Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

І с т о р и ч н а к у л ь т у р о л о г і я

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Розділ І.

Т е о р е т и ч н і з а с а д и

К у л ь т у р о л о г і ї

Тема 1. Поняття культури, функції та структура.

 

Пошуки консолідуючого фактору суспільства. Релігія ті ідеологія як консолідуючі фактори суспільства. Культура як консолідуючий фактор. Міжнародні організації у сфері культури.

Розвиток поняття культура. Поняття «культура» у Стародавньому світі. Ідеї Цицерону щодо культури. Поняття та ставлення до культури у Середньовіччі, в епоху Відродження, Нового часу, Просвітництва. Ставлення до культури у 19ст. Поняття та багатозначність визначень культури.

 

Структура культури. Функції культури. Періодизація культури.

 

Розділ ІІ.

І с т о р и ч н а к у л ь т у р о л о г і я

Тема 4. Культура первісного суспільства.

 

Фактори виникнення первісної культури. Поява знарядь праці, як фактор виникнення культури. Встановлення табу у первісному суспільстві. Виникнення поховань. Ямна культура (кургани).

Періодизація культури первісної епохи. Розвиток культури первісного суспільства.

Культура у Кам’яну добу. Культура палеоліту. Зображувальне мистецтво палеоліту. Музичне мистецтво палеоліту. Культура мезоліту та неоліту.

Культура Бронзової доби. Майкопська культура. Культура залізної доби.

Особливості світосприйняття первісної людини. Синкретична цілісність первісної культури. Анімізм та його прояви. Міфологія як форма культурного узагальнення уявлень первісної людини про оточюючий світ. Прояви первісного світосприйняття у свідомості сучасної людини.

 

 

Тема 5. Цивілізації Стародавнього Сходу

 

Місце і роль стародавніх цивілізацій в культурній еволюції людства. Поняття культурної рецепції та місце в цьому процесі стародавніх цивілізацій. Феномен історичного "пробудження" стародавніх цивілізацій та джерела їх вивчення.

Східна деспотія як соціальна основа стародавніх культур та їх геополітична спеціфіка. Сенс культурно-цивілізаційної подорожі у напрямку Ніл - Євфрат - Ганг - Хуанхе.

Релігійно-міфологічні уявлення стародавніх єгиптян. Культурні здобутки та провідні жанри єгипетського мистецтва. Культурно-історична періодизація розвитку цивілізації в Месопотамії. Епос про Гільгамеша як втілення особливостей світосприйняття людини в стародавньому Вавілоні. Культура вед та будизму в Індії. Інтравертний тип східної ментальності. Вплив східного езотеризму та окультизму на західну цивілізацію. Китайська альтернатива європейському індивідуалізму. Поширення впливу китайської культури на регіон Далекого Сходу.

 

Тема 6. Греко-римська цивілізація

 

Поняття античності та періодизація культури античного світу. Культура Стародавньої Греції як початок і парадигма європейської культури. Поліс як економічна та політична основа грецької культури. Вплив грецько-перських війн на взлет античної культури. Міф і релігія в суспільному та духовному житті греків. Види та персоналії культури античної Греції. Елінізм та специфіка його культури.

Проблема тяглості між грецькою та римською культурами.Пріоритети в системі цінностей громадянина Риму: держава, право, дисципліна та обов’язок. Пантеон римських богів та зародження християнства. Головні види пам’ятників римської культури. Феномен романізації римських провінцій. Архетипи античної культури в світовій та вітчизняній культурі.

 

Тема 7. Культура як засадничий фактор становлення європейської

цивілізації

 

Концепція історичного континуітету та її застосування до вивчення феномену становлення європейської цивілізації.

Культурна спадщина античності та варварський світ. Становлення європейської середньовічної культури як синтезу християнства, античної та варварської культур: романський та германський витоки європейської культури.

Особливості середньовічної картини світу. Полюси середньовічної культури: клерикальна і світська, книжкова культура меншості та "культура мовчазної більшості", рицарська субкультура. Європейське місто як осередок становлення культури, значення комунальної революціїХ-ХІІІ ст.ст.

Монастирі та університети в системі європейської культури. Собор, замок та ратуша як типові пам’ятники середньовічної культури. Романський та готичний стилі.

Порівняльна характеристика античної та середньовічної культур.

 

Тема 8. Епоха Відродження

 

Універсальний характер феномену "Відродження". Ренесанс як прояв континуітету європейської історії. Концепції Ренесансу Ж. Мішле та Я. Буркхардта.

Торгівля та місто як соціально-економічні передумови Відродження. Історична специфічність Італії як колиски Відродження. Відродження античних традицій та форм культурного життя. Періодизація Ренесансу.

Нова модель людини:універсалізм та повнота буття, гедонізм, авантюризм та поклик до підприємництва. Співвідношення гуманізму та індивідуалізму в ренесансній культурі. Секуляризація культури.

Релігійна картина світу у живопису Джотто, Ботічеллі, Леонардо да Вінчі, Рафаеля, Мікельанджело.

Північний Ренесанс та його особливості. Босх, Брегель, Дюрер.

 

 

Тема 9. Культура епохи Просвітництва

 

Культурно-історичний зміст поняття "Новий час". Культурно-історичні передумови чергового перевороту та самовідречення в європейській культурі. Раціоналізм як головний зміст епохи Просвітництва. Наука як цінність культури. Наукова революція ХVІІ ст.:емпіризм та раціоналізм.

Особливості культури Прсвітництва в країнах Західної Європи (Англія, Франція, Німеччини). Філософ як головна фігура культурної епохи: Локк, Вольтер, Руссо, Дідро. Народження національної ідеї.

Класицизм в європейській культурі. "Золоте сторіччя" театру.

 

Тема 10. Тенденції розвитку культури у ХІХ ст.

 

Соціальні та духовні витоки романтизму як реакції на просвітницьку самовпевненість розуму. Концепції романтизму. Романтизм в літературі (Байрон, Гейне, Гюго), живопису (Делакруа, Жерико), музиці (Шуберт, Шопен, Ліст).

Реалізм як тип культури. Реалізм в живопису та літературі.

 

Епігонство в культурі. Салонно-академічне мистецтво. Проблема суб’єктивності в художній культурі. Витоки імпресіонізму. Імпресіонізм як образ мислення та художній стиль. Творчість імпресіоністів (К. Моне, Е. Мане, Ренуар, Дега).

Формування індустріального суспільства та урбанізація як фактори впливу на світосприйняття та духовний стан європейської цивілізації. Відчуття кризи культури, Ф. Ніцше. Постімпресіонізм. Епоха модерну та мистецтво модернізму: розмежування понятть. Арт-нуво - дух fin de siecle та belle epoque.

 

Тема 11. Культура ХХ ст.

 

Криза цивілізації та її вплив на культуру. Домінування ірраціоналістичних концепцій світосприйняття. Вплив на художню культуру фрейдизму та екзістенціалізму.

Основи багатоманітності культур, традицій, напрямів, художніх школ, стилей та течій в культурі ХХ ст.(кубізм, футуризм, абстракціонізм, сюрреалізм). Література "потоку свідомості" як прояв духу епохи модерну (Джойс, Кафка, Пруст).

Концепція маси як феномену ХХ ст. "Повстання мас" Ортеги-і-Гасета. Поняття масової культури. Тенденції розвитку масової культури. Колізії та виклики, пов’язані з домінуванням масової культури в др. пол. ХХ ст.

Поняття постмодерну та його прояви в культурі.

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.