Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Особливості використання інформаційних технологій.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Система управління базами даних (СУБД) Access – до даток з ідеальним середовищем для створення комп’ютер них інформаційних систем управління туристичним під приємством. У порівнянні з додатком Excel СУБД Access також використовується для автоматизації господарської діяльності. Однак при побудові великих розмірів баз даних в середовищі Access значно зростає швидкість відбору та об робки економічної інформації, а створений інтерфейс ко ристувача є більш естетичним і досконалим.

За допомогою СУБД Access можна будувати будьякої складності бази даних, вводити, переглядати, редагувати інформацію БД, здійснювати вибірку необхідної інформації, зберігати її, формувати звіти, управляти БД. Створена ко ристувачем інформаційна система в середовищі додатка Access може включати сім видів об’єктів (які зберігаються в одному файлі з розширенням MDB), а саме:

реляційні таблиці для введення та зберігання даних – основні об’єкти БД (при створенні мають стовпчики (поля) та рядки (записи) як у додатку Excel);

запити у вигляді сформованих вимог на відбір, дода вання, вилучення, оновлення необхідної інформації при виконанні дій над полями;

форми – об’єкти для організації діалогу користувача з інформаційною системою (з використанням елементів уп


 

равління), введення, перегляду та редагування інформації БД;

звіти – об’єкти для друкування у зручному вигляді даних;

сторінки об’єкти для організації доступу до даних у вигляді Web сторінок;

макроси програми, які сформовані з однієї або декі лькох макрокоманд для автоматизації виконання дій;

модулі програми, які написані на мові Visual Basic для обробки даних.

СУБД Access дозволяє виконати такі важливі функції, як:

1) імпорт у базу даних реляційних таблиць із додатка Excel;

2) експорт реляційних таблиць в середовище додатків

Word та Excel, а також в інші бази даних;

3) створення реляційних таблиць;

4) сортування даних реляційної таблиці;

5) створення запитів на відбір, додавання, вилучення, оновлення необхідної інформації в реляційних таблицях та обчислення додаткових показників;

) побудова діалогових електронних форм на базі реля ційних таблиць та запитів з використанням власних запитів на відбір даних і виконанням обчислень допоміжних показ ників для візуалізації інформації;

) формування звітів на базі реляційних таблиць і запитів з використанням власних запитів на відбір інформації та виконанням обчислень підсумків;

) створення сторінок, для публікації даних у вигляді ста тистичних та динамічного доступу Web – сторінок; 9) побудова макросів і програмних модулів.

Додаток Access забезпечує обмін даними з іншими до датками. Наприклад, при імпорті в базу даних реляційних таблиць із додатка Excel необхідно: встановити закладку „Таблиці”, натиснути кнопку „Створити”, виконати коман ду меню „Імпорт таблиць”, встановити тип файлу „Excel” і в режимі діалогу із визначеної папки імпортувати таблицю. При імпорті таблиці із додатка Word її спочатку потрібно скопіювати в середовище Excel.

При експорті реляційної таблиці в середовище додатка

Word потрібно виділити курсором миші ярлик визначеної реляційної таблиці і виконати команду „Зв’язки з Office / Публікація в Microsoft Word” панелі інструментів „База да них”. При експорті реляційної таблиці в середовище додат ка Excel потрібно виділити курсором миші ярлик визначе ної реляційної таблиці і виконати команду головного меню „Файл/Експорт”. Встановити тип файлу „Excel” і натисну ти кнопку „Експорт”.

Реляційні таблиці створюються в режимі таблиці, кон структора та майстра таблиць. На практиці поширеним є режим конструктора для побудови структури таблиці ( рис.5.1), яка включає імена полів (до 64 символів довжи ною) і типи даних: текстовий (до 255 символів), поле МЕМО ( до 65535 символів), числовий (до 8 байт), дата/час (8 байт), грошовий (8 байт), лічильник (4 байти), логічний (1 біт), поле об’єкту OLE (до 1 Гбайту), гіперпосилання (до 2048 символів), майстер підстановок (створює поле, у якому про понується вибір постійних значень із списку).

При створенні в режимі конструктора нової таблиці можна будьяке її поле зв’язати (на закладці „Підстановка”) з полем вже створеної таблиці, звідки буде здійснюватися вибір даних (у вигляді списку) для їх введення курсором миші в нову створену таблицю.

Для
нової
таблиці
слід
встановити
ключове
поле

( рис.5.1), яке ідентифікує записи. Якщо цього не робити, тоді додаток Access самостійно пропонує встановлення клю ча і вигляді поля з ім’ям „Код” і типом даних „Лічильник”. Для встановлення простого ключа (визначає зв’язок між двома таблицями “один до багатьох” або “один до одного”) необхідно виділити курсором поле і через контекстне меню встановити ключ. Для встановлення складеного ключа (виз начає зв’язок між двома таблицями “багато до багатьох”) необхідно виділити курсором декілька полів (які повинні знаходиться поруч) і через контекстне меню встановити ключ.

При роботі з реляційними таблицями можна сортувати данні шляхом виділення курсором миші визначеного заго ловка стовпчика та виконання через контекстне меню ко манди „Сортування за зростанням” або „Сортування за зменшенням”.

Зв’язки між реляційними таблицями (рис.5.2) встанов люються для забезпечення цілісності бази даних і, перш за все, для формування запитів і звітів з використанням декі лькох таблиць. Для встановлення зв’язків (формування схе ми даних) необхідно: виконати команди головного меню „Сервіс/ Схема даних”; у діалоговому вікні „Додавання таб

 

лиць” вибрати таблиці; перетягнути курсором миші ключове поле (виділено напівжирним шрифтом) однієї таблиці на те ж саме не ключове поле іншої таблиці; у діалоговому вікні „Зв’язки” встановити прапорець „Забезпечення цілісності даних” і натиснути кнопку „Створити”.

Важливим об’єктом інформаційної системи, яка ство рюється користувачем у середовищі додатку Access, є запит. Розрізняють: простіші запити, які створюються за допомо гою команди „Фільтр”; прості запити на вибірку визначе них полів зв’язаних реляційних таблиць; складні запити на додавання, вилучення, оновлення необхідної інформації в реляційних таблицях та обчисленням додаткових показ ників.

Простіші запити формуються для створених таблиць, форм і запитів наступним чином. Наприклад (табл.5.1), не обхідно дізнатися, який індекс міста Києва у довіднику „Міста України”. Довідник зберігається у вигляді реляцій ної таблиці. Для цього, потрібно відкрити таблицю кноп кою „Відкрити”. На заголовку таблиці через контекстне меню або на панелі інструментів „Таблиця в режимі таблиці” виконати команду „Змінити фільтр”. У полі „Місто” ввес ти з клавіатури “Київ” (можна ввести без лапок) і виконати

Таблиця 5.1 Приклади умов відбору записів з використанням команди „Фільтр”

Вираз Опис
“Київ” Вибірка записів тільки по м.Києву
“Київ”or”Полтава” Вибірка записів для вказаних міст
“Бар*” Вибірка записів, які починаються на вказані три літери
“Бар*”or”Ніж*” Те ж
“ “ Вибірка записів з пустими рядками поля
<70 Вибірка записів, для яких значення вибраного поля менше 70
>1000 Вибірка записів, для яких значення вибраного поля більше 1000
Between 700 and 900 Вибірка записів, для яких значення вибраного поля знаходиться між 700 і 900

 

команду „Застосувати фільтр”. Потрібний запис буде знай дено. Якщо назва дуже довга, тоді можна ввести з клавіату ри перші літери в кінці із зірочкою – “Киї*”. Таке саме пра вило діє при пошуку чисел.

