуєа ќатыса алуды.

Адвкатурада ґндірістік тјжірибеден ґту кезінде студент іс жїргізушілік компетенцияларын реттей алуы:

- адвокат беретін кеѕестер мен тїсіндірмелердіѕ жїзеге асырылу тјртібін;

- кеѕес бере алуы, жазбаша ќорытындылар жаза алуы жјне ќўќыќтыќ тўрєыдаєы басќа да ќўжаттарды толтыра алуы;

- азаматтарєа ќатысты ўйымдарда, мемлекеттік жјне ішкі органдарда, сотта, талдын ала тергеу, аныќтау органдарында жеке жјне заѕды тўлєаларды ќорєау жјне ґкіл болуды жїзеге асыруєа;

- дјлелдемелер ўсынуєа жјне заѕи кґмектер беру їшін ќажетті фактілік мјліметтерді жинауды білуге.

Нотариуста ґндірістік тјжірибеден ґтер алдында студенттер білуі тиіс:

-нотариалдыќ ќызметпен айналысу ќўќыєына ўсыныс берген тўлєаларды аттсетациядан ґту тјртібін;

- мїлікке ортаќ бірлескен меншік ќўќыєы бар жўбайлардыѕ жјне басќа да тўлєалардыѕ жалпы мїліктік їлеске меншік ќўќыєы туралы кујлік беруді; мўрагерлікке ќўќыќ туралы кујлік беру; шаруашылыќ ќожалыќтардыѕ ќўжаттарын кујландыру; шарттарды кујландыру туралы ўсыныс беру;

-ќўжаттарєа ќол ќойєан туралы ќолхатќа кујлік беру тјртібі туралы ўсыныс бере алу;

- ќўжаттарды бір тілден екінші тілге аудару тјртібі туралы ўсыныс бере алуы;

- азаматтыѕ тірі екеніне кујлік беру тјртібін білу.

Нотариуста ґндірістік тјжірибеден ґту кезінде студенттер білуі тиіс:

- заѕнамада ќарастырылєан нотариаттќы кґмек бере алу;

- нотариаттыќ ќызмет кґрсету тјртібімен танысу;

- мјмілелерге кујлік беру тјртібімен танысу;

- мўрагерлікке ќўќыќ туралы кујлік беру тјртібімен танысу;

- ортаќ їлесті меншікке їлестік ќўќыќ туралы кујлік беру тјртібімен танысу жјне т.б.

Нотариуста ґндірістік тјжірибеден ґту кезінде студент іс жїргізушілік компетенцияларын реттей алуы:

-нотариалдыќ ќызметпен айналысу ќўќыєына ўсыныс берген тўлєаларды аттсетациядан ґту тјртібін істей алуы;

- мїлікке ортаќ бірлескен меншік ќўќыєы бар жўбайлардыѕ жјне басќа да тўлєалардыѕ жалпы мїліктік їлеске меншік ќўќыєы туралы кујлік беруді; мўрагерлікке ќўќыќ туралы кујлік беру; шаруашылыќ ќожалыќтардыѕ ќўжаттарын кујландыру; шарттарды кујландыру туралы ўсыныс бере алуы;

-ќўжаттарєа ќол ќойєан туралы ќолхатќа кујлік беру тјртібі туралы ўсыныс бере алу;

- ќўжаттарды бір тілден екінші тілге аудару тјртібі туралы ўсыныс бере алуы;

- азаматтыѕ тірі екеніне кујлік беру тјртібін білу.

Банкте ґндірістік тјжірибеден ґтер алдында студенттер білуі тиіс:

- банктіѕ ішкі ќўрылымын, банктіѕ наќты ќўжаттарыныѕ мазмўнын;

- міндетті кепіл депозиттерін ќаржыландыру жїйесін;

- банктік есеп шартына сјйке банктіѕ міндетін, банктік есеп шарты бойынша банкпен жїзеге асырылатын операцияларды; банктік есеп шартын бўзу жаєдайларын;

- аќшаны бір жаќтан екінші жаќтыѕ тапсыруы бойынша їшінші тўлєаларєа беру тјртібін;

- банктік жинаќтар тїрін, формасын, банктік жинаќтыѕ јрекет ету мерзімін, банктік жинаќ шарты бойынша сыйаќы жаєдайларын жјне т.б.

