Мои Конспекты
Главная | Обратная связь


Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Жылусыйымдылық. Меншіктік және молдік жылусыйымдылық. Майер формуласы.Жылу сыйымдылығы — дене температурасын 1°С-ге немесе 1 калорияға жоғарылату үшін берілетін жылу мөлшері. Яғни, дененің (заттектің) қандай да бір процестегі күйінің мардымсыз шексіз өзгерісі кезінде алатын жөне оларға температураны жоғарылату үшін қажет болатын жылу мөлшері. Массаның жьлу сыйымдылығының бірлігі меншікті жьлу сыйымдылығы деп аталады. Жылу сыйымдылығының қысымы тұрақты газдар үшін С және көлемі тұрақты газдар үшін С болып ерекшеленеді. Бірінші жағдайда дененің жьлулық ұлғаюына байланысты (дененің геометриялық өлшемдерінің өзгеруіне) сыртқы күштерге қарсы механикалық жұмыс жасалады, ал екінші жағдайда дененің жылуы кезінде оның геометриялық өлшемдері өзгермейді және энергиясын ұлғайтуға жұмсалады. Қысым тұрақты болған кездегі жылу сыйымдылығы көлемі тұрақты болған кездегі жылу сыйымдылығынан үнемі артық болады. Судың 15°С кезіндегі жылу сыйымдылығы Ся бірге тең деп алынады. Қалыпты қысым (1 атм.) Және температура 50°С болғанда ауаның меншікті жылу сыйымдьшығы 0,24 кал/ г.град. тең. Көлем тұрақты болған кезде С — 0,17 кал/г.град; су буы үшін (темпе-ратура 0°С болғанда) Ср = 0,44 кал/г.град және С = 0,34 кал/г.град. Меншікті жьшу сыйымдылығының дененің тығыздығына көбейтіндісі көлемдік жылу сыйымдылығы деп аталады.[1]
Есептеу барысында ағындының жыл ішіндегі теңсіздігін реттеу; ө) шектес ағынды шамалар аралығындағы коррелятивті байланыстың белгілі бір уакыт мерзімі бойынша реттеу жағдайына өсер етуін ескеруді қадағалап отыру. Бұл мәселелердің жауабы Крицкий мен Менкельдің еңбектерінде келтірілген. Олар А.Д.Саваренскийдің есептеудің математикалық сызбасын пайдалану арқылы мына жағдайларға сүйенеді: а) жылдық цикл жүйелі түрде алмасатын фазалардан құралған деп қарастырылуы шарт; ө) фазалардың өзгермелілігін әдеттегі статистикалық әдіспен анықтау; б) ағындының фаза ішіндегі таралымы типтік гидрографтар бойынша айқындалады; в) шектес фазалардағы ағынды байланысы корреляция коэффициентімен багаланады.[

Идеал газдың жылу сыйымдылығыдененің температурасын бір Кельвинге көтеруге қажетті жылу мөлшері меншікті жылу сыйымдылығы бір кг заттың температурасын бір кельвинге көтеруге қажетті жылу мөлшері . Молярлық жылу сыйымдылығы бір моль заттын температурасы бір кельвинге көтеруге қажетті жылу мөлшері . Денені тұрақты көлемде қыздырғанда барлық жылу ішкі энергияны арттыруға жұмсалады, бір кило моль үшін . P=const жылу мөлшері ішкі энергияны арттыруымен қатар дененің көлемін ұлғайтуға қажетті жұмысқа жұмсалады ,

Изохора A=0

Изобара

Изотерма

Адиабаталық , ,

Политропты ,

Денелердің жылу сыйымдылығы дегеніміз, оның температурасын 1°К өзгертуге арналған, қажетті жылу санын айтады. Заттардың санына байланысты, мына меншікті жылу сыйымдылығын пайдаланады: С - массалы жылу сыйымдылығы, бір килограмм массаның Дж/(кгК) жатуы; МС - молярлы жылу сыйымдылығы, 1 мольдың Дж/(к мольК) жатуы;

С’ - көлемдік жылу сыйымдылығы, 1 м3 Дж/(м3К) нормалы жағдайда жатуы:

P=const кезіндегі, массалы жылу сыйымдылығы, Ср - белгілейді және оны изобарлы деп атайды, ал V=const кезіндегісін Cv - белгілеп және оны изохорлы деп атайды. Ср және Cvаралық байланысын Майер теңдеуі арқылы беріледі:

Молярлы жылу сыйымдылығы үшін Майер теңдеуі, мына түрде болады: 8,314 - әмбебапты газ тұрақтылығы, кДж/(к мольК)

K - адиабаттар көрсеткіші.

