Мои Конспекты
Главная | Обратная связь

...

Автомобили
Астрономия
Биология
География
Дом и сад
Другие языки
Другое
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Металлургия
Механика
Образование
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Туризм
Физика
Философия
Финансы
Химия
Черчение
Экология
Экономика
Электроника

Математичне забезпечення – це сукупність економіко-математичних методів, моделей та алгоритмів оброблення інформації, які є в інформаційній системі.

Помощь в ✍️ написании работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Організаційне забезпечення передбачає власний апарат управління, що забезпечує функціонування всіх його підсистем як єдиного цілого. Як правило, персонал ІС складають працівники відділу розроблення, відділу впровадження та супроводу нових програм, відділу експлуатації.

У теорії комп’ютерних систем оброблення інформації в інформаційному забезпеченні виокремлюють:

– зовнішнє інформаційне забезпечення, яке охоплює систему показників даної предметної сфери, систему класифікацій, первинні документи;

– внутрішнє забезпечення, що охоплює інформаційну базу даних на машинних носіях.

Правове забезпечення – це сукупність норм, виражених у нормативних актах, які встановлюють і закріплюють організацію цих систем, їх цілі, завдання, структуру, функції та правовий статус ІС.

Правове забезпечення на етапі розроблення автоматизованих інформаційних систем та інформаційних технологій охоплює нормативні акти, пов’язані з договірними взаєминами розробника й замовника у процесі створення ІС та ІТ, із правовим регулюванням різних відхилень у ході цього процесу, а також зумовлені потребою забезпечення процесу розроблення ІС і ІТ різними видами ресурсів.

Економічне забезпечення – сукупність методів і засобів, призначених для створення оптимальних умов ефективної та безпомилкової діяльності людини в інформаційній системі та її освоєння.

Функціональна частина ІС реалізує розв’язання задач предметної сфери.

Підсистема – це сукупність компонентів системи, виокремлених за певною ознакою. Кожна функціональна підсистема має свій склад комплексів задач, призначений для реалізації функцій управління.

Основні принципи виокремлення самостійних функціональних підсистем (комплексів задач):

– відносна самостійність кожної з них;

– наявність відповідного набору функцій і функціональних задач із чітко виявленою локальною ціллю функціонування;

– мінімізація складу елементів, що входять у підсистему.

Загальноприйнятої класифікації ІС досі не існує, тому для виокремлення класів таких систем беруть різні ознаки. За предметною сферою застосування розрізняють економіко-організаційні АСУ, автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУ ТП) та проектно-конструкторські системи (САПР). Конкретні класи систем можна розглядати залежно від предметної галузі.

Предметна галузь – це сукупність об’єктів, понять, зв’язків, відношень і способів перетворення та взаємодії цих об’єктів під час розв’язування задач, що стосуються певної сфери людської діяльності (наприклад, економічної фінансової, облікової тощо, ).

В основі ІС бухгалтерського обліку лежать розв’язання облікових задач, об’єднаних у комплекси, які виконують окремі ділянки обліку. Комплекс задач характеризується визначеним економічним змістом, веденням затверджених синтетичних рахунків, первинними та зведеними документами, взаємопов’язаними алгоритмами розрахунків, а також методичними матеріалами й нормативними документами конкретної ділянки обліку.

ІС бухгалтерського обліку традиційно охоплює такі підсистеми:

– облік основних засобів та нематеріальних активів;

– облік матеріальних цінностей;

– облік праці та заробітної плати;

– облік готової продукції та її реалізації;

– облік фінансово-розрахункових операцій;

– облік витрат на виробництво;

– зведений облік та складання звітності.

Взаємозв’язок комплексів облікових задач закладено в самій методології бухгалтерського обліку, системі ведення рахунків і виконання проводок, де кожна господарська операція відображається двічі: у кредиті одного рахунку та дебеті іншого.

Інформаційні зв’язки комплексу облікових задач дають можливість виокремити три основні фази оброблення, закладені в основу програмних продуктів. На першій фазі виконуються: первинний облік, складання первинних документів, їх оброблення та складання відомостей аналітичного обліку за кожною ділянкою обліку (наприклад, по обліку заробітної плати складається розрахунково-платіжна документація, звіти нарахувань та утримань заробітної плати тощо).

Наступна фаза оброблення – складання проводок та їх розміщення в регістри аналітичного та синтетичного обліку, журнали-ордери за номерами рахунків. Комп’ютерне оброблення дає можливість повністю автоматизувати цей процес, формувати проводки, закінчивши розв’язання кожної дільниці обліку.

Третя фаза оброблення – це складання зведеного синтетичного обліку звітно-сальдових відомостей за рахунками головної книги, балансу та форм фінансової звітності.

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке бухгалтерський облік?

2. Дайте визначення предметної сфери бухгалтерського обліку.

3. Які основні типи організації ІС обліку?

4. Що означає форма бухгалтерського обліку?

5. Які основні завдання внутрішньогосподарського контролю та аналізу в умовах застосування ІС обліку?

6. Назвіть і дайте характеристику регістрам бухгалтерського обліку.

7. Що повинен забезпечити комп’ютерний облік?

8. Комп’ютерний варіант облікових регістрів.

9. Основні типи організації інформаційних систем обліку. Дайте їх характеристику.

10. Які підсистеми традиційно охоплює ІС обліку?

11. Інформаційні зв’язки комплексу облікових задач. Основні фази оброблення, закладені в основу програмних продуктів.

12. Як класифікуються ІС обліку?

13. Як класифікуються ІС за сферою застосування ?

14. Дайте визначення автоматизованої ІС обліку, встановіть мету її створення.

15. Із яких основних частин складається ІС обліку?

16. Що передбачає забезпечувальна частина ІС обліку.

17. Що охоплює функціональна частина ІС обліку?

18. Що таке технічне, програмне, організаційне, правове, математичне забезпечення ІС обліку?

19. Що входить у поняття ”інформаційне забезпечення”? Яка роль інформації в ІС обліку?

20. Інформаційне забезпечення ІС. Які види інформації відображаються в ньому?

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работойПоиск по сайту:©2015-2020 mykonspekts.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.