Аналогічним чином організовується фільтр при викори станні діалогової форми. Однак при цьому необхідно відкри ти форму, встановити курсор у відповідне поле пошуку да них і через контекстне меню ввести з клавіатури у вікно “Фільтр для” умову. Наприклад, “Львів” і виконати коман ду „Фільтр за виділеним”. При зміні фільтра необхідно вста новлений фільтр вилучити командою „Вилучити фільтр”.

При формуванні простого запиту на вибірку визначених полів зв’язаних таблиць спочатку встановлюється закладка „Запити”, натискується кнопка „Створити” та встанов люється режим „Простий запит”, а потім вибираються із зв’язаних таблиць визначені поля та формується запит. Про стий запит можна відредагувати в режимі конструктора.

Складні запити формуються в режимі конструктора. Припустимо, що необхідно створити запит “Вибір прово док із журналу господарських операцій (ЖГО)” в інтервалі визначених дат (рис.5.3). Для цього:

в режимі конструктора формується бланк запиту, на

який добавляється таблиця “ЖГО”;

перетягується курсором миші на рядок “Поле” бланка запиту поле таблиці “*” (зірка), тобто одночасно вибирають ся всі поля таблиці “ЖГО”;

перетягується курсором миші у чергове “Поле” блан ка поле “Дата”;

у рядку “Умова відбору” вводиться з клавіатури умова: Between [Дата початку] And [Дата кінця];

за допомогою команди головного меню „Запит / Па раметри” вводяться з клавіатури параметри у діалогове вікно “Параметри запиту”. Типи даних вибираються із списку ( рис. 5.4).

зберігається запит з відповідним ім’ям.

Формули обчислення додаткових показників будують ся в режимі конструктора на бланку запиту. Для цього не обхідно встановити курсор на чергове поле бланка і через контекстне меню виконати команду „Побудувати”. В діа логовому вікні будується формула, яка може включати імена полів, оператори, константи, функції. Наприклад, для роз рахунку премії (50% від окладу, який зберігається в таблиці „Оклади”) формула буде мати вигляд:

Премія: Int(Оклади!Оклад*0,5)

Слід зазначити, що в даній формулі використовується фун кція „Int()” для округлення результату обчислення до цілого.

При побудові в режимі конструктора запиту на додаван ня формується запит, структура полів якого повинна співпа дати із структурою реляційної таблиці, куди будуть додава тися записи. При цьому запит на додавання створюється командами головного меню „Запит/Додавання”. У діалого вому вікні „Додавання” задається ім’я таблиці.

 

При побудові в режимі конструктора запиту на вилучен ня записів із реляційної таблиці на бланку запиту встанов люється саме таблиця, де передбачається вилучення записів і виконуються команди головного меню „Запит/Вилучен ня”.

При побудові в режимі конструктора запиту на створен ня таблиці на бланку запиту формується визначений перелік полів із вихідних реляційних таблиць і виконуються коман ди головного меню „Запит/Створення таблиці”. У діалого вому вікні „Створення таблиці” задається ім’я таблиці. Крім того, необхідно активізувати закладку „Таблиці” і створити в режимі конструктора таблицю, структура якої співпадає з переліком полів на бланку запиту.

В режимі конструктора можна будувати запити з вико ристанням структурованої мови SQL (Structured Query Language). Мова SQL була створена IBM для управління реляційними базами даних. Одночасно з цим компанія Oracle Corporation створила власну мову Oracle. Однак аме риканський національний інститут стандартів (ANSI) прий няв мову SQL за основу стандартів.

Ядром мови SQL є інструкція SELECT (Що вибирати?). Вона використовується для відбору стовпчиків із реляцій них таблиць і містить три основні речення: FROM (Звідки вибирати?), WHERE (За якою умовою?), ORDER BY (Як сортувати?).

При формуванні запиту на SQL обов’язковими у вико ристанні є SELECT та FROM. Програмний модуль закін чується знаком „;”.

Наприклад, на базі реляційної таблиці „Заробітна пла та”, структура якої має поле „ПІБ” (тип даних „Текстовий”) і „Зарплата” (тип даних „Числовий”) і за допомогою мови SQL необхідно побудувати запити підрахунку загальної кількості співробітників, а також загальної та середньої суми зарплати.

Якщо встановити курсор на заголовок бланка запиту і через контекстне меню відкрити “Режим SQL”, тоді можна за допомогою клавіатури підготувати програмні модулі. В

 

даному випадку запит підрахунку загальної кількості співро бітників буде мати вигляд:

SELECT Count([ПІБ]) AS [Кількість співробітників]

FROM [Заробітна плата];

Запит підрахунку загальної суми зарплати буде мати вигляд

SELECT Sum([Зарплата]) As [Зарплата всього]

FROM [Заробітна плата];

Запит підрахунку середньої суми зарплати буде мати вигляд

SELECT Avg([Зарплата]) As [Середня зарплата]

FROM [Заробітна плата];

Більш детальний опис створення програмних модулів на мові SQL викладений у підрозділі 5.11.

Діалогові електронні форми будуються в таких основних режимах, як режим конструктора, майстра форм, автофор ми у стовпчик, автоформи стрічкової. Джерелами їх ство рення є реляційні таблиці та запити. В окремих випадках при побудові форм (наприклад, кнопкової форми) джерело даних не вибирається.

Спрощеними режимами для побудови форми є режими майстра форм і автоформ. Майстер форм дозволяє вибрати поля, вид форми (в стовпчик, стрічкова, таблична), її кольо рову палітру. В режимі автоформ обраний вид форми ство рюється в автоматичному режимі.

Універсальним режимом побудови форми є режим кон структора. При використанні даного режиму необхідно пе рейти на закладку „Форми”, натиснути кнопку „Створити”, вибрати режим „Конструктор” і джерело даних. У вікні по будови діалогової електронної форми оптимально підби рається розмір бланка форми та місце розташування на ек рані. Потім за допомогою панелі елементів, яка знаходить ся на стандартній панелі „Конструктор форм”, будуються на бланку курсором миші такі елементи управління, як: над писи, рамки, поля, кнопки, малюнки тощо.

