Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

ВИМОГИ ДО СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Титульний аркуш є першим листом курсового проекту і повинен містити назву організації виконавця роботи (міністерство, університет, кафедра), тему та дисципліну, прізвище, ім'я, по батькові виконавця, а також місто і рік її написання.

Зміст розташовується після титульного аркуша, починаючи з нової сторінки. В змісті перелічуються структурні елементи курсового проекту і проставляються сторінки.

Вступ розкриває сутність наукової проблеми, її значущість.

У вступі студент повинен:

ü обґрунтувати актуальність обраної теми, її наукове та практичне значення;

ü ступінь дослідження обраної тематики вітчизняними та зарубіжними науковцями та практиками;

ü зазначити мету та завдання курсового проекту;

ü предмет та об’єкт дослідження;

ü визначити методи дослідження за допомогою яких проводитиметься дослідження;

ü розкрити інформаційну базу, що використовуватиметься при написанні курсового проекту.

Актуальність проблеми, яка зумовила вибір теми дослідження (формулюється доцільність роботи для розвитку певного виду чи напряму діяльності підприємства шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми).

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми, з чого й випливе актуальність теми. Проблема завжди виникає тоді, коли старе знання вже виявило свою неспроможність, а нове ще не набуло розвинутої форми. Таким чином, проблема в науці й на практиці – це суперечлива ситуація, котра вимагає свого вирішення.

Правильна постановка й ґрунтовне формулювання аналізованих проблем мають важливе значення. Вони визначають стратегію дослідження, основні напрямки наукового пошуку, показують уміння студента відокремити головне від другорядного, оцінити вже відоме знання про проблему від виявлених фактів і положень.

Обґрунтування актуальності обраної теми свідчить про вміння студента визначити назву теми із урахуванням її соціальної значимості, своєчасності, показує наукову обізнаність, його наукову зрілість і професійну підготовленість.

При з’ясуванні об’єкта, предмета і мети дослідження необхідно зважати на те, що між ними і темою курсового проекту є системні логічні зв’язки.

Мета і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Після обґрунтування актуальності теми проекту викладається мета дослідження і формулюються його основні завдання. Як ціль, так і завдання дослідження перераховуються тезово. Такі чіткі формулювання в остаточному підсумку знаходять висвітлення у висновках підрозділів.

 

 

Мета дослідження пов’язана із об’єктом і предметом дослідження, а також з його кінцевим результатом і шляхом досягнення.

Об’єкт дослідження — це процеси і явища господарської діяльності підприємства, відображені в планових і звітних показниках.

Предмет – це причинно-наслідкові з’язки між економічними явищами і процесами, які відбуваються в господарській діяльності підприємства в межах, окреслених темою.

 

Методи дослідження. Необхідно зазначити перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в курсовому проекті мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту курсового проекту, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи тим методом.

Інформаційною базою курсового проекту є наукові джерела (монографічні праці, наукові статті, доповіді вітчизняних і зарубіжних вчених з питань дослідження; матеріали науково-практичних конференцій і семінарів); офіційні документи (нормативні документи України та інших країн світу, офіційні матеріали органів законодавчої та виконавчої влади); статистичні джерела (фінансова, податкова, управлінська й статистична звітність суб’єкта господарювання); Інтернет-ресурси.

Теоретична частина є першим розділом курсового проекту, мета якого – систематизація здобутих знань відповідно до обраної теми.При написанні першого розділу необхідно висвітлити загальні теоретичні підходи стосовно об’єкта дослідження, навести його економічну характеристику, класифікацію, роль і місце в економіці та в діяльності підприємств. Огляд літературних джерел за обраною темою повинен показати вміння студента систематизувати джерела, критично їх розглядати, виділяти головне, оцінювати виконане видатними вченими. У даній частині повинна бути не тільки інформація з літературних джерел, а й висловлена власна думка студента щодо теоретичних аспектів тематики курсового проекту.

Теоретична частинка курсового проекту повинна відповідати дослідницькому характер, тобто містити елементи дослідження:

1) вивчення достатньої кількості опублікованих наукових джерел вітчизняних і

зарубіжних авторів;

2) систематизація та аналіз різних думок і підходів, формулювання власного погляду на проблему, що розглядається;

3) порівняння теоретичних поглядів учених і практичної діяльності вітчизняних і зарубіжних підприємств;

4) висновки і рекомендації.

Під час написання курсового проекту слід використовувати спеціальну літературу із суміжних методологічних наук, таких як статистика, зокрема економічна, економіко-математичні методи і моделювання.

 

Для розкриття теми дослідження у Розділі 1 необхідно звернути увагу на наступні моменти:

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.