Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Особливості використання інформаційних технологій.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Перші табличні процесори для персональних комп’ютерів з’явилися на ринку програмного забезпечення наприкінці 70-х років. Це такі, як SuperCalc, Lotus 1-2-3 та інші. Нині при реалізації офісних інформаційних технологій використовується табличний процесор Excel, який є додатком пакету програм Microsoft Office і працює у середовищі Windows.

Основа додатка Excel – реляційна модель електронної двовимірної таблиці, яка має 256 стовпчиків і 65536 рядків. Файл, який створюється в середовищі Excel називається книгою обсягом до 255 аркушів (електронних двомірних таблиць). Кожний аркуш містить 16777216 клітинок. Реалізація такої моделі дозволяє користувачу переглядати на моніторі ПК будь-які ділянки таблиці, вибирати необхідні йому клітини, вводити, редагувати і форматувати дані. У створеній користувачем таблиці дані можуть бути подані числами, текстом, формулами та функціями.

Основними елементами інтерфейсу, який надає користувачу додаток Excel, є: головне меню, стандартна панель інструментів і панель форматування, рядок формул, горизонтальна і вертикальна лінійки, смуги прокрутки аркушу. Можна змінювати інтерфейс, тобто конфігурувати додаток, таким чином:


- редагувати робоче вікно додатка за допомогою команд головного меню „Сервіс/Параметри/Вид”;

- редагувати панелі з елементами управління (кнопками) додатка за допомогою кнопки „Додати або вилучити кнопки” (знаходиться з правої сторони кожної панелі) або за допомогою команд головного меню „Сервіс/Налагодження”.

Табличний процесор Excel уявляє собою ідеальне середовище для виконання розрахунків різної складності без особливих витрат на програмування. Крім того, додаток дозволяє виконати такі важливі функції, як:

1) створення та вставка в книгу формул, діаграм, організаційних структур;

2) вставка в книгу малюнків, об’єктів з екрана ПК;

3)вставка в книгу об’єктів із середовища текстового процесора Word та пакету підготовки презентацій PowerPoint;

4) імпорт в книгу реляційних таблиць із СУБД Access; 5) сортування даних таблиці; 6) автоматизація обробки даних.

Для реалізації перших двох функцій застосовуються інформаційні технології, які аналогічні додатку Word.

Вставка в книгу будь-якого об’єкта із середовища текстового процесора Word та пакету підготовки презентацій PowerPoint виконується командами „Скопіювати” та „Вставити”.

При імпорті в книгу реляційних таблиць із СУБД Access необхідно: виконати команди головного меню „Файл/ Відкрити”; вибрати із списку тип файлів „Бази даних Access”; виділити курсором визначену базу даних і таблицю.

Сортування даних в таблиці здійснюється командами головного меню „Дані/Сортування”.

Головна функція додатка – автоматизація обробки інформації, яка представлена у вигляді таблиць. Процес автоматизації включає такі етапи:

- побудова формул;

- використання функцій;

- створення інформаційних і формульних зв’язків між аркушами та книгами;

- використання елементів управління;

- побудова макросів на VBA;

- створення електронних форм документів на аркушах книги;

- створення діалогових електронних форм у редакторі VB з елементами управління;

- побудова VBA - програм для інтерактивного режиму роботи з електронними формами;

- створення панелей або меню користувача з елементами управління.

За допомогою формул можна виконувати арифметичні дії з даними, порівнювати їх відповідними операторами ( табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Оператори дій, які використовуються при побудові формул

Оператор Значення Приклад використання
+ Додавання =b4+b5
- Віднімання =c4-b4
* Множення =b6*c6
/ Ділення =f4/f10
% Відсоток 20%
^ Зведення в ступінь =b5^3
= Дорівнює =e4
> Більше c4>b4
< Менше b9<c9
>= Більше або дорівнює a1>=b1
<= Менше або дорівнює a1<=b1
<> Не дорівнює a1<>b1

У табличному процесорі Excel міститься велика кількість стандартних функцій*, які використовуються для простих або складних обчислень. Найбільш поширеними є функції: математичні („СУММ()”); логічні („ЕСЛИ()”, „И”), статистичні („КОРРЕЛ()”, „ЛИНЕЙН()”), фінансові („АМР()”

 

* В додатку Excel стандартні функції мають російськомовні назви

або „АПЛ()”, „БС()”), робота з базою даних („БДСУММ()”) тощо.

Функція „СУММ()” підсумовує визначений користувачем діапазон клітинок. Функція „ЕСЛИ()” має вигляд = ЕСЛИ(X;Y;Z), де X –логічна умова; Y- результат, який з’являється в клітинці при виконанні логічної умови; Z - результат, який з’являється в клітинці при невиконанні логічної умови. Результатом можуть бути: числа, текст (в лапках), формули та функції, які обчислюють результат. Функція „КОРРЕЛ()” обчислює вплив однієї сукупності даних на іншу, а функція „ЛИНЕЙН()” будує між ними рівняння регресії методом найменших квадратів. Функції „АМР()” або „АПЛ()” розраховують амортизацію активів підприємства лінійним методом за один період. Функція „БС()” розраховує майбутню вартість інвестицій на основі постійних періодичних платежів і відсотковій ставці. Функція „БДСУММ()” підсумовує числа у визначеному стовпчику бази даних, які задовольняють встановлені користувачем умови відбору записів.

Формули або функції можуть посилатися на клітинки поточного аркуша, або аркушів тієї ж книги або інших книг, тобто створювати інформаційні і формульні зв’язки між аркушами та книгами. Наприклад, інформацію або результати розрахунків на першому аркуші необхідно переслати на другий аркуш. В даному випадку інформаційний зв’язок між аркушаи може мати вигляд =Лист1!С4 у визначеній клітинці другого аркуша, а формульний зв’язок може мати вигляд = Лист1!С5+Лист1!D5 або =СУММ(Лист1!А 4:D4).

