Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Практична робота „Побудова інформаційноH довідкової системи “Засоби розміщення

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

України”Хід роботи :

1. Завантажити додаток Access.

2. Виконати команди головного меню „Файл/Створи ти/Нова база даних”. У діалоговому вікні „Файл нової бази даних” відкрити власну папку. У вікні “Ім’я файлу” ввести з клавіатури ім’я бази даних “Засоби розміщення” та натис нути кнопку “Створити”.

3. Створити таблицю „Міста України”. Для цього необ хідно активізувати закладку „Таблиці”, натиснути кнопку „Створити”, вибрати режим „Конструктор” та натиснути кнопку „ОК”.

У діалогове вікно ввести послідовно

( рис.5.37): імена полів та їх типи даних. Виді лити курсором миші

поле „Код міста” і вста Рис. 5.37. Структура таблиці “Міста України новити його через кон текстне меню як ключове. Закрити таблицю. При її збері ганні задати ім’я „Міста України”. Встановити курсор на піктограму підготовленої таблиці „Міста України”, відкри ти її та ввести з клавіатури дані (табл.5.8).


4. Створити таблицю „Регіони України”. Для цього необхідно активізу вати закладку „Таблиці”, натиснути кнопку „Ство рити”, вибрати режим „Конструктор” та натисну ти кнопку „ОК”.

У діалогове вікно ввес ти послідовно (рис.5.38): імена полів та їх типи да них. Виділити курсором миші поле „Код регіону” і встановити його через кон текстне меню як ключове. Закрити таблицю. При її зберіганні задати ім’я „Ре гіони України”.

Встановити курсор на піктограму підготовленої таблиці „Регіони Украї


Таблиця 5.8

Код міста Місто
ВІННИЦЯ
ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ДОНЕЦЬК
ІВАНОФРАНКІВСЬК
КИЇВ
ЛЬВІВ
ОДЕСА
ПОЛТАВА
РІВНЕ
УЖГОРОД
ХАРКІВ
ЧЕРНІВЦІ
ЯЛТА

Рис. 5.38. Структура таблиці

„Регіони України”


ни”, відкрити її та ввести з клавіатури дані (табл.5.9).

Таблиця 5.9

Код регіону Регіон Код регіону Регіон
РЕСПУБЛІКА КРИМ МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ РІВНЕНЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ М.СЕВАСТОПОЛЬ
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
ЗАПОРІЖСЬКА ОБЛАСТЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ІВАНОФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
М.КИЇВ ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

5 . Створити таблицю „Засоби розміщення”. Для цього потрібно активізувати закладку „Таблиці”, натиснути кноп ку „Створити”, вибрати режим „Конструктор” та натисну ти кнопку „ОК”. В діалогове вікно ввести послідовно ( рис.5.39): імена полів та їх типи даних.

При створенні поля „Код регіону” встановити закладку „Підстановка” та вибрати із полів зі списками послідовно для: типу елемента управління – „Поле зі списком”, типу джерела рядків – „Таблиця або запит”, джерела рядків – „Регіони України” (рис.5.39). Для цього необхідно у відпо відному рядку клацнути курсором миші і вибрати у полі зі списком, яке з’явилося, зазначене вище.

При створенні поля „Код міста” встановити закладку „Підстановка” та ви брати із полів зі спис ками послідовно для: типу елемента управ ління – „Поле зі списком”, типу дже рела рядків – „Таб лиця або запит”, джерела рядків – „Міста України”.

Закрити таблицю. При її зберіганні зада ти ім’я „Засоби роз міщення”. Встанови ти курсор на піктог раму підготовленої таблиці „Засоби роз міщення”, відкрити її та ввести дані з ви користанням полів зі списками (табл.5.10).

