Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

План викладу

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ГІМНАСТИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ

лекція з предмету

«Теорія і методика

викладання гімнастики»

 

Склав:

викладач кафедри гімнастики

Солом’яний О.М.

 

м. Одеса

План викладу

 

1. Зміст і значення гімнастичної термінології.

2. Основні вимоги до гімнастичної термінології.

3. Основні терміни.

3.1. Терміни на гімнастичних приладах.

3.2. Назви основних положень і рухів.

4. Правила користування гімнастичною термінологією.

4.1. Правила скорочення описування вправ.

4.2. Правила, що уточнюють запис і назву вправ.

4.3. Правила записування і називання вправ.

5. Література до теми.

 

1. ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ ГІМНАСТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ.

 

В енциклопедичному тлумаченні «термін» – це слово або словосполучення, що визначає спеціальне поняття якоїсь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо. Терміни відрізняють­ся від звичайних слів мови, які можуть і не містити якогось кон­кретного поняття, а мати лише певне значення, як, наприклад, службові слова.

Як і термінологія інших галузей знань, гімнастична терміноло­гія розвивалась і продовжує розвиватись та вдосконалюватись ра­зом з розвитком гімнастики.

Гімнастична термінологія має свої особливості. Вона стано­вить складну систему термінів і правил користування ними при поясненні та записуванні вправ. Специфіка гімнастичної терміно­логії полягає в тому, що фізичні вправи, які використовуються в гімнастиці, дуже різноманітні і рідко зустрічаються в звичайній діяльності людини.

Переважна більшість гімнастичних вправ мають абстрактний і штучний характер, через що пояснити їх дуже важко.

Якщо при описуванні гімнастичних вправ або при проведенні занять користуватися звичайною мовою, то неминуча багатослів­ність і зайва трата часу на пояснення назви вправи. Так, щоб пояс­нити своїми словами термін «упор лежачи», потрібно більше де­сятка слів. Але й тоді пояснення буде не зовсім зрозумілим. Тому при описуванні вправ з гімнастики користуються умовними позна­ченнями — термінами, що дає змогу складні рухи визначати одним або кількома словами.

Як у педагогічному процесі в цілому, так і у викладанні гімна­стики зокрема слово відіграє велику роль. І. П. Павлов, характе­ризуючи слово як умовний подразник, підкреслював його винятко­ве значення в діяльності людини. Він говорив, що слово для лю­дини такий самий реальний умовний подразник, які всі інші, спіль­ні в неї з тваринами, але разом з тим і такий багато об’ємний, як ніякий інший; він не підходить у цьому розумінні ні для кількіс­ного, ні для якісного порівняння з умовними подразниками тварин.

Термінологія гімнастичних вправ дає можливість ширше вико­ристовувати слово в процесі викладання гімнастики. Кожний тер­мін включає в себе ціле поняття. Тому термін є більш універсаль­ним подразником, бо дає можливість створити уявлення про рух.

Гімнастичний термін відображає суть техніки виконання впра­ви. Спортсмен розуміє, як виконувати ту чи іншу вправу (розги­ном, обертом, дугою, прогнутим, зігнутим, поступово, швидко і т.д.). Крім того, термінологія сприяє створенню готовності спорт­сменів до осмисленого виконання рухових завдань.

Спеціальними дослідженнями встановлено, що термінологія сприяє кращому запам'ятовуванню вправ, техніки їх виконання.