Якщо будь-яка дія при роботі в середовищі додатка Excel часто повторюється, її виконання можна автоматизувати за допомогою створеного макросу. Макрос – це сукупність команд і функцій, що зберігаються в модулі Visual Basic і, які при необхідності можна виконувати. Перед тим як візуально записати або за допомогою клавіатури підготувати макрос, необхідно спланувати кроки і команди, які він буде виконувати. Щоразу при записі макросу він зберігається у новому модулі, приєднаному до книги. Для запису макросу виконуються команди головного меню „Сервіс / Макрос / Почати запис”.

Створення електронних форм документів на аркушах книги застосовується в тому випадку, коли необхідно організувати автоматизоване введення інформації у визначені клітинки документа в діалоговому режимі. Для цього необхідно користувачу підготувати електронні форми (бланки) типових документів. З кожної клітинки, в яку планується введення інформації, необхідно зняти захист в такій послідовності: виконати команди головного меню „Формат/ Клітинки”, активізувати закладку “Захист”, зняти прапорець “Захищена клітинка”. Потім встановити захист аркушу типового документа за допомогою команд головного меню „Сервіс/ Захист/ Захистити аркуш”. В даному випадку при заповненні типового документа курсор буде пересуватися автоматизовано (за допомогою клавіші „Tab”) тільки по клітинках, з яких знято захист.

Для створення діалогових електронних форм в редакторі VB і побудови VBA - програм для інтерактивного режиму роботи з ними активізується редактор Visual Basic за допомогою команд головного меню „Сервіс/Макрос/Редактор

Visual Basic”.

Панелі або меню користувача з елементами управління будуються з використанням команд „Сервіс/Налагодження” та закладок „Панелі інструментів”, „Команди”.

В цілому автоматизація обробки інформації на базі табличного процесора Excel орієнтована, перш за все, на організацію інтерактивного режиму роботи з електронними формами. Інтерактивний режим роботи в середовищі Excel - це такий режим, коли користувач за допомогою створеної кнопкової панелі активізує або електронну форму документа і в діалоговому режимі заповнює її з подальшим зберіганням та друкуванням, або діалогову електронну форму для управління обробкою даних.

Якщо табличний процесор Excel завантажений, тобто готовий до роботи, тоді в його середовищі можна використовувати такі інформаційні технології (табл. 4.2).

Таблиця 4.2 Класифікація основних інформаційних технологій, які використовуються в середовищі табличного процесора Excel

Назва технології Технологічні етапи Послідовність команд та дій реалізації технології
    Побудова та форматування таблиць Накреслення таблиці Виділення курсором діапазону клітинок + кнопка „Межі”+ команда „Всі межі” панелі „Форматування”
Об'єднання клітинок Виділення курсором діапазону клітинок + кнопка „Об’єднати та розмістити по центру” панелі „Форматування”
Введення тексту та даних Встановлення курсора в клітинку + набір тексту або даних + клавіша „Enter”
Розміщення тексту в клітинці Виділення тексту + кнопка „По центру” або „По лівому краю”, або „По правому краю” панелі „Форматування”
Встановлення шрифтів Виділення тексту + вибір шрифту (поля зі списком „Шрифт” і „Розмір”) + кнопки „Ж”, „К”, „Ч” панелі „Форматування”
  Встановлення режиму переносу слів Встановлення курсора в клітинку з текстом + команди головного меню „Формат/Клітинки” + закладка „Вирівнювання” + у списку „по горизонталі” вибір „за значенням” або „по центру”, а „по вертикалі” – „по центру” + прапорець „Переносити по словах”
  Нумерація рядків Введення в першу клітинку діапазону клітинок числа „1” + виділення курсором діапазону клітинок + команди головного меню „Правка / Заповнити / Прогресія”
Встановлення відсоткового формату чисел Виділення даних таблиці + кнопка „Відсотковий формат” на панелі „Форматування”
Встановлення розрядності чисел Виділення даних таблиці + кнопки „Збільшити розрядність” і „Зменшити розрядність” на панелі „Форматування”
Перегляд таблиці перед друком Команди головного меню „Файл/ Попередній перегляд/Закрити”
Збереження на ЖМД файла Команди головного меню „Файл/ Зберегти як” + пошук власної папки + введення імені файла” + кнопка „Зберегти”
  Імпорт в книгу таблиць із додатка Access - Команди головного меню „Файл / Відкрити” + вибір типу файла „Бази даних Access” + виділення курсором БД і таблиці + кнопка „Відкрити”
Сортування даних - Виділення курсором таблиці + команди головного меню „Дані/Сортування”

С К В /

Продовження табл.4.2

  Створення графічних спецефектів - Команди головного меню „Вставка/ Рисунок/Об'єкт WordArt” + вибір спецефекту + введення з клавіатури тексту
    Вставка в книгу малюнків - Команди головного меню „Вставка/ Рисунок /Малюнки” + відкриття папки „Колекції Microsoft Office” + виділення курсором миші визначеного малюнка + через контекстне меню команда „Скопіювати” + команда „Вставка”
        Побудова об'єктів Команди головного меню „Вид/ Панелі інструментів/Малювання” або кнопка „Малювання” на стандартній панелі
  Використання панелі інструментів „Малювання”   інструментів + використання кнопок „Надпис”, „Лінія”, „Стрілка” та команди „Автофігури”
Заливання кольором об'єктів Виділення курсором миші об’єкта + команди „Заливання кольором/Спосіб заливання” та „Колір ліній”
Групування об'єктів Кнопка „Вибір об'єктів” + обведення курсором створених об'єктів + команди „Дії/Групувати”
      Вставка об'єктів з екрана ПК   Створення об'єкта Вибір зображення на екрані + клавіша „Print Screen” + вставка образу екрана в документ командами головного меню „Правка/Вставка”
Обрізання зайвого зображення Встановлення курсора на центральні маркери об’єкта + кнопка „Обрізання” на панелі „Налагодження зображення”
      Побудова діаграми Команди головного меню „Вставка/ Організаційна діаграма” + вибір діаграми + вибір макету + додавання
  Побудова організаційних діаграм ( структур)   фігур командою „Додати фігуру” на панелі „Організаційна діаграма”
Форматування діаграми Кнопка „Автоформат” на панелі „Організаційна діаграма” + вибір стилю
  Заповнення об'єктів діаграми текстом Команди „Макет /Автомакет” на панелі „Організаційна діаграма” + підбір розмірів і місця розташування об'єктів + введення з клавіатури тексту в об'єкти діаграми + підбір шрифта