Рис. 5.39. Структура таблиці

„Засоби розміщення”

Таблиця 5.10

Код регіону Код міста Назва засобу розміщення Адреса Телефон
Готель "Ореанда" Ялта, вул. Леніна, 35
Мотелькемпінг "Галявина казок" Ялта, вул. Кірова, 167
Готельний комплекс "Ялта інтурист" Ялта, вул. Дрожинського, 50
Готель "Вінниця" 286000, Вінниця, вул. Соборна,
Готель "Україна" Вінниця, вул. Козицького, 36
Готель "Світанок" Дніпропетровськ, вул. Фучика, 30
Готель "Спорт" Дніпропетровськ, вул. Щорса,
Готель "Шахтар" Донецьк, проспект Титова, 15
Готель "Турист" Донецьк, бульвар Шевченка,
Готель "Закарпаття" Ужгород, пл. Кирила та Мефодія, 5
Готель "Ужгород" Ужгород, вул. Б.Хмельницького, 2
Готель "Україна" ІваноФранківськ, вул. Незалежності, 40
Готель "Прикарпаття" ІваноФранківськ, вул. Мазепи, 140а
Готель "Дніпро" Київ, вул. Хрещатик, 1/2
Готель "Київ" Київ, вул. Грушевського, 26/1
Готель "Пролісок" Київ, проспект Перемоги, 139
Готельний комплекс "Русь" Київ, вул. Госпітальна, 4
Готельний комплекс "Братислава" Київ, вул. Малишко, 1
Готельний комплекс "Либідь" Київ, проспект Перемоги, 3
Готель "Київ" Львів, вул. Міська, 15
Готель "Супутник" Львів, вул. Княгині Ольги, 116
Готель "Чорне море" Одеса, вул. Ришельєвська, 59
Готель "Вікторія" Одеса, вул. Генуезька, 24а
Туристський комплекс "Турист" Харків, проспект Московський, 144

6. Встановити зв’язки між таблицями (рис.5.40). Для цьо го виконати команди головного меню „Сервіс/Схема да них”. У діалогове вікно „Додавання таблиць” за допомогою відповідної кнопки додати всі таблиці. Закрити діалогове вікно.

На бланку „Схема даних” таблиці оптимально розмісти ти. Встановити курсор на поле „Код регіону” таблиці „Ре України” і, утримуючи ліву кнопку миші, перетягнути його на поле „Код міста” таблиці „Засоби розміщення”. При появі діалогового вікна „Зв’язки” встановити режим „За безпечення цілісності даних” і натиснути кнопку „Створи ти”.

гіони України” і, ут
римуючи ліву кнопку
миші,
перетягнути
його
на
поле
„Код
регіону” таблиці „За
соби
розміщення”.
При появі діалогово
го
вікна
„Зв’язки”
встановити
режим
„Забезпечення цілі
сності даних” і натис
нути кнопку „Ство
рити”. Закрити схему
даних.
Встановити курсор на поле „Код міста” таблиці „Міста

7. Створити запит „Готелі міст” (рис.5.41). Для його по будови спочатку потрібно активізувати закладку „Запити” та натиснути кнопки „Створити”, „Конструктор”, „ОК”.

Із діалогового вікна „Додавання таблиць” додати для створення запиту таблиці „Міста України” та „Засоби роз міщення”. Закрити діалогове вікно „Додавання таблиць”.

Перетягнути курсором миші поле „Код міста” із таблиці „Засоби розміщення” (утримуючи його лівою кнопкою миші) на перше поле запиту, яке формується. Клацнути кур сором у рядку „Сортування” і вибрати із списку „За зрос танням”.

Перетягнути поле „Місто” із таблиці „Міста України” ( як було зроблено вище) на друге поле запиту.

Далі послідовно в чергові поля перетягнути із таблиці „Засоби розміщення” поля: „Назва засобу розміщення”, „Адреса”, „Телефон”, „Кількість поверхів”, „Кількість од номісних номерів”, „Кількість двомісних номерів”, „Кількість тримісних номерів”, „Кількість чотиримісних номерів”, „Кількість номерів люкс”, „Рівень комфорту”.

Закрити та зберегти запит з ім’ям „Готелі міст”. Для пе ревірки роботи запиту необхідно встановити курсор на піктограму „Готелі міст” та відкрити його кнопкою „Відкри ти”.

8. Створити запит „Готелі регіонів”. Для його побудови спочатку потрібно активізувати закладку „Запити” та натис нути кнопки „Створити”, „Конструктор”, „ОК”.

Із діалогового вікна „Додавання таблиць” додати для створення запиту таблиці „Регіони України” та „Засоби роз міщення”. Закрити діалогове вікно „Додавання таблиць”.

Перетягнути курсором миші поле „Код регіону” із таб лиці „Засоби розміщення” (утримуючи його лівою кнопкою миші) на перше поле запиту, яке формується. Клацнути кур сором у рядку „Сортування” і вибрати із списку „За зрос танням”. Перетягнути поле „Регіон” із таблиці „Регіони України” (як було зроблено вище) на друге поле запиту. Далі послідовно в чергові поля перетягнути із таблиці „Засоби розміщення” поля „Назва засобу розміщення”, „Адреса” та „Телефон”.

