Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Загальні вимоги

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Контрольна робота з дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку» виконуються протягом семестру. Контрольна робота подається особисто або надсилається в деканат для реєстрації. Потім робота передається на кафедру для перевірки викладачем дисципліни. Якщо робота виконана не в повному обсязі й/або із грубими помилками й відхиленнями від вимог методичних вказівок, то вона повертається студенту на доробку. Захист контрольної роботи здійснюється до початку сесії на кафедрі.

Контрольна робота виконується на аркушах формату А4 комп’ютерним способом українською мовою. Загальний обсяг контрольної роботи до 15 сторінок.

При виконанні роботи обов’язково необхідно записувати назву та умову задачі. Наприкінці роботи повинен бути наведений список використаної літератури.

Структура контрольної роботи: Контрольна робота складається з трьох завдань. Номер завдання вибирається по двом останнім цифрам залікової книжки.

Завдання 1 – це теоретична частина контрольної роботи, яка виконується за допомогою літературних джерел в обсязі, достатньому для розкриття питання, пов’язаного з автоматизацією однієї з підсистем автоматизованої інформаційної системи (АІС) бухгалтерського обліку. Варіанти для першого завдання наведені нижче:

1. Форми бухгалтерського обліку в умовах автоматизованої обробки інформації.

2. Засоби і правила формування, коригування і відображення нормативно-довідкової інформації і типових облікових операцій в АІС бухгалтерського обліку.

3. АІС з обліку основних засобів.

4. Етапи і засоби формування первинних даних в умовах функціонування АІС бухгалтерського обліку.

5. АІС з обліку матеріальних цінностей.

6. Автоматизоване документування і порядок оформлення первинних даних в АІС бухгалтерського обліку.

7. АІС з обліку праці і заробітної плати.

8. Організація фінансового обліку в умовах функціонування АІС.

9. Класифікація, склад і вимоги до вихідної інформації АІС бухгалтерського обліку.

10. АІС з обліку фінансово-розрахункових операцій.

11. Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства за допомогою ЕОМ.

12. Особливості формування системи відображення вихідної информації для бухгалтера в діалоговому режимі.

13. АІС з обліку готової продукції, її відвантаження і реалізації.

14. Моделювання складу і структур баз даних.

15. АІС з обліку витрат на виробництво.

16. Система класифікації і кодування облікової інформації. Внутрішньомашинне інформаційне забезпечення.

17. Методичні питання створення розподілених баз даних.

18. АІС з обліку у оптовій торгівлі.

19. Інформаційні взаємозв’язки задач обліку і контролю в умовах функціонування підсистем АІС бухгалтерського обліку.

20. Організація створення розподілених баз даних для обліку, контролю й аналізу.

21. АІС обліку роздрібної торгівлі.

22. Інформаційна мова показників обліку, контролю й аудиту.

23. Характеристика технологічних процесів опрацювання облікової інформації.

24. АРМ бухгалтера по зведеному обліку й упорядкуванню звітності.

25. Склад і характеристика нормативно-довідкової інформації АРМ бухгалтера.

Завдання 2 – В середовищі табличного процесора MS Excel розробити додаток користувача для автоматизації процесу заповнення «Журналу господарських операцій» в умовах фірми або підприємства студента.

Перелік господарських операцій по варіантах наведений у додатку А.

Приклад оформлення завдання 2 наведений у додатку Б.

Завдання 3 -В середовищі табличного процесора MS Excel розробити вихідний документ за допомогою технології створення зведених таблиць по задачі варіанта студента.

Варіанти для другого завдання:

1. Найменування задачі – «Розрахунок заробітної плати». Початкова інформація має таку структуру: табельний номер, прізвище, ім’я, по батькові, спеціальність, погодинна ставка, кількість відпрацьованих годин, коефіцієнт трудової участі.

2. Найменування задачі – «Розрахунки з населенням». Початкова інформація має таку структуру: особистий рахунок, прізвище, ім’я та по батькові, адреса, місяць, нараховано за газ, оплата за газ, пеня.

3. Найменування задачі – «Розрахунки з постачальниками». Початкова інформація має таку структуру: найменування кредитора, сума на початок року, виникло забов’язань, погашено забов’язань.

4. Найменування задачі – «Облік товарів». Початкова інформація має таку структуру: шифр товару, найменування товару, ціна, рік випуску, кількість.