Банкте ґндірістік тјжірибеден ґту кезінде студенттер білуі тиіс:

-банкті ашуєа рўќсат беру туралы ґтініш ќўрастыруды їйрену;

- заѕды тўлєалардыѕ банктік есептерін жїргізуге, ашуєа жјне депозиттер ќабылдауды їйрену;

- жеке тўлєалардыѕ банктік есептерін жїргізуге, ашуєа жјне депозиттер ќабылдауды їйрену;

- жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ банкпен металдыќ есеп жїргізу жјне ашу тјртібімен танысу;

- аударым, кепілдік, есептік, кассалыќ операциялар негіздерімен танысу.

Банкте ґндірістік тјжірибеден ґту кезінде студент іс жїргізушілік компетенцияларын реттей алуы:

- банкті ашуєа рўќсат беру туралы ґтініш ќўрастыруды істей алу;

- жеке тўлєалардыѕ банктік есептерін жїргізуге, ашуєа жјне депозиттер ќабылдауды білу;

- жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ банкпен металдыќ есеп жїргізу жјне ашу тјртібін білу;

- аќшаны бір жаќтан екінші жаќтыѕ тапсыруы бойынша їшінші тўлєаларєа беру тјртібін білу;

- банктік кепіл жјне банктік жинаќ шартын ќўрастыра алу жјне т.б.

Салыќ ќызметі органдарында ґндірістік тјжірибеден ґтер алдында студенттер білуі тиіс:

- салыќ формаларын толтыру тјртібі бойынша тїсіндіру, Ќазаќстан Республикасыныѕ салыќ заѕнамасына сјйкес ґзгертулер туралы, бюджетке міндетті басќа да тґлемдер туралы жјне басќа да јрекет ететін салыќтыќ ќызмет органдарынан ўсыным алу тјртібін;

- электронды тїрегі ґтініш жјне салыќтыќ есептілікті ўсыну їшін ќажетті салыќтыќ форма ланкілерін жјне программалыќ ќамтамасыз етудегі мемлекеттік кґмек кґрсету стандартыныѕ тјртібін;

- салыќтыќ арыздардыѕ келесідей тїрлерін аныќтай алуы: ќўжаттыќ тексеру ґткізу туралы; ќызметті тоќтату туралы; салыќтыќ есепта алу тыралы салыќ тґлеушініѕ ќызметі; салыќтыќ есепті ўсыну мерзімін ўзарту туралы; салыќтыќ есепті ўсынуды тоќтата тўру тарулы; екі еселік салыќ жинаєынан бас тарту туралы халыќаралыќ шарт негізінде ќызметтік банктік жинаќ немесе бюджетке тґленген жеке табыс салыєы тґленгенін ќайтару есептілігін ўсынуєа мерзіиді ўзарту туралы; салыќтыќ резидентті бекітуді алу туралы; салыќтан ўсталынєан жјне Ќазаќстан Республикасыныѕ табыс кґздерінен алынєан сомма туралы аныќтама алу їшін; патент негізінде арнайы салыќ режимін ќабылдауєа; ґткізіліп алынєан декларация негізінде арнайы салыќ режимін ќабылдау; ґткізіліп алынєан декларация негізінде арнайы салыќ режимін ќабылдауды тоќтату туралы; шаруашылыќ жјне фермерлік ќожалыќтар їшін арнайы салыќ режимін ќабылдау; ауыл шаруашылыќ ґнім шыєарушылар жјне заѕды тўлєалар їшін арнайы салыќ режимін ќолдану; ауыл шаруашылыќ ґнім шыєарушылар жјне жеке тўлєалар їшін арнайы салыќ режимін ќолдану; тіркеу есебіне ќою туралы; жеке кјсіпкерді, адвокатты, жеке сот орындаушысын, жекеше нотраиусты тіркеу есебіне ќою туралы жјне т.б.