Спостереження показали, що досконале оволодіння терміноло­гією— справа не легка. Студенти III–IV курсів, проходячи педа­гогічну практику в школах, часто відчувають труднощі при пояс­ненні термінології; вони допускають багато помилок у командах і в поясненні комбінацій, не завжди вміють розібрати класифіка­ційну програму з гімнастики, роблять багато помилок у конспектах, описуючи вільні вправи і вправи на гімнастичних приладах. У процесі навчання студенти розуміють пояснення викладача, порівняно легко орієнтуються в знайомих елементах, з'єднаннях, комбінаціях і можуть виконати завдання без демонстрації. Але розповісти про те, що вони щойно зробили, відповідно до вимог терміноло­гії більшість з них не може. При розповіді вони часто допускають неточності, багатослівність, перекручують і плутають терміни, пропускають елементи. Тому мало розуміти термінологію, треба ще й досконало володіти нею. Для цього протягом усього періоду навчання в інституті слід бути уважним до того, що говорить ви­кладач, постійно записувати основні терміни і, перш ніж виконати нову вправу, викласти її усно й повторювати доти, поки не запам'я­тається. На заняттях треба користуватися гімнастичною терміно­логією, читати спеціальну літературу.

Гімнастичну термінологію, яка діє тепер, введено в 1938 р. До того часу в гімнастиці вживали термінологію, перекладену в 1911 р. з чеської мови на російську одним з діячів сокольської гімнастики М. В. Манохіним. Вона не враховувала особливостей російської мови, її граматичної структури, засмічувала мову незрозумілими словами. Так, наприклад, для вправ на приладах вживали такі тер­міни: «велевишмяг» (оберт у вис), «всклепка» (підйом розгином), «мети» (перемахи на коні з ручками), «скорочка» (зігнути ноги), «отбочка» (боком) і т. д.

Для позначення рухів руками було вжито дієслово «ручить», якого в російській мові немає, для рухів ногами введено слово «ножить». Для визначення напряму руху або кінцевого положен­ня використовували терміни: «предручить» (руки вперед), «взручить» (руки вгору), «заручить» (руки назад), «вножить» (ногу вбік), «розножить» (ноги нарізно) і т. д.

Усе це робило термінологію незрозумілою, мало доступною. Нею могла користуватися лише невелика кількість спеціально під­готовлених фахівців гімнастики.

Така термінологія не могла сприяти успішному розвитку гім­настики в нашій країні. Тому в 1933 р. на Всесоюзній гімнастич­ній конференції було розглянуто питання про її заміну. Була ство­рена комісія по розробці нової гімнастичної термінології. У 1938 р. така термінологія була опублікована ї рекомендована для загаль­ного вживання.

За цей час сталися зміни і в словниковому складі. У зв'язку з появою нових вправ з гімнастики і зростання спортивної майстер­ності гімнастів з'явилися нові терміни, а деякі з старих втратили своє значення і були виключені з гімнастичної термінології.

На Всесоюзній гімнастичній конференції 1965 р. були прийняті зміни і поправки такого характеру: всі порядкові вправи були включені до стройових, замінено терміни підйому «зависом» і «вер­хом» термінами «підйом на правій (лівій)», «підйом правою (лі­вою)»; замість «стойка на кистях» – «стойка на руках», термін «ластівка» замінено терміном «рівновага». Введено новий термін «переліт» для означення руху гімнаста над приладом з відпускан­ням рук і переходом у вис та ін.

Щоб зробити терміни доступними, автори спиралися на основ­ний словниковий фонд і граматичну будову рідної мови, а також на добір термінів відповідно до характеру і форми вправ.

Слід зазначити, що з розвитком гімнастики виникли так звані «народні» терміни: «берізка», «жабка», «колесо», «крокодил», «шпагат», «міст» та ін. Це сталося внаслідок того, що офіційна тер­мінологія Манохіна була недостатньо зрозумілою.

Переосмислення значення слів рідної мови можливе в терміно­логії але тільки в тому випадку, коли підібрані назви для вправи розкриватимуть їх суть, наприклад: терміни «шпагат», «міст» тепер офіційно узаконені в термінології. Такі терміни, як «крокодил», «бе­різка», «вис пливучи» не можуть бути прийняті в нинішній термі­нології тому, що вони не відповідають смисловому характеру дії.

Утворення сучасної гімнастичної термінології, здійснене на базі словникового фонду рідної мови, зробило її зрозумілою, зручною для вивчення, доступною широким колам фахівців фізичного вихо­вання і спорту, а також тим, хто бажає займатися гімнастикою.

 

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.