Формі можна придати естетичний вигляд (рис.5.5) з ви

користанням припіднятих, утоплених або іншого вигляду рамок, шрифтів тексту, кольору фону та літер. Рамки з прий нятним виглядом створюються кнопкою „Прямокутник” на панелі елементів і кнопками „Оформлення” на панелі „Фор мат (форма/звіт)”. Колір фону вибирається через контек стне меню, а колір літер – на панелі „Формат (форма/звіт)”. При виборі кольору фону можна також використовувати кнопку „Автоформат” на стандартній панелі „Конструктор форм”. При необхідності на бланк форми встановлюється будьякий малюнок. Для цього потрібно на панелі елементів управління натиснути кнопку „Малюнок” і знайти його у визначеній папці.

Для побудови полів на стандартній панелі „Конструк тор форм” натискується кнопка „Список полів”. З відкри того вікна списку полів (наприклад, з таблиці, яка служить джерелом даних) перетягуються і формуються необхідні поля в прийнятних місцях бланка форми.

Слід зазначити, що поле, яке створюється на формі, складається з двох частин: лівої (відображує ім’я поля) та правої (відображує значення поля). Для оптимального роз міщення поля розтягнути ці дві частини можна в тому ви падку, якщо встановлений на полі курсор миші приймає вигляд вказівного пальця. Якщо курсор приймає вигляд до лоні – обидві частини поля взаємопов’язані і переміщаються

 

на формі одночасно. При необхідності можна встановити колір шрифтів та фону полів.

При виконанням обчислень допоміжних показників для візуалізації інформації на діалоговій формі необхідно: на тиснути кнопку „Поле” на панелі елементів; встановити курсором миші у визначеному місці нове поле і оптимально його розмістити; клацнути курсором в лівій частині поля і ввести його ім’я; клацнути курсором в правій частині поля і ввести формулу (табл.5.2).

Таблиця 5.2 Приклади формул, які створюються на діалоговій електронній формі для виконанням обчислень допоміжних показників

Ліва частина поля Права частина поля
Кількість готелів =Count([Назва готелю])
Обсяг продаж =Sum([Кількість]*[Ціна])
Дохід всього =Sum([Дохід (виручка) від реалізованих послуг, грн])
Прибуток турфірми =[Дохід (виручка) від реалізованих послуг, грн]-[Витрати турфірми, грн]
Рентабельність турфірми =[Поле19]/[Витрати турфірми, грн]

Примітка : Для розрахунку показника „Прибуток турфі рми” створюється поле з системним ім’ям „Поле19”, тому при обчисленні допоміжного показника „Рентабельність турфірми” використовується саме це ім’я поля.

При побудові діалогових електронних форм можна ство рювати запити на відбір даних. Наприклад, на базі реляцій ної таблиці „Довідник працівників турфірми” потрібно по будувати діалогову форму перегляду працівників за визна чений рік. Для цього необхідно відкрити створену форму в режимі конструктора, натиснути кнопку „Властивості” на панелі інструментів „Конструктор форм”, активізувати зак ладку „Подія” та режим „Відкриття”. У діалоговому вікні „Побудувач” вибрати режим „Програми” і за допомогою клавіатури підготувати програмний модуль:

 

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)

Dim Ввести_ рік As Variant

Me.RecordSource = “ select * from [Довідник працівників турфірми] where [Рік] = Ввести_рік Order by [ПІБ]”

End Sub

В даному випадку перед відкриттям форми на екрані ПК буде з’являтися діалогове вікно (формується за допомогою інструкції Dim), куди користувач повинен ввести з клавіа тури рік трудової діяльності працівника. Відкрита діалогова форма дасть можливість переглянути дані (які будуть відсор товані по полю „ПІБ” за зростанням) щодо працівників тур фірми за визначеній рік.

На формі, яка створюється, можна встановити такі еле менти управління як кнопки. Для цього потрібно натисну ти на панелі елементів кнопку „Кнопка”. Далі вибрати виз начену категорію (переходи по записам, обробка записів, робота з формою; робота зі звітом, додаток, різне), а потім їх дії. Наприклад, при роботі з формою можна вибрати такі дії, як: відкриття та закриття форми, друк форми та ін.

Характерні особливості має побудова кнопкової форми. Тут джерело даних не обирається, а список полів на панелі інструментів блокується. У подальшому встановлюються на формі кнопки по категоріям. Побудувати кнопкову форму можна також за допомогою диспетчера командами голов ного меню „Сервіс /Службові програми /Диспетчер кноп кових форм”. Для цієї мети необхідно спланувати, які і де будуть розташовані кнопки, а потім активізувати диспетче ра кнопкової форми. Спочатку створюються електронні сто рінки кнопкової форми. Далі необхідно встановити по черзі на кожну сторінку курсор і створити відповідні кнопки. Наприклад, на головній кнопковій формі (при виконанні команд „Змінити”, а потім „Створити”) можна сформува ти кнопки: „Перегляд і введення інформації”, „Запити”, „Звіти”, „Зміна кнопкової форми”, „Вихід із бази даних”. Для перших трьох кнопок робляться посилання на відповідні сторінки. Тобто, при їх натискання буде активі

 

зована відповідна сторінка з власними кнопками. Для ос танніх двох встановлюються відповідні команди їх виконан ня.

Побудована таким чином діалогова електронна форма при її відкритті має зайві елементи. Це такі елементи, як: смуги прокрутки, область виділення, поле номера запису, кнопка віконного меню, розмірів вікна та закриття тощо. Щоб встановити їх відсутність необхідно в режимі конст руктора вибрати через контекстне меню режим „Властивості форми”, а потім закладку „Макет”.

Звіти будуються в таких основних режимах, як режим конструктора, майстра звітів, автозвіту у стовпчик, авто звіту стрічкового. Джерелами їх створення є реляційні таб лиці та запити. В окремих випадках джерелом даних мо жуть бути форми. На практиці часто використовується ре жим майстра звітів, який дозволяє вибрати: доступні поля, рівні групування, макет звіту та його орієнтацію на сторінці ( книжковий, альбомний), стиль шрифтів. Після того, як звіт буде готовий можна перейти до режиму конструктора і зробити деякі зміни: курсором миші розтягнути ширину полів для повного перегляду назв, оптимально розмістити поля, ввести формули виконанням обчислень підсумків. Наприклад, для створення підсумку записів по полю „Ціна” необхідно активізувати панель елементів, натисну ти кнопку „Поле” і встановити його в області „Примітка звіту” під стовпчиком „Ціна”. В ліву частину поля ввести назву (наприклад, “Разом:”), а в праву частину ввести фор мулу =Sum([Ціна]).

Слід зауважити, що при побудові звіту за допомогою мови Visual Basic можна підготувати запит на відбір інфор мації при її друкуванні.. Наприклад, необхідно друкувати звіт на базі таблиці “Заробітна плата” за визначений місяць. Для цього необхідно відкрити створений звіт в режимі кон структора, натиснути кнопку „Властивості” на панелі інструментів „Конструктор звітів”, активізувати закладку „Подія” та режим „Відкриття”. У діалоговому вікні „Побу

 

дувач” вибрати режим „Програми” і за допомогою клавіа тури підготувати програмний модуль:

Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)

Dim Ввести_місяць As Variant

Me.RecordSource = “ select * from [Заробітна плата] where

[ Місяць] = Ввести_місяць And [Зарплата] > 0 Order by [ПІБ]” End Sub

В даному випадку перед відкриттям звіту на екрані ПК буде з’являтися діалогове вікно (формується за допомогою інструкції Dim), куди користувач повинен ввести з клавіа тури місяць нарахування зарплати працівнику. Відкритий звіт дасть можливість переглянути дані (відсортовані по полю „ПІБ” за зростанням) щодо працівників, яким була нарахована зарплата (умова відбору записів [Зарплата] > 0) за визначений місяць.

