Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Методи контролю

Поточний контроль здійснюється із застосуванням бліцопитування і фронтального опитування, тестування і термінологічного диктанту.

Підсумковий контроль відбувається за питаннями, винесеними на усне опитування.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 СР Підсумкове оцінювання (залік) СУМА
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6
     

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

Методичне забезпечення

1. Опорні конспекти лекцій: У електронному варіанті на диску.

2. Плани практичних занять.

3. Методичні рекомендації для виконання самостійних та індивідуальних робіт.

 

14. Рекомендована література

Базова

1. Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике : учеб. пособ. / И. В. Арнольд. – М. : Высш. Школа, 1991. – 140 с.

2. Афанасьєв А. О. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / А. О. Афанасьєв, Є. Ю. Кузькін. – Х. : ХНЕУ, 2005. – 96 с.

3. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень

4. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления: ГОСТ 7.1-84. – Введ. 01.01.86. – М., 1985. – 71 с.

5. Введение в специальность : пособ. для студентов филологических факультетов / Под ред. А. Е. Супруна. – Мн. : БГУ, 1977. – С. 3–7.

6. Горбачук В. Т. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. Т. Горбачук. – Слов’янськ : [б. в.], 2013. – С. 3–17.

7. Добров Г. М. Наука о науке / Отв. ред. Н. В. Новиков. – К. : Наукова думка, 1998. – 304 с.

8. Довідник офіційного опонента. Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань експертизи дисертаційних досліджень / упоряд. Ю. І. Цеков; за ред. Р. В. Бойка. – К. : Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Толока, 2008. – С. 60–64.

9. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / А. М. Єріна. – К. : МОН, – 2004.– 216 с.

10. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсєєв. – 5-е вид., перероб. и доп. – К. : ВД «Професіонал», 2004. – 208 с.

11. Колесников О. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Колесников. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 144 с.

12. Коломієць В. О. Як виконувати курсову роботу : метод. посіб. для студентів вищих педагог. навч. закладів. – К. : Вища школа, 2003. – 69 с.

13. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень : навч. посіб. / О. В. Крушельницька. – К. : Кондор, 2003. – 192 с.

14. Курсовые и дипломные работы: От выбора темы до защиты : справоч. пособ. / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – Мн. : Мисанта, 2003. – 416 с.

15. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів : підруч. / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – К. : Вікар, 2003. – 328 с.

16. Лудченко А. А. Основы научных исследований : учеб. пособ. / А. А. Лудченко, Я. А. Лудченко, Т. А. Примак; Под ред. А. А. Лудченко. – К. : О-во «Знания», 2000. – С. 5–26.

17. Мартинюк А. П. Основи наукових досліджень у лінгвістиці : навч.-метод. посіб. / А. П. Мартинюк. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. – 40 с.

18. Методичні вказівки до написання та захисту творчих дипломних робіт з економічної проблематики преси / Укл. Гутиря І. І. – К. : КНУ, 1997. – 23 с.

19. Пілюшенко В. Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення : навч. посіб. / В.Л. Пілюшенко, І.В. Шкрабак, Е.І. Славенко. – К. : Лібра, 2004. – 344 с.

20. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі / І. С. П’ятницька-Позднякова. – К. : Центр навч. літ-ри, 2003. – 116 с.

21. Романюк М. М. Загальна і спеціальна бібліографія : навч. посіб. для студентів «Видавнича справа та редагування». – 2-е вид. – Львів : Світ, 2003. – 96 с.

22. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для вищих педагогічних закладів освіти / В. К. Сидоренко, П.В Дмитренко. – К. : РННЦ «ДІНІТ», 2000. – 259 с.

23. Стадніченко О. О. Основи наукових досліджень та інформаційна культура студентів : навч. посіб. / О. О. Стадніченко, І. Л. Мацегора. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2009. – 190 с.

24. Сурмін Ю. П. Наукові тексти: специфіка, підготовка та презентація : навч.-метод. посіб. / Ю. П. Сурмін. – К. : НАДУ, 2008. – 184 с.

25. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / Г. С. Цехмістрова. – К. : ВД «Слово», 2004. – 240 с.

26. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підруч. для вищих навчальних закладів / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К. : Знання, 2008. – С. 11–17.

 

Допоміжна

1. Ботвина Н. В. Офіційно-діловий та науковий стилі української мови : навч. посіб. / Н. В. Ботвина. – К. : АртЕк, 1999. – 264 с.

2. Ботвинников А. Д. Об организации и методах деятельности исследователя / А. Д. Ботвинников // Советская педагогика. – 1981. – № 4. – С. 85–90.

3. Дикий Н.А. Основы научных исследований / Н. А. Дикий, А. А. Халатов. – К. : Вища школа, 1985. – 223 с.

4. Здобувачу наукового ступеня : метод. рекомендації / Упоряд. С.В. Сьомін. – Миколаїв : МФ НаУКМА, 2002. – 184 с.