Салыќ ќызметі органдарында ґндірістік тјжірибеден ґту кезінде студенттер білуі тиіс:

- салыќтыѕ јр тїрлі тїрлерін алу тјртібін;

- салыќ заѕнамасын саќтау сўраќтары бойынша ќаржы полиция жјне салыќ комитеті ќызметін ўйымдастыру міндет, маќсаттарымен жјне заѕды тўлєалардыѕ табыстары туралы декларация толтыру, ўсыну, салыќ тґлеушініѕ жеке тіркеу нґмірін беру жјне дайындау, тґлемдерді толыќ жіне біртекті енгізу жайлы, салыќ ќарыздарын алын ала алу тарулы шаралар ќабылдау;

- салыќ міндеттемесініѕ уаќытында орындалмауын ќамтамасыз ету тјсілін ќабылдау;

- салыќ тґлеушілермен берілген шаєымдарды алу тјртібімен танысу;

- салыќ ќызметі органдарыныѕ лауазымды тўлєаларыныѕ шаєым беру тјртібімен танысу.

Салыќ ќызметі органдарында ґндірістік тјжірибеден ґту кезінде студенттер мынаны ќўрайтын кјсіби компетенцияларды жинаќтауы тисіс:

- салыќтыѕ тїрлерін білу, салыќ элементі, объект, субъект;

- салыќ тґлеушініѕ ќўќыќтары мен міндеттерін білу;

- салыќ агентіктіѕ ќўќыќтары мен міндеттерін білу;

- салыќтыќ ќўќыќ бўзушылыќтар жасаєаны їшін јкімшілік залалды ґтей білу;

- салыќ заѕнамасын бўзєаны їшін салыќ ќызметі органдарыныѕ лауазымды тўлєаларыныѕ заѕдыќ жауаптылыєын білу.

Кеден органдарында ґндірістік тјжірибеден ґтпес бўрын студент білуі тиіс:

- Кеден одаєында кедендік реттеудіѕ єылыми – теоретикалыќ жјне ќўќыќтыќ негіздерін;

-Ќазаќстан Республикасыныѕ кеден органдарыныѕ ќўќыќтыќ жаєдайы жјне жїйесін.

-Мемлекеттік ќызмет жјне кеден органдарыныѕ ќызметкерлері;

-Халыќаралыќ кедендік ўйымдар;

-Кедендік одаќтыѕ мемлекет ќатысушы аумаєында кеден процедурасыныѕ ќўќыќтыќ негіздерін;

-Кедендік одаќтыѕ кеден шекарасы арќылы тауарларды ґткізумен байланысты кедендік операциялар;

-жеке бас маќсаттары їшін заѕды тўлєалармен кедендік операциялар жїргізу жјне кеден шекарасы арќылы ґткізу ерекшеліктері;

-Кедендік одаќтыѕ ішкі экономикалыќ ќызмет номенклатурасын жјне кедендік статситикасын жїргізу;

- 2010 инкотермс;

-кедендік тґлемдер мен салыќтарды алудыѕ ќўќыќтыќ негіздері;

-кедендік баќылау;

-кеден ісі сферасындаєы ќылмыстыќ жауатылыќ;

-кеден ісі сферасындаєы ќўќыќ бўзушылыќ жјне оєан жауаптылыќ.

Кеден органдарында ґндірістік тјжірибеден ґту кезінде студент білуі тиіс:

Ќазаќстан Республикасыныѕ кеден органдарыныѕ жјне Кеден одаєымен басќару органдарыныѕ тўєырын, ќўрылымы мен міндеттерін білу, сондай аќ олардыѕ ќызметін реттейтін нормативтік актілерді білуі; кеден органдарыныѕ біріккен жїйесінмен танысу:

1) Кеден ісі сферасындаєы ґкілетті орган

2) Кеден ісі сферасында ґкілетті органныѕ аумаќтыќ бґлімдері ( республикалыќ маѕызы бар ќалалар, облыс, астана)

3) кеден

4) кедендік шекара

5) кеден одаєыныѕ кеден шекарасы баќылау рўќсат ќаєаз ґткізу

6) мамандандырылєан кедендік мекеме.