Майер формуласы –идеал газдың 1 молін температурасын тұрақты қысымда 1 К артырғанда,оның жасайтын жұмысы универсал газ тұрақтысына тең болады.

 

23.Жылдамдың және энергия бша молекулалардың үлестірулеріне арналған Максвелл заңы.Молекулалардың орт квадраттық,орт арифметикалық,және ең ықтимал жылдамдықтары.Жылдамдықтар бша молекулалардың үлестіру заңын тұжырымдау кезінде газ бірдей температура ретсіз жылу қозғалысының күйінде болатын ұқсас мол.дың өте үлкен N санынан тұрады деп есептеледі.Сондай ақ күш өрісі газға әсер етпейді деп болжанды.Максвелл заңы жылдамдықтар бша мол.дың үлестірілу фсы деп аталатын f(v) кейбір функциялармен сипатталады.Молекулалардың салыстырмалық санын анықтайды

сондықтан .

Ықтималдық теориясының әдістерін қолдана отырып Максвелл функциясын жылдамдықтар бша идеал газ мол.ның үлестіру заңын тапты : . Молекулалардың орт жылдамдығы (орт арифметикалық жылд) мына фла бша анықталады

.

Газдың күйін сипаттайтын газдар: 1)неғұрлым ықтимал 2)орташа жылдамдық 3)орташа квадраттық .

 

 

32.Жылу машиналары. Жылу машиналарының термиялық ПӘК-і. Карно цикліТарихи түрғыдан алған кезде термодинамиканың екінші бастамасының жылпылама түжырымдамасын тағайындау жылу двигателдерін (немесе, ескі атымен атасақ, жылу машиналарын) зерттеу үстінде жүрді. Жылу машинасы дегеніміз жылу энергиясын механикалық жүмысқа айналдыратын қондырғы.

Кезкелген жьтлу машинасының непзінде, егер де жылуға температурасы жоғары болатын жер-ден температурасы томенірек болатык жерге өтуге мүмкіндік берілсе, онда механикалық энергия алуға болады деген идея жатыр, ері осы процесс кезінде жылудың бІр мөлшерін механикалық жүмысқа айналдыруға болады. Бүл жағдай жобалық түрде суретте көрсетілген. ЖоғарғыТ1,жөне томенгі Т2 температураларды жылу машинасының жүмыс пгемпературалары деп атайды; бүл температураларды түрақты Т1 және Т2температураларда болатын екі термостат қамтамасыз етеді деп санаймыз. Біз тек жүмыс циклдерін перяодтык түрде кайталап отыратын жылумашиналарын гана қарастыратын боламыз (яғии, система түгелдей период-ты түрде бастапқы күйге қайтып оралып отырады), демек, олар үздіксіз жүмыс атқаратын болады. Машинаның жүмыс атқаруы процесі кезінде қыздырыла-тын және салқындатылатын зат жүмысшы дене деп аталады. Температурасы Т} болатын жэне жылу мөлшерін берІп отыратын термостатты қыздырғыш, ал температурасы Т2 болатын және жылудың белгілі мөлшерін қабыл-даи отыратьтн термостатты суыткыш деп атайды.

Егер дененІң (жүйенің) күйі оньгң қысымы мен келемі арқылы сипатталатын болса, онда оның күйі рVдиаграммадагы графикте нүкте түрінде өрнектеледі. Мүндай диаграммада күйдің озгерісі сызық түрінде өрнектеледі. Дөңгелек процесс мүндай диаграммада тұйық сызықпен (мысалға, АаВвА сызығы) беріледі. Цикл ішінде атқарылатын жұмыс осы түйық сызық қамтитын ауданға тең болады.

Карно циклы4 қайтымды процестен тұрады :2 изотермадан,2 адиабатадан. Циклді жүзеге асыру үшін, жылулық дене (газ), суытқыш және қыздырғыш болуы тиіс.Q жылу мөлшері газ бірінші күйден екінші күйге изотермиялық түрде өткенде: .

Адиабаталық ұлғаю барысында газ 2ші күйден 3ші күйге өткенде:

Изотермдік сығылғанда:

Адиабаталық сығылу 4тен 1ге

Адиабаттық ұлғаю және сығылу үшін теңдіктері ,

.Қайтымсыз машиналардыңпәкі қайтымды машиналардың пәкінен кіші

. Бұдан . Бұл қатынас Клаузиус теңсіздігі ал Q/T қатынас келтірілген жылу мөлшері деп аталады. Клаузиус тенсіздігінен: егер бір жүйеде цикл жасалып, соның барысында температуралары тұрақты болатын екі жылу резервуарларымен жылу алмасатын болса, келтірілген жылу мөлшерінің қосындысы, цикл қайтымды болған жағдайда нольге тең, ал қайтымсыз болғанда нөлден кіші болады.
Поиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.