Закрити та зберегти запит з ім’ям „Готелі регіонів”. Для перевірки роботи запиту необхідно встановити курсор на піктограму „Готелі регіонів” та відкрити його кнопкою „Відкрити”.

9. Сформувати звіт „Засоби розміщення міста” (рис. 5.42).

Для формування звіту потрібно активізувати закладку „Звіти”, натиснути на кнопку „Створити”, вибрати режим „Автозвіт: стрічковий” та джерело даних запит „Готелі міст”. Натиснути кнопку „ОК”. Закрити звіт. Зберегти його з ім’ям „Засоби розміщення міста”. Відкрити звіт в режимі конструктора кнопкою „Конструктор”. Виділити курсором в області „Заголовок звіту” надпис і змінити його на „Ха рактеристика засобів розміщення міста”. В області „Верхній колонтитул” виділити курсором напівжирну лінію та вилу чити її кнопкою „Del”. У такий спосіб вилучити ліву части ну поля „Місто”, а праву частину перетягнути праворуч за головка звіту (рис.5.42). Встановити для заголовка та поля „Місто” шрифт „Times New Roman, 20”. Відредагувати кур сором миші в області „Верхній колонтитул” розміри полів і оптимально їх розмістити. Встановити для поля „Назва за собу розміщення” сірий колір кнопкою „Колір заливки / фону”, а також оформлення кнопкою „Втиснене оформлен ня”. Встановити шрифт „Times New Roman, 10”. За допо

могою кнопки „Формат за зразком” передати формат поля „Назва засобу розміщення” іншим полям в області „Верхній колонтитул”.

Для того, щоб поля „Назва засобу розміщення” та „Ад реса” області „Область даних” було достатнім за розміра ми, необхідно спочатку встановити курсор зверху межі „Нижній колонтитул” і, утримуючи ліву кнопку миші, пе ретягнути межу трохи нижче. Потім розтягнути дане поле по висоті таким чином, щоб у межах поля візуально розмі щалося п’ять рядків.

У звіті записи доцільно виокремлювати лінією. Щоб реа лізувати цю технологію, потрібно активізувати панель еле ментів, натиснути кнопку „Прямокутник” і курсором миші намалювати рамку навколо полів області „Область даних”. Далі виділити цю рамку та натиснути кнопку „Рельєфне оформлення” на панелі інструментів „Формат (форма/звіт)”. Створити формулу підрахунку кількості готелів у звіті. Для цього спочатку потрібно встановити курсор під межу „Примітка звіту” і, утримуючи ліву кнопку миші, розтягну ти на 1,5 сантиметри область примітки. Активізувати панель елементів і натиснути кнопку „Поле”. Встановити нове поле ліворуч області примітки. У ліву частину поля ввести з кла віатури „Кількість засобів розміщення:”, а в праву частину поля ввести формулу

= Count([Назва засобу розміщення ]).

В режимі конструктора встановити курсор на заголовок діалогового вікна звіту і через контекстне меню за допомо гою команд „Обробка подій / Програми” ввести з клавіату ри програмний модуль (рядок початку і кінця програми вво диться автоматично):

Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)

Dim Ввести_Код_міста As Variant

Me.RecordSource = «select * from [Готелі міст] where [Код міста]= Ввести_Код_міста»

End Sub

Створений програмний модуль на VB дозволить форму вати звіт з попереднім запитом на вибірку визначеного коду міста.

Закрити та зберегти звіт „Засоби розміщення міста”. Відкрити та переглянути створений звіт. Для відкриття звіту ввести, наприклад, у діалогове вікно код міста „392”.

10 . Сформувати звіт „Засоби розміщення регіону”

( рис. 5.43).