Кеден одаєыныѕ кеден шекарасы арќылы транспорттыќ ќўралдарды жјне тауарларды ґткізу тјртібі жјне жаєдайларымен танысу;

Јкімшілік кґмек кґрсету негізінде кеден баќылауын ґткізу жјне кедендік операцияларды жїзеге асыру механизмімен танысу;

Кедендік тґлемдерді алу, арнайы, антидемпингалыќ жјне компенсациялыќ баждарды алумен, уаќытында тґлеу жјне тїсудіѕ дўрыстыєын баќылауымен, кеден органдары компетенциясы негізінде шыєындарды ґтеттіру бойынша шараларды ќабылдаумен танысу;

кеден шекарасы арќылы ґткізілетін тауарларєа ќатысты шектеулер мен тыйым салушылыќтарды саќтауды ќамтамасыз етумен танысу;

кеден шекарасы арќылы тауар айналымын жеѕілдету їшін жаєдайлар жасау жјне кедендік реттеу облысында тўлєалардыѕ заѕды мїдделерін жјне ќўќыќтарын саќтау механизмімен танысу;

Кеден одаєы мїшелері –мемлекеттік ўлттыќ ќауіпсіздікті ќорєау сфреасында кеден органдарыныѕ компетенциясымен танысу;

Кеден одаєы мїшелері –мемлекет заѕнамасына сјйкес јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќтар жјне ќылмыстардыѕ алдын алу жјне болдырмау механизмдерімен танысу;

Кеден одаєы аумаєында интелектуалдыќ меншік ќўќыќтарын ќорєауды ќамтамасыз ету бойынша кеден органдараныѕ компетенцияларымен танысу;

кеден статистикасын жїргізу технологиясымен танысу.

Кедендік декларация, кедендік баќылау,с ондай аќ Кеден одаєыныѕ шекарасы арќылы ґткізілетін транспорттыќ ќўралдарєа жјне тауарларєа ќатысты кедендік операциялар жїргізумен танысу;

Тауарды шыєарєаннан кейін кедендік баќылауды жїзеге асруымен танысу, сондай аќ ќарызды ґндіріп алу бойынша шаралар ќабылдаумен танысу;

Кеден одаєыныѕ кедендік шекарасы арќылы рўќсат автокґлік жолдарында жїргізілетін транспорттыќ жјне санитарлы карантиндыќ баќылау баќылау кеден органдарыныѕ жїргізумен танысу;

Кеден одаєыныѕ кедендік шекарасы арќылы рўќсат автокґлік жолдарында кездесетін ґсімдіктерге карантин бойынша баќылау жјне ветеринарлы санитарлыќ баќылау жїргізу процедурасымен танысу.

Кеден органдарында ґндірістік тјжірибеден ґту кезінде студент ќўрастырушы болып табылатын кјсіби тўєырды ќўрастыруы тиіс:

1. Кеден ќўќыєында ќолданылатын ўєымдар мен санаттар мазмўнын тїсіне алуы.

2. Ќазаќстан Республикасыныѕ кеден заѕнамасы жјне Кедендік Одаќтыѕ араќатынасы білуі.

3. 2010 инкотермске сїйене отырып ішкі сауда облысында кґптеген пайдаланєан терминдерді талќылай алуы.

4. Кедендік одаќтыѕ кеден шекарасы арќылы транспорттыќ ќўралдарды жјне тауарларды ґткізумен байланысты заѕдыќ фактілерді жјне жаєдайларды наќты баєалай алуы.

5. Кедендік одаќтыѕ кеден шекарасы арќылы транспорттыќ ќўралдарды жјне тауарларды ґткізу кезінде пайдаланылєан іс жїргізушілік ќўжаттар жўмысы жјне тјжірибелік, теориялыќ тўєырларды білуі.

6. Кеден декларациясыныѕ тїрлерін білуі: Тауарєа декларация (ДТ1,ТД2), кедендік жолаушылыќ декларация, транзиттік декларация, транспорттыќ ќўралдарєа декларация; кеден ісі сферасында ќўќыќ бўзушылыќ хаттамасын ќўрастыру.

9 ЕСЕПТІ ДАЙЫНДАУ БОЙЫНША ЈДІСТЕМЕЛІК НЎСЌАУЛАР

Тјжірибеніѕ аяќталуы туралы студент мекемеДен ґткен тјжірибесніѕ ќорытындысын кґрсете отырып жазбаша тїрде кафедраєа есеп тапсыруы тиіс.