Простішими режимами підготовки звіту є автозвіт у сто впчик і стрічковий. Тут без втручання користувача автома тично формується звіт. Але і в цих випадках звіт потребує редагування в режимі конструктора.

Web – сторінки призначені для роботи в мережах, де за стосовується технологія „клієнт – сервер”. „Клієнт” – це ПК користувача, який використовує ресурси мережі, „сер вер” – це ПК, який надає ресурси в мережу. В середовищі додатка Access на базі ПК клієнта можна створювати Web – сторінки, а потім розміщати їх на ПК сервері. Слід зау важити, що при використанні технології „клієнтсервер” інформація запитується та надсилається у вигляді стандар тних протоколів:

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) – застосовується для пересилання по мережі гіпертекстових документів, в яких виділені (кольором) слова. В будьякий час користу вач може розгортати ці слова, при встановленні курсору миші на слово та натисканні лівої кнопки миші. Таким чи ном можна отримати додаткову інформацію щодо цих слів,

у вигляді тексту, малюнків, файлів тощо;

 

FTP (File Transfer Protocol) – застосовується для пере силання файлів від одного ПК до іншого.

При цьому Webсторінки оформлюються за допомогою мови гіпертекстової розмітки HTML (Hyper Text Markup Language).

Створення Webсторінок на базі додатку Access здійснюється двома способами:

1. Публікація даних у вигляді статичних Web – сторі нок;

2. Створення Webсторінок динамічного доступу до да них за допомогою майстра.

Для публікації даних у вигляді статичної Web – сторінки потрібно відкрити базу даних, виділити курсором миші ре ляційну таблицю, запит або звіт та виконати команду голов ного меню „Файл / Експорт”. При цьому у списку вибрати тип файлу „Документи HTML” і зберегти у визначеній папці.

Для створення Webсторінки динамічного доступу до даних потрібно відкрити базу даних, активізувати закладку „Сторінки”, двічі клацнути курсором на режимі „Створен ня сторінок доступу до даних за допомогою майстра”, виб рати реляційну таблицю або запит, поля, рівень групуван ня, порядок сортування. Після завершення роботи майстра з’являється вікно конструктора та панель елементів управ ління, за допомогою якої можна встановити необхідні еле менти управління (надписи, поля зі списками, кнопки, ма люнки тощо).

Для публікації створених Webсторінок на Webсервері потрібно знати ім’я каталогу їх розміщення, а також ім’я та пароль сервера.

В середовищі додатку Access багато дій можна викону вати за допомогою макросів та програмних модулів.

Макрос – це об’єкт БД, який складається з однієї або декількох типових макрокоманд виконання дій. Для ство рення макроса необхідно активізувати закладку „Макроси” і натиснути кнопку „Створити”. В клітинці стовпчика

 

„Макрокоманда” необхідно розкрити список макрокоманд і, клацнувши мишею, вибрати ім’я визначеної макрокоман ди. Макрокоманди вводяться послідовно в клітинки і вико нуються у порядку їх розміщення. За допомогою макроко манд можна виконувати такі дії, як відкриття, закриття, друк об’єктів бази даних і т.п. Запускати макрос можна за допо могою кнопки „Запуск” або за допомогою ярлика на робо чому столі ПК. Щоб створити ярлик, необхідно виділити курсором макрос і через контекстне меню виконати коман ду „Створити ярлик”.

СУБД Access дає можливість користувачу створювати на Visual Basic програмні модулі. Наприклад, можна сфор мувати програмний модуль автоматичного виклику будь якої форми за допомогою попередньої форми. Зробимо ілю страцію даної технології на наступному прикладі. Припус тимо, що при побудові інформаційної системи створена перша форма “Заставка”, яка повинна бути на екрані 3 се кунди, а потім автоматично викликати другу (головну) кноп кову форму. Для цього потрібно відкрити форму “Застав ка” в режимі конструктора, натиснути кнопку “Властивості” панелі інструментів „Конструктор форм”, у списку знайти рядок “Таймер” і натиснути на кнопку “...”. Далі ввести з клавіатури програмний модуль на мові Visual Basic (перший і останній рядок вводяться автоматично):

Private Sub Form_Timer()

DoCmd.Close acForm, “Заставка”

DoCmd.OpenForm “Головна форма” End Sub

Потім у рядок “Інтервал таймера” діалогу “Властивості” вводиться з клавіатури число 3000 (1000 дорівнює 1 секунді), а форма “Заставка” зберігається.

Якщо СУБД Access завантажений, тобто готовий до ро боти, тоді в його середовищі можна використовувати на ступні інформаційні технології (табл. 5.3).

 

Таблиця 5.3 Класифікація основних інформаційних технологій, які використовуються в середовищі СУБД Access

 

Назва технології Технологічні етапи Послідовність команд та дій реалізації технології
  Імпорт у базу даних таблиць із додатка Excel - Активізація закладки „Таблиці” + кнопка „Створити” + команда меню „Імпорт таблиць” + встановлення типу файла „Excel” + імпорт таблиці
Експорт таблиць в середовище додатка Word - Виділення курсором миші ярлика визначеної реляційної таблиці + команда головного меню „Зв'язки з Office / Публікація в Microsoft Word”
Експорт таблиць в середовище додатка Excel - Виділення курсором миші ярлика визначеної реляційної таблиці + команда головного меню „Файл/Експорт” + вибір типу файла „Excel” + кнопка „Експорт”
          Формування структури та ключових полів Активізація закладки „Таблиці” + кнопка „Створити” + режим „Конструктор” + введення імен полів та вибір із списку типів даних + виділення курсором визначеного поля і через контекстне меню встановлення його як ключове + кнопка „Закрити” + введення імені таблиці
  Введення даних Встановлення курсора на піктограму таблиці + кнопка „Відкрити” + введення з клавіатури даних + перехід на чергове
      Створення та форматування реляційних таблиць   поле клавішею „Tab”
Встановлення шрифтів та кольору Команди головного меню „Сервіс/ Параметри /Режим таблиці” + вибір курсором із списків шрифту та кольору
    Вилучення полів Встановлення курсора на піктограму таблиці + кнопка „Відкрити + встановлення курсору на заголовок поля + через контекстне меню команда „Вилучити стовпчик”
  Вилучення записів Встановлення курсора на піктограму таблиці + кнопка „Відкрити + встановлення курсору на заголовок рядка + через контекстне меню команда „Вилучити запис”

 

Продовження табл.5.3

 