Для формування звіту потрібно активізувати закладку „Звіти”, натиснути на кнопку „Створити”, вибрати режим „Автозвіт: стрічковий” та джерело даних запит „Готелі ре гіонів”. Натиснути кнопку „ОК”. Закрити звіт. Зберегти його з ім’ям „Засоби розміщення регіону”. Відкрити звіт в режимі конструктора кнопкою „Конструктор”. Виділити курсором в області „Заголовок звіту” надпис і змінити його на „Дислокація засобів розміщення регіону”. В області „Верхній колонтитул” виділити курсором напівжирну лінію та вилучити її кнопкою „Del”. У такий спосіб вилучити ліву частину поля „Регіон”, а праву частину перетягнути право руч заголовка звіту (рис.5.43). Встановити для заголовка та поля „Регіон” шрифт „Times New Roman, 16”. Відредагува ти курсором миші в області „Верхній колонтитул” розміри полів і оптимально їх розмістити. Встановити для поля „На зва засобу розміщення” сірий колір кнопкою „Колір залив

ки /фону”, а також оформлення кнопкою „Втиснене офор млення”. Встановити шрифт „Times New Roman, 10”. За допомогою кнопки „Формат за зразком” передати формат поля „Назва засобу розміщення” іншим полям в області „Верхній колонтитул”.

Для того, щоб поля „Назва засобу розміщення” та „Ад реса” області „Область даних” було достатнім за розміра ми, необхідно спочатку встановити курсор зверху межі „Нижній колонтитул” і, утримуючи ліву кнопку миші, пе ретягнути межу трохи нижче. Потім розтягнути дане поле по висоті таким чином, щоб у межах поля візуально розмі щалося два рядки.

У звіті записи доцільно виокремлювати лінією. Щоб реа лізувати цю технологію, потрібно активізувати панель еле ментів, натиснути кнопку „Прямокутник” і курсором миші намалювати рамку навколо полів області „Область даних”. Далі виділити цю рамку та натиснути кнопку „Рельєфне оформлення” на панелі інструментів „Формат (форма/звіт)”. Створити формулу підрахунку кількості готелів у звіті. Для цього спочатку потрібно встановити курсор під межу „Примітка звіту” і, утримуючи ліву кнопку миші, розтягну ти на 1,5 сантиметри область примітки. Активізувати панель елементів і натиснути кнопку „Поле”. Встановити нове поле ліворуч області примітки. У ліву частину поля ввести з кла віатури „Кількість засобів розміщення:”, а в праву частину поля ввести формулу

= Count([Назва засобу розміщення ]).

В режимі конструктора встановити курсор на заголовок діалогового вікна звіту і через контекстне меню за допомо гою команд „Обробка подій / Програми” ввести з клавіату ри програмний модуль (рядок початку і кінця програми вво диться автоматично):

Private Sub Report_Open(Cancel As Integer)

Dim Ввести_Код_регіону As Variant

Me.RecordSource = «select * from [Готелі регіонів] where

[ Код регіону] = Ввести_Код_регіону» End Sub

Створений програмний модуль на VB дозволить форму вати звіт з попереднім запитом на вибірку визначеного коду регіону.

Закрити та зберегти звіт „Засоби розміщення регіону”. Відкрити та переглянути створений звіт. Для відкриття звіту ввести, наприклад, у діалогове вікно код регіону „16”.

11. Створити форму „Міста України” для перегляду та редагування записів. Для цього потрібно активізувати зак ладку „Форми” та натиснути кнопку „Створити”. Вибрати режим „Автоформа: у стовпчик”, джерело даних – таблиця „Міста України” та натиснути кнопку „ОК”. Закрити фор му та зберегти її з ім’ям „Міста України”. У такий спосіб створити форму „Регіони України” з джерелом даних – таб лиця „Регіони України”. Переглянути роботу створених форм.

12. Створити діалогову електронну форму „Засоби роз міщення” для перегляду та редагування записів (рис.5.44). Для цього потрібно активізувати закладку „Форми” та на тиснути кнопку „Створити”. Вибрати режим „Автоформа: у стовпчик”, джерело даних – таблиця „Засоби розміщен

ня” та натиснути кнопку „ОК”. Закрити форму та зберегти її з ім’ям „Засоби розміщення”.

Відкрити форму в режимі конструктора та відредагува ти розташування та розміри полів таким чином, щоб було видно їх зміст (рис.5.44). Ліві частини полів відцентрувати.

Створити навколо лівих частин визначених груп полів рамку з втисненим оформленням. Для цього потрібно на па нелі елементів натиснути кнопку „Прямокутник” і курсо ром миші намалювати навколо лівих частин полів рамку. Далі виділити її курсором і натиснути кнопку „Втиснене оформлення” на панелі інструментів „Формат (форма/ звіт)”.

