Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Особливості використання інформаційних технологій

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Використання інформаційних технологій залежить від специфіки діяльності об’єкта (туристичної фірми, готелю, ресторану тощо). Безумовно, якщо у користувача виникла потреба автоматизувати на практиці додаткову ділянку обробки економічної інформації з використанням відповідних інформаційних технологій, йому необхідно:

• по-перше, описати постановку задачі (визначити, які документи та довідники використовуються і яка їх структура, побудувати чи описати алгоритм (технологію) перетворення вхідної інформації у вихідну, які необхідно виконати обчислення показників, тобто визначити інформаційне забезпечення задачі);

• по-друге, вибрати програмне забезпечення (ПЗ) та методи обробки інформації;

•по-третє, налагодити розв’язання задачі на персональ-

Слід зазначити, що при обробці економічної інформації використовується відповідне інформаційне забезпечення . Інформаційне забезпечення – це сукупність вхідних даних для розв’язання задачі. Вихідна інформація однієї задачі може бути інформаційним забезпеченням, тобто сукупністю вхідних даних розв’язання наступної задачі.

Як правило вхідна сукупність інформації в системах організується у вигляді БД, тобто реляційної таблиці. Структура таблиці вхідних даних повинна включати склад реквізитів (полів), тип інформації (числова, текстова тощо) та її значність (довжину).

Безумовно при використанні інформаційних технологій обробки економічної інформації необхідно знати алгоритм реалізації задачі. Слід зауважити, що алгоритм уявляє собою сукупність технологічних операцій послідовного перетворення інформації.

Використання інформаційних технологій обумовлює також вибір програмного забезпечення: типового на базі пакету програм Microsoft Office або спеціалізованого.

Представлений комплекс додатків Microsoft Office ( рис.1.3) взаємопов’язаний і призначений для розв’язання практично будь-яких задач обробки даних в готельному та туристичному бізнесі. Система управління базами даних ( СУБД) Access за допомогою команд „Файл / Експорт” може експортувати реляційні таблиці в середовище Word і Excel. В свою чергу, Excel експортує свої таблиці в середовище Access, так як природа їх створення однакова з реляційними таблицями СУБД Access. Крім того, Excel за допомогою команд „Копіювання/Вставка” дозволяє впроваджувати свої реляційні таблиці в середовище Word і навпаки. Аналогічну процедуру можна виконати між додатком Word та PowerPoint. При створенні форм в середовищі СУБД Access можна за допомогою команд „Копіювання / Вставка” впровадити на бланк форми будь-якого вигляду документи із середовища Word або слайди із середовища PowerPoint.

Спеціалізоване ПЗ включає СУБД Visual FoxPro 6.0, пакет програм “1С:Підприємство 7.7” та інші засоби, котрі можна успішно використовувати при обробці економічної інформації.

Визначившись з програмним засобом, у подальшому необхідно обрати методи реалізації інформаційних технологій, тобто методи послідовного перетворення вхідної інформації у вихідну. До таких методів належать:

• інтерфейсні;

• економіко-математичні;

• використання мов об’єктно-орієнтованого програмування;

• візуального програмування, в тому числі використання:

- прототипів об’єктів (“будівельних блоків”), тобто базових класів;

- мови засобу програмування (наприклад, Visual Basic for Application) для автоматизованої побудови макросів управління обробкою економічної інформації.

Слід зауважити, що типове та спеціалізоване ПЗ пропонує користувачу до використання дані методи у більшій або меншій мірі (окремо або одночасно). Застосування перелічених вище методів (М1, М2, … Мn) обумовлює перш за все використання різних інформаційних технологій (ІТ1, ІТ2, ІТ3, ... ІТn) для реалізації задач будь-якої сфери діяльності підприємства в залежності від програмних засобів. У свою чергу, інформаційні технології визначають предметну технологію (ПТ1, ПТ2, ПТ3, ..., ПТn) , схема формування котрої представлена на рис. 1.4.

З представленої схеми видно, що предметна технологія – це сукупність різних інформаційних технологій, які обираються користувачем програмного засобу для автоматизації визначеної управлінської функції діяльності підприємства готельного та туристичного бізнесу. Такими функціями можуть бути аналіз господарської діяльності, бухгалтерський облік, маркетинг ринку послуг та ціноутворення та ін.

Використання різних предметних технологій (відповідного комплексу інформаційних технологій) дає можливість користувачу творчо підійти до автоматизації на практиці нових ділянок обробки економічної інформації з використанням визначеного засобу програмування, враховуючи особливості підприємства, яке надає послуги розміщення, харчування, розваг тощо. Безумовно, вибір засобу програмування залежить від професійних можливостей користувача, тобто від його навичок володіння методами реалізації інформаційних технологій.

