Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Статті витрат

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

1. Основні матеріали розрахунок за площею брутто на одиницю продукції і ціни за одиницю виміру:

Sбр = Sчиста * 100 %___

Виконаної площі

Восн. = Sбр * Ц * 100пар

В1од = Нвир * Цза.од.вим.

де: Нвир – норма виробітку на один (м);

Ц за.од.вим. – ціна за одиницю виміру.

2. Витрати на допоміжні матеріали.

3. Витрати на паливо та енергію

Впаливо = Восн * %

4. Основна заробітна плата

Ф осн. заробітної плати

Зосн. = ------------------------- * 100

В рік (кв)

5. Зарплата додаткова

Ф дод. з.р.

Здод. = ------------- * 100

В рік (кв)

6. Витрати на соціальні потреби

В соц. потреби = (З осн. + З дод.) * 37,1%/100

7. Витрати на підготовку виробництва

В підг. = З осн. * %

8. Витрати на ремонт та експлуатацію обладнання

В експл = З осн. * %

9. Загальновиробничі витрати

В вир. = З осн. * %

10. Загальногосподарські витрати

В заг.госп. = З осн. * %( 100 – 120 )

11. Виробнича собівартість (Свир.)– це сума всіх попередніх статей калькуляції.

12. Позавиробничі витрати

В позавир. = Свир. * % (4-5)

13. Повна собівартість 100пар.

С повна = Свир. + В позавир.

С повна на одну пару = С пов.

Зниження собівартості продукції та методика розрахунку зниження під впливом техніко-економічних показників та факторів. Шляхи зниження собівартості в умовах ринкової економіки. Управління витратами на підприємстві.

Собівартість продукції є одним з найважливіших показни­ків, який комплексно характеризує якісні зміни в техніці, тех­нології, організації праці та виробництва, що відбуваються на підприємстві. Зниження витрат виробництва та собівартості продукції є однією з основних умов зростання прибутку під­приємства, підвищення рентабельності та ефективності його роботи.

Зниження собівартості продукції підприємства може здійс­нюватись внаслідок скорочення:

1) витрат уречевленої праці, що може бути досягнуто поліпшенням використання засобів та предметів праці;

2) затрат живої праці, що можуть бути скоро­чені за умови зростання продуктивності праці;

3) адміністративно-управлінських витрат, зниження яких досягається розум­ною економією.

Основним шляхом зниження рівня собівартості продукції підприємства є скорочення тих витрат, які мають найбільшу частку в її структурі. Зменшення цих витрат може відбуватись під впливом низки таких факторів:

• підвищення технічного рівня виробництва;

• вдосконалення організації виробництва і праці;

• зміни структури та обсягу продукції;

• галузевих та інших чинників.

Зниження собівартості продукції обчислюють у такій послідовності :

1. Визначають витрати на 1 грн. товарної продукції у базо­вому році:

де С баз - собівартість товарної продукції у базовому році, грн.;

О баз - обсяг товарної продукції у базовому році, грн.

2. Обчислюють собівартість товарної продукції у планово­му році на рівні витрат базового року (Спл(баз)):

- обсяг товарної продукції підприємства у плановому

році, грн.

3. Визначають економію витрат, спричинену техніко-економічними факторами, методом прямого розрахунку.

4. Обчислюють планову собівартість продукції (С™ ):

5. Визначають рівень витрат на 1 грн. товарної продукції в плановому році:

6. Обчислюють відсоток зниження витрат на 1 грн. товар­ної продукції в плановому році порівняно з базовим:

Визначати зниження собівартості продукції за факторами можна не тільки методом прямого розрахунку, а й індексним методом .

Зменшення собівартості продукції за рахунок зміни норм витрат матеріалів та цін на них (ΔСн.м) обчислюється так:

де: Інм та 1Ц - індекси зміни норм витрат матеріалів на 1 виріб та зміни ціни матеріального ресурсу відповідно;

αм.в - частка матеріальних витрат у собівартості, %.

Зниження собівартості продукції за рахунок зростання продуктивності праці (ΔСпр):

де І3.„ та І„р - індекси зростання середньої заробітної плати та

продуктивності праці відповідно;

а3.п - частка заробітної плати у собівартості продукції, %. Зниження собівартості продукції (%) за рахунок зміни умов­но-постійних витрат (ΔСуп)'.

де Іуп та ІQ - індекси зростання умовно-постійних витрат та об­сягу виробництва відповідно;

αуп - частка умовно-постійних витрат у собівартості про­дукції, %.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.