Виділити курсором праву частину поля „Рівень комфор ту” і встановити шрифт „Arial, 24” червоного кольору. В да ному випадку при відкритті форми рівень комфорту буде представлений червоними зірками.

Встановити кнопку закриття діалогової електронної форми. Для її створення потрібно на панелі елементів на тиснути кнопку „Кнопка” та клацнути курсором у верхній частині бланка форми. В діалоговому вікні „Створення кно пок” вибрати режим „Робота з формою” та дію „Закрити форму”. Далі вибрати малюнок на кнопці, яка формується, і натиснути кнопку „Готово”.

Створити припідняту платформу для кнопок „Регіони України” та „Міста України”. Для цього потрібно на панелі елементів вимкнути кнопку „Майстри”. Натиснути кнопку „Група перемикачів” і намалювати рамку (рис.5.44). Натис нути кнопку „Припідняте оформлення” на панелі інстру ментів „Формат (форма/звіт)”. Відцентрувати заголовок рамки, ввести з клавіатури текст „Відкриття форм для реда гування”. Потім виділити курсором заголовок, створити для нього припідняте оформлення та встановити блакитний колір.

Встановити кнопку відкриття форми „Регіони України”. Для її створення необхідно на панелі елементів увімкнути кнопку „Майстри”, натиснути кнопку „Кнопка” та клац нути курсором ліворуч на припіднятій платформі. В діало говому вікні „Створення кнопок” вибрати режим „Робота з формою” та дію „Відкрити форму”. Далі вибрати форму „Регіони України”, ввести з клавіатури текст „Регіони Ук раїни” і натиснути кнопку „Готово”. Виділити курсором кнопку та розмістити її на припіднятій платформі.

Встановити кнопку відкриття форми „Міста України”. Для її створення потрібно на панелі елементів натиснути кнопку „Кнопка” та клацнути курсором праворуч на при піднятій платформі. В діалоговому вікні „Створення кно пок” вибрати режим „Робота з формою” та дію „Відкрити форму”. Далі вибрати форму „Міста України”, ввести з кла віатури текст „Міста України” і натиснути кнопку „Гото во”. Виділити курсором кнопку та розмістити її на при піднятій платформі.

Створити припідняту платформу для кнопок „Дислока ція готелів регіону” та „Характеристика готелів міста”. Для цього потрібно на панелі елементів вимкнути кнопку „Май стри”. Натиснути кнопку „Група перемикачів” і намалюва ти рамку (рис.5.44). Натиснути кнопку „Припідняте офор млення” на панелі інструментів „Формат (форма/звіт)”. Відцентрувати заголовок рамки, ввести з клавіатури текст „Відкриття звітів для перегляду”. Потім виділити курсором заголовок, створити для нього припідняте оформлення та встановити блакитний колір.

Встановити кнопку відкриття звіту „Засоби розміщен ня регіону”. Для її створення потрібно на панелі елементів увімкнути кнопку „Майстри”, натиснути кнопку „Кнопка” та клацнути курсором ліворуч на припіднятій платформі. В діалоговому вікні „Створення кнопок” вибрати режим „Ро бота зі звітом” та дію „Перегляд звіту”. Далі вибрати звіт „Засоби розміщення регіону”, ввести з клавіатури текст „Дислокація готелів регіону” і натиснути кнопку „Готово”. Виділити курсором кнопку та розмістити її на припіднятій платформі.

Встановити кнопку відкриття звіту „Засоби розміщен ня міста”. Для її створення потрібно на панелі елементів натиснути кнопку „Кнопка” та клацнути курсором право руч на припіднятій платформі. В діалоговому вікні „Ство рення кнопок” вибрати режим „Робота зі звітом” та дію „Перегляд звіту”. Далі вибрати звіт „Засоби розміщення міста”, ввести з клавіатури текст „Характеристика готелів міста” і натиснути кнопку „Готово”. Виділити курсором кнопку та розмістити її на припіднятій платформі.

Для відкриття звітів із визначеними кодами регіонів і міст в нижній частині бланка форми потрібно встановити поля зі списками. Щоб переглядати коди та назви регіонів Ук раїни, необхідно на панелі елементів натиснути „Поле зі списком”. Перемикач повинен бути у положенні „Об’єкт „Поле зі списком” буде використовувати значення з таблиці або запиту”. Натиснути кнопку „Далі” і вибрати таблицю „Регіони України”. Зробити доступними поля „Код регіо ну” та „Регіон”. Зняти прапорець „Сховати ключовий сто впчик” і задати курсором ширину стовпчиків. Зробити дос тупними поле „Код регіону” та натиснути кнопку „Готово”. Розташувати раціонально поле зі списком на бланку форми ( рис.5.44). У заголовок поля зі списком ввести текст „Коди та назви регіонів України”.