Продовження табл.4.2

 

        Побудова формули Встановлення курсора в клітинку, де планується отримання результату обчислення + натискання клавіші „=” + побудова формули за допомогою курсора миші (вставка адрес клітинок з необхідною інформацією) та клавіатури (вставка відсотків, констант, а також
      Побудова формул обчислення   операторів дій)
  Копіювання формули 1. Встановлення курсора в клітинку, де створена формула + підведення курсора миші в нижній правий кут на виділеній клітинці (з'явиться маленький чорний „хрестик”) + натискання лівої кнопки миші та утримання її з виділенням курсором миші визначеного діапазону клітинок 2. Встановлення курсора в клітинку, де створена формула + кнопка „Копіювати” на панелі інструментів „Стандартна” + виділення курсором визначеного діапазону клітинок + кнопка „Вставка” на панелі інструментів „Стандартна”
  Використання редактора формул - Команди головного меню „Вставка/ Об’єкт/Equation 3.0” + створення формули за допомогою клавіатури та шаблонів
          Створення діаграми Побудова таблиці даних + виділення таблиці курсором + команди головного меню „Вставка / Об’єкт/Діаграма
  Побудова діаграм з використанням стандартної програми Graph   Microsoft Graph”
Встановлення параметрів діаграми Команди головного меню „Діаграма/Тип діаграми” + „Діаграма/Параметри діаграми”
  Форматування діаграми В режимі редагування діаграми послідовне виділення її об'єктів (легенди, рядів даних, вісі Y, вісі X, області побудови діаграми тощо) + через контекстне меню команда „Формати ...”
        Побудова діаграм з використанням майстра   Створення діаграми Побудова таблиці даних + виділення таблиці курсором + кнопка „Майстер діаграм” панелі інструментів „Стандартна” + вибір курсором типу та виду діаграми, а також її параметрів
  Форматування діаграми Послідовне виділення її об'єктів (легенди, рядів даних, вісі Y, вісі X, області побудови діаграми тощо) + через контекстне меню команда „Формати ...”

Продовження табл.4.2

    Підсумок даних по стовпчику з використанням функції „СУММ()”     - Встановлення курсору в клітинку під стовпчиком, де планується підсумок даних + кнопка „Автосумма” панелі інструментів „Стандартна”
    Формування в документі поточної дати з використанням функції „СЕГОДНЯ()”     - Встановлення курсору в клітинку, де планується формування поточної дати + команда головного меню „Вставка/ Функція” + вибір рядка „Дата і час” у списку „Категорія” + вибір функції „СЕГОДНЯ()” у списку „Функція”
      Підсумок даних з аркушів книги з використанням майстра збору даних „Консолідація”     - Активізація закладки, де планується підсумок даних + команди головного меню „Сервіс/ Макрос/Почати запис” + виділення курсором миші діапазону клітинок (де планується підсумок даних) і натискання клавіші „Del” для запису процедури очищення + команди головного меню „Дані/Консолідація” + кнопка „Посилання” + послідовна активізація мишею необхідних аркушів з виділенням діапазону підсумкових даних + кнопки „Посилання” та „Додати” + команди головного меню „Сервіс/Макрос/ Зупинити запис”
      Використання логічної функції „ЕСЛИ()”     - Встановлення курсору в клітинку, де планується побудова логічної функції + кнопка „Вставка функції” (fx) + вибір рядка „Логічні” у списку „Категорія” + вибір функції „ЕСЛИ()” у списку „Функція” + введення значень параметрів, тобто посилань на відповідні клітинки або на константи: „лог-выражение”, „значение_если _истина”, „значение_если_ложь”
      Використання логічної функції „И()”     - Кнопка „Вставка функції” (fx) + вибір рядка „Логічні” у списку „Категорія” + вибір функції „И()” у списку „Функція” + введення значень параметрів, тобто посилань на відповідні клітинки: „Логическое_значение1”, „Логическое_значение2”
        Автоматичний перегляд даних з використанням функції „ИНДЕКС”     - Виділення курсором клітинки, де буде організовано перегляд даних + кнопка „Вставка функції” + вибір рядка „Посилання та масиви” у списку „Категорія” + вибір функції „ИНДЕКС()” у списку „Функція” + рядок „массив; номер _ строки; номер_столбца” + введення значень параметрів, тобто посилань на відповідні клітинки: „Массив”, „Номер строки”

