Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ЗАТВЕРДЖУЮ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Форма № Н-3.04

 

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Кафедра загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

доц. Вишня Н. Г. ____________

«29» серпня2014 року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПМ 06 Організація науково-дослідної роботи студента-філолога

(шифр і назва навчальної дисципліни)

 

напрям підготовки ______6.020303 Філологія. Мова і література (англ., нім.).

(шифр і назва напряму підготовки

 

факультет філології та журналістики

(назва факультету)

 

 

2014 – 2015 навчальний рік

 

Робоча програма «Організація науково-дослідної роботи студента-філолога»

(назва навчальної дисципліни)

 

 

для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англ., нім.).

 

 

Розробник: Черчата Л.М., доцент кафедри загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов, к. пед. н.

 

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри загального і слов’янського мовознавства та іноземних мов

Протокол від “29серпня 2014 року № 1

 

 

Завідувач кафедри ___________ (Вишня Н. Г.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

Ó Черчата Л.М., 2014 рік

Ó ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2014 рік


 

1. Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань 0203 Гуманітарні науки (шифр і назва) Нормативна
Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (англ., нім.). (шифр і назва)
Модулів – 1 Спеціальність (професійне спрямування): _______________   Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання Семестр
Загальна кількість годин – 36 2-й 1-2-й
Лекції
  Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 6 год. 4 год.
Практичні, семінарські
8 год. 2 год.
Лабораторні
год. год.
Самостійна робота
22 год. 30 год.
Індивідуальні завдання: /
Вид контролю: залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

для денної форми навчання – 14 (39%) / 61 (50%)

для заочної форми навчання – 6 (17%) / 30 (83%)

 

 


2. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою викладання курсу «Організація науково-дослідної роботи студента-філолога» є формування у студентів знань про закономірності та методи наукової діяльності та розвиток практичних умінь та навичок науково-дослідної роботи в галузі гуманітарних наук, необхідних для їх професійної підготовки як фахівців філологічного профілю.

 

Завдання теоретичного спрямування:

- дати поняття про науку як сферу людської діяльності;

- визначити роль і функції науки у суспільстві, простежити особливості залежності розвитку науки від розвитку суспільства, і навпаки;

- ознайомитися з методологією і методами наукового дослідження на різних його рівнях – емпіричному, теоретичному та теоретико-емпіричному;

- розглянути етапи наукового дослідження та особливості його планування;

- ознайомитися з основними рисами наукового стилю та його лексичними, морфологічними та синтаксичними особливостями;

- визначити підстилі наукового стилю та їх особливості,

- з’ясувати сутність наукової комунікації та її види.

 

Завдання практичного спрямування:

- навчитися складати план своєї наукової діяльності на певний період;

- познайомитися із системою роботи з науковою літературою: навчитися складати конспект першоджерела, реферувати науковий текст, складати тези наукового тексту, складати анотацію наукового тексту;

- познайомитися з методикою проведення наукової роботи: навчитися збирати й оформляти фактичний матеріал (складати картку філологічного змісту); ознайомитися з методикою обробки наукової інформації; навчитися правильно оформляти бібліографію, цитати, робити посилання тощо; ознайомитися зі структурою і правилами оформлення курсової (дипломної) роботи.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: загальні відомості про науку та науково-дослідну діяльність, методологію наукових досліджень, їх планування й організацію; методи загальнонаукові і конкретно наукові; методи досліджень в лінгвістиці; основні риси науково стилю, його жанрові різновиди, принципи їх побудови; ознаки тексту та вимоги до нього; методику обробки результатів наукових досліджень; вимоги до основних видів кваліфікаційних робіт.

 

вміти: визначати зміст і структуру предмета та об’єкта дослідження, визначати мету та формулювати завдання дослідження; визначати інформаційне забезпечення дослідження та вміти ним користуватися; складати план, тези, анотацію, рецензію, конспект; правильно оформлювати бібліографію, цитати, робити посилання тощо; збирати й оформлювати фактичний матеріал (складати картку філологічного змісту); планувати й виконувати наукове дослідження; інтерпретувати результати дослідження та формулювати висновки і перспективи подальших досліджень; обробляти наукову інформацію й правильно оформлювати результати наукових досліджень та оприлюднювати на конференціях, олімпіадах і конкурсах.

 

3. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СУТНІСТЬ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І МЕТОДИКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ

Тема 1. Місце наукових досліджень у системі підготовки спеціалістів. Методи і методологія наукових досліджень.

Тема 2. Наукова інформація й інформаційно-довідкова література. Наукова комунікація.

Тема 3. Науковий стиль і його особливості.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СИСТЕМА РОБОТИ З НАУКОВОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ Й ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Тема 4. Планування й етапи наукового дослідження.

Тема 5.Система роботи з науковою літературою. Складання картотеки, бібліографії, цитування, тези, анотація, реферат

Тема 6. Оформлення результатів наукового дослідження.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма Заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.
Модуль 1
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.СУТНІСТЬ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ І МЕТОДИКА ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ
Тема 1. Місце наукових досліджень у системі підготовки спеціалістів. Методи і методологія наукових досліджень.          
Тема 2. Наукова інформація й інформаційно-довідкова література. Наукова комунікація.          
Тема 3. Науковий стиль і його особливості.          
Разом за змістовим модулем 1          
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СИСТЕМА РОБОТИ З НАУКОВОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ Й ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Тема 4. Планування й етапи наукового дослідження.                
Тема 5. Система роботи з науковою літературою. Складання картотеки, бібліографії, цитування, тези, анотація, реферат.          
Тема 6. Оформлення результатів наукового дослідження.            
Разом за змістовим модулем 2        
Усього годин        

 

5. Теми семінарських занять (не передбачено навантаженням)

6. Теми практичних занять (стаціонар)

№ з/п Назва теми К-ть годин
1. Методологія і методи наукових досліджень. Загальнонаукові методи.
2. Наукова комунікація й інформація. Інформаційно-довідкова література.
3. Науковий стиль, його особливості. Модульний контроль 1.
4. Система роботи з науковою літературою. Читання і конспектування. Система скорочення слів.
5. Система роботи з науковою літературою. Складання плану, тез, анотації.
6. Система роботи з науковою літературою. Складання картотеки й бібліографії. Цитування. Посилання.
7. Система роботи з науковою літературою. Реферат. Наукова стаття. Правила оформлення бібліографії.
8. Модульний контроль №2. 0,5
9. Оформлення результатів наукових досліджень. Залікове заняття. 0,5
  Разом

 

Теми практичних занять (заочне відділення)

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Система роботи з науковою літературою. Оформлення результатів наукових досліджень. Залікове заняття.
  Разом

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.