Есептіѕ мўќабасы барлыќ студенттер їшін бір формада жасалады (Ќосымша 1). Есептіѕ тексті компьютермен 14 шрифт, 1,5 интервалы саќталына отырып теріледі. Есептіѕ јр бір бґлімін жаѕа беттен бастау ќажет. Есептіѕ бґлімдері жјне бґлімшелері араб цифрымен нґмірленуі тиіс.

Текст шектерініѕ мына талаптары саќталуы тиіс: сол жаєы – 3 см., оѕ жаєы – 1 см, жоєары жаєынан – 1.5 см., тґменгі жаєынан- 2 см.

Есеп наќты, аныќ жјне тїсінікті, сонымен ќатар барлыќ талаптарєа сай толтырылєан болуы тиіс. Есеп формасында жаслаєан кестелер таланєан, тўжырымдалєан болуы ќажетті.

Тјжірибеде студенттіѕ ґзіндік жўмысыныѕ нјтижесі есептіѕ басты мазмўны болуы тиіс. Тјжірибе баєдарламасы бойынша жўмысыныѕ сипаты, жеке тапсырмалардыѕ орындалуы, ќўжаттарды жјне наќты материалдарды зерттеу анализі; тјжірибе барысында туындаєан сўраќтардыѕ шешімі; тјжірибе ґту органы жайлы студенттіѕ жеке пікірі; тјжірибе ўйымдастыруды жаќсылату бойынша наќты ўсыныстары толыќ кґрсетілуі тиіс.

Есептіѕ текстік бґлімі (машинкамен терілген 15-20 бет) жјне оєан ќосымшалар, яєни суреттер, сызбалар, кестелер болуы тиіс.

Тјжірибеніѕ ќорытындысы бойынша мекеменіѕ жетекшісі тјжірибеге баєытталєан студентке мінездеме беріледі жјне есеп кафедраєа ґткізіледі.

Есепке ќосымша:

Тјжірибе базасыныѕ келісілгені туралы тараптар арасындаєы келісім шарт;

студентпен жїргізілген жўмыстардыѕ баєалануымен мекеменіѕ тјжірибе жетекшісініѕ шаќырулары жјне мінездемелері баєытталєан;

жеке жоспар-график (Ќосымша 2)

Тјжрибеніѕ кїнтізбелік жоспары (кїнделік), (Ќосымша 3).

Сондай-аќ ќосымша ретінде тјжірибеніѕ есебіне кїнделік ўсынуы ќажетті:

а) декларацияны толтыру бойынша ґзі ќўрастырєан їлгіде.

б) аќпараттыќ аныќтамалар, талап їгілері.

в) іс жїргізушілік ќўжаттардыѕ їлгілері (ќаулы, хаттама, їкім, шешім, аныќтама, бўйрыќ жјне т.б.).

г) тјжірибе объектісі- мекеменіѕ ќызметімен байланысты басќа да ќўжаттардыѕ їлгілері.

Егер есепте баєдарламаныѕ сўраќтары толыќ ќамтылмаєан болса, есеп студентке толыќтыру їшін ќайтарылады.

Тјжірибе аяќталєаннан кейін есеп 3 кїн ішінде тексеру їшін ўсынылады. Яєни оќу мекемесініѕ тјжірибе жетекшісіне оны ќорєау жјне рейтингтік-балдыќ баєаныѕ жїйесі кґрсетліген баєалануєа ўсынылады.

 

10 ЕСЕПТІ ЌОРЄАУДЫ ЎЙЫМДАСТЫРУ БОЙЫНША ЈДІСТЕМЕЛІК НЎСЌАУ

Ґндірістік тјжірибеніѕ ќорытындысы бойынша студенттер кафедра меѕгерушісі бўйрыєымен ќўрастырылєан, комиссия алдында ќорєалатын жјне тјжірибе жетекшісімен тексерілетін кафедраєа есеп ґткізеді.

Ќорєауєа ЌАЕУ тјжірибе жетекшісі жјне тјжірибе ґткен мекеменіѕ тјжірибе жетекшісі немесе басќа да ќызыєушы тўлєалар шаќыртылуы мїмкін.

