Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ ЗА ВИДАМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой
Форма навчальної роботи Вид навчальної роботи Бали
1. Аудиторна    
1.1. Лекція 1. Відвідування
1.2. Практичне семінарське, лабораторне заняття 1.Відвідування
2. Захист виконаного домашнього завдання
3.Обговорення теоретичного та практичного матеріалу
4. Постановка та розкриття проблемного питання
5. Виконання навчальних завдань
6. Доповіді з рефератами, есе та їх обговорення
7. Тестування
8.Контрольна робота на занятті
Разом
3. Самостійна та індивідуально-кон­су­льтативна робота Виконання та захист індивідуальних навчально-дослідних завдань:  
– вирішення (аналіз) конкретної виробничої ситуації з підготовкою аналітичної записки;
– вирішення і письмове оформлення задач, схем, діаграм, інших робіт графічного характеру;
– відпрацювання тренінгових програм (завдань) з навчальних дисциплін;
аналіз конкретної виробничої ситуації та підготовка аналітичної записки (Case study);
– написання реферату, підготовка критичного есе на статті зарубіжних і вітчизняних авторів за визначеною тематикою;
– пошук (підбір) та огляд літературних джерел за заданою проблематикою;
разом
4. Підсумковий модуль Модульна робота
5. Підсумковий контроль 1. Підсумковий модульний контроль (залік)
2. Іспит Х

Система нарахування додаткових балів за видами
робіт з вивчення дисципліни

Форма роботи Вид роботи Бали
Навчальна 1. Участь в предметних олімпіадах: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
2. Участь в конкурсах на кращого знавця дисципліни: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної складності
Науково-дослідна 1. Участь в наукових гуртках
2. Участь в наукових студентських клубах
3. Участь в наукових магістерських семінарах
4. Участь в конкурсах студентських робіт: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних
5. Участь в наукових студентських конференціях: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних

Максимальна кількість додаткових балів – 30.

Технологічна карта самостійної роботи
студента з дисципліни «Інформаційні системи
та технології в маркетингу»