5. Коваль А. П. Ділове спілкування : навч. посіб. / А. П. Коваль. – К. : Либідь, 1992. – 280 с.

6. Лобанов И. В. О некоторых проблемах внутринаучной коммуникации. Методология научного познания (Из выступления на научном семинаре) / И. В. Лобанов // Педагогические технологии. – 2006. – № 2. – С. 84–93.

7. Методология развития научного знания / Под ред. А. А. Старченко, Д. Шульце. – М., 1982. – 160 с.

8. Методи проведення лінгвістичних досліджень : навч.-метод. посіб. / Мосейчук О. М. – Житомир : ЖДУ імені Івана Франка, 2012. – 75 с.

9. Мова і час. Розвиток функціональних стилів сучасної української літературної мови / Відп. ред. В. М. Русанівський. – К. : Наукова думка, 1977. – 237 с.

10. На допомогу науковцю : методичні рекомендації / уклад. В. С. Білоус, О. В. Діденко; відп. за вип. В. С. Білоус. – Вінниця : ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 2010. – 49 с.

11. Онуфрієнко Г. С. Науковий стиль української мови : навч. посіб. / Г. С. Онуфрієнко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 312 с.

12. Панько Т. І. Українське термінознавство : підруч. / Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П.. – Львів : Світ, 1994. – 216 с.

13. Перельман Я. И. К методике научной популяризации / Я. И. Перельман // Информатика (1 Сентября) : Методическая газета. – 2007. – № 22. – С. 1, 24, 48.

14. Приклади оформлення бібліографічного опису // Бюлетень ВАК України. – 2008. – № 3. – С. 9–13.

15. Сиденко В. М. Основы научных исследований / В. М. Сиденко, И. М. Грушко. – Харьков : Вища школа, 1979. – 200 с.

16. Справочник научного работника: Архивы, документы, исследователь : справочное издание / Ю.М. Гроссман, В.Н. Кутик. – 2-е изд., перераб. и доп. – Львов : Вища школа, 1983. – 500 с.

17. Стеченко, Д. М. Методологія наукових досліджень : підруч. / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – К. : Знання, 2007. – 317 с.

18. Федотов В. В. Рациональная оптимизация умственного труда / В. В. Федотов. – М. : [б. в.], 1987. – 109 с.

19. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки : учеб.-метод. пособ. / Пер. с итал. – М. : Книжный Дом «Университет», 2003. – 240 с.

 

15. Інформаційні ресурси

1. ДЖЕРЕЛА, подані у списку основної та додаткової літератури, доступні у межах фонду бібліотеки ПНПУ імені В.Г.Короленка.

 

2. ЕЛЕКТРОННИЙ РЕСУРС (диск з посібниками, довідниками, словниками, статтями, монографіями тощо), укладений лектором на основі Інтернет-джерел та сайтів з готовою науковою продукцією і підготовлений з метою пришвидшення процесу пошуку студентами інформації.

 

3. АДРЕСИ БІБЛІОТЕК:

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ І. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО

м. Полтава, вул. Леніна, 17.

Телефон: 56-99-30.

Web-site: http://library.pl.ua

 

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ПОЛТАВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА

Web-site: http://lib.pnpu.edu.ua

 

НАЦIОНАЛЬНА БIБЛIОТЕКА IМЕНI В. І. ВЕРНАДСЬКОГО:

Фонд унiверсальний – 14 млн. екземплярiв.

Адреса: 03039, Київ, проспект 40-рiччя Жовтня, 3

Тел.:(44) 265-81-04

Факс:(44) 264-33-98

E-mail: nlu@csl.freenet.kiev.ua

Web-site: http://www.nbuv.gov.ua

 

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ. В.Г. КОРОЛЕНКА:

Фонд універсальний – 6,5 млн. примірників.

Адреса: Харків, пров. Короленка, 18

Тел.:(572) 23-01-01

Факс:(572) 12-82-87

E-mail: root@korolenko.kharkov.ua

Web-site: http://korolenko.kharkov.com

 

4. АДРЕСИ ЕЛЕКТРОННИХ НАУКОВИХ БІБЛІОТЕК:

 

www.twirpx.com Бібліотека наукової, навчальної, публіцистичної і художньої літератури
http://elibrary.ru/defaultx.asp Наукова електронна бібліотека
http://publist.com/?q=front Пошукова система по 150 тис. електронних і друкованих журналів з багатьох сфер знань.
http://www.ipl.org/ Internet Public Library – близько 3000 електронних журналів з багатьох галузей знань.
http://www.doaj.org/ Directory of Open Access Journals – близько 3 тис. повнотекстових рецензованих наукових журналів (близько 200 тисяч статей) з усіх галузей знань та різними мовами.
http://zipsites.ru/ Портал ZipSites.ru – безкоштовна електронна інтернет-бібліотека. В рубриці «Языкознание, лингвистика, филология» – практична граматика з англійської мови, тексти тощо.

 

 
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.