      Зміна назви поля 1. Встановлення курсора на піктограму таблиці + кнопка „Відкрити + встановлення курсора на заголовок поля + через контекстне меню команда „Перейменувати стовпчик” + введення з клавіатури назви 2. Встановлення курсору на піктограму таблиці + кнопка „Конструктор” + введення з клавіатури назви
Зміна типу даних поля Встановлення курсора на піктограму таблиці + кнопка „Конструктор” + вибір із списку типу даних
Зміна ширини меж полів Встановлення курсору на межу поля + утримання лівої кнопки курсора з перетягуванням межі у визначене місце
    Сортування даних реляційної таблиці     - Встановлення курсора на піктограму таблиці + кнопка „Відкрити + виділення курсором поля + кнопка „Сортування за зростанням” або „Сортування за зменшенням” панелі інструментів
    Побудова схеми даних (зв’язків між таблицями)     - Команда головного меню „Сервіс/ Схема даних” + відбір таблиць + перетягування курсором ключових полів таблиць на ті ж самі не ключові поля інших таблиць + встановлення прапорця „Забезпечення цілісності даних” + кнопка „Створити”
        Підстановка даних в таблицю з полів іншої таблиці   - Відкриття таблиці в режимі конструктора + встановлення курсора на поле підстановки + активізація закладки „Підстановка” + вибір із полів зі списками типу елемента управління – „Поле зі списком”, типу джерела рядків – „Таблиця або запит”, джерела рядків – таблиця
        Підстановка в поле таблиці фіксованих значень   - Відкриття таблиці в режимі конструктора + встановлення курсора на поле підстановки + вибір типу даних „Майстер підстановок” + перемикач „Буде введено фіксований набір значень” + вибір кількості стовпчиків + введення з клавіатури по записам фіксованих значень

 

Продовження табл.5.3

 

      Побудова простіших запитів при роботі з таблицями   - Встановлення курсора на піктограму таблиці + кнопка „Відкрити + встановлення курсору на заголовок таблиці + через контекстне меню команда „Змінити фільтр” + встановлення курсору у визначене поле + введення з клавіатури умови відбору або вибір умови із списку + команда „Застосувати фільтр”
      Побудова простіших запитів при роботі із запитами   - Встановлення курсора на піктограму запиту + кнопка „Відкрити + встановлення курсору на заголовок запиту + через контекстне меню команда „Змінити фільтр” + встановлення курсору у визначене поле + введення з клавіатури умови відбору або вибір умови із списку + команда „Застосувати фільтр”
      Побудова простіших запитів при роботі з формами   - Встановлення курсора на піктограму форми + кнопка „Відкрити + встановлення курсору на визначене поле пошуку даних + через контекстне меню команда „Фільтр для:” + встановлення курсору у вікно та введення з клавіатури умови відбору + команда „Фільтр за виділеним”
        Формування полів на бланку запиту Активізація закладки „Запити” + кнопка „Створити” + режим „Конструктор” + вибір таблиць або запитів та їх додавання на бланк запиту кнопкою „Додати” + перетягування курсором миші полів на
    Створення запитів на вибір даних з обчисленням показників   бланк запиту
  Сортування даних у запиті Встановлення курсора на рядок „Сортування” визначеного поля на бланку запиту + вибір із списку команди „За зростанням” або „За зменшенням”
  Групування та підсумок даних у запиті Встановлення курсора на будь-яке поле на бланку запиту + через контекстне меню команда „Групові операції” + вибір із списку в поле підсумку (в рядку „Групові операції”) функції Sum
  Створення умови відбору Введення з клавіатури умови у рядок „Умова відбору” + команди головного меню „Запит / Параметри” + введення з клавіатури параметрів + встановлення із списку типу даних параметрів
  Побудова формул розрахунку показників Встановлення курсора на чергове поле бланка запиту + через контекстне меню команда „Побудувати” + побудова формул з використанням імен полів, операторів, функцій, констант

 

Продовження табл.5.3

 

        Створення запитів на додавання записів у таблиці   - Активізація закладки „Запити” + кнопка „Створити” + режим „Конструктор” + вибір таблиць та їх додавання на бланк запиту кнопкою „Додати” + перетягування курсором миші полів на бланк запиту + команда головного меню „Запит/Додавання” + введення імені таблиці, в яку будуть додаватися записи
      Створення     Формування бланка запиту на вилучення Активізація закладки „Запити” + кнопка „Створити” + режим „Конструктор” + вибір таблиці та її додавання на бланк запиту кнопкою „Додати” + перетягування курсором миші полів на
запитів на вилучення даних   бланк запиту + команда головного меню „Запит/Вилучення”
  Створення умови вилучення Введення з клавіатури умови у рядок „Умова відбору” + команди головного меню „Запит / Параметри” + введення з клавіатури параметрів + встановлення із списку типу даних параметрів
      Побудова     Формування бланка запиту на створення таблиці Активізація закладки „Запити” + кнопка „Створити” + режим „Конструктор” + додавання таблиці на бланк запиту + перетягування курсором миші полів на бланк запиту + команда головного меню
запитів на створення таблиці   „Запит/Створення таблиці” + введення імені таблиці
   
      Створення таблиці Активізація закладки „Таблиці” + створення в режимі конструктора структури таблиці, яка співпадає з переліком встановлених полів у запиті
    Створення запитів на мові SQL     - Активізація закладки „Запити” + кнопка „Створити” + режим „Конструктор” + додавання таблиці на бланк запиту + встановлення курсора на заголовок запиту + через контекстне меню “Режим SQL” + підготовка програмного модулю
      Побудова автоформ     - Активізація закладки „Форми” + кнопка „Створити” + вибір режиму „Автоформа: у стовпчик”, „Автоформа: стрічкова” та ін. + вибір із списку джерела даних + кнопка „ОК”

 

Продовження табл.5.3

 

        Формування бланка форми Активізація закладки „Форми” + кнопка „Створити” + режим „Конструктор” + вибір із списку джерела даних + підбір курсором розміру та розташування бланка форми на екрані + вибір фону (кнопка „Автоформат” , кнопка „Колір заливки/фону”, вставка малюнка
    Побудова діалогових електронних форм в режимі конструктора   кнопкою „Рисунок” панелі елементів)
    Встановлення, розміщення та вибір вигляду полів на бланку форми Активізація „Списку полів” на панелі інструментів + перетягування курсором полів на визначені місця бланка форми + виділення курсором лівої або правої частини поля + кнопка „По центру” або „По лівому краю”, або „По правому краю” + вибір шрифту (поля зі списком „Шрифт” і „Розмір”) + кнопки „Ж”, „К”, „Ч” + вибір вигляду поля (кнопка „Колір заливки/фона” + кнопки „підняте оформлення”, „Утоплене оформлення”, „Рельєфне оформлення” та ін. панелі інструментів „Формат (форма/звіт)”)
Активізація панелі елементів + кнопка „Надпис” + встановлення курсору у визначене місце бланка + введення з клавіатури тексту + виділення курсором надпису + кнопка „По центру” або „По лівому краю”, або „По правому краю” + вибір шрифту (поля зі списком „Шрифт” і „Розмір”) + кнопки „Ж”, „К”, „Ч” + вибір вигляду надпису (кнопка „Колір заливки/фона” + кнопки „підняте оформлення”, „Утоплене оформлення”, „Рельєфне оформлення” та ін. панелі інструментів „Формат (форма/звіт)”)
  Встановлення та оформлення рамок на бланку форми Активізація панелі елементів + кнопка „Прямокутник” + встановлення курсором рамки у визначене місце бланка форми + виділення курсором рамки + кнопки „Припідняте оформлення”, „Утоплене оформлення”, „Рельєфне оформлення” та ін. панелі інструментів „Формат (форма/звіт)”