Щоб переглядати коди та назви міст України, необхідно на панелі елементів натиснути „Поле зі списком”. Переми кач повинен бути у положенні „Об’єкт „Поле зі списком” буде використовувати значення з таблиці або запиту”. На тиснути кнопку „Далі” і вибрати таблицю „Міста України”. Зробити доступними поля „Код міста” та „Місто”. Зняти прапорець „Сховати ключовий стовпчик” і задати курсором ширину стовпчиків. Зробити доступними поле „Код міста” та натиснути кнопку „Готово”. Розташувати раціонально поле зі списком на бланку форми (рис.5.44). У заголовок поля зі списком ввести текст „Коди та назви міст України”.

Встановити відсутність зайвих елементів форми. Для цього потрібно на панелі інструментів „Конструктор форм” натиснути кнопку „Властивості”. В діалоговому вікні „Фор ма” активізувати закладку „Макет” і встановити за допомо гою полів зі списками такі режими: смуги прокрутки – „Відсутні”, область виділення – „Ні”, кнопка віконного меню – „Ні”, кнопки розмірів вікна – „Відсутні”, кнопка закриття – „Ні”. Закрити діалогове вікно „Форма” та збе регти форму „Засоби розміщення”.

13 . Побудувати форму „Заставка” інформаційнодовід кової системи „Засоби розміщення України” (рис.5.45).

Для побудови форми необхідно перейти на закладку “Форми”, натиснути кнопку “Створити” та вибрати режим “Конструктор”. Джерело даних не встановлювати. З вико ристанням кнопки „Прямокутник” (панелі елементів) і кнопки „Припідняте оформлення” (панелі інструментів „Конструктор форм”) встановити припідняті рамки на бланку форми.. За допомогою кнопки „Надпис” панелі еле ментів ввести текст „ЗАСОБИ РОЗМІЩЕННЯ УКРАЇНИ”, для якого встановити шрифт „Times New Roman, 22”. Відцентрувати надпис. Знизу в лівій частині заставки побу дувати кнопки:

„Кінець роботи” при встановленні кнопки вибрати категорію “Додаток” та дію “Вийти з додатку”. Далі ввести з клавіатури текст для кнопки “Кінець роботи” і натиснути кнопку “Готово”;

„Початок роботи” при встановленні кнопки вибрати категорію “Робота з формою” та дію “Відкрити форму”. Далі вибрати із списку форму для перегляду “Засоби розміщен ня”, ввести з клавіатури текст для кнопки “Початок робо ти” і натиснути кнопку “Готово”.

За допомогою кнопки “Властивості” на панелі “Конст руктор форм” (закладка „Макет”) ввести у рядок “Підпис” текст: “ІНФОРМАЦІЙНОДОВІДКОВА СИСТЕМА” і встановити за допомогою полів зі списками такі режими: смуги прокрутки – „Відсутні”, область виділення – „Ні”, кнопка віконного меню – „Ні”, кнопки розмірів вікна – „Відсутні”, кнопка закриття – „Ні”, кнопки переходу – „Ні”. Закрити діалогове вікно „Форма” та зберегти форму „Заставка”.

Встановити на заставку інформаційнодовідкової систе ми малюнок. Для потрібно активізувати панель елементів, натиснути кнопку „Малюнок”, знайти прийнятний малю нок, встановити його та оптимально розмістити на бланку форми. Якщо малюнок за своїми розмірами великий і при криває заголовок форми та кнопки, тоді необхідно виконати команди головного меню „Формат/На задній план” або знай ти менших розмірів малюнок. Закрити та зберегти форму.

Встановити курсор на заголовку вікна бази даних “За соби розміщення” і через контекстне меню виконати коман ду „Параметри запуску”. У вікні „Виведення форми/сто рінки” встановити із списку „Заставка” і натиснути кнопку ОК. Закрити базу даних “Засоби розміщення”.

14. Відкрити у власній папці базу даних “Засоби розмі щення” та перевірити роботу інформаційнодовідкової си стеми.