Використання інтерфейсних методів спрямоване на обробку економічної інформації за допомогою стандартного комплексу команд, які надаються користувачу в меню та на панелях інструментів визначеного програмного засобу.

Застосування економіко-математичних методів обумовлює використання формалізованого опису та розрахунку показників економічної природи. Наприклад, для виконання розрахунків в середовищі Word та Excel загальної рентабельності

(Rs) по всім турис-

тичним послугам Рис.1.5. Реляційна таблиця розрахунку загальної за наведеною ниж- рентабельності за всіма туристичними че формулою зруч- послугами

но подати вхідну інформацію у вигляді реляційної таблиці ( рис. 1.5).

Цi Si Pi

Rs = i = i 100% ∑Si Si

 

i i

В середовищі Access формули розрахунків економічних показників вводяться:

- для виконання обчислень по кожному запису у окремі поля на бланку запиту, який формується, через побудувач виразів. Наприклад, формула розрахунку прибутку від реалізації послуги буде мати вигляд:

Прибуток: [Вартість] – [Собівартість];

- для виконання обчислень по стовпчиках у встановлених полях на бланку форми або на бланку звіту, які конструюються. Наприклад, формули розрахунку загального прибутку, загальної собівартості та рентабельності при реалізації всіх послуг будуть мати наступний вигляд:

Загальний прибуток =Sum([Прибуток]); Загальна собівартість = Sum([Собівартість]).

Тут слід зазначити, що при створенні на бланку форми поля “Загальний прибуток” його первісна назва буде автоматично визначена в лівій частині поля (наприклад, “Поле8”), а поля “Загальна собівартість” – “Поле10”. Тоді поле “Рентабельність” буде формуватися таким чином:

Рентабельність = [Поле8] / [Поле10] *100.

Крім того, економіко-математичні методи обумовлюють використання стандартних функцій, закладок, блоків, зовнішніх інформаційних та формульних зв’язків та ін., що буде розглянуто далі.

Об’єктно-орієнтоване програмування бере свій початок в кінці 60-х років. Комп’ютерний центр у Норвегії створив першу об’єктно-орієнтовану мову Simula. На сьогодні існує достатньо багато об’єктно-орієнтованих мов програмування. До них можна віднести такі мови, наприклад, як: C++, Structured Query Language (SQL), Visual Basic (VB), Visual FoxPro та інші.

При їх використанні програма пишеться по рядках і по об’єктах обробки економічної інформації:

Об’єкт = інструкція обробки + дані.

Запрограмовані об’єкти включають в себе такі елементи програмування як: змінні, оператори, команди, функції тощо. Змінні призначені для тимчасового зберігання даних. Оператори виконують дії: арифметичні, логічні (наприклад, AND, OR), порівняння (=, >,<,<=,>=,<>). Команди виконують такі функції, як: операції над файлами, створення повідомлень, меню, кнопок, вікон на моніторі, управління обчислювальним процесом тощо. Функції призначені для обробки стану клавіш, перегляду файлів на моніторі та ін.

Розглянемо використання об’єктно-орієнтованої мови Visual Basic оскільки вона вбудована в пакет програм Microsoft Office. Наприклад, необхідно з реляційної бази даних вибрати оклад працівника за конкретний місяць року. Для цього створюється реляційна таблиця “Зарплата” та форма її перегляду. Далі в режимі конструктора формується програмний модуль:

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)

Dim Ввести_Рік As Variant

Dim Ввести_Місяць As Variant

Dim Ввести_ПІБ As Variant

Me.RecordSource = ” Select [ПІБ], [Оклад], [ Рік], [ Місяць] from [Зарплата] where [Рік] = Ввести_Рік And

[ Місяць] = Ввести_Місяць And [ПІБ] = Ввести_ПІБ “

End Sub

В даному випадку перед відкриттям форми на екрані ПК буде з’являтися три діалогових вікна (формуються за допомогою інструкції Dim), куди користувач повинен ввести з клавіатури необхідну інформацію (змінну): рік, місяць, ПІБ працівника підприємства.

Підґрунтям методів візуального програмування є об’єктно-орієнтоване програмування. За останні роки був накопичений великий досвід створення програм, на базі котрого виникла ідея систематизації та типізації об’єктів обробки економічної інформації, тобто формування базових класів і автоматизованого їх програмування.

