Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Нескінченна смуга підсилюваних частот .

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Звичайно досягти цього повністю не можна, тому що немож­ливо одержати на виході підсилювача сигнал нескінченно великої потужності при досить малих розмірах структури мікросхеми. Проте аналізують ці схеми, вважаючи, що через нескінченно великий вхідний опір входи ОП не споживають струми від джерела сигна­лу, і оскільки , то напрута керування між входами дорів­нює нулю.

 

Як джерело живлення операційного підсилювача використову­ють двополярне джерело напруги (+2ЕК , ~ЕК ). Середній вивід цього джерела, як правило, є спільною шиною для вхідних і ви­хідних сигналів і в більшості випадків не приєднується до ОП. В реальних ОП напруга живлення лежить в діапазоні ±35... ±18,8. Використання джерела живлення з середньою точкою передбачає можливість зміни не тільки рівня, але й полярності як вхідної, так і вихідної напруг ОП.

Реалізація перелічених вище вимог до електричних параметрів ОП неможлива на основі схеми однокаскадного підсилювача. Тому реальні ОП будуються на основі дво- або трикаскадних підсилю­вачів постійного струму.

 

 

На рисунку показана структурна схема трикаскадного ОП. Вона складається з вхідного, узгоджувального та вихідного каскадів під­силювання. Аналіз електричних параметрів ОП показує, що їх прак­тична реалізація передбачає використання в ролі вхідного каскаду ОП диференціального підсилювального каскаду, що дозволяє макси­мально зменшити величину дрейфу підсилювача, одержати досить велике підсилення, забезпечити одержання максимально великого вхідного опору і максимально заглушити діючі на вході синфазні складові, обумовлені зміною температури навколишнього середови­ща, зміною напруги живлення, старінням елементів і т. п.

Узгоджувальний каскад служить для узгодження вихідного сиг­налу диференціального підсилювача з вихідним каскадом ОП і забезпечує необхідне підсилення сигналу за струмом та напругою, а також узгодження фаз сигналів.

Вихідний каскад, який, як правило, виконується за двотактною схемою, забезпечує потрібне підсилення сигналу за потужністю. Найчастіше вихідний каскад створюється за схемою СК (емітерний повторювач), що забезпечує низький вихідний опір всієї схеми ОП.

 

 

2.15

 

Операційний підсилювач є складним електронним пристроєм, правильне застосування якого залежить від розуміння його роботи та знання основних вимог, які він пред'являє до схем електронних систем, що розробляються. Нижче наводяться основні параметри ОП, які характеризують його роботу.

Коефіцієнт підсилення за напругою К0характеризує здатність ОП підсилювати диференціальний сигнал, що подається на його входи

 

 

Типове значення коефіцієнта підсилення ОП складає до 1(Р ...106 або 100...120 дБ.

Вхідна напруга зміщення— це напруга, яка обумовлена, в осно­вному, неідентичністю напруг емітерних переходів транзисторів вхідного диференціального підсилювача (розбаланс підсилюва­ча). Наявність цієї напруги призводить до порушення умови, згід­но з якою Uвих = 0 при Uвх = 0.. Для усунення розбалансування (крива 2) на вхід підсилювача необхідно подати напругу зміщення Uзм в К0разів меншу за відхилення вихідної напруги. Типове значення цієї напруги одиниці — десятки мілівольт.

Вхідний струм Івх(вхідний струм зміщення) — струм, який протікає у вхідних виводах ОП і необхідний для забезпечення по­трібного режиму роботи його транзисторів за постійним струмом. Типове значення цього струму одиниці мікроампер — сотні наноампер.

Різниця вхідних струмів вх (струм зсуву). Природа цього струму складається, в основному, в неоднаковості коефіцієнтів передачі струму h21E транзисторів вхідного каскаду ОП. Чисельно він дорів­нює модулю різниці вхідних струмів підсилювача

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.