Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

3. Товариства з повною вiдповiдальнiстю

4. Закритi акцiонернi товариства

2. У якому випадку акцiонер є власником великого блокуючого пакету?

1. Якщо володiє у сукупностi 40% +1 акцiя

2. Якщо володiє у сукупностi 25% + 1 акцiя

3. Якщо володiє у сукупностi 50% +1 акцiя

4. Якщо володiє у сукупностi 60 % +1 акцiя

3. Якi характеристики визначають модель подвiйних рад у корпоративному управлiннi?

1. Дiяльнiстю компанiї керує Наглядова рада

2. Дiяльнiстю компанiї керує Наглядова рада та Виконавчий менеджмент

3. Дiяльнiстю компанiї керує Правлiння

4. Дiяльнiстю компанiї керує Наглядова рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя

4.Командитним визнається товариство:

1. В якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників).

2. Всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.

3. Яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.

4. Що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів.

5.Яку відповідальність несуть акціонери АТ?

1. Лише в межах належних їм акцій;

2. Своїми внесками до статутного капіталу та частково належним їм приватним майном;

3. Своїми внесками до статутного капіталу та всім своїм приватним майном;

4. Своїми внесками до статутного та додаткового капіталу підприємства;

 

 

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Екзаменаційний білет № 16

з дисципліни «Корпоративне управління»

1 завдання – дайте розширену відповідь на теоретичне питання (оцінюється в 20 балів)

Вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на механізм формування корпоративної культури

Корпоративна культура є продуктом тісної взаємодії зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства. Для того, щоби запропонувати реальні напрямки формування корпоративної культури та забезпечити ефективний механізм її функціонування, необхідно систематизувати фактори впливу на корпоративну культуру із подальшим дослідженням тенденцій такого впливу. Задача систематизації факторів формування корпоративної культури вимагає їхньої певної класифікації та виділення серед них тих, які мають пріоритетне значення з огляду цінностей і глибини впливу.

Фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, які впливають на формування корпоративної культури:

Фактори зовнішнього середовища:

· Загально планетарний фактор (загально цивілізаційний)

· Глобалізація

· Політичний фактор

· Економічні процеси

· Екологічний стан

· Інноваційні процеси та інтелектуалізація праці

· Позитивна соціокультурологічна динаміка

· Правове поле, система законодавства

Фактори внутрішнього середовища:

· Внутрішній стан підприємства

· Стадія життєвого циклу підприємства

· Психологічна готовність до змін

· Структура потреб персоналу

· Прийнята система менеджменту на підприємстві

· Ціннісна регуляція поведінки людини,

· Традиції, лідери, міфи, історія підприємства

Для об’єктивної оцінки впливу факторів зовнішнього середовища важливо знати властивості самого зовнішнього середовища, яке визначає поведінку факторів. Зовнішнє середовище характеризується такими властивостями: складністю, оскільки це середовище формує не один фактор, а їх сукупність, взаємозв’язками між факторами, що проявляється в певному ступені впливу одного фактору на інший; З огляду на ці властивості зовнішнього середовища, вище керівництво зобов’язане ефективно реагувати на зміни зовнішнього середовища, щоб досягати своєї місії, оскільки кожне підприємство є відкритою системою, залежною від взаємного обміну ресурсів і результатів діяльності із зовнішнім світом, одночасно впливаючи на нього. Ефективність цього взаємопов’язаного впливу свідчить про рівень розвитку сучасного менеджменту і корпоративної культури підприємства.

Внутрішні фактори доповнюють загальну картину залежності корпоративної культури від різних чинників. Вони є наслідком стану внутрішнього середовища підприємства і також рясніють своєю строкатістю. У цій групі варто виділити найбільш впливові сили, до яких відносимо: власне, внутрішній стан підприємства (стабільність, динамічність, ділова активність, тощо); стадія життєвого циклу, на якій перебуває підприємство у період формування корпоративної культури; загальна психологічна готовність всього персоналу до змін, оскільки впровадження корпоративної культури неминуче приводить до змін; структура потреб персоналу, яка віддзеркалює настрої в напрямку розвитку матеріальних чи духовних потреб;ціннісна регуляція поведінки людини, яка характеризуватиме мотив діяльності; існуючі на підприємстві традиції, ритуали, історія, міфи, система лідерства, тощо.

Як фактори зовнішнього, так і внутрішнього середовища використовуються в практичній системі координат, тобто для ефективного формування корпоративної культури.

2 завдання – дайте розширену відповідь на теоретичне питання (оцінюється в 20 балів)

Державні корпоративні права як об’єкт корпоративного управління.

Корпоративні права держави – це право держави, частка якої існує і визначається в статутному фонді господарського товариства, тобто право на участь в управлінні цим товариством, отримання певної частки його прибутку (дивідендів), активів у разі ліквідації, а також інші права, передбачені законом та установчими документами.

Корпоративні права держави здійснюються Фондом державного майна та уповноваженими особами у порядку, встановленому КМУ. Центральні органи виконавчої влади та уповноважені особи: а) здійснюють правомочності щодо участі в управлінні господарською організацією відповідно до частки (акцій, паїв) держави у статутному фонді цієї організації; б) ведуть реєстр державних корпоративних прав; в) проводять оцінку державних корпоративних прав; г) здійснюють контроль за ефективністю роботи господарських організацій у частині реалізації належних державі корпоративних прав.

Правомочності з управління корпоративними правами держави здійснюються безпосередньо установами виконавчої влади у разі якщо: а) держава має сто відсотків часток (акцій) у статутному фонді господарської організації; б) суб’єкт господарювання, щодо якого здійснюються корпоративні права держави, бере участь у державних та регіональних програмах, що фінансуються з Державного бюджету України; в) не відбувся конкурс з призначення уповноваженої особи через відсутність претендентів або якщо пропозиції конкурсантів не відповідають умовам конкурсу. Управління корпоративними правами територіальних громад здійснюється подібним чином.

3 завдання – дайте визначення поняттям. (за кожну правильну відповідь Ви отримуєте 3 бали).

Контрольний пакет акцій – це відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», 50 і більше відсотків простих акцій товариства. В економічній теорії під К.п.а. розуміється частина акцій, зосереджена в руках одного власника, яка дає можливість здійснювати фактичний контроль над акціонерним товариством.

Корпоративний капітал – це система, що включає в себе такі елементи-підсистеми як промисловий капітал, фінансовий капітал, ринкову та соціальну інфраструктури.

Інсайдери – це особа, яка завдяки своєму службовому становищу або спорідненим зв’язкам має доступ до конфіденційної інформації про діяльність банку, що недоступна широкій громадськості, та може використати її у власних цілях з метою збагачення, одержання неконкурентних переваг, привілеїв тощо.

4 завдання -Дайте відповідь на тестові запитання (За кожну правильну відповідь Ви отримуєте 2 бали).

1.Якi соцiальнi цiлi обумовлюють необхiднiсть впровадження в Українi ефективного корпоративного управлiння?

1. Приєднання до мiжнародного економiчного спiвтовариства

2. Покращення iнвестицiйного клiмату

3. Захист прав акцiонерiв

4. Розвиток фондового ринку.

2. Протягом якого перiоду промисловий iнвестор зобов`язаний бути держателем акцiй?

1. Не менше двох рокiв

2. Не менше трьох рокiв

3. Не менше одного року

4. Така вимога не визначається

3. У яких країнах застосовується англо-американська модель корпоративного управлiння?

1. США, Великобританiя, Францiя

2. Нiмеччина, США, Канада

3. Нова Зеландiя, Австралiя, Росiя

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.