Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Доручення.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

8. Складні випадки відмінювання прізвищ.

1. ОДИНИЦІ МОВИ

Наше мовлення (розповідь, опис, листи, документи тощо) складається з окремих частин, які передають якийсь зміст, поняття чи назву. Ці частини — слова, словосполучення і речення. Вони можуть вживатися самостійно і бути пов'язані між собою в конкретному висловлюванні. Наприклад: Роз­мови, розмови, розмови. Скільки їх тільки сьогодні не ведеться!

або:

Як тобі ведеться там, Василю ? Під землею, під ріллею там... По якому цвинтарному стилю Нам ростити крила з телеграм.

Як бачимо, слово ведеться в обох випадках вживається з різним значенням, бо в контексті набуває нового змісту.

Слова можуть змінюватись за допомогою додавання або віднімання певних частин: префіксів, суфіксів, закінчень, які вносять нові якості в зміст самого слова. Наприклад: ведеться, поведеться, переведеться, розведеться, доведеться, наведеться. Тут ми вже маємо справу з новими словами.

Отже, основними одиницями мови є слово, словосполу­чення і речення.

Слово — основна одиниця, що складається зі звукін на позначення конкретних предметів, явищ, дій та їхніх ознак. Слово являє собою єдність звукової форми і значення.

Словосполучення — синтаксична одиниця, яка складається з двох і більше граматично пов'язаних пов­нозначних слів, що служать для вираження єдиного, але складного поняття. Наприклад: праця творча праця; влада влада на місцях, мудра влада.

Речення— це мовна одиниця, що складається з пов'язаних між собою слів і виражає закінчену думку.

Наведемо для прикладу текст, розчленований на речення.

Гідність це мудра влада тримати себе в руках. Благород­ство твоєї людської особистості виявляється в тому, наскільки мудро й тонко ти зумів визначити, що гідне й що негідне. Гідне повинно стати самою суттю твоєї духовної культури, негідне нехай викликає у тебе презирство й огиду (В. Сухомлинський).

У цьому тексті три речення й кожне з них передає певну думку.

2. В українській мові м'якість приголосних передається м'я­ким знаком (ь).

М'який знак пишеться: після приголосних д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та складу, якщо -вони передають м'які звуки: тінь, молодь, ґедзь, сіль, суть, загальний, близько, восьмий, боротьба;

після м'яких приголосних у середині складу перед о: трьох, льон, сьогодні, сьомий, чотирьох;

у суфіксах: -зьк, -ськ, -цыц -зьюсть, -ськість, -цьюсть; -зько, -сько, -цько,- -зькому, -ському, -цькому; -зьки, -цьки, -ськи:київський, український, близький, близькість, людськість, військо, козацький, по-українському, по-українськи;

у суфіксах -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-:ма­ленький, корівонька, тихесенький, виднісінько, баюсіньки, то­нюсінький;

після м'якого звука л перед наступним м'яким: їдальня, ковальський, спільність;

у формах родового відмінка множини іменників жіночого роду: учениць, друкарень;

у дієслівних формах дійсного та наказового способів: будується, робиться, роблять, будьте, станьте, зробіть, на­пишіть, накресліть.

М'який знак не пишеться:

після р у кінці складу або слова: перевірте, друкар, секре­тар, тепер, Харків (виняток: Горький);

між подовженими м'якими приголосними: життя, ка­міння, ллється, буття, знаряддя;

у прізвищах із суфіксами -ченк(о), -чук, -чишин:Федченко, Марченко, Радчук, Федорчук, Грінчишин;

після ц у кінці слів іншомовного походження: шприц, палац, кварц;

після нперед ж, ч, ш, щ: тонший, інший, камінчик та ін.

 

3.

Апостроф (') вживається для позначення на письмі вимови звука й у звукосполученнях, що передаються го­лосними я, ю, є, ї. Апостроф не входить до алфавіту і на розміщення слів у словниках не впливає.

