Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

УКРАЇНСЬКА МОВА

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

УКРАЇНСЬКА МОВА

КЛАС

№ уроку ДАТА ТЕМА
  1.   1. ВСТУП (1 г) Значення мови в житті людей. Місце і роль української мови в державі.
    ТЕМА 1. Повторення вивченого в 1-4 класах (5г). УСНИЙ ПЕРЕКАЗ
2. РМ1. Загальне уявлення про мовлення і спілкування. Види мовленнєвої діяльності. Основні правила спілкування (практично)
3.   Частини мови.
4.   Іменник. Прикметник.
5.   РМ2. Текст, його ознаки. Докладний усний переказ тексту.
6.   РМ3. Стилі мовлення. Стилістична помилка (практично). Усний докладний переказ тексту наукового стилю.
7. Дієслово. Займенник.
8. Прислівник. Сполучник. Прийменник.
9. РМ4. Докладний переказ тексту розповідного характеру (письмово).
10. РМ5. Види помилок. Робота над виправленням допущених у переказі помилок.
11. РМ6. Оповідання про випадок із життя (усно)
12. РМ7. Твір-розповідь на основі власного досвіду (письмово)
13. РМ8. Типи мовлення.
14. Контрольна робота № 1з теми «Повторення вивченого в 1-4 класах». Тестування. Аудіювання.
    ТЕМА 2. Синтаксис. Пунктуація (16 г). ДІАЛОГ
15.   Словосполучення. Головне і залежне слово в словосполученні
16.   Речення. Види речень за метою висловлювання. Окличні речення.
17.   Головні члени речення.
18.   Тире між підметом і присудком, вираженими іменниками в називному відмінку
19.   Другорядні члени речення.
20.   Другорядні члени речення. Тренувальні вправи
21.   Речення з однорідними членами. Кома між однорідними членами речення
22.   Узагальнювальне слово перед однорідними членами. Двокрапка після узагальнювального слова.
23.   Звертання.
24.   Вставні слова і сполучення слів.
25.   РМ9. Лист. Адреса.
26. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові
27.   Діалог. Розділові знаки при діалозі
28.   РМ10. Як вести розмову. Складання діалогів
29.   Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком.
30.   Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим зв’язком, а також перед і, й, та, а, але, щоб, тому що, коли, який.
31.   Узагальнення та систематизація з теми «Відомості з синтаксису і пунктуації. Елементи практичної стилістики»
32. Контрольна робота № 2 з теми «Синтаксис. Пунктуація». Диктант
    ТЕМА 3. Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія ( г). УСНИЙ ТВІР
33.   Звуки і букви. Голосні й приголосні звуки. Тверді і м’які приголосні. Позначення м’якості приголосний на письмі.
34.   Правила вживання м’якого знака
35. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв.
36. Сполучення йо, ьо.
37. РМ11. Особливості побудови опису. Художній і науковий описи.
38. РМ12. Докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису предмета
39.   Правила вживання апострофа.
40.   РМ13. Особливості побудови роздуму. Докладний переказ тексту-роздуму
41.   Склад. Наголос. Правила переносу частин слова
42.   Голосні наголошені і ненаголошені. Написання слів із ненаголошеними, що перевіряються наголосом. Написання слів із ненаголошеними, що не перевіряються наголосом
43.   Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі.
44.   Подвоєння букв унаслідок збігу. Подвоєні букви на позначення подовжених м’яких приголосних.
45.   Спрощення в групах приголосних.
46.   Чергування у-в, і-й, з-із-зі.
47.   РМ14. Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису
48.   Контрольна робота № 3. Контрольний докладний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису
49.   Написання слів іншомовного походження
50.   РМ15. Твір-опис предмета за картиною (усно)
51.   Контрольна робота № 4 з теми«Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія». Тестування. Читання мовчки.
52.   РМ16. Твір-опис тварини за власним спостереженням в художньому стилі (письмово)
  ТЕМА 4. Лексикологія. Фразеологія (6 г). ЧИТАННЯ ВГОЛОС
53.   Словниковий склад української мови. Власне українські і запозичені слова. Загальновживані та стилістично забарвлені слова. Професійні слова і терміни.
54.   Застарілі слова і нові слова (неологізми). Лексичне значення слова.
55.   Однозначні і багатозначні слова.
56. Пряме і переносне значення слова.
57. Групи слів за значенням. Омоніми. Синоніми. Антоніми.
58. Фразеологізми, їх лексичне значення. Вживання фразеологізмів у мовленні.
  ТЕМА 5. Будова слова. Словотвір. Орфографія. Елементи стилістики ( 10 г).
59.   Основа слова і закінчення змінних слів. Форми слова і спільнокореневі слова.
60.   Значущі частини слова.
61.   Вимова і написання префіксів з-, с-, роз-, без-.
62.   Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-.
63.   Творення слів. Основні способи словотвору.
64.   Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків у коренях слів (практично). Чергування приголосних звуків.
65.   Написання слів з пів- разом, через дефіс, з апострофом. Дефіс у складних словах.
66.   Написання складних і складноскорочених слів.
67.   Зміни приголосних при творенні слів (практично)
68.   Контрольна робота № 12. Диктант
69.   Повторення. Орфографія. Лексика. Фразеологія. Пунктуація.
70. Повторення та узагальнення вивченого в 5 класі