Студенттіѕ есепті ќорєауы интерактивті режимде слайд немесе плакат тїрінде ќоса берілуі мїмкін.

Есепті ќорєаудыѕ жалєастырылуы бір студентке 20 минуттан аспауы тиіс. Есепті талќылауєа барлыќ сўраќтар мен сґз сґйлеулер формасында барлыќ ќатысушылар ќатыса алады.

Есепті ќорєау ќорытындысы јр бір студент бойынша жеке хаттама толтырылады жјне оныѕ ґткізілуі кїні хабарланады.

Тјжірибеден ґткізу кезінде жинаќталєан білу, игеру, даєдылар жјне ќўзыр

баллдыќ рейтингтік јріптік жїйе баєасымен аныќталады.

«Ґте жаќсы» деген баєа А баєасына сјйкес келеді, цифрлыќ эквивалент 4,0 жјне пайыздыќ мазмўны 95-100% жјне А-, цифрлыќ эквивалент 3.67 жјне пайыздыќ мазмўны 90-94%.

Наќты баєа, егер студент – тјжірибеші программалыќ матетиалдарды толыќ меѕгерген жјне ешќандай ќате жібермеген, тапсырмаларды жјне есепті уаќытында жјне дўрыс орындаєан, тапсырєан болса ќойылады.

«Жаќсы» деген баєа В+ баєасына сјйкес келеді, цифрлыќ эквивалент 3,33 жјне пайыздыќ мазмўны 85-89% жјне В, цифрлыќ эквивалент 3,0 жјне пайыздыќ мазмўны 80-84% жјне В -, цифрлыќ эквивалент 2,67 жјне пайыздыќ мазмўны 75-79%.

Наќты баєа егер студент программалыќ материалдарды 75% дан кем емес меѕгерген жјне сонымен ќатар есепті ќорєау кезінде їлкен ќате жібермеген кезде ќойылады.

«Ќанаєаттанарлыќ» деген баєа С+ баєасына сјйкес келеді, цифрлыќ эквивалент 2,33 жјне пайыздыќ мазмўны 70-74% жјне С, цифрлыќ эквивалент 2,0 жјне пайыздыќ мазмўны 65-69% жјне С -, цифрлыќ эквивалент 1,67 жјне пайыздыќ мазмўны 60-64% жјне D+ , цифрлыќ эквивалент 1,33 жјне пайыздыќ мазмўны 55-59% жјне D, цифрлыќ эквивалент 1,0 жјне пайыздыќ мазмўны 50-54%

Наќты баєа егер студент программалыќ материалдарды 50% % дан кем емес меѕгерген, тапсырмаларды орындау барысында оќытушыдан кґмек сўраєан жјне сонымен ќатар есепті ќорєау кезінде ќаєидалы емес ќате жіберген жўмыста белсенділік танытпаєан, тек ќана оќулыќќа сїйенумен шектелген болса ќойылады.

«Ќанаєаттанарлыќсыз» деген баєа F баєасына сјйкес келеді, цифрлыќ эквивалент 0 жјне пайыздыќ мазмўны 0-49%.

Наќты баєа, егер студент негізгі программалыќ материалды білмей, есепті ќорєау кезінде ќаєидалыќ ќате жіберсе, есепте кґрсетілген жеке тапсырмаларды орындамаєан жаєдайда ќойылады.

Егер тјжірибе жетекшісі тјжірибе бойынша есепті ќорєауєа жібермеген жаєдайда, онда есеп ескертулерімен толыќтыру їшін ќайтарылады, ал ескертуді орындаєаннан кейін студентпен рўќсат алынып, кґрсетілген мерзімде ќорєайды.

 

Тјжірибе бойынша есепті ќорєауєа жібермеудіѕ негізгі себептері.