 

Продовження табл.5.3

 

      Побудова формул обчислення показників на формах     - Відкриття форми в режимі конструктора + активізація панелі елементів + кнопка „Поле” + встановлення курсором поля у визначене місце бланка форми + введення в ліву частину поля назви показника, а в праву частину – формули з використанням функцій, операторів, назв полів і констант
      Створення кнопок на формах   - Відкриття форми в режимі конструктора + активізація панелі елементів + кнопка „Кнопка” + встановлення курсором кнопки у визначене місце бланка форми + вибір категорії + вибір дій за категоріями + встановлення курсором розміру та розташування кнопки на бланку форми
      Створення запитів для відбору даних на базі форм     - Відкриття форми в режимі конструктора + кнопка „Властивості” панелі інструментів „Конструктор форм” + активізація закладки „Подія” + режим „Відкриття” + режим „Програми” + підготовка програмного модуля на VB
    Побудова кнопкової форми     - Команди головного меню „Сервіс /Службові програми /Диспетчер кнопкових форм” + створення сторінок на формі + побудова на сторінках елементів управління (функціональних кнопок)
        Побудова форм у вигляді діаграм   - Активізація закладки „Форми” + кнопка „Створити” + режим „Діаграма” + вибір із списку джерела даних + вибір доступних полів + вибір типу діаграми + створення діаграми (перетягування курсором полів з даними у вікно „Дані” та поля з показниками у вікно „Вісі”) + оформлення діаграми в режимі редагування
    Формування автозвітів   - Активізація закладки „Звіти” + кнопка „Створити” + вибір режиму „Автозвіт: у стовпчик”, „Автозвіт: стрічковий” та ін. + вибір із списку джерела даних + кнопка „ОК”

 

Продовження табл.5.3

 

          Підготовка бланка звіту Активізація закладки „Звіти” + кнопка „Створити” + вибір режиму: „Майстер звітів”, „Автозвіт: у стовпчик”, „Автозвіт: стрічковий” та ін. + вибір із списку джерела даних + кнопка „ОК” + редагування бланка
          Формування звітів з використанням режиму конструктора       звіту в режимі конструктора
    Встановлення, розміщення та вибір вигляду полів на бланку звіту Активізація „Списку полів” на панелі інструментів + перетягування курсором полів на визначені місця бланка звіту + виділення курсором лівої або правої частини поля + кнопка „По центру” або „По лівому краю”, або „По правому краю” + вибір шрифту (поля зі списком „Шрифт” і „Розмір”) + кнопки „Ж”, „К”, „Ч” + вибір вигляду поля (кнопка „Колір заливки / фона” + кнопки „підняте оформлення”, „Утоплене оформлення”, „Рельєфне оформлення” та ін. панелі інструментів „Формат (форма/звіт)”)
  Встановлення, розміщення та вибір вигляду надписів на бланку звіту Активізація панелі елементів + кнопка „Надпис” + встановлення курсора у визначене місце бланка + введення з клавіатури тексту + виділення курсором надпису + кнопка „По центру” або „По лівому краю”, або „По правому краю” + вибір шрифту (поля зі списком „Шрифт” і „Розмір”) + кнопки „Ж”, „К”, „Ч” + вибір вигляду надпису (кнопка „Колір заливки/фона” + кнопки „Припідняте оформлення”, „Утоплене оформлення”, „Рельєфне оформлення” та ін. панелі інструментів „Формат (форма/звіт)”)
  Встановлення та оформлення рамок на бланку звіту Активізація панелі елементів + кнопка „Прямокутник” + встановлення курсором рамки у визначене місце бланка звіту + виділення курсором рамки + кнопки „Припідняте оформлення”, „Утоплене оформлення”, „Рельєфне оформлення” та ін. панелі інструментів „Формат (форма/звіт)”
    Побудова формул обчислення показників на звітах   - Відкриття звіту в режимі конструктора + активізація панелі елементів + кнопка „Поле” + встановлення поля в області „Примітка” + введення в ліву частину поля назви показника, а в праву частину – формули з використанням функцій, операторів, назв полів і констант

 

Продовження табл.5.3

 

    Створення запитів для відбору даних на базі звітів     - Відкриття звіту в режимі конструктора + кнопка „Властивості” панелі інструментів „Конструктор звітів” + активізація закладки „Подія” + режим „Відкриття” + режим „Програми” + підготовка програмного модуля на VB
  Публікація даних у вигляді статичних Web – сторінок     - Активізація закладки „Таблиці” + виділення курсором піктограми таблиці, запиту або звіту + команда головного меню „Файл / Експорт” + вибір типу файла „Документи HTML” + збереження Web – сторінки у визначеній папці
    Створення Web-сторінок динамічного доступу до даних   - Активізація закладки „Сторінки” + активізація режиму „Створення сторінок доступу до даних за допомогою майстра” + вибір таблиці або запиту, полів, порядку сортування + встановлення елементів управління + збереження Web – сторінки у визначеній папці
  Побудова макросів   - Активізація закладки „Макроси” + кнопка „Створити” + вибір із списку макрокоманд та їх параметрів

5 .2 . Практична робота “Створення реляційних таблиць бази даних “Тур до Сіднея”Хід роботи :

1. Завантажити додаток Access.

2. Виконати команди головного меню „Файл/Створити/ Нова база даних”. У діалоговому вікні „Файл нової бази да них” відкрити власну папку. У вікні “Ім’я файлу” ввести з клавіатури ім’я бази даних “Тур до Сіднея” та натиснути кнопку “Створити”.

3. Ознайомитися з закладками „Таблиці”, „Запити”, „Форми”, „Звіти”, „Сторінки”, „Макроси”, „Модулі” та кнопками „Відкрити”, „Конструктор”, „Створити” голов ного діалогового вікна додатка Access для формування бази даних.

4. Створити реляційну таблицю „Вартість путівок”. Для цього потрібно активізувати закладку „Таблиці”, натисну ти кнопку „Створити”, вибрати курсором ре жим „Конструктор” і на тиснути кнопку „ОК”. В діалогове вікно ввести послідовно з викорис танням клавіатури імена полів та вибрати із спис ку за допомогою курсо ру миші відповідні типи даних (рис.5.6). Закрити таблицю кнопкою „Закрити”. При її зберіганні задати ім’я „Вартість путівок”. Натиснути кнопку „ОК”. На питання: „Створити ключове поле зараз?” натиснути кнопку „Так”. При цьому буде створено ключове поле з ім’ям „Код” і ти пом даних „Лічильник”. Щоб це перевірити, необхідно вста новити курсор на піктограму створеної таблиці „Вартість путівок” і натиснути кнопку „Конструктор”. Закрити таб лицю після перевірки її структури.

