Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Інформація як ресурс управління економікою.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Ключовою ланкою в ринковій економіці є інформованість адміністративно-управлінського апарату, створення інформаційного сервісу для осіб, які приймають рішення (менеджеру), збільшення інтелектуального продукту, виробленого суспільством. інформація є продуктом творчих сил людства. Вміле використання її сприяє науково-технічному прогресу.

У процесі господарської діяльності (виробництва) ресурси перетворюються на продукцію (послуги). Капітал використовується для закупівлі матеріалів, енергії, будівництва складальних ліній. Матеріали, енергія, праця використовуються в процесі виробництва продукції.

Ресурси інформації використовуються безупинно для зв'язку і координації кожної фази процесу перетворення.

Наявність великої кількості видів інформації, різноманітність її джерел потребують застосування нових IT (HIT). IT, що поєднують у собі технічні можливості обчислювальної техніки, засобів зв'язку, інформатики, спрямовуються на збирання, накопичення, оброблення, аналіз, доставку інформації споживачам — ученим, інженерам, менеджерам, керівникам нижчої ланки управління. За допомогою IT здійснюють автоматизацію рутинних операцій управління, підготовку аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень, а також забезпечують нові види інформаційного обслуговування.

З переходом від ручних способів збирання, реєстрації, оброблення, передачі інформації до автоматизованих принципово змінилося ставлення управлінського персоналу до інформації.

Необмежені можливості в оперуванні інформацією за допомогою ЕОМ дали змогу перетворити її на ресурс, від стану якого залежить розвиток економіки будь-якого об'єкта і країни загалом. Поряд з енерго- та фондоозброєністю потрібна інформаційна озброєність, що визначає ступінь застосування прогресивних технологій.

Інформаційні ресурси є продуктом інтелектуальної діяльності найбільш кваліфікованої і творчо активної частини працездатного населення. Надійність, своєчасність й ефективність інформації відіграють особливе значення. інформаційне неуцтво призводить до банкрутства.

Перехід до безпаперової технології в управлінні дасть змогу на основі оброблення науково-технічних, патентних, кон'юнктурних, економічних відомостей одержати інформацію, яка може стати основою для вироблення розумної та ефективної стратегії управління.

З впровадженням HIT виникла інформаційна індустрія, а паралельно з нею почала розвиватися інформаційна економіка (бізнес), пов'язана з продажем інформації, програмного забезпечення (ПЗ), наданням обчислювальних послуг, передачею інформації.

Можливості освоєння інформаційних ресурсів, більш повного їх використання в інтересах управління залежать від застосування засобів інформатики, проникнення HIT в усі сфери та рівні управління.

Особливе значення має здатність інформації перетворитися в процесі оброблення на нові знання, які можуть бути використані для прийняття управлінських рішень і поповнення знань управлінського персоналу.

Інформацію неможливо відокремити від використання, вона прагматична за своєю природою. Тому, щоб вона стала реальним засобом прискорення економічного розвитку, необхідно виходити не з виробництва, а зі споживання інформації. Можливості ефективного використання її значно підсилюють автоматизоване оброблення, збереження, пошук даних.

Управління господарською діяльністю потребує такої інформації:

— прогнозування ринкових процесів;

— відхилення від планових показників для прийняття оперативних рішень;

—науково-технічної інформації, яка містить нові наукові знання, інформацію про винаходи, технічні новинки своєї фірми та фірм-конкурентів.

Процес управління у будь-якій організації полягає в реалізації функцій, які взаємодіють між собою та формують єдиний процес, тобто безупинний ланцюг взаємозалежних дій.

1.5. Інформація та інформаційні ресурси організації

Інформація- це відомості, повідомлення про-яку подію, діяльність тощо. У кібернетиці поняття інформаціятрактується як міра усунення невизначеності стану системи.

В менеджменті інформація- це сукупність даних, які є об'єктом передавання зберігання та обробки.

У загальному випадку інформація, що надходить до організації, дозволяє:

1- визначити стратегічні, тактичні й оперативні цілі та завдання організації

2- здійснювати контроль за поточним станом організації, її підрозділів та процесів у них

3- ухвалювати обґрунтовані й своєчасні рішення

4- координувати дії підрозділів для досягнення цілей

Відсутність інформації викликає інформаційну потребу як усвідомлене розуміння відмінності між індивідуальним знанням про предмет і знанням, накопиченим суспільством.

Процес насичення виробництва і всіх сфер життя і діяльності людини. інформацією називається інформатизацією.Поступово насичення приводить до утворення інформаційного суспільства.

Інформаційне суспільство- це таке суспільство, в якому забезпечені всі умови для задоволення інформаційних потреб усіх громадян, організацій і держави; більшість працюючих або зайняті виробництвом, зберіганням, переменеджеруацюванням і реалізацією інформації, або не в змозі виконувати свої виробничі обов'язки без цих процесів. Це означає, що громадяни такого суспільства володіють певною інформаційною культурою - умінням працювати з інформацією і використовувати для її отримання, менеджеруацювання і передачі комп'ютерні інформаційні технології.

Інформатика- це наука, що займається вивченням властивості інформації, питаннями її збору, зберігання, перетворення, поширення і використання в різних сферах діяльності людини.

Оскільки в подальшому мова йтиме про організації, що працюють у сфері економіки, нас передусім цікавить економічна інформація.

Економічна інформація- це сукупність відомостей, що слугують для управління соціально-економічними процесами і колективами людей у виробничій і невиробничій сферах.

До характеристик економічної інформації слід віднести:

- великі обсяги

- багаторазове повторення циклів її отримання і перетворення у встановлені часові періоди

- різноманіття джерел і споживачів;

- значна питома вага рутинних процедур під час її менеджеруацювання.

Економічну інформацію можна класифікувати за цілою низкою ознак, а саме:

1- за функціями управління (планова, нормативна, облікова, аналітична)

2- за відношенням до об'єкта управління (вхідна, вихідна)

3- за моментом виникнення (первинна, похідна)

4- за сталістю змісту (умовно-стала, умовно-змінна)

5- за характеризованими сутностями (інформація про предмети, інформація про процеси)

інформаційні ресурси- це загальний обсяг інформації, що є в інформаційній системі.

Залежно від джерел виникнення в межах організації розрізняють внутрішню і зовнішню інформацію, що становить її інформаційні ресурси. інформація внутрішньо середовища, як правило, точна, повно відображає фінансове - господарський стан підприємства. Її менеджеруацювання часто може здійснюватися за допомогою стандартних формалізованих процедур.

Зовнішнє середовище - це економічні й політичні суб'єкти, що діють за межами підприємства, і відносини з ними, тобто економічні, соціальні, технологічні, політичні та інші відносини підприємства з клієнтами, постачальниками, посередниками, конкурентами державними органами тощо.

Інформація із зовнішнього середовища, яка є часто приблизною, неточною, неповною, суперечливою, має імовірнісний характер і через те вимагає нестандартних процедур менеджеруацювання.

Якбудь-яким ресурсом, інформаційними ресурсами можна управляти.

Управління інформаційними ресурсами означає:

1. - оцінку інформаційних потреб на кожному рівні і в межах кожної функції управління;

2. - вивчення документообігу організації, його раціоналізацію; стандартизацію типів і форм документів;

3. - подолання проблеми несумісності типів даних;

4. - створення системи управління даними тощо.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.