 

  Талаптардан ауытќу Оќытушыныѕ ыќтимал реакциясы
1. Тјжірибеніѕ сјйкестендірілген тїрі бойынша јдістемеліѕ нўсќауда кґрсетліген наќты сўраќтарєа жауаптардыѕ болмауы Толыќтыруєа жіберу
Тјжрибеніѕ сјйкестендірілген тїрі бойынша аналитикалыќ ќосымшаладыѕ болмауы Толыќтыруєа жіберу
3. Јдеби ќайнар кґздерден алынєан тексте сілтеменіѕ болмауы Толыќтыруєа жіберу
4. Плагиаттан ґткізу – яєни, дайын жўмысты пайдалану немесе јдебиеттен алынєан тексті пайдалану кезінде сілтеменіѕ болмауы жўмысты жазудыѕ талаптары басќа таќырыпќа ауысќан жјне жўмысты ќайтару
5. Тјжірибе нјтижесі бойынша тўжырымдар мен ўсыныстардыѕ болмауы Толыќтыруєа жіберу
6. Жўмысты дайындау формасын саќтамау ќайтару
7. Жўмысты тігілмеген тїрде ґткізу ќайтару
8. Есепті тапсыру мерзімін бўзу Бір баллєа тґмендету
9. Есепті толыќтыруєа екі рет ќайтару Бір баллєа тґмендету

 

Тјжірибеден ґтудіѕ нјтижелері бойынша ќорытынды балл академиляќы рейтингті жјне їлгерімніѕ орташа баллын (GPA) есептеуде, оќушыны курстан курсќа ауыстыру кезінде ескеріледі.

Ґндірістік тјжірибеден науќастануы бойынша немесе басќа да орынды себептермен ґтпеген студенттерге ректордыѕ бўйрыєымен бекітілген оны ґтудіѕ жеке мерзімі бектіледі.

Ґндірістік тјжірибеден орынсыз себептермен ґтпеген жјне ќанаєаттанарлыќсыз баєа алєан студенттер ректордыѕ бўйрыєымен бекітілген шыєарушы кафедра бекіткен мерзімде аќылы негізде тјжірибеден ґтеді.

Тјжірибе ќорытындысы, оныѕ тиімділігін арттыру жолдары «Ќўќыќ жјне тарих» кафедрасы отрысында ўдайы ќарастырылады.

Ќосымша 1

ЌАЗАЌСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖЈНЕ ЄЫЛЫМ МИНИСТРІЛІГІ

ЌАЗАЌСТАН-АМЕРИКАН ЕРКІН УНИВЕРСИТЕТІ

 

«ЌЎЌЫЌ ЖЈНЕ ТАРИХ» КАФЕДРАСЫ

 

ЕСЕП

 

ҐНДІРІСТІК ТЈЖІРИБЕСІ БОЙЫНША

 

Студент ___________________________________________________________

(тегі, аты, јкесініѕ аты.)

 

Курс _____ мамандыќ _______________________ топ____________________

 

«___»_________аралыєында «____»_____________20 ___ж. тјжірибеден ґтті.

 

Тјжірибеден ґткен орны_____________________________________________

(мекеменіѕ, ўйымныѕ атауы)

_____________________________________________________________

Есеп тексерілді:

ЌАЕУ тјжірибе жетекшісі __________________________________________

 

Мекеменіѕ тјжірибе жетекшісі _______________________________________

 

Ќорєалєан есептіѕ баєасы____________________________________________

 

 

Ґскемен ќаласы, 2012 ж.

Ќосымша 2

Ґнідірсітк тјжірибеніѕ графигі-жеке оќу жоспары

 

 

Студент __________________________________________топ _____________

курс_______

1. Тјжірибеден ґткен орны___________________________________________

2. Мекеменіѕ электрондыќ поштасы___________________________________

3. ЌАЕУ тјжірибе жетекшісі _________________________________________

4.Сот, прокуратура жјне т.б. органдардыѕ бґлімдерініѕ жеке жўмыс орнында оќу тјжірибесінен ґтудіѕ кїнтізбелік жоспары .

Жўмыс орны Жоспар бойынша Фактілі
Кїндер саны Кїні Кїндер саны Кїні

Ќолдары

Мекеме жетекшісі___________________________________________

ЌАЕУ жетекшісі ________________________________________________

Ќосымша 3

Кїнделік

ґндірісітік тјжірибе

 

Кїні Жўмыстыѕ мазмўны Мекеме жетекшісініѕ ќолы ескертулери
     
     
     
     
     
     
       
       
         

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.