Сучасний типовий пакет програм Microsoft Office (наприклад, Excel, СУБД Access) має такі засоби автоматизованого візуального програмування, як використання базових класів та Visual Basic for Application (VBA).

Перший вид візуального програмування (використання базових класів) надає користувачеві прототипи об’єктів, на основі яких користувач створює свої екземпляри. Наприклад, замість того щоб написати команди створення кнопки (яка “тоне” та “спливає” при натисканні), візуальне програмування надає прототип кнопки. У прототип кнопки вбудована стандартна реакція кнопки (натискання та “спливання”), що звільнює користувача від копіткого програмування.

Отже перший вид візуального програмування пропонує користувачу набір стандартних прототипів об’єктів, тобто базових класів, які визначають властивості (вид і розміри) та дії (інструкцію поведінки) екземпляру об’єкта, який створює користувач. Створений екземпляр об’єкта успадковує властивості та дії відповідного базового класу. До базових класів можна віднести такі прототипи об’єктів, як: кнопка, поле зі списком, список, надпис, поле, перемикач, прапорець, лічильник, лінія, рамка, набір закладок, малюнок та ін.

Клас, котрий може утримувати в середині себе інші об’єкти, називається контейнером. До контейнерів можна віднести таблиці, форми та звіти.

Список базових класів знаходиться на відповідних панелях інструментів конструктора: “Форми” (в Excel), “Панель елементів” (в Access) тощо (рис.1.6). Екземпляри створюються ко- Рис. 1.6. Панель елементів управління

ристувачем шляхом додатку “Access” натискання відповід-

 

* Тут і далі в навчальному посібнику використовується програмне забезпечення, яке має російськомовний інтерфейс.

ної піктограми об’єкта та переносу базового класу у необхідне місце на документ або форму, які створюються.

Використовуючи той чи інший базовий клас, можна створити конкретний унікальний об’єкт із своїми властивостями (атрибутами). Наприклад, кнопку, що буде мати такі свої атрибути, як: розмір (довжина, ширина), надпис, шрифт тексту, реакція кнопки. Окрім властивостей об’єкти описуються методами. Методи – це дії (інструкції), які можуть виконувати об’єкти. Наприклад, контейнер „Форми” може мати два методи „OPEN” та „CLOSE”. Об’єкт „Кнопка” має метод „CLICK”, який виконується при натисканні кнопки миші.

Візуальне програмування має такі основні характеристики: наслідування, інкапсуляція, поліморфізм.

Наслідування пояснюється тим, що всі об’єкти створюються на основі класів і наслідують властивості і методи класів.

Інкапсуляція пояснюється тим, що створений об’єкт об’єднує у собі методи та властивості, котрі не можуть існувати без об’єкта. При вилученні об’єкта також вилучаються його властивості і з ним методи. При копіюванні об’єкт копіюється разом з властивостями та методами.

Поліморфізм пояснюється тим, що можливе використання одних і тих же імен методів для виконання зовсім різних об’єктів. Наприклад, метод „OPEN” може використовуватися як для відкриття форми, так і для відкриття таблиці. Це, безумовно, спрощує візуальне програмування.

Другий вид візуального програмування (використання мови засобів програмування для автоматизації побудови макросів управління обробкою даних) тісно зв’язаний з першим видом. Наприклад, при побудові кнопки в автоматизованому режимі призначається макрос її використання ( відкриття визначеної форми, перегляду звіту тощо ).

Розглянемо приклад автоматизованого створення макросу попереднього перегляду таблиці “Розрахунковий листок” перед друкуванням в середовищі Excel. Для цього необхідно почати запис макросу командами „Сервіс/Макрос/ Почати запис”, активізувати закладку “Розрахунковий листок”, виділити курсором миші таблицю, натиснути на кнопку “Попередній перегляд” панелі інструментів, закрити перегляд, зупинити макрос. У підсумку буде отримано автоматизований запис такого макросу:

Sub РозрахунковийЛисток()

Sheets(“Розрахунковий листок”).Select

Range(“A1:І14”).Select

ActiveWindow.SelectedSheets.PrintPreview End Sub

Таким чином в середовищі Word, Excel можна автоматизовано побудувати будь-який макрос на мові VBA з використанням клавіатури, курсора миші та команд головного меню. В середовищі Access також можна автоматизовано створити макрос (наприклад, при побудові кнопки) за допомогою майстра.

Класифікація та практичне використання інформаційних технологій, які побудовані на викладених вище методах, будуть розглянуті у подальших розділах

РОЗДІЛ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАННЯ

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.