5. Встановити курсор на піктограму таблиці „Вартість путівок”, відкрити її кнопкою „Відкрити” і ввести з клавіа тури наступні дані (табл.5.4).

Таблиця 5.4

Готель Кіль кість днів Ціна (група 23 ч) Ціна (група 45 ч) Ціна (група 69 ч) Ціна (група 1015 ч) Ціна (група 1620 ч)
Charlton Crest 4*
Charlton Crest 5*
SwissGrand 4*
SwissGrand 5*
Landmark 4*
Landmark 5*
Renaissance 4*
Renaissance 5*
Sheraton on the Park 4*
Sheraton on the Park 5*

Примітка . Перехід від поля введення даних до наступ ного поля здійснюється клавішею Tab.

6. Встановити курсором миші прийнятну ширину меж полів таблиці. Сховати поле „Кількість днів”. Для цього

 

потрібно виділити поле (тобто встановити курсор на заго ловок поля і натиснути ліву кнопку миші), через контекст не меню виконати команду „Сховати стовпчики”. Відобра зити на екрані поле „Кількість днів”. Для цього потрібно встановити курсор на синій заголовок вікна таблиці і через контекстне меню виконати команду „Відобразити стовпчи ки”.

7. Упорядкувати введені записи за зростанням значень будьякого поля. Для цього необхідно виділити курсором поле (наприклад, Готель) і натиснути на панелі інструментів „Таблиця в режимі таблиці” кнопку „Сортування за зрос танням”. Упорядкувати записи за зменшенням значень поля кнопкою „Сортування за зменшенням”. Закрити та зберег ти таблицю „Вартість путівок”.

8. Створити таблицю „Вартість екскурсій”. Для цього потрібно активізувати закладку „Таблиці”, натиснути кноп ку „Створити”, вибрати курсором режим „Конструктор” і натиснути кнопку „ОК”. В діалогове вікно ввести послідов но з використанням клавіатури імена полів та вибрати із списку за допомогою курсору миші відпо відні типи даних (рис.5.7). Виділити курсором поле „Код” і через контекстне меню встановити

„Ключове поле”. Зак рити таблицю кноп кою „Закрити”. При її зберіганні задати ім’я „Вартість екскурсій”. Натиснути кнопку „ОК”.

9. Встановити курсор на піктограму таблиці „Вартість ек скурсій”, відкрити її кнопкою „Відкрити” і ввести з клавіа тури наступні дані (табл.5.5).

 

Таблиця 5.5

Вид екскурсії Ціна (група 23 ч) Ціна (група 45 ч) Ціна (група 69 ч) Ціна (група 1015 ч) Ціна (група 1620 ч)
Оглядова екскурсія по Сіднею (3 години)
Оглядова екскурсія по Сіднею (5 годин)
Оглядова екскурсія по Сіднею та парку диких тварин (8 годин)
Блакитні гори та парк диких тварин
Поїздка до долини виноробства "Хантер Веллі" (10 годин)
Канберра (12 годин)

10. Встановити курсором оптимальну ширину меж полів. Упорядкувати записи за зростанням або зменшенням зна чень поля “Вид екскурсії”. Закрити та зберегти таблицю „Вартість екскурсій”.

11. Закрити базу даних “Тур до Сіднея” та закінчити ро боту з СУБД Access.

5 .3 . Практична робота “Створення діалогових електронних форм бази даних “Тур до Сіднея”Хід роботи :

1. Завантажити додаток Access, відкрити власну папку та завантажити файл “Тур до Сіднея”.

 

2. Створити діалогову електронну форму „Вартість пут івок” для перегляду, редагування та введення записів ( рис. 5.8).

Для побудови форми потрібно перейти на закладку „Форми” та натиснути кнопку „Створити”. Вибрати режим „Конструктор”, джерело даних – таблиця „Вартість путівок” і натиснути кнопку „ОК”. З’явиться порожній бланк фор ми. Розтягнути курсором миші бланк у вікні „Форма” та ким чином, щоб його довжина становила 11 см, а висота – 5 см. Натиснути кнопки „Список полів” і „Панель еле ментів”, які розташовані на панелі інструментів „Конструк тор форм”. Список полів і панель елементів розмістити кур сором миші поруч з бланком форми.

3. Розташувати на бланку форми „Вартість путівок” такі елементи управління, як рамки, надпис, поля та кнопки.

Спочатку необхідно по краях бланка форми встановити припідняту рамку. Для цієї мети потрібно на панелі еле ментів натиснути кнопку „Прямокутник” і курсором миші намалювати біля країв бланка рамку. Далі виділити її кур сором і натиснути кнопку „Припідняте оформлення” на панелі інструментів „Формат (форма/звіт)”.

Натиснути на панелі елементів кнопку „Надпис” і ввес ти з клавіатури у верхній частині бланка текст: “ВАРТІСТЬ ПУТІВОК”. Вибрати та встановити шрифт „Times New Roman, 16”. Виділити курсором миші рамку навколо тексту і встановити для неї припідняте оформлення.

Активізувати курсором вікно „Список полів”. Клацну ти курсором на поле „Кількість днів” і, утримуючи курсо ром миші, перетягнути його та розмістити на бланку форми ( рис.5.8). Слід тут зазначити, що поле, яке встановлюється на бланку форми має дві взаємопов’язані частини: ліву для відображення імені поля, праву для відображення значення поля відповідного запису. Розтягнути ці дві частини можна в тому випадку, якщо встановлений на поле курсор миші приймає вигляд вказівного пальця. Якщо курсор приймає вигляд долоні, тоді обидві частини взаємопов’язані і пере міщаються одночасно на бланку. Клацнути на лівій частині

 

поля і встановити для неї утоплене оформлення кнопкою „Утоплене оформлення” на панелі інструментів „Формат ( форма/звіт)”. Виділити курсором ліву та праву частину поля і натиснути кнопку „По центру” на панелі інструментів „Формат (форма / звіт)”.

Аналогічним чином виконати дії над іншими полями, тобто розмістити їх на відповідні місця бланка і оформити ( рис. 5.8).

Створити навколо лівих частин полів утоплену рамку. Для цього потрібно на панелі елементів натиснути кнопку „Прямокутник” і курсором миші намалювати навколо лівих частин полів рамку. Далі виділити її курсором і натиснути кнопку „Утоплене оформлення” на панелі інструментів „Формат (форма/звіт)”.

Створити припідняту платформу для кнопок. в нижній правій частині бланка форми. Для цього потрібно на панелі елементів натиснути кнопку „Прямокутник” і курсором миші намалювати у визначеному місці рамку. Далі виділи ти її курсором і натиснути кнопку „Припідняте оформлен ня” на панелі інструментів „Формат (форма/звіт)”.