Кнопками переходу знайти інформацію щодо готельного комплексу „Ялта інтурист”. Доповнити інформацію, тоб то ввести з клавіатури у поля наступні дані: „Кількість по верхів” 16, „Кількість одномісних номерів” 70, „Кількість двомісних номерів” 105, „Кількість тримісних номерів” 26 , „Кількість чотиримісних номерів” 21, „Кількість но мерів люкс” 57, „Рівень комфорту” ****. Аналогічним чином можна ввести інформацію по іншим засобам розмі щення.

Відкрити та переглянути відповідними кнопками фор ми „Регіони України” та „Міста України”. Інформацію можна редагувати.

Для перегляду звітів спочатку потрібно відкрити поля зі списками. Вибрати, наприклад, коди регіонів 01, 08, 10, а коди міст – 180, 392, 438 , а потім відкрити звіти.

15. Закрити базу даних “Засоби розміщення” та закін чити роботу з СУБД Access.

5.11 . Практична робота “Використання мов програмування при створенні запитів в середовищі СУБД Access”

Мета роботи : навчитися програмувати при побудові інформаційних систем в середовищі СУБД Access за допо могою:

об’єктноорієнтованої мови Visual Basic;

мови Structured Query Language (SQL);

візуального програмування (побудови базових класів, тобто елементів діалогу).

Хід роботи :

1. Завантажити додаток Access.

2. Виконати команди головного меню „Файл/Створи ти/Нова база даних”. У діалоговому вікні „Файл нової бази даних” відкрити власну папку. У вікні “Ім’я файлу” ввести з клавіатури ім’я бази даних “Посадові оклади” та натисну ти кнопку “Створити”.

3. Створити структуру реляційної таблиці “Підрозділи”.

Для побудови таблиці необхідно активізувати закладку „Таблиці”, натиснути кнопку „Створити”, вибрати режим

„Конструктор” та на тиснути кнопку „ОК”. В діалогове вікно ввести послідовно (рис.5.46): імена полів та їх типи да них. Закрити та зберегти таблицю з ім’ям „Під

розділи”. Рис.5.46. Структура таблиці “Підрозділи”

Встановити курсор на піктограму підготовленої таблиці “Підрозділи”, відкрити її кнопкою “Відкрити” та ввести з клавіатури вихідні дані (табл.5.11). Зберегти реляційну таб лицю “Підрозділи”.

Таблиця 5.11

Підрозділ Посада Оклад Рік Місяць
Адміністрація Директор Вересень
Адміністрація Заст. директора з фінансів Жовтень
Відділ продаж Менеджер з продаж Вересень
Відділ продаж Менеджерекономіст Вересень
Бухгалтерія Головний бухгалтер Жовтень
Бухгалтерія Ст. бухгалтер Жовтень
Відділ продаж Менеджер з маркетингу Вересень
Бухгалтерія Касир Вересень

4. Створити форму “Підрозділи” (рис. 5.47).

Для цього необхідно перейти на закладку “Форми”, на тиснути кнопку “Створити”. Вибрати режим “Автоформа: у стовпчик” і джерело даних – таблиця “Підрозділи”. Офор мити її належним чином. Залишити місце для встановлен ня кнопок на припіднятій платформі. Закрити та зберегти форму з ім’ям “Підрозділи”.

5. Підготувати на об’єктно орієнтовній мові Visual Basic про грамний модуль відбору записів по роках, міся цях і підрозділах при відкритті форми.

Для запису програм ного модулю потрібно відкрити форму “Під розділи” в режимі “Кон структор”. На панелі “Конструктор форм” натиснути кнопку “Вла стивості”, вибрати режим “Відкриття”, клацнути курсором миші на рядку даного режиму. З’явиться кнопка “...”, яку необхідно натиснути. Далі вибрати режим “Програми”, в якому з клавіатури підготувати наступний програмний мо дуль:

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)

Dim Ввести_рік As Variant

Dim Ввести_місяць As Variant

Dim Ввести_підрозділ As Variant

Me.RecordSource = “ select [Підрозділ], [Посада], [Ок лад], [Рік], [Місяць] from [Підрозділи] where [Рік]= Ввес ти_рік and [Місяць]= Ввести_місяць and [Підрозділ]= Вве сти_підрозділ”

End Sub

Закрити діалогове вікно конструктора та зберегти фор му з програмним модулем.