Продовження табл.4.2

    Автоматичний перегляд даних з використанням функції „ПРОСМОТР()”   - Виділення курсором клітинки, де буде організовано перегляд даних + кнопка „Вставка функції” + вибір рядка „Посилання та масиви” у списку „Категорія” + вибір функції „ПРОСМОТР()” у списку „Функція” + введення значень параметрів, тобто посилань на відповідні клітинки: „Искомое_ значение”, „Просматриваемый_вектор”, „Вектор_результатов”
    Обчислення суми амортизації з використанням функції „АМР()” або „АПЛ()”   - Виділення курсором клітинки, де буде обчислення суми амортизації + кнопка „Вставка функції” + вибір рядка „Фінансові” у списку „Категорія” + вибір функції „АМР()” або „АПЛ()” у списку „Функція” + введення значень параметрів, тобто посилань на відповідні клітинки: „Нач_стоимость”, „Ост_стоимость”, „Время_эксплуатации”
  Визначення тісноти зв'язку між двома факторами з використанням функції „КОРРЕЛ()”   - Виділення курсором клітинки, де буде обчислення тісноти зв'язку + кнопка „Вставка функції” (fx) + вибір рядка „Статистичні” у списку „Категорія” + вибір функції „КОРРЕЛ()” у списку „Функція” + введення значень параметрів, тобто посилань на діапазони клітинок: „Масив1”, „Масив2”
      Отримання параметрів множинної лінійної регресії з використанням функції „ЛИНЕЙН()”   - Виділення курсором першої клітинки з результатом розрахунків + кнопка „Вставка функції” + вибір рядка „Статистичні” у списку „Категорія” + вибір функції „ЛИНЕЙН()” у списку „Функція” + введення значень параметрів: „Известные_ значения _ Y”, „Известные _ значения _Х”, „Константа”, „Статистика” + виділення курсором миші клітинок, де мають з'явитися розрахункові дані + клавіша „F2” + одночасне натискання клавіші „Ctrl” та „Shift”, а потім клавіші „Enter”
        Використання функції „ЧАСТОТА()”     - Виділення курсором клітинки, де буде розташовано результат обчислення + кнопка „Вставка функції” (fx) + вибір рядка „Статистичні” у списку „Категорія” + вибір функції „ЧАСТОТА()” у списку „Функція” + введення значень параметрів, тобто посилань на відповідні діапазони клітинок: „Массив_данных”, „Массив_интервалов”

Продовження табл.4.2

      Використання процедури „Пошук розв’язання”   - Створення таблиці з діапазоном клітинок вихідних даних, формулами обчислення та результатами розрахунків + активізація процедури „Пошук розв’язання” (команди головного меню „Сервіс/Пошук розв’язання”) + посилання на адресу цільової клітинки та встановлення перемикача на її або максимальне, або мінімальне значення + посилання на діапазон клітинок, де будуть формуватися результати оптимізації + кнопка „Додати” для формування обмежень на результати оптимізації + кнопка „Виконати”
      Створення     Побудова інформаційних зв'язків Активізація курсором клітинки, де буде сформовано інформаційний зв'язок + натискання клавіші „=” + активізація курсором миші закладки та клітинки, з якою буде встановлено інформаційний
  інформаційних і формульних зв'язків між аркушами та книгами   зв'язок + клавіша „Enter”
  Побудова формульних зв'язків Активізація курсором клітинки, де буде сформовано формульний зв'язок + натискання клавіші „=” + активізація курсором миші закладки та клітинки, з якою буде встановлено інформаційний зв'язок + введення з клавіатури оператора дії + активізація курсором миші закладки та клітинки, з якою буде встановлено інформаційний зв'язок + клавіша „Enter”
      Використання елемента „Рамка” Кнопка „Рамка” панелі „Форми” + встановлення курсором миші рамки у визначений діапазон клітинок + через
    Використання елементів управління       контекстне меню команда „Змінити текст” + введення з клавіатури тексту для рамки
  Використання елемента „Прапорець” Кнопка „Прапорець” панелі „Форми” + встановлення курсором миші прапорця у визначену клітинку + через контекстне меню команда „Змінити текст” + введення з клавіатури тексту для прапорця

Продовження табл.4.2

        Використання елемента „Поле зі списком” 1.Підготовка у відповідних клітинках списку даних + кнопка „Поле зі списком” панелі „Форми” + розміщення курсором у визначеній клітинці поля зі списком + виділення курсором поля зі списком і через контекстне меню режим „Формат об'єкта” + активізація закладки „Елемент управління” + формування посилання на список даних + посилання на клітинку, де буде розміщено результат (порядковий номер вибраного елемента списку). 2.Підготовка списку даних із заголовком + створення іменованого блоку підготовленого списку даних (виділення курсором списку даних із заголовком, команди головного меню „Вставка/Ім'я/
  Використання елементів управління   Створити”, прапорець (a) в рядку вище) + встановлення курсору в клітинку, де необхідно організувати список + команди головного меню „Дані/ Перевірка” + вибір „Список” у полі зі списком „Тип даних” + введення у вікно „Джерело” знака „=” та імені блоку підготовленого списку
  Використання елемента „Перемикач” Кнопка „Перемикач” панелі „Форми” + встановлення курсором миші перемикача у визначену клітинку + через контекстне меню команда „Змінити текст” + введення з клавіатури тексту для перемикача
    Використання елемента „Лічильник” Кнопка „Лічильник” панелі „Форми” + встановлення курсором миші лічильника у визначену клітинку + виділення курсором лічильника і через контекстне меню режим „Формат об'єкта” + активізація закладки „Елемент управління” + встановлення параметрів лічильника: „Поточне значення”, „Мінімальне значення”, „Максимальне значення”, „Крок зміни” + посилання на клітинку, де буде розміщено результат (порядковий номер)
    Побудова макросів на VBA в середовищі Excel   - Команди головного меню „Сервіс/ Макрос / Почати запис” + введення з клавіатури імені макросу + виконати необхідні дії (за допомогою команд головного меню, панелей інструментів або клавіатури) + команди головного меню „Сервіс/ Макрос/Зупинити макрос”

Продовження табл.4.2

 