5. Найменування задачі – «Облік випуску продукції, робіт та послуг за місяць». Початкова інформація має таку структуру: порядковий номер, назва споживача, код продукції, назва продукції, одиниця виміру, план випуску продукції за місяць в кількісному виразі, планова ціна продукції, плановий розмір випуску в гривнях, фактично випущено продукції за місяць: кількість, ціна, вартість.

6. Найменування задачі – «Реалізація товарів». Початкова інформація має таку структуру: найменування товару, назва, ціна, кількість.

7. Найменування задачі – «Облік готової продукції на складі». Початкова інформація має таку структуру: номер складу, код виробу, найменування виробу, кількість, ціна, норматив запасу.

8. Найменування задачі – «Облік відвантаження готової продукції». Початкова інформація має таку структуру: найменування виробу, код виробу, номер договору, код одержувача, найменування одержувача, наявність на складі, відвантажено.

9. Найменування задачі – «Облік металу на складі готової продукції». Початкова інформація має таку структуру: номер складу, номенклатурний номер матеріалу, найменування матеріалу, кількість – вихідний залишок, кількість – прихід, кількість – витрата.

10. Найменування задачі – «Розрахунки з абонентами». Початкова інформація має таку структуру: особистий рахунок, дата, телефон, прізвище, ім’я та по батькові, послуги міської телефонної мережі, міжміські розмови.

11. Найменування задачі – «Облік вантажу». Початкова інформація має таку структуру: найменування вантажу, вага в тоннах, одержувач, віддалення, відмітка про відвантаження.

12. Найменування задачі – «Облік замовлень на виробництво продукції». Початкова інформація має таку структуру: назва замовника, замовлено, дата постачання, кількість, фактично отримано (дата відвантаження), кількість.

13. Найменування задачі – «Облік оплати продукції». Початкова інформація має таку структуру: рахунок на оплату, номер, дата виписки, сума, оплата, дата, сума.

14. Найменування задачі – «Інформація про ремонт остаткування». Початкова інформація має таку структуру: вид ремонту, нормативна тривалість, реальна тривалість, дата початку, дата закінчення.

15. Найменування задачі – «Облік науково-дослідних робіт». Початкова інформація має таку структуру: N договору, найменування роботи, сума, дата, строк.

16. Найменування задачі – «Облік реалізації продукції». Початкова інформація має таку структуру: найменування товару, вартість закупки, ціна, одиниця виміру, кількість, реалізація.

17. Найменування задачі – «Облік витрат матеріалів на виробництво». Початкова інформація має таку структуру: найменування продукції, кількість виробленої продукції, норма витрат на одиницю продукції (золото, срібло, платина).

18. Найменування задачі – «Ціноутворення». Початкова інформація має таку структуру: найменування продукції, ціна, собівартість, одиниця виміру, кількість.

19. Найменування задачі – «Облік основних засобів підприємства». Початкова інформація має таку структуру: найменування обладнання, балансова вартість, норма амортизації, група основних засобів, дата введення в експлуатацію.

20. Найменування задачі – «Облік кредитних ресурсів». Початкова інформація має таку структуру: одержувач, дата видачі, сума, строк, ставка на рік.

21. Найменування задачі – «Складський облік». Початкова інформація має таку структуру: найменування матеріалу, прибуток, вартість одиниці, кількість, видатки, вартість одиниці, кількість.

22. Найменування задачі – «Облік пробігу автомобілів». Початкова інформація має таку структуру: автомобіль (марка, номер), пробіг, км/початок дня, пробіг, км/кінець дня, норма витрат палива, (л/100 км), фактичні витрати палива (л/100 км).

23. Найменування задачі – «Облік договорів». Початкова інформація має таку структуру: номер договору, дата підписання, дата закінчення, постачальник, найменування продукції, одиниця виміру, кількість, сума.

24. Найменування задачі – «Облік наявності та руху матеріальних цінностей на складі». Початкова інформація має таку структуру: найменування матеріальних цінностей, від кого поступили, дата надходження, кількість, дата відвантаження, кому відвантажені, кількість, залишок на складі.

25. Найменування задачі – «Постачання товарів». Початкова інформація має таку структуру: номер договору, найменування постачальника, країна, місто, найменування продукції, сорт, одиниця виміру, кількість, ціна, сума.

Приклад оформлення завдання 3 наведений у додатку В.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.