Апостроф ставиться:

а) після б, п, в, м, ф та р перед я, ю, є, ї, наприклад: п'ять, торф'яний, здоров'я, м'ясо, зв'язок, сім'я, бур'ян, кур'єр, подвір'я;

б) після ку власних назвах тилу Лук'ян та похідних від нього: Лук'яненко, Лук'янчук, Лук'янівка тощо;

в) після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний перед я, ю, є, "і, на­приклад: від'їзд, під'їхати, з'єднати, з'їхати, роз'яснити, об'єд­нати, трьох'ярусний, пів'яблука.

В українських словах апостроф не ставиться:

а) після губних приголосних б, п, в, м, ф, коли перед ними

стоїть інший приголосний (крім р), який належить до кореня слова: свято, дзвякнути, цвях (за винятком: верб'я,торф'яний). Якщо попередній приголосний належить до префікса, то апостроф ставиться: зв'язок, розв'язка, зв'ялити;

б) після р у деяких словах: ряд, рясно, буря, крюк, гарячий;

в) після префіксів із кінцевим приголосним перед на­ступним і, є, а, о, у: безіменний, загітувати, зекономити, зокрема, зуміти.

4. ОГОЛОШЕННЯ -Це документ, в якому подається потрібна інформація, адресо­вана певному колу зацікавлених осіб.

За змістом оголошення поділяються на два види:

— оголошення про майбутню подію;

— оголошення про потребу в послугах або можливість їх на­дання.

Оголошення про майбутню подію має такі реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Текст, який містить:

дату;

— місце;

— організатора;

— зміст (порядок денний) події;

— коло осіб, які запрошуються на подію;

— умови входу (платний чи вільний);

3. Підпис (назва установи або колегіального органу, прізвище або посада особи, яка дає оголошення) — якщо треба.

Оголошення про потребу в послугах або можливість їх на­дання містить такі реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Текст.

4. Адреса автора оголошення.

Часто в оголошеннях цього виду на місці назви документа ("Оголошення") розміщують (для економії місця, стислості та інформаційної насиченості) заголовок, функцію якого виконує ключове слово чи словосполучення з тексту: "Найму", "Продам", "Потрібні", "Робота за кордоном" та ін. Обсяг адреси визначає автор оголошення (поштова, телефакс, маршрут проїзду).

Текст оголошень обох видів може бути різним за обсягом: від максимально стислого до розгорнутого, який наближається до проспекту. Сучасні економічні відносини створюють переду­мови того, що часто оголошення наближаються до реклами за стилем викладу: в них використовуються риторичні звертання та запитання, оцінні, емоційно насичені слова, прикметники у формі ступенів порівняння, неповні речення та.ін.

Зразок:

До уваги акціонерів ВАТ "Київелектромонтаж"

10 липня 1996 року о 15-й годині

за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 67

відбудуться загальні збори акціонерів.

На порядку денному зборів:

1. Затвердження основних напрямків діяльності на 1996 рік.

2. Затвердження статуту.

  1. Вибори голови правління і правління. Початок реєстрації о 12-й годині. Організаційна комісія працює з 9.00 до 18.00 год. тел. 220-16-89

5. Пароніми — слова, досить близькі за звуковим скла­дом і звучанням, але різні за значенням. Часто вони мають один корінь, а відрізняються лише суфіксом, префіксом, закінченням, наявністю чи відсутністю частки -ся.

Незначна різниця у вимові паронімів спричиняє труднощі у їх засвоєнні, призводить до помилок, зокрема до не­правильної заміни одного слова іншим. Тому треба особливо уважно стежити за вживанням малознайомих слів і завжди звертатися до відповідних словників, щоб уточнити значення, правопис та вимову потрібного слова. Порівняймо значення паронімів." Адрес. Адреса.

Адрес — письмове привітання на честь ювілею тощо. Адреса —напис на конверті, бандеролі, поштовому пере­казі, місце проживання чи перебування особи або місце знаходження установи. Виборний. Виборчий.Виборний вживається, коли йдеться про виборну посаду.

Виборчий — пов'язаний з виборами, з місцем, де Підсуваються вибори, з правовими нормами виборів. Наприклад: виборча кампанія, виборче право, виборчий бюле­тені, та ін.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.