№ з/п Назва розділу модуля, теми, з якої виносяться питання на самостійне опрацювання Перелік питань, що вивчаються студентом самостійно Література (порядковий номер за переліком) Засоби контролю знань
Організаційно-методичні основи створення і функціонування ІСМ
Інформація в управлінні маркетинговою діяльністю та її характеристика 1. Сформулюйте роль і значення інформації в управлінні маркетинговою діяльністю на сучасному етапі. 2. Дайте характеристику маркетингової інформації. 3. Визначте властивості маркетингової інформації 4. Класифікуйте маркетингову інформацію. 5. Визначте підходи та шляхи автоматизації інформаційних процесів і використання обчислювальної техніки в управлінні маркетингом. 1, 3, 4, 6, 10, 11,12 реферат, доповідь, усне опитування, письмове опитування, тестування
Характеристика інформаційних систем маркетингу 1. Склад і зміст робіт при формуванні та аналізі вимог до ІС. 2. Склад робіт під час розробки концепції ІС. 3. Склад і зміст робіт при формуванні технічного завдання. 4. Основні вимоги до дослідника. 5. Склад документації, її призначення. 6. Методи дослідження предметної області. 7. Методи збирання інформації. 8. Методи та засоби аналізу зібраного матеріалу. 9. Пропозиції щодо вдосконалення ІС. 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12 реферат, доповідь, усне опитування, письмове опитування, тестування
Характеристика інформаційних систем маркетингу 10. Методика дослідження ІС. 11. Склад і зміст робіт на стадії «Технічний проект». 12. Склад і зміст робіт на стадії «Робоча документація». 13. Склад документації на проектних стадіях. 14. Визначення структури ІС. 15. Опис постановки задачі. 16. Основні поняття АРМ маркетолога   реферат, доповідь, усне опитування, письмове опитування, тестування
Типові технологічні засоби пошуку, збирання і нагромадження маркетингової інформації 1. Склад і зміст робіт при формуванні та аналізі вимог до ІС. 2. Склад робіт під час розробки концепції ІС. 3. Склад і зміст робіт при формуванні технічного завдання. 4. Основні вимоги до дослідника. 5. Склад документації, її призначення. 6. Методи дослідження предметної області. 7. Методи збирання інформації. 8. Методи та засоби аналізу зібраного матеріалу. 9. Пропозиції щодо вдосконалення ІС. 10. Методика дослідження ІС. 1, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 35 реферат, доповідь, усне опитування, письмове опитування, тестування
Технологічні засоби підтримки прийняття маркетингових рішень 1. Загальні вимоги до проектування вхідних інформаційних повідомлень. 2. Суміщення первинних документів і тих, що читаються машиною. 3. Форми побудови зон вхідних повідомлень. 4. Методика проектування вхідних інформаційних повідомлень. 1, 3, 6, 10, 11, 12, 35 реферат, доповідь, усне опитування, письмове опитування, тестування
Продовж. технологічної карти5 Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень 1. Методика здійснення кореляційно-гергесивного аналлізу 1, 3, 6, 10, 11,12, 25 реферат, доповідь, усне опитування, письмове опитування, тестування
Сучасні програмні продукти для управління маркетинговою діяльністю 1. Детальніше дослідить роботу маркетологів з програмою «БЕСТ-Маркетинг» 1, 3, 10, 11,12, 25, 38, 39, 45, 49,, 54 реферат, доповідь, усне опитування, письмове опитування, тестування
Інформаційна технологія розв'язання маркетингових задач
Організація маркетингових досліджень з використанням комп’ютерних технологій оброблення інформації 1. Як ви розумієте поняття «маркетингове дослідження»? Який взаємозв'язок між маркетинговим дослідженням і маркетингом? 2. Які основні цілі маркетингового дослідження? 3. Коли необхідне обов'язкове проведення маркетингового дослідження? 4. Назвіть основні ознаки маркетинговоорієнтованої фірми. 5. Які найважливіші функції маркетингових досліджень? 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11,12, 14, 35, 41, 60 реферат, доповідь, усне опитування, письмове опитування, тестування
Інформаційна технологія розв’язання задач з дослідження ринку та попиту на товари 1. Процес маркетиногово дос­лідження 2. Алгоритм дослідження міскості ринку 3. Оцінка кон’юнктури товарного ринку 4. Вивчення попиту на товари 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11,12, 14, 35, 41, 60 реферат, доповідь, усне опитування, письмове опитування, тестування
Інформаційна технологія розв’язання задач з маркетингових досліджень товарів 1. Дайте визначення маркетингової товарної політики. Охарактеризуйте сутність трьох її складових.   1, 3, 4, 5, 6, 10, 11,12, 14, 35, 41, 60 реферат, доповідь, усне опиту­вання, письмове опитування, тестування
Інформаційна технологія розв’язання задач з маркетингових досліджень товарів 2. Розкрийте сутність маркетингової концепції товару. Назвіть головні атрибути товару. 3. Поясніть сутність концепції життєвого циклу товару. Накресліть і поясніть графік класичної моделі життєвого циклу товару, назвіть її основні етапи. 4. Розкрийте сутність маркетингових дій на різних етапах жит­тєвого циклу товару. 5. Накресліть кілька графічних зображень життєвих циклів товарів. Поясніть їх сутність. 6. Що таке конкурентоспроможність товару? Поясніть сут­ність концепції. 7. Розкрийте сутність трьох головних методів оцінки конкурентоспроможності товарів. 8. Дайте визначення понять «товарний асортимент» і «товарна номенклатура». 9. Поясніть методику розрахунку товарного асортименту че­рез визначення рівня беззбитковості. 10. Охарактеризуйте сутність процесів елімінування товарів підприємства 11. Поясніть сутність понять «диференціація» і «диверсифікація». Охарактеризуйте різновиди диверсифікації. 12. Охарактеризуйте основні проблеми управління продукцією підприємства. 13. Назвіть і охарактеризуйте основні організаційні форми управління продукцією підприємства. 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11,12, 14, 35, 41, 60 реферат, доповідь, усне опитування, письмове опитування, тестування  
Інформаційна технологія розрахунків цін на товари 1. Що таке маркетингова цінова політика? 2. Назвіть чинники, що обумовлюють значення маркетингової цінової політики 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11,12, 14, 35, 41, 60, 62 реферат, доповідь, усне опиту­вання, письмове опитування, тестування  
Інформаційна технологія розрахунків цін на товари 3. Охарактеризуйте роль маркетингової цінової політики на різних типах ринку. 4. Охарактеризуйте види маркетингової цінової політики залежно від форм її реалізації. 5. Назвіть основні етапи маркетингового розрахунку цін в їх логічній послідовності. 6. Назвіть можливі цілі маркетингового розрахунку цін. 7. Назвіть і охарактеризуй те можливі обмеження маркетингового ціноутворення. 8. Дайте характеристику поняття «цінова еластичність по­питу». Поясніть, як вона вимірюється. 9. Назвіть та охарактеризуйте види витрат на виробництво та реалізацію продукції. 10. Поясніть сутність таких мар­кетингових цінових політик: – поступового зниження цін; – «знімання вершків»; – проникнення; – диференціювання цін; – престижних цін; – психологічно комфортних цін; – «шикування» цін; – послідовного просування сегментами ринку; – «збиткового лідера»; – гнучких цін; – стабільних цін; – цін ринкової переваги; – цін на товари, зняті з виробництва; – цін виживання. 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11,12, 14, 35, 41, 60, 62 реферат, доповідь, усне опитування, письмове опитування, тестування  
Інформаційна технологія розв’язання задач з управління рекламною діяльністю 1. У чому сутність маркетингових комунікацій? 2. Які основні цілі й засоби комунікаційної політики? 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11,12, 14, 16, 35, 41, 60 реферат, доповідь, усне опиту­вання, письмове опитування, тестування  
                                   

Продовж. технологічної карти

Інформаційна технологія розв’язання задач з управління рекламною діяльністю 3. Які основні етапи процесу розробки комплексу просування? 4. Які існують підходи до визначення бюджету просування? 5. У чому сутність процесу планування реклами? 6. Які критерії та показники використовуються для вибору носіїв реклами? 7. Як оцінюється ефективність реклами? 8. У чому сутність етапів процесу стимулювання збуту? 9. У чому сутність, мета та форми основних і синтетичних засобів просування товару? 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11,12, 14, 16, 35, 41, 60 реферат, доповідь, усне опитування, письмове опитування, тестування

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
для підготовки до поточного модульного контролю

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.