Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Континентальна модель

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

5.Які з наведених характеристик стосуються ТОВ?

1. Корпоративні права співвласника товариства можуть бути придбані самим товариством.

2. Засновниками підприємства можуть бути лише фізичні особи.

3. До моменту реєстрації підприємства кожен з учасників повинен сплатити не менше 10 % зазначеного в установчих документах внеску.

4. Учасник товариства може уступити свою частку третім особам лише за згодою решти учасників.

 

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра менеджменту

 

Екзаменаційний білет № 18

з дисципліни «Корпоративне управління»

1 завдання – дайте розширену відповідь на теоретичне питання (оцінюється в 20 балів)

Інсайдерські та аутсайдерські системи корпоративного управління та їх сфери застосування

Інсайдерська модель корпоративного управління та корпоративного контролю - право власності та контроль над підприємством перебувають у руках досить однорідних груп інсайдерів, яким належить контрольний пакет акцій (51%). Власність сконцентрована в руках кількох осіб, які володіють великими частками корпоративного майна.Значна частина функцій управління здійснюється цими (юридичними чи фізичними) особами і менеджмент перебуває під їх прямим впливом. Характерним є те, що інсайдери є водночас і акціонерами, і менеджерами.

Цю систему "засновано на відносинах" і її наріжним каменем є максимізація добробуту не лише акціонерів, а й трудового колективу, держави, загалом всіх учасників корпорації.

Аутсайдерська модель корпоративного управління та корпоративного контролю - контрольним пакетом акцій у сукупності часток участі в акціонерному капіталі володіють дрібні акціонери, тобто аутсайдери.

Аутсайдерська модель характеризується широкою акціонерною власністю, яка є досить поширеною, і тому вплив на прийняття рішень більшою мірою залежить від менеджерів, застосування різних форм перехоплення контролю.

У цій моделі є яскраво вираженим розділення контролю і володіння з боку акціонерів, керівників, ради директорів. Останній виступає компетентним внутрішнім органом управління, менеджмент часом чинить тиск на ухвалення радою директорів рішень, але домінантою є задоволення інтересів акціонерів. Гарантується право акціонерів контролювати компанію і підзвітність їм ради директорів і менеджерів. В той же час розпиленість акціонерів породжує їх слабкість і укріплює позиції менеджерів.

2 завдання – дайте розширену відповідь на теоретичне питання (оцінюється в 20 балів)

Сутність та види цінних паперів.

Цінні папери - це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.Відповідно до чинного законодавства в Україні можуть випускатися такі види цінних паперів:

- акції,

- облігації внутрішніх державних і місцевих позик,

- облігації підприємств,

- казйачейські зобов'язання держави,

- ощадні сертифікати,

- приватизаційні чеки,

- векселі.

Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника: іменні цінні папери, якщо інше не передбачено законом, або в них спеціально не вказано, що вони не підлягають передачі, передаються шляхом повного індосаменту (передавальним записом, який засвідчує перехід прав за цінним папером до іншої особи ).Цінні папери на пред'явника обертаються вільно.Цінні папери можуть бути використані для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів. Цінні папери являються фінансовим інструментом, засобом обігу учасників ринку. З розширенням ринку здійснюється процес перетворення двосторонніх контрактів в цінні папери.

Ознаками цінних паперів є:

— законність;

— стандартність (наявність визначених реквізитів);

— обіговість;

— ліквідність (здатність швидко реалізовутватись з мінімальними збитками);

— спекулятивність;

— ризикованість;

— серійність, що поширює розповсюдження цінних паперів

Акція — цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства.

Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого проценту (якщо інше не передбачене умовами випуску).

Державне казначейське зобов'язання - вид цінних паперів на пред'явника, що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу .

Ощадний сертифікат - письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту та процентів по ньому.

Вексель - цінний папір (документ), який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання певного строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

3 завдання – дайте визначення поняттям. (за кожну правильну відповідь Ви отримуєте 3 бали).

Спостережна рада – це колегіальний орган, група осіб з числа інвесторів організації, які контролюють організацію.

Корпоративний контроль – це сукупність видів контролю фінансово- господарської діяльності підприємств з боку власників.

Інсайдери – це особа, яка завдяки своєму службовому становищу або спорідненим зв’язкам має доступ до конфіденційної інформації про діяльність банку, що недоступна широкій громадськості, та може використати її у власних цілях з метою збагачення, одержання неконкурентних переваг, привілеїв тощо

4 завдання -Дайте відповідь на тестові запитання (за кожну правильну відповідь Ви отримуєте 2 бали.).

1. Що таке корпорація?

1. договірне об’єднання, створене для постійної координації господарської діяльності

2. договірне господарське об’єднання, створене на основі економічних інтересів виробничих працівників і акціонерів для отримання максимального прибутку від виробничої діяльності і вкладених інвестицій

3. договірне об’єднання, яке не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з учасників

4. господарське товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір, яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми забовязаннями тільки своїм майном.

2. Якi види дiяльностi вiдносяться до функцiй державного регулювання ринку цiнних паперiв та корпоративного сектору?

1. Створення однакових умов для рiзних груп акцiонерiв

2. Заохочення iнвесторiв до активної спiвпрацi з господарськими товариствами

3. Забезпечення стратегiчного управлiння господарським товариством

4. Контроль за достовiрнiстю iнформацiї, що надається емiтентами цiнних паперiв

3. У яких країнах використовується нiмецька модель корпоративного управлiння?

1. У всiх названих країнах

2. Нiдерланди, Австрiя, Скандинавськi країни

3. Нiмеччина, Австрiя

4. Нiмеччина, Францiя, Бельгiя

4. Якi економiчнi процеси передували формуванню в Українi акцiонерної форми власностi?

1. Реструктуризацiя

2. Реприватизацiя

3. Змiна законодавства

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.