6 . Підготувати на мові SQL запити: підрахунку загальної кількості посад, загальної та середньої суми за окладами, відбору окладів по бухгалтерії.

Для програмування на SQL підрахунку загальної кількості посад необхідно активізувати закладку “Запити”, натиснути кнопку “Створити” та вибрати режим “Конст руктор”. На бланк запиту добавити відповідною кнопкою таблицю “Підрозділи”. Закрити вікно додавання таблиць. Встановити курсор на заголовок бланка запиту, через кон текстне меню відкрити “Режим SQL” і підготувати за допо могою клавіатури наступний запит:

SELECT Count([Посада]) AS [Кількість посад] FROM [Підрозділи];

Закрити та зберегти запит з ім’ям “Кількість посад”.

Для програмування на SQL загальної суми за окладами потрібно активізувати закладку “Запити”, натиснути кноп ку “Створити” та вибрати режим “Конструктор”. На бланк запиту добавити відповідною кнопкою таблицю “Підрозді ли”. Закрити вікно додавання таблиць. Встановити курсор на заголовок бланка запиту, через контекстне меню відкри ти “Режим SQL” і підготувати за допомогою клавіатури на ступний запит:

SELECT Sum([Оклад]) As [Сума окладів] FROM [Підрозділи];

Закрити та зберегти запит з ім’ям “Сума окладів”.

Для програмування на SQL підрахунку середньої суми за окладами необхідно активізувати закладку “Запити”, на тиснути кнопку “Створити” та вибрати режим “Конструк тор”. На бланк запиту добавити відповідною кнопкою таб лицю “Підрозділи”. Закрити вікно додавання таблиць. Вста новити курсор на заголовок бланка запиту, через контекст не меню відкрити “Режим SQL” і підготувати за допомогою клавіатури наступний запит:

SELECT Avg([Оклад]) As [Середній оклад] FROM [Підрозділи];

Закрити та зберегти запит з ім’ям “Середній оклад”.

Для програмування на SQL відбору окладів по бухгал терії потрібно активізувати закладку “Запити”, натиснути кнопку “Створити” та вибрати режим “Конструктор”. На бланк запиту добавити відповідною кнопкою таблицю “Підрозділи”. Закрити вікно додавання таблиць. Встанови ти курсор на заголовок бланка запиту, через контекстне меню відкрити “Режим SQL” і підготувати за допомогою клавіатури наступний запит:

SELECT [Посада],[Оклад]

FROM [Підрозділи]

WHERE [Підрозділ]=«Бухгалтерія»;

Закрити та зберегти запит з ім’ям “Оклади по бухгал терії”.

7. За допомогою засобів візуального програмування вста новити на форму “Підрозділи” чотири елементи діалогу “Кнопка” (рис.5.47).

Для створення кнопок потрібно відкрити форму “Підрозділи” в режимі конструктора та активізувати “Па нель елементів”. Натиснути на “Кнопку” даної панелі, клац нути курсором у визначеному місці форми. Вибрати в діа логовому вікні категорію “Різне” та дію “Виконати запит”. Далі вибрати курсором запит “Кількість посад”, ввести з клавіатури текст для кнопки “Кількість посад” і натиснути кнопку “Готово”. Аналогічним чином візуально запрогра мувати роботу кнопок для запитів: “Сума окладів”, “Се редній оклад”, “Оклади по бухгалтерії”. Встановити курсо ром розміри кнопок і розмістити в нижній частині форми. Встановити припідняту платформу для кнопок. Для реалі зації цієї технології потрібно натиснути кнопку „Прямокут ник” панелі елементів, обвести курсором кнопки, виділити створену рамку, а потім натиснути кнопку „Припідняте оформлення” панелі інструментів „Формат форма/звіт)”. Закрити та зберегти форму з ім’ям „Підрозділи”.

8. Переглянути роботу форми “Підрозділи” з викорис танням мов програмування.

Відкрити форму. Для перевірки дії запитів у діалогові вікна ввести, наприклад, рік – „2003”, місяць – „Вересень” та підрозділ – „Відділ продаж” згідно представленого вище малюнку. Переглянути кнопками кількість посад, суму ок ладів та середній оклад, а також оклади по бухгалтерії. Зак рити форму.

9. Закрити базу даних “Посадові оклади” та закінчити роботу з СУБД Access.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.