        Створення електронних форм документів на аркушах книги     - Підготовка бланка електронної форми + зняття захисту з клітинок, в які планується автоматизоване введення інформації (команди головного меню „Формат/ Клітинки”, активізація закладки “Захист”, зняття прапорця “Захищена клітинка”) + захист аркушу, де розташований бланк електронної форми (команди головного меню „Сервіс/ Захист/ Захистити аркуш”)
    Створення діалогових електронних форм в редакторі VB з елементами управління   - Активізація редактора VB команд головного меню „Сервіс / Макрос/ Редактор Visual Basic” + команди головного меню „Insert/UserForm” + зміна властивостей форми кнопкою „Properties Window” + створення елементів управління кнопками панелі „ToolBox” (“Frame”, „ав|” (TextBox), „CommandButton” та ін.)
        Побудова VBA – програм в середовищі редактора VB     Побудова VBA – програм роботи з електронними формами Активізація редактора VB команд головного меню „Сервіс/ Макрос/ Редактор Visual Basic” + активізація діалогової електронної форми у вікні „Project-VBAProject” + через контекстне меню команда „View Code” + вибір „UserForm” у полі зі списком „Object”, а у полі зі списком „Procedure” - „Activate” + підготовка програмного модулю
Побудова VBA – програм роботи з елементами управління Виділення курсором миші елемента „Кнопка” + через контекстне меню команда „View Code” + підготовка програмного модуля
      Створення панелей користувача з елементами управління в середовищі Excel   Побудова на панелі користувача кнопок завантаження файлів Команди головного меню „Сервіс/ Налагодження” + активізація закладки „Панелі інструментів” + кнопка „Створити” + введення імені панелі користувача + кнопка „ОК” + активізація закладки „Команди” и вибір категорії „Елементи управління” + перетягування на панель користувача об’єкта „Кнопка” + кнопка „Змінити об'єкт” + введення імені кнопки + призначення гіперпосилання
  Побудова на панелі користувача кнопок виконання макросів Панель користувача в режимі налагодження + активізація закладки „Команди” и вибір категорії „Макроси” + перетягування на панель користувача об’єкта „Настраиваемая кнопка” + кнопка „Змінити об'єкт” + введення імені кнопки + кнопка „Призначення макросу”

4.2 . Практична робота “Обчислення щорічних змін на рахунку у банку”

Умова роботи : Ви відкрили депозитний рахунок у банку на 2500 дол.США під 12% річних. Треба підрахувати, яка сума буде на вашому рахунку через 10 років? Відобразити щорічні зміни на рахунку у вигляді таблиці з використанням формул.

Хід роботи :

1. Завантажити додаток Excel. Ознайомитися з головним меню, панелями інструментів „Стандартна” та „Форматування”.

2. Підготувати за допомогою клавіатури бланк документа „Рахунок у банку” у вигляді таблиці (рис.4.1). Для цього потрібно:

- встановити курсор в клітинку А1 і ввести з клавіатури текст “Рахунок у банку”. Натиснути клавішу „Enter”. Виділити курсором введе-

ний текст і встановити Рис. 4.1. Бланк документа “Рахунок у банку” у вигляді таблиці його напівжирним за до-

помогою кнопки „Ж” на панелі форматування. Виділити курсором миші діапазон клітинок А1:D1 і об’єднати кнопкою „Об’єднати та розмістити по центру” на панелі „Форматування”;

- встановити курсор в клітинку А2 і ввести з клавіатури текст “Нарахування % протягом 10 років”. Натиснути клавішу „Enter”. Виділити курсором введений текст і встановити його напівжирним за допомогою кнопки „Ж” на панелі „Форматування”. Виділити курсором миші діапазон клітинок A2:D2 і об’єднати кнопкою „Об’єднати та розмістити по центру” на панелі „Форматування”;

- виділити курсором миші діапазон клітинок A2:D 13 (зліва направо і вниз) і за допомогою кнопки „Межі” на панелі форматування накреслити таблицю;

- в рядок 3 ввести з клавіатури заголовки стовпчиків: в клітинку А3 – Рік, в клітинку В3 – Сума, в клітинку С3 – Приріст, в клітинку D3 – Всього. Виділити курсором дані клітинки та відцентрувати текст кнопкою „По центру” на панелі „Форматування”;

- послідовно в діапазон клітинок А4:А13 ввести з клавіатури відповідно роки 2005 – 2014. Виділити лівою кнопкою миші діапазон клітинок А4:А13 і відцентрувати дані кнопкою „По центру” на панелі „Форматування”.

3. В клітинку В4 ввести число 2500 (рис.4.1) і натиснути клавішу „Enter”.

4. Виділити діапазон клітинок В4:D13 лівою кнопкою миші (зліва направо і вниз). Потім встановити бухгалтерський формат клітинок „0,00”, тобто два розряди після коми, кнопкою „Збільшити розрядність” на панелі інструментів „Форматування”.

5. В клітинку С4 за допомогою формульного рядка ввести формулу =В4*12%.

6. В клітинку D4 за допомогою формульного рядка ввести формулу =В4+С4.

7. В клітинку В5 створити посилання на клітинку D4, тобто ввести з клавіатури =D4. Поки курсор стоїть на клітинці В5, зробити копію її змісту кнопкою „Копіювати” на панелі інструментів „Стандартна”. Потім виділити курсором діапазон клітинок В6:В13 і натисніть кнопку „Вставка” на панелі інструментів „Стандартна”. Посилання буде скопійоване у виділені клітинки з відповідними адресами.

8. Встановити курсор в клітинку С4 і зробити копію її змісту кнопкою „Копіювати” на панелі інструментів „Стандартна”. Потім виділити курсором діапазон клітинок С5:С13 і натиснути кнопку „Вставка” на панелі інструментів „Стандартна”. Формула буде скопійована у виділені клітинки з відповідними адресами.