 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

КЛАС

ДАТА ТЕМА
  1.     1. ВСТУП (1 г) Місце української мови серед інших слов’янських мов
    ТЕМА 1. ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО (1г). ДІАЛОГ
2.   Розділові знаки в синтаксичних конструкціях. Найскладніші орфограми
    ТЕМА 2. ДІЄПРИКМЕТНИК ( 6 г).
3.   Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Відмінювання дієприкметників. Правопис голосних у закінченнях дієприкметників
4.   Дієприкметниковий зворот. Відокремлення комами дієприкметникового звороту (після означуваного іменника).
5.   Активні та пасивні дієприкметники. Творення активних та пасивних дієприкметників теперішнього і минулого часу.
6.   Написання –н- у дієприкметниках і –нн- у прикметниках дієприкметникового походження. Не з дієприкметниками
7.   Безособові дієслівні форми на –но, -то. Уживання в усному і письмовому мовленні безособових дієслівних форм на –но, -то.
8.   Контрольна робота № 1 з теми «Повторення та узагальнення вивченого. Дієприкметник». Тестування. Контрольне аудіювання
    ТЕМА 3. ДІЄПРИСЛІВНИК (3г). УСНИЙ ПЕРЕКАЗ
9.   РМ1. Повторення вивченого про текст і стилі мовлення Публіцистичний стиль мовлення. Повторення вивченого про типи мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини, процесу праці, роздуму дискусійного характеру. Усний детальний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису зовнішності людини
10.   Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
11.   Не з дієприслівниками. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх творення.
12.   РМ2. Усний докладний переказ розповідного тексту з елементами опису процесу праці
13.   РМ3. Контрольна робота № 2.Контрольний детальний переказ тексту розповідного характеру з елементами опису зовнішності людини
14.   Дієприслівниковий зворот. Коми при дієприслівниковому звороті та одиничному дієприслівникові.
15.   Контрольна робота №3. Диктант.
16.   РМ4. Твір-роздум дискусійного характеру.
    ТЕМА 5. ПРИСЛІВНИК. (6 г). ЧИТАННЯ ВГОЛОС. УСНИЙ ПЕРЕКАЗ
17.   Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль.
18.   Ступені порівняння прислівників. Способи творення прислівників. Правильний наголос у прислівниках.
19.   Букви –н- та –нн- у прислівниках.
20.   РМ5. Контрольна робота №4 . Твір-опис процесу праці за власним спостереженням
21.   И та і в кінці прислівників.
22.   Не і ні з прислівниками
23.   Написання прислівників разом і через дефіс.
    ТЕМА 6. ПРИЙМЕННИК (3 г)
24.   Прийменник як службова частина мови. Прийменник як засіб зв’язку в словосполученні.
25.   Правопис прийменників. Написання похідних прийменників разом, окремо і через дефіс.
26.   Контрольна робота № 5 з теми «Прислівник. Прийменник» Тестування. Контрольне читання мовчки
    ТЕМА 7. СПОЛУЧНИК. ЧАСТКА. ВИГУК (7 г).УСНИЙ ТВІР
27.   Сполучник як службова частина мови. Уживання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності і підрядності
28.   Написання сполучників разом і окремо.
29.   Частка як службова частина мови. Розряди часток за значенням.
30.   Правопис часток. Написання часток –бо, -но, -то, -таки.
32.   Не та ні з різними частинами мови
33.   Вигук як особлива частина мови. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках.
34.   Контрольна робота № 6. Диктант
35.   РМ6. Ділові папери. Розписка. Доручення. Телеграма

 

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.