Встановити кнопку закриття діалогової електронної форми „Вартість путівок”. Для її створення необхідно на панелі елементів натиснути кнопку „Кнопка” та клацнути курсором в середині припіднятої платформи. В діалогово му вікні „Створення кнопок” вибрати режим „Робота з фор мою” та дію „Закрити форму”. Далі вибрати малюнок на кнопці, яка формується і натиснути кнопку „Готово”. Виді лити курсором кнопку та розмістити її таким чином на при піднятій платформі, щоб зліва залишилося вільне місце для майбутньої кнопки „Вартість екскурсій”.

Встановити відсутність зайвих на наш погляд елементів форми. Для цього потрібно на панелі інструментів „Конст руктор форм” натиснути кнопку „Властивості”. В діалого вому вікні „Форма” активізувати закладку „Макет” і вста новити за допомогою полів зі списками такі режими: смуги прокрутки – „Відсутні”, область виділення – „Ні”, кнопка віконного меню – „Ні”, кнопки розмірів вікна – „Відсутні”,

кнопка закриття – „Ні”. У рядку „Підпис” ввести з клавіа

тури „Путівки”. Закрити діалогове вікно „Форма” та збе регти форму „Вартість путівок”.

4. Відкрити підготовлену форму „Вартість путівок” кнопкою „Відкрити” та переглянути базу даних з викорис танням кнопок переходу по записам, які розташовані в нижній частині форми (рис.5.9). Закрити форму кнопкою, яка була створена.

5. Створити діалогову електронну форму „Вартість екс курсій” для перегляду, редагування та введення записів ( рис. 5.10).

 

Для побудови форми потрібно активізувати закладку „Форми” та натиснути кнопку „Створити”. Вибрати режим „Конструктор”, джерело даних – таблиця „Вартість екс курсій” і натиснути кнопку „ОК”. З’явиться порожній бланк форми. Розтягнути курсором миші бланк у вікні „Форма” таким чином, щоб його довжина становила 11 см, а висота – 5 см. Активізувати список полів і панель елементів, які розташовані на панелі інструментів „Конструктор форм”. Список полів і панель елементів розмістити курсором миші поруч з бланком форми.

6. Розташувати на бланку форми „Вартість екскурсій” такі елементи управління, як рамки, надпис, поля та кноп ки.

Спочатку необхідно по краях бланка форми встановити припідняту рамку. Для цієї мети потрібно на панелі еле ментів натиснути кнопку „Прямокутник” і курсором миші намалювати біля країв бланка рамку. Далі виділити її кур сором і натиснути кнопку „Припідняте оформлення” на панелі інструментів „Формат (форма/звіт)”.

Натиснути на панелі елементів кнопку „Надпис” і ввес ти з клавіатури у верхній частині бланка текст: “ВАРТІСТЬ ЕКСКУРСІЙ”. Вибрати та встановити шрифт „Times New Roman, 16”. Виділити курсором миші рамку навколо тексту і встановити для неї припідняте оформлення.

Активізувати курсором вікно „Список полів”. Клацну ти курсором на поле „Вид екскурсії” і, утримуючи курсо ром миші, перетягнути його та розмістити на бланку форми ( рис.5.10). Клацнути на лівій частині поля і встановити для неї утоплене оформлення кнопкою „Утоплене оформлен ня” на панелі інструментів „Формат (форма/звіт)”. Виділити курсором ліву частину поля і натиснути кнопку „По цент ру” на панелі інструментів „Формат (форма/звіт)”.

Аналогічним чином виконати дії над іншими полями, тобто розмістити їх на відповідні місця бланка і оформити. Зміст правих частин полів доцільно центрувати (рис.5.10).

Створити навколо лівих частин полів утоплену рамку. Для цього потрібно на панелі елементів натиснути кнопку

 

„Прямокутник” і курсором миші намалювати навколо лівих частин полів рамку. Далі виділити її курсором і натиснути кнопку „Утоплене оформлення” на панелі інструментів „Формат (форма/звіт)”.

Створити утоплену платформу для кнопок. в нижній правій частині бланка форми. Для цього потрібно на панелі елементів натиснути кнопку „Прямокутник” і курсором миші намалювати у визначеному місці рамку. Далі виділи ти її курсором і натиснути кнопку „Утоплене оформлення” на панелі інструментів „Формат (форма/звіт)”.

Встановити кнопку закриття діалогової електронної форми „Вартість екскурсій”. Для її встановлення необхід но на панелі елементів натиснути кнопку „Кнопка” та клац нути курсором в середині утопленої платформи. В діалого вому вікні „Створення кнопок” вибрати режим „Робота з формою” та дію „Закрити форму”. Далі вибрати малюнок на кнопці, яка формується і натиснути кнопку „Готово”. Виділити курсором кнопку та розмістити її таким чином на утопленій платформі, щоб зліва залишилося вільне місце для кнопки „Вартість путівок”.

Встановити кнопку відкриття діалогової електронної форми „Вартість путівок”. Для її створення необхідно на панелі елементів натиснути кнопку „Кнопка” та клацнути курсором зліва кнопки закриття форми. В діалоговому вікні „Створення кнопок” вибрати режим „Робота з формою” та дію „Відкрити форму”. Далі вибрати форму „Вартість путі вок”, ввести з клавіатури текст „Вартість путівок” і натис нути кнопку „Готово”. Виділити курсором кнопку та розмі стити її на утопленій платформі.

Встановити відсутність зайвих на наш погляд елементів форми. Для цього потрібно на панелі інструментів „Конст руктор форм” натиснути кнопку „Властивості”. В діалого вому вікні „Форма” активізувати закладку „Макет” і вста новити за допомогою полів зі списками такі режими: смуги прокрутки – „Відсутні”, область виділення – „Ні”, кнопка віконного меню – „Ні”, кнопки розмірів вікна – „Відсутні”, кнопка закриття – „Ні”. У рядку „Підпис” ввести з клавіа

тури „Екскурсії”. Закрити діалогове вікно „Форма” та збе

регти форму „Вартість екскурсій”.

7. Відкрити підготовлену форму „Вартість екскурсій” кнопкою „Відкрити” та переглянути базу даних з викорис танням кнопок переходу по записам, які розташовані в нижній частині форми (рис.5.11). Активізувати форму „Вартість путівок”. Закрити форми відповідними кнопка ми..

8. Відкрити в режимі конструктора підготовлену форму „Вартість путівок” і встановити кнопку відкриття діалого вої електронної форми „Вартість екскурсій”. Для її створен ня необхідно на панелі елементів натиснути кнопку „Кноп ка” та клацнути курсором зліва кнопки закриття форми. В діалоговому вікні „Створення кнопок” вибрати режим „Ро бота з формою” та дію „Відкрити форму”. Далі вибрати фор му „Вартість екскурсій”, ввести з клавіатури текст „Вартість екскурсій” і натиснути кнопку „Готово”. Виділити курсо ром кнопку та розмістити її ліворуч кнопки закриття фор ми. Відкрити форму та переглянути роботу кнопок.

9. Закрити базу даних “Тур до Сіднея” та закінчити ро боту з СУБД Access.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.