9. Встановити курсор в клітинку D4 і зробити копію її змісту кнопкою „Копіювати” на панелі інструментів „Стандартна”. Потім виділити курсором діапазон клітинок D5:D13 і натиснути кнопку „Вставка” на панелі інструментів „Стандартна”. Формула буде скопійована у виділені клітинки з відповідними адресами.

10. У створеній таблиці „Рахунок у банку” будуть автоматично виконані розрахунки. На 2014 рік загальна сума на рахунку складатиме 7764,62 дол.США. Змінити по стовпчику „Приріст” відсоток банку на 9% і виконати розрахунки.

11. Зберегти таблицю у власній папці з іменем „Рахунок у банку” за допомогою команд головного меню „Файл/Зберегти як”.

12. Завершити роботу з табличним процесором командами головного меню „Файл /Вихід”.

4.3 . Практична робота “Формування кошторису на виконання робіт”

Умова роботи : Підготувати кошторис на виконання робіт, обсяг котрих складає 50 тис.грн на 2005 рік. Витрати на оплату праці складають 35% від обсягу робіт. Відрахування на соціальні заходи - 37,5% від витрат на оплату праці. Накладні витрати становлять 75% від витрат на оплату праці. Плануються витрати на: матеріали – 850 грн; відрядження – 3 тис.грн; устаткування (придбання персональних комп’ютерів) – 9 тис.грн. Виконати розрахунки кошторисної вартості робіт.

Хід роботи:

1. Завантажити додаток Excel.

2. Підготувати за допомогою клавіатури бланк документа „Кошторисна вартість робіт” (рис.4.2). Для цього потрібно:

- встановити курсор в клітинку А1 і ввести з клавіатури текст “Кошторис на виконання робіт (в тис. грн)”;

- виділити курсором введений текст і встановити його напівжирним за допомогою кнопки „Ж” на панелі „Форматування”;

- виділити курсором миші діапазон клітинок А1:G1 і об’єднати кнопкою „Об’єднати та розмістити по центру” на панелі „Форматування”;

Рис. 4.2. Бланк документа “Кошторисна вартість робіт”

- виділити курсором миші діапазон клітинок А2:G10 і накреслити межі таблиці кнопкою „Межі” на панелі „Форматування”;

- ввести з клавіатури заголовки стовпчиків: в клітинку А2 – „N/n”, в клітинку В2 – „Статті витрат”, в клітинку С2 – „Всього на 2005 р.”.

- виділити курсором миші клітинки А2 і А3. Об’єднати їх кнопкою „Об’єднати та розмістити по центру” на панелі „Форматування”. Виконати команди головного меню „Формат/Клітинки”, закладка „Вирівнювання”. У списку „по горизонталі” та „по вертикалі” вибрати „по центру” та встановити прапорець „Переносити по словах”. Натиснути кнопку „Формат за зразком” на панелі „Стандартна” і встановити курсором миші формат об’єднаних клітинок А2 і А3 в клітинку В2 та С2;

- ввести в клітинку D2 текст “В т.ч. за кварталами”. Виділити курсором миші діапазон клітинок D2:G2 і об’єднати кнопкою „Об’єднати та розмістити по центру” на панелі „Форматування”;

- ввести заголовки стовпчиків: в клітинку D3 – 1 кв., в клітинку E3 – 2 кв., в клітинку F3 – 3 кв., в клітинку G3 – 4 кв.

Виділити курсором діапазон клітинок D3:G3 і відцентрувати текст кнопкою „По центру” на панелі „Форматування”;

- виділити курсором миші діапазон клітинок С4:G10 і встановити бухгалтерський формат клітинок командами головного меню „Формат/Клітинки/Усі формати”. Далі клацнути курсором миші на „0,00” і натиснути кнопку „ОК”;

- ввести в діапазон клітинок А4:А10 порядкові номери. Для цього потрібно ввести в клітинку А4 число „1”, виділити курсором діапазон клітинок А4:А10 і виконати команди головного меню „Правка/Заповнити/Прогресія”. Відцентрувати числа кнопкою „По центру” на панелі „Форматування”;

- ввести з клавіатури послідовно в кожну клітинку назви статей витрат (рис.4.2);

- встановити режим переносу слів у клітинці В5 для тексту “Відрахування на соціальні заходи” командами головного меню „Формат/Клітинки”, закладка „Вирівнювання”. У списку „по горизонталі” вибрати „за значенням”, а „по вертикалі” – „по центру” та встановити прапорець „Переносити по словах”.

3. Розподілити обсяг робіт (50 тис.грн) та витрати (на відрядження – 3 тис.грн; устаткування (придбання персональних комп’ютерів) – 9 тис.грн) між чотирма кварталами ( рис.4.3), тобто ввести з клавіатури вихідні дані;

Рис. 4.3. Розподіл обсягу робіт і витрат на відрядження та устаткування за кварталами

4. Побудувати формули розрахунку витрат за кошторисом. Для цього потрібно:

- встановити курсор у клітинку D4 і за допомогою формульного рядка ввести формулу =35%*D10;

- скопіювати зміст клітинки D4 в діапазон клітинок Е4:G4. Для цього необхідно встановити курсор у клітинку D4. Підвести курсор миші в нижній правий кут курсора, який розташований на клітинці D4 (з’явиться маленький чорний „хрестик”). Натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її, протягнути курсор миші по діапазону клітинок Е4:G4. Формула буде розмножена у виділені клітинки;

- встановити курсор у клітинку D5 і ввести за допомогою формульного рядка формулу =37,5%*D4. Скопіювати дану формулу в діапазон клітинок Е5:G5;

- встановити курсор у клітинку D6 і ввести формулу = D10–D9–D8–D7–D5–D4. Скопіювати зміст клітинки D 6 в діапазон клітинок Е6:G6;

- встановити курсор у клітинку D9 і ввести за допомогою формульного рядка формулу =75%*D4. Скопіювати дану формулу в діапазон клітинок Е9:G9;

- встановити курсор у клітинку С4 і натиснути на панелі інструментів „Стандартна” кнопку „Автосума”. При цьому повинен бути виділений курсором миші діапазон клітинок D4:G4. Натиснути клавішу „Enter”. В клітинці С4 з’явиться функція =СУММ(D4:G4). Скопіювати дану функцію підсумку в діапазон клітинок С5:С9;

- встановити курсор у клітинку С10 і натиснітути на панелі інструментів „Стандартна” кнопку „Автосума”. При цьому повинен бути виділений діапазон клітинок С4:С9. Натиснути клавішу „Enter”.

5. У підготовленому документі „Кошторис на виконання робіт” автоматично будуть виконані розрахунки. Переглянути розподіл витрат за статтями.

6. Зберегти таблицю у власній папці з іменем „Кошторис” за допомогою команд головного меню „Файл/Зберегти як”.

7. Завершити роботу з табличним процесором командами головного меню „Файл /Вихід”.

4.4 . Практична робота “Розрахунок економічних показників діяльності туристичних фірм”Умова роботи: Двадцять п’ять турфірм подали звітні дані, а саме: кількість обслугованих туристів, кількість туроднів, обсяг туристичних послуг, витрати турфірм та кількість працівників. Необхідно, користуючись формулами, розрахувати основні економічні показники: вартість одного туродня, виконання плану, тривалість туру, прибуток, рентабельність, кількість туроднів та обсягів туристичних послуг на одного працівника турфірми, індекси кількості туроднів і вартості одного туродня.

Хід роботи :

1. Завантажити додаток Excel. Підготувати першу частину розрахункової таблиці „Основні економічні показники турфірм” на робочому аркуші (рис.4.4). В рядок 3 та 29 ввести за допомогою програми Equation 3.0 формули. У відповідні колонки ввести вихідні дані.

2. За допомогою формульного рядка ввести в клітинки відповідно G4 і Н4 формули розрахунку вартості одного туродня. Потім ці формули необхідно скопіювати в діапазони клітинок відповідно G5:G28 і Н5:Н28. Ввести в клітинку L4 формулу розрахунку виконання плану і скопіювати її в діапазон клітинок L5:L28.

3. За допомогою кнопки „Автосума” ввести формули підсумку в клітинки С30 – F30, І30 – К30. В клітинки G30 і H30 ввести за допомогою формульного рядка формули відповідно =I30/E30 та =K30/F30. В клітинку L30 ввести формулу =K30/J30*100. В результаті будуть проведені обчислення вартості одного туродня, виконання плану та по рядку „Всього” (рис.4.5).

Рис.4.5. Результати обчислень першої частини розрахункової таблиці

4. Підготувати другу частину розрахункової таблиці „Основні економічні показники турфірм” на робочому аркуші

( рис.4.6), яка є продовженням першої. В рядок 3 та 29 ввес ти за допомогою програми Equation 3.0 формули. У відповідні колонки ввести вихідні дані.

5. За допомогою формульного рядка ввести в клітинки відповідно N4 і О4 формули розрахунку тривалості туру. Потім ці формули необхідно скопіювати в діапазони кліти нок відповідно N5:N28 і O5:O28. Крім того, потрібно скоп іювати дані формули у клітинки відповідно N30 і О30. В клітинки Q4, R4, S4, U4, V4, W4, X4 ввести відповідно фор мули розрахунку прибутку, рентабельності, скільки припа дає на одного працівника туроднів та обсягів послуг, індексів туроднів. Дані формули скопіювати у відповідні діапазони клітинок. За допомогою кнопки „Автосума” ввести фор мули обчислення підсумку в клітинки P30, Q30, S30, T30. В клітинки R30, U30, V30, W30, X30 ввести за допомогою фор мульного рядка формули відповідно =Q30/P30*100, =F30/ T30, =K30/T30, =F30/E30, =H30/G30. В результаті будуть проведені обчислення тривалості туру, прибутку, рентабель ності, скільки припадає на одного працівника туроднів і обсягів послуг, індексів туроднів та по рядку „Всього” ( рис. 4.7).

Рис.4.7. Результати обчислень другої частини розрахункової таблиці

6. Зберегти таблицю у власній папці з іменем „Показни ки турфірм” за допомогою команд головного меню „Файл/ Зберегти як”.

7. Завершити роботу з табличним процесором команда ми головного меню „Файл /Вихід”.

4.5 . Самостійна робота „Підготовка звіту про прибутки”Хід роботи :

1. Завантажити додаток Excel.

2. Підготувати таблицю для виконання розрахунків. У відповідні клітинки ввести вихідні дані (табл.4.3).

Таблиця 4.3 Звіт про прибутки

N Показник 1 кв. 2 кв. 3 кв. Всього
Обсяг продажів у натуральних одиницях (шт.)  
Обсяг продажів у вартісному виражені без ПДВ (V), тис.грн 8,741 8,8 8,133  
Сировина, матеріали (B1), тис.грн 1,978 2,183 2,183  
Енерговитрати (B2), тис.грн 0,114 0,126 0,126  
Транспорт (B3), тис.грн 0,032 0,035 0,035  
Складування, пакування (B4), тис.грн 0,034 0,038 0,038  
Інші змінні витрати (B5), тис.грн 0,027 0,031 0,031  
Непередбачені витрати (B6), тис.грн 0,1 0,11 0,12  
Сума змінних витрат (В=B1+B2+B3+B4+B5+B6), тис.грн        
Заробітна плата (C1), тис.грн 0,58 0,68 0,68  
Експлуатаційні витрати (C2), тис.грн 0,464 0,55 0,55  
Сума фіксованих витрат (З=C1+C2), тис.грн        
Загальні витрати на (D=В+З), тис.грн        
Прибуток (Е=V-D), тис.грн        
Адміністративні витрати та витрати на збут (F), тис.грн 0,032 0,036 0,049  
Сума відсотків по кредиту (G), тис.грн 0,03 0,024 0,009  
Амортизаційні відрахування (А) - 0,006 0,006  
Прибуток до оподатковування P=E-(F+G+А), тис.грн        
Податки (N), тис.грн 1,651 1,749 1,349  
Прибуток після оподатковування (П=P-N), тис.грн        
Погашення кредиту (К), тис.грн - 0,075 0,075  
Чисті грошові надходження (П+А-K), тис.грн        

3. Побудувати в порожніх клітинках таблиці формули у вигляді арифметичних дій над адресами відповідних кліти нок, де розміщені показники. У стовпчику “Показник” по дано умовні скорочення показників, а також формули їх роз рахунків.

4. Виконати розрахунки: по стовпчику “Всього”, суму змінних і фіксованих витрат, загальних витрат, прибутку до оподатковування, прибутку після оподатковування, чистих грошових надходжень.

5. Ознайомитися з результатами розрахунків. Чисті грошові надходження складуть: 1 кв. – 3,699 тис.грн, 2 кв. – 3 ,163 тис.грн, 3 кв. – 2,888 тис.грн, всього – 9,750 тис.грн.

6. Зберегти таблицю у власній папці з іменем „Звіт про прибуток” за допомогою команд головного меню „Файл/ Зберегти як”.

7. Завершити роботу з табличним процесором командами головного меню „Файл /Вихід”.

4.6 . Практична робота “Побудова графіка “Обсяги продажів” з використанням майстра діаграм”Хід роботи :

1. Завантажити додаток Excel. На поточному аркуші побудувати таблицю „Обсяги продажів” (рис.4.8). Виділити курсором миші діапазон клітинок A2:D7 (зліва направо і вниз) і за допомогою кнопки „Межі” на панелі „Форматування” накреслити таблицю.

2. В клітинку А1 ввести заголовок таблиці. Об’єднати діапазон клітинок А1:D1 кнопкою „Об’єднати та розмістити по центру” на панелі „Форматування”. В рядок 2 ввести заголовки стовпчиків: в клітинку В2 – Київ, в клітинку С2 – Львів, в клітинку D2 – Харків. Виділити курсором ці клітинки та відцентрувати текст кнопкою „По центру” на панелі „Форматування”.

3. В діапазон клітинок А3:А7 ввести назви місяців: Січень, Лютий, Березень, Квітень, Травень.

4. Ввести дані щодо обсягів продажів в діапазон клітинок В3:D7. Виділити курсором ці клітинки і відцентрувати числа кнопкою „По центру” на панелі „Форматування”.

5. Для побудови графіку „Обсяги продажів” (рис.4.9) виділити курсором дані таблиці (рис.4.8) і активізувати майстра діаграм за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів „Стандартна”.

6. Вибрати курсором тип діаграми – графік. Натиснути кнопку „Далі”.

7. Клацнути курсором у вікні „Назва діаграми” і ввести з клавіатури заголовок “Обсяги продажів (в тис.грн)”.

8. Перейти на закладку „Лінії сітки” і встановити на вісі Х проміжні та основні лінії. Натиснути кнопку „Далі”, а потім кнопку „Готово”. Розташувати на екрані оптимально отриманий графік обсягів продажів.

9. Виділити курсором миші легенду і через контекстне меню за допомогою команди „Формат легенди” підібрати шрифт „Звичайний, 10”. Аналогічним чином зробити послідовно зміну шрифтів вісі Y та вісі Х.

10. Виділити курсором миші перший графік і через контекстне меню за допомогою команди „Формат рядів даних” встановити підписи даних та вигляд (товщину й колір лінії, розмір, форму та колір маркеру). Аналогічним чином оформити інші графіки.

11. Виділити курсором миші підписи даних на графіках і підібрати шрифт „Звичайний, 10”. Перетягнути курсором миші підписи даних на зручні місця визначених графіків.

12. Виділити курсором миші область побудови діаграми. Через контекстне меню виконати команду „Формат області побудови” і вибрати прийнятний спосіб заливки. Аналогічну процедуру виконати для області діаграми.

13. Зберегти графік у власній папці з іменем „Обсяги продажів” за допомогою команд головного меню „Файл/ Зберегти як”.

14. Завершити роботу з табличним процесором командами головного меню „Файл /Вихід”.

4 .7 . Самостійна робота “Побудова діаграми щодо витрат туристів на відпочинок у Криму”Хід роботи :

1. Завантажити додаток Excel.

2. Побудувати діаграму за результатами маркетингових досліджень щодо витрат туристів на відпочинок у Криму та оформити її відповідним чином (рис.4.10).

3. Ознайомитися з результатами побудови діаграми. Результати показують таке. В цілому середньостатистичний відпочиваючий та його сім’я за час своєї подорожі залишають в Криму десь 160-190 дол.США. При цьому спостерігається два піки витрат: на 101-200 дол.США (26,4% туристів), та на 300-500 дол.США (19,5% туристів). Очевидно, це саме ті заощадження, які частіше всього старанно відкладені для подорожі туристами з низьким та середнім рівнем доходів. Максимальна кількість грошей, яка витрачена однією сім’єю за період відпочинку в Криму, склала 10000 дол.США.

4. Зберегти діаграму у власній папці з іменем „Витрати туристів у Криму” за допомогою команд головного меню „Файл/Зберегти як”.

5. Завершити роботу з табличним процесором командами головного